1.6 Τα χρώματα στην γλώσσα CSS

Η επιλογή χρωμάτων στη γλώσσα CSS μπορεί να γίνει με τη χρήση προκαθορισμένων ονομάτων χρωμάτων ή με την καθορισμένη τιμή τους σε μορφή RGB, HEX, HSL, RGBA, ή HSLA.

Τα προκαθορισμένα ονόματα χρωμάτων περιλαμβάνουν μια λίστα με ονόματα, όπως “red” (κόκκινο), “blue” (μπλε), “green” (πράσινο) κ.λπ., και μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως τιμές χρωμάτων.

Οι τιμές RGB (Red, Green, Blue) περιγράφουν ένα χρώμα βάσει της ποσότητας των κόκκινων, πράσινων και μπλε πρωτογενών χρωμάτων που περιέχει. Κάθε χρώμα αναπαρίσταται από έναν αριθμό από το 0 έως το 255. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα αναπαριστάται ως rgb(255, 0, 0).

Οι τιμές HEX (Hexadecimal) αναπαριστούν ένα χρώμα ως έξι ψηφία στοιχείων, όπου κάθε ψηφίο μπορεί να είναι από 0 έως 9 ή από A έως F. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα αναπαριστάται ως #FF0000.

Οι τιμές HSL (Hue, Saturation, Lightness) περιγράφουν ένα χρώμα βάσει του χρωματικού τόνου (Hue), της κορεσμένητας (Saturation) και της φωτεινότητας (Lightness). Ο χρωματικός τόνος εκφράζεται σε μοίρες, ενώ η κορεσμένητα και η φωτεινότητα εκφράζονται ως ποσοστά. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα αναπαριστάται ως hsl(0, 100%, 50%).

Οι τιμές RGBA και HSLA λειτουργούν αντίστοιχα με τις τιμές RGB και HSL, αλλά περιλαμβάνουν ένα επιπλέον κανάλι για τη διαφάνεια. Η τιμή διαφάνειας αναπαρίσταται από έναν αριθμό από το 0.0 (πλήρης διαφάνεια) έως το 1.0 (απόλυτη αδιαφάνεια).

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης των διάφορων τιμών χρωμάτων:

.color-name {
 color: red; /* Χρήση προκαθορισμένου ονόματος χρώματος */
}

.rgb-value {
 color: rgb(255, 0, 0); /* Χρήση τιμών RGB */
}

.hex-value {
 color: #FF0000; /* Χρήση τιμής HEX */
}

.hsl-value {
 color: hsl(0, 100%, 50%); /* Χρήση τιμής HSL */
}

.rgba-value {
 color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Χρήση τιμής RGBA */
}

.hsla-value {
 color: hsla(0, 100%, 50%, 0.7); /* Χρήση τιμής HSLA */
}

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα των διάφορων τρόπων που μπορείτε να καθορίσετε τα χρώματα στον κώδικα CSS. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που σας βολεύει και να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη τιμή χρώματος για τις ανάγκες του σχεδιασμού σας.

Στο CSS, μπορείτε να καθορίσετε ένα χρώμα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο όνομα χρώματος. Οι προκαθορισμένοι ονόματα χρωμάτων περιλαμβάνουν μια λίστα ονομάτων που αναπαριστούν συγκεκριμένα χρώματα.

[adinserter block=”2″]

Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα προκαθορισμένων ονομάτων χρωμάτων:

 • red: κόκκινο
 • blue: μπλε
 • green: πράσινο
 • yellow: κίτρινο
 • orange: πορτοκαλί
 • purple: μωβ
 • pink: ροζ
 • brown: καφέ
 • gray: γκρι
 • black: μαύρο
 • white: λευκό

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προκαθορισμένο όνομα χρώματος “red” για να καθορίσετε το κόκκινο χρώμα σε ένα στοιχείο CSS:

.my-element {
 color: red;
}

Αυτός ο κανόνας θα προσθέσει το κόκκινο χρώμα στο κείμενο του στοιχείου με την κλάση “my-element”.

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το χρώμα του φόντου για τα στοιχεία HTML χρησιμοποιώντας την ιδιότητα background-color στους κανόνες CSS.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί τρόποι για να ορίσετε το χρώμα του φόντου:

Χρήση προκαθορισμένων ονομάτων χρωμάτων:

.my-element {
 background-color: red;
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα φόντου για το στοιχείο με την κλάση “my-element”.

Χρήση τιμών HEX:

.my-element {
 background-color: #FF0000;
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα φόντου για το στοιχείο με την κλάση “my-element” χρησιμοποιώντας την τιμή HEX #FF0000.

Χρήση τιμών RGB:

.my-element {
 background-color: rgb(255, 0, 0);
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα φόντου για το στοιχείο με την κλάση “my-element” χρησιμοποιώντας την τιμή RGB rgb(255, 0, 0).

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα του φόντου ανάλογα με τις ανάγκες σας, επιλέγοντας τη μέθοδο που σας βολεύει περισσότερο.

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του κειμένου στα στοιχεία HTML χρησιμοποιώντας την ιδιότητα “color” στους κανόνες CSS.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί τρόποι για να ορίσετε το χρώμα του κειμένου:

Χρήση προκαθορισμένων ονομάτων χρωμάτων:

.my-element {
 color: red;
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα για το κείμενο στο στοιχείο με την κλάση “my-element”.

Χρήση τιμών HEX:

.my-element {
 color: #FF0000;
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα για το κείμενο στο στοιχείο με την κλάση “my-element” χρησιμοποιώντας την τιμή HEX #FF0000.

Χρήση τιμών RGB:

.my-element {
 color: rgb(255, 0, 0);
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα για το κείμενο στο στοιχείο με την κλάση “my-element” χρησιμοποιώντας την τιμή RGB rgb(255, 0, 0).

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα του κειμένου ανάλογα με τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αυτοί οι τρόποι επιτρέπουν ευελιξία στον καθορισμό του χρώματος και σας επιτρέπουν να επιλέξετε ακριβώς την απόχρωση που επιθυμείτε.

[adinserter block=”3″]

Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα των περιγραμμάτων (borders) στα στοιχεία HTML χρησιμοποιώντας την ιδιότητα border-color στον κανόνα CSS.

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα των περιγραμμάτων (borders) στα στοιχεία HTML χρησιμοποιώντας την ιδιότητα border-color στους κανόνες CSS.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί τρόποι για να ορίσετε το χρώμα των περιγραμμάτων:

Χρήση προκαθορισμένων ονομάτων χρωμάτων:

.my-element {
 border-color: red;
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα για τα περίγραμμα του στοιχείου με την κλάση “my-element”.

Χρήση τιμών HEX:

.my-element {
 border-color: #FF0000;
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα για τα περίγραμμα του στοιχείου με την κλάση “my-element” χρησιμοποιώντας την τιμή HEX #FF0000.

Χρήση τιμών RGB:

.my-element {
 border-color: rgb(255, 0, 0);
}

Αυτός ο κανόνας θα ορίσει το κόκκινο χρώμα για τα περίγραμμα του στοιχείου με την κλάση “my-element” χρησιμοποιώντας την τιμή RGB rgb(255, 0, 0).

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα των περιγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας τον τρόπο που σας εξυπηρετεί περισσότερο.

Στη γλώσσα CSS, μπορούμε να καθορίσουμε τα χρώματα χρησιμοποιώντας διάφορες τιμές, όπως RGB, HEX, HSL, RGBA και HSLA.

Οι τιμές RGB (Red, Green, Blue) αναπαριστούν το χρώμα βάσει της ποσότητας κόκκινου (Red), πράσινου (Green) και μπλε (Blue) που περιέχει. Κάθε χρώμα αναφέρεται με έναν αριθμό από το 0 έως το 255. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα αναπαρίσταται ως rgb(255, 0, 0).

Οι τιμές HEX (Hexadecimal) αναπαριστούν το χρώμα με έξι ψηφία στοιχείων, όπου κάθε ψηφίο μπορεί να είναι από 0 έως 9 ή από A έως F. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα αναπαρίσταται ως #FF0000.

Οι τιμές HSL (Hue, Saturation, Lightness) αναπαριστούν το χρώμα βάσει της απόχρωσης (Hue), του κορεσμού (Saturation) και του φωτεινούτητα (Lightness). Η απόχρωση εκφράζεται σε μοίρες, ενώ ο κορεσμός και η φωτεινότητα εκφράζονται ως ποσοστά. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα αναπαρίσταται ως hsl(0, 100%, 50%).

Οι τιμές RGBA (Red, Green, Blue, Alpha) είναι παρόμοιες με τις τιμές RGB, αλλά περιλαμβάνουν ένα επιπλέον κανάλι γιατη διαφάνεια (Alpha). Η τιμή αυτή αναπαρίσταται με έναν αριθμό από το 0.0 (πλήρης διαφάνεια) έως το 1.0 (απόλυτη αδιαφάνεια). Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα με 50% διαφάνεια αναπαρίσταται ως rgba(255, 0, 0, 0.5).

Οι τιμές HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alpha) λειτουργούν ανάλογα με τις τιμές HSL, αλλά περιλαμβάνουν ένα επιπλέον κανάλι για τη διαφάνεια (Alpha). Η τιμή αυτή αναπαρίσταται με έναν αριθμό από το 0.0 (πλήρης διαφάνεια) έως το 1.0 (απόλυτη αδιαφάνεια). Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα με 50% διαφάνεια αναπαρίσταται ως hsla(0, 100%, 50%, 0.5).

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές τις τιμές χρωμάτων για να ορίσετε τα χρώματα στον κώδικα CSS, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Στη γλώσσα CSS, έχουμε τη δυνατότητα να καθορίσουμε ένα χρώμα ως τιμή RGB (Red Green Blue), χρησιμοποιώντας τη μορφή:

rgb(κόκκινο, πράσινο, μπλε)

Κάθε παράμετρος (κόκκινο, πράσινο, μπλε) καθορίζει την ένταση του χρώματος ανάμεσα σε μια κλίμακα από το 0 έως το 255.

Για παράδειγμα, το rgb(255, 0, 0) αναπαριστά το κόκκινο χρώμα, καθώς η παράμετρος κόκκινο έχει τη μέγιστη τιμή (255) και οι υπόλοιπες είναι 0.

Για να προσδιορίσουμε το μαύρο χρώμα, θέτουμε όλες τις παραμέτρους του χρώματος στο 0, όπως εδώ: rgb(0, 0, 0).

Αντίστοιχα, για να προσδιορίσουμε το λευκό χρώμα, θέτουμε όλες τις παραμέτρους του χρώματος στο 255, όπως εδώ: rgb(255, 255, 255).

Μπορούμε να πειραματιστούμε με τις τιμές RGB για να δημιουργήσουμε τα επιθυμητά χρώματα στον κώδικα CSS.

Συνήθως, οι αποχρώσεις του γκρι καθορίζονται χρησιμοποιώντας ίσες τιμές για όλες τις τρεις παραμέτρους χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε) στον τύπο RGB.

Για παράδειγμα, το rgb(128, 128, 128) αναπαριστά μια απόχρωση γκρι, όπου οι τρεις παράμετροι έχουν ίση ένταση 128. Αυτό παράγει ένα ουδέτερο γκρι χρώμα.

Αν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική απόχρωση γκρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές ίσες τιμές για το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε στον τύπο RGB. Για παράδειγμα, το rgb(192, 192, 192) αναπαριστά ένα ανοιχτότερο γκρι, ενώ το rgb(64, 64, 64) αναπαριστά ένα πιο σκούρο γκρι.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις μας, μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορες τιμές RGB για να επιτύχουμε την επιθυμητή απόχρωση γκρι.

Οι τιμές RGBA (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Alpha) είναι μια επέκταση των τιμών RGB με ένα κανάλι αδιαφάνειας (Alpha) που καθορίζει τη διαφάνεια ενός χρώματος.

Μια τιμή RGBA ορίζεται με την εξής μορφή:

rgba(κόκκινο, πράσινο, μπλε, αδιαφάνεια)

Η παράμετρος αδιαφάνειας (Alpha) είναι ένας αριθμός από το 0.0 (πλήρης διαφάνεια) έως το 1.0 (καθόλου διαφάνεια). Για παράδειγμα, το rgba(255, 0, 0, 0.5) αναπαριστά ένα κόκκινο χρώμα με 50% διαφάνεια.

Οι τιμές RGBA σας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε χρώματα με διαφάνεια, καθιστώντας τα κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές όπου η διαφάνεια είναι απαραίτητη, όπως η δημιουργία απαλών εφέ, ο καθορισμός της οπτικής βάθους και πολλά άλλα.

[adinserter block=”4″]

Η γλώσσα CSS χρησιμοποιεί δεκαεξαδικές τιμές (hexadecimal values) για τον καθορισμό των χρωμάτων. Οι δεκαεξαδικές τιμές έχουν τη μορφή:

rrggbb

Τα rr (κόκκινο), gg (πράσινο) και bb (μπλε) αναπαριστούν δεκαεξαδικές τιμές από το 00 έως το ff, που αντιστοιχούν στο δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα, το #ff0000 αναπαριστά το κόκκινο χρώμα, καθώς η τιμή του κόκκινου είναι η υψηλότερη (ff) και οι άλλες τιμές είναι μηδενικές (00).

Για να πετύχετε το μαύρο χρώμα, θέστε όλες τις τιμές σε 00, όπως #000000.

Για να πετύχετε το λευκό χρώμα, θέστε όλες τις τιμές σε ff, όπως #ffffff.

Οι δεκαεξαδικές τιμές HEX σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε χρώματα με μεγάλη ακρίβεια και ευελιξία στον κώδικα CSS. Επιπλέον, για τις αποχρώσεις του γκρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ίσες τιμές HEX για τις τρεις πηγές φωτός (rr, gg, bb), παράγοντας έτσι διάφορες αποχρώσεις του γκρι.

Πειραματιστείτε με διάφορες τιμές HEX για να δημιουργήσετε διαφορετικά γκρι χρώματα, από ανοιχτό έως σκούρο γκρι. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή HEX ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Η δομή HSL (Hue, Saturation, Lightness) αναφέρεται στην περιγραφή του χρώματος χρησιμοποιώντας τον τόνο, την κορεσμένοτητα και τη φωτεινότητα.

Στη γλώσσα CSS, μπορούμε να ορίσουμε ένα χρώμα χρησιμοποιώντας τη δομή HSL με την ακόλουθη μορφή:

hsl(τόνος, κορεσμένοτητα, φωτεινότητα)

Ο τόνος αναφέρεται σε έναν αριθμό από 0 έως 360 μοίρες και αντιστοιχεί σε μια θέση στον κύκλο των χρωμάτων. Για παράδειγμα, το 0 αντιστοιχεί στο κόκκινο, το 120 στο πράσινο και το 240 στο μπλε.

Η κορεσμένοτητα είναι μια ποσοστιαία τιμή από 0% έως 100% και καθορίζει τον βαθμό εμφάνισης του χρώματος. Όταν η κορεσμένοτητα είναι στο 0%, το χρώμα είναι απόχρωση του γκρι, ενώ στο 100% έχουμε το πλήρες χρώμα.

Η φωτεινότητα είναι επίσης μια ποσοστιαία τιμή από 0% έως 100% και καθορίζει το επίπεδο φωτεινότητας του χρώματος. Έτσι, το 0% αντιστοιχεί στο μαύρο χρώμα, το 50% δημιουργεί ένα χρώμα που δεν είναι ούτε ανοιχτό ούτε σκούρο, ενώ το 100% αντιστοιχεί στο λευκό.

Με την αλλαγή των τιμών HSL, μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες αποχρώσεις χρωμάτων, προσαρμόζοντας τις κατάλληλα για να επιτύχουμε το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα στον κώδικα CSS.

Η φωτεινότητα (lightness) ενός χρώματος αναφέρεται στο πόσο φως επιθυμούμε να αντανακλά το χρώμα. Αυτή η τιμή κυμαίνεται από το 0% που αντιστοιχεί στην απουσία φωτός (μαύρο), το 50% που αντιστοιχεί στο 50% της φωτεινότητας (ούτε σκούρο ούτε ανοιχτό) και το 100% που αντιστοιχεί στην πλήρη φωτεινότητα (λευκό).

Όταν αυξάνουμε τη φωτεινότητα, το χρώμα φαίνεται να γίνεται πιο ανοιχτό και φωτεινό, ενώ με τη μείωσή της γίνεται πιο σκούρο και απαλό.

Οι τιμές φωτεινότητας (lightness) μας επιτρέπουν να ρυθμίσουμε το επίπεδο φωτεινότητας ενός χρώματος και να δημιουργήσουμε διάφορες αποχρώσεις του, ανάλογα με τις απαιτήσεις και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα στον κώδικα CSS.

Για την προσδιορισμό αποχρώσεων του γκρι, συνήθως ορίζουμε την απόχρωση (hue) και την κορεσμένοτητα (saturation) στην τιμή 0 και προσαρμόζουμε τη φωτεινότητα (lightness) από το 0% έως το 100%, προκειμένου να πετύχουμε σκούρες ή ανοιχτές αποχρώσεις.

.dark-gray {
 background-color: hsl(0, 0%, 20%); /* Σκούρο γκρι */
}

.medium-gray {
 background-color: hsl(0, 0%, 50%); /* Μεσαίο γκρι */
}

.light-gray {
 background-color: hsl(0, 0%, 80%); /* Ανοιχτό γκρι */
}

Στο παράδειγμα αυτό, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση HSL για να ορίσουμε το χρώμα με την κορεσμένοτητα (saturation) και τον τόνο (hue) στο 0, και προσαρμόζουμε τη φωτεινότητα (lightness) για να πάρουμε τις επιθυμητές αποχρώσεις του γκρι. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή της φωτεινότητας, τόσο ανοιχτότερο είναι το γκρι.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές της φωτεινότητας για να δημιουργήσετε πιο σκούρες ή πιο ανοιχτές αποχρώσεις του γκρι, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα στον κώδικα CSS.

Τα χρώματα HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alpha) χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν χρώματα με τον ίδιο τρόπο με το HSL, αλλά προσθέτουν ένα κανάλι αδράνειας (alpha channel) για τη διαφάνεια ενός χρώματος.

Ένα HSLA χρώμα καθορίζεται με τη μορφή:

hsla(τόνος, κορεσμένοτητα, φωτεινότητα, αδράνεια)

Η αδράνεια (alpha) είναι ένας αριθμός από 0.0 (πλήρως διαφανές) έως 1.0 (μη διαφανές καθόλου) και αναπαριστά το ποσοστό διαφάνειας του χρώματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αδράνεια για να προσαρμόσετε τη διαφάνεια του χρώματος, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε εφέ επικαλύψεων ή να δημιουργήσετε διαφανείς επιφάνειες.

Ένα παράδειγμα:

.element {
 background-color: hsla(120, 100%, 50%, 0.5); /* Χρώμα με διαφάνεια */
}

Στο παράδειγμα αυτό, ορίζουμε ένα χρώμα χρησιμοποιώντας την HSLA μορφή με τον τόνο (hue) 120, κορεσμένοτητα (saturation) 100%, φωτεινότητα (lightness) 50% και αδράνεια (alpha) 0.5. Η αδράνεια επηρεάζει τη διαφάνεια του χρώματος, όπου 0.0 είναι πλήρως διαφανές και 1.0 είναι μη διαφανές.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές του τόνου, της κορεσμένοτητας, της φωτεινότητας και της αδράνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, προσφέροντας ευελιξία στον τρόπο που ορίζετε και χρησιμοποιείτε τα χρώματα στον κώδικα CSS.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων