Στην Python, η συνάρτηση print() χρησιμοποιείται για να εκτυπώνει μεταβλητές στην οθόνη. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να δεχτεί ένα ή περισσότερα ορίσματα, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη χωρισμένα με κενά ή άλλους χαρακτήρες, αναλόγως τη ρύθμιση που έχουμε ορίσει.

Για παράδειγμα, αν η μεταβλητή “x” έχει την τιμή 5 και θέλουμε να την εκτυπώσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση print() ως εξής: “print(x)”. Η print() μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση πολλαπλών μεταβλητών ή σταθερών, καθώς και για πιο σύνθετες εκτυπώσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα ορίσματα. Η print() αποτελεί μια βασική συνάρτηση στην Python και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε αυτή τη γλώσσα.

Για παράδειγμα:

# Δημιουργία μεταβλητής x και εκχώρηση τιμής 5
x = 5

# Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής x
print("Η τιμή του x είναι:", x)

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μεταβλητή x παίρνει την τιμή 5 και η συνάρτηση print() χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει την τιμή της μεταβλητής x στο τερματικό. Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

Η τιμή του x είναι: 5

[adinserter block=”2″]

Στη συνάρτηση print(), μπορείτε να εκτυπώσετε πολλαπλές μεταβλητές χρησιμοποιώντας το χαρακτήρα κόμμα για να τις διαχωρίσετε. Για παράδειγμα:

# Δημιουργία μεταβλητής x και εκχώρηση τιμής 5
x = 5

# Δημιουργία μεταβλητής y και εκχώρηση τιμής 10
y = 10

# Εκτύπωση των τιμών των μεταβλητών x και y
print("Η τιμή του x είναι:", x, "και η τιμή του y είναι:", y)

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι μεταβλητές x και y λαμβάνουν τις τιμές 5 και 10 αντίστοιχα και η συνάρτηση print() χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει και τις δύο τιμές στο τερματικό. Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

Η τιμή του x είναι: 5 και η τιμή του y είναι: 10

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή + για να εμφανίσετε πολλαπλές μεταβλητές. Για παράδειγμα:

# Δημιουργία μεταβλητής x και εκχώρηση τιμής 5
x = 5

# Δημιουργία μεταβλητής y και εκχώρηση τιμής 10
y = 10

# Εκτύπωση των τιμών των μεταβλητών x και y
print("Η τιμή του x είναι: " + str(x) + " και η τιμή του y είναι: " + str(y))

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι μεταβλητές x και y λαμβάνουν τις τιμές 5 και 10 αντίστοιχα και η συνάρτηση print() χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει και τις δύο τιμές στο τερματικό. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η μεταβλητή πρέπει να μετατραπεί σε συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση str(). Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

Η τιμή του x είναι: 5 και η τιμή του y είναι: 10

Για αριθμούς, ο χαρακτήρας + λειτουργεί ως μαθηματικός τελεστής. Για παράδειγμα:

# Δημιουργία μεταβλητής x και εκχώρηση τιμής 5
x = 5

# Δημιουργία μεταβλητής y και εκχώρηση τιμής 10
y = 10

# Εκτύπωση του αθροίσματος των μεταβλητών x και y
print("Το άθροισμα του x και του y είναι:", x + y)

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι μεταβλητές x και y λαμβάνουν τις τιμές 5 και 10 αντίστοιχα και η συνάρτηση print() χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει το άθροισμά τους στο τερματικό. Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

Το άθροισμα του x και του y είναι: 15

Στην συνάρτηση print(), όταν προσπαθείτε να συνδυάσετε μια συμβολοσειρά και έναν αριθμό με τον τελεστή +, η Python θα σας δώσει ένα σφάλμα. Πρέπει να μετατρέψετε τον αριθμό σε μια συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση str() πριν τον συνδυάσετε με μια συμβολοσειρά. Για παράδειγμα:

# Δημιουργία μεταβλητής x και εκχώρηση τιμής 5
x = 5

# Εκτύπωση του αριθμού x
print("Ο αριθμός είναι: " + str(x))

[adinserter block=”3″]

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μεταβλητή x λαμβάνει την τιμή 5 και η συνάρτηση print() χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει τη συμβολοσειρά “Ο αριθμός είναι: ” και την τιμή της μεταβλητής x. Επειδή η μεταβλητή x είναι αριθμός, πρέπει να μετατραπεί σε συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση str(). Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

Ο αριθμός είναι: 5

Ο καλύτερος τρόπος για να εκτυπώσετε πολλαπλές μεταβλητές στη συνάρτηση print() είναι να τις χωρίσετε με κόμματα, που υποστηρίζουν ακόμα και διαφορετικούς τύπους δεδομένων:

# Δημιουργία μεταβλητής x με τιμή "John"
x = "John"

# Δημιουργία μεταβλητής y με τιμή 23
y = 23

# Εκτύπωση του μηνύματος με τις τιμές των μεταβλητών x και y
print("My name is", x, "and I am", y)

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι μεταβλητές x και y παίρνουν τις τιμές “John” και 23 αντίστοιχα και η συνάρτηση print() χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει τη συμβολοσειρά “My name is”, την τιμή της μεταβλητής x, τη συμβολοσειρά “and I am” και την τιμή της μεταβλητής y. Η συνάρτηση print() θα εκτυπώσει την παρακάτω γραμμή:

My name is John and I am 23
7 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων