1.5 Μεταβλητές Python – Εκχώρηση πολλαπλών τιμών

Στη γλώσσα προγραμματισμού Python, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τιμές σε πολλές μεταβλητές με μία μόνο γραμμή κώδικα, χρησιμοποιώντας τη σύνταξη που αναφέρατε. Αυτό επιτρέπει να αντιστοιχίσετε διαφορετικές τιμές σε πολλές μεταβλητές ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, με την εντολή “x, y, z = 1, 2, 3”, οι μεταβλητές “x”, “y” και “z” αντιστοιχίζονται στις τιμές 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε όσες μεταβλητές θέλετε, αρκεί να έχετε τον ίδιο αριθμό τιμών για αντιστοίχιση.

Αυτή η σύνταξη είναι πολύ βολική για την αντιστοίχιση τιμών σε μεταβλητές και καθιστά τον κώδικά μας πιο συνοπτικό.

Μερικά παραδείγματα:

# Αντιστοίχιση τριών τιμών σε τρεις μεταβλητές
x, y, z = 5, "Hello", True

# Αντιστοίχιση δύο τιμών σε δύο μεταβλητές
name, age = "John", 25

# Αντιστοίχιση μιας λίστας τιμών σε πολλαπλές μεταβλητές
a, b, c = [1, 2, 3]

[adinserter block=”2″]

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια τιμή σε πολλαπλές μεταβλητές σε μία γραμμή. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αρχικοποιήσετε πολλαπλές μεταβλητές με την ίδια αρχική τιμή.

Παράδειγμα:

x = y = z = 10
print(x) # εκτυπώνει: 10
print(y) # εκτυπώνει: 10
print(z) # εκτυπώνει: 10

Στο παραπάνω παράδειγμα, η τιμή 10 αντιστοιχίζεται στις μεταβλητές x, y και z.

[adinserter block=”3″]

Στη γλώσσα προγραμματισμού Python, μπορείτε να εξάγετε τιμές από μια συλλογή όπως λίστα ή tuple σε ξεχωριστές μεταβλητές. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται “αποσυναρμολόγηση” (unpacking) και σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τις τιμές των στοιχείων της συλλογής σε μεταβλητές με έναν απλό και συνοπτικό τρόπο.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια λίστα με τρία στοιχεία, μπορείτε να την αποσυναρμολογήσετε σε τρεις ξεχωριστές μεταβλητές με την εξής σύνταξη:

my_list = [1, 2, 3]
x, y, z = my_list

Τώρα, η μεταβλητή “x” θα περιέχει την τιμή 1, η μεταβλητή “y” θα περιέχει την τιμή 2 και η μεταβλητή “z” θα περιέχει την τιμή 3. Η αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει και με tuples ή άλλες συλλογές, αρκεί να έχουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων.

Η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης σας επιτρέπει να εκχωρείτε τιμές σε μεταβλητές με έναν ευέλικτο και ευανάγνωστο τρόπο, κάνοντας τον κώδικά σας πιο κατανοητό και συνοπτικό.

Όταν αποσυναρμολογείτε μια λίστα ή ένα tuple σε ξεχωριστές μεταβλητές, οι τιμές αντιστοιχίζονται στις μεταβλητές με βάση τη σειρά των στοιχείων.:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
x, y, z = fruits
print(x) # εκτυπώνει: "apple"
print(y) # εκτυπώνει: "banana"
print(z) # εκτυπώνει: "cherry"

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι τιμές της λίστας fruits εξάγονται στις μεταβλητές x, y και z. Η x παίρνει την πρώτη τιμή της λίστας, η y παίρνει τη δεύτερη, και η z παίρνει την τρίτη. Η αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει και σε άλλους τύπους συλλογών, όπως tuple και set.

7 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων