1.7 Οι ιδιότητες φόντου (background) στην γλώσσα CSS

Οι ιδιότητες φόντου (background) στον κώδικα CSS χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν εφέ φόντου σε στοιχεία (elements).

Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν:

 1. background-color: Καθορίζει το χρώμα του φόντου ενός στοιχείου.
 2. background-image: Ορίζει μια εικόνα ως φόντο ενός στοιχείου.
 3. background-repeat: Καθορίζει τον τρόπο επανάληψης του φόντου εικόνας.
 4. background-position: Ορίζει τη θέση της φόντο εικόνας εντός του στοιχείου.
 5. background-size: Καθορίζει το μέγεθος της φόντο εικόνας.
 6. background-attachment: Ορίζει εάν η φόντο εικόνα παραμένει σταθερή ή κινείται με την κύλιση της σελίδας.

Αναφερθήκαμε πιο αναλυτικά στην ιδιότητα background-color, η οποία καθορίζει το χρώμα φόντου ενός στοιχείου. Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα είτε χρησιμοποιώντας ονόματα χρωμάτων (π.χ. blue, red, green) είτε χρησιμοποιώντας κωδικούς HEX ή RGB. Παράδειγμα:

/* Καθορισμός χρώματος φόντου μέσω ονόματος χρώματος */
h1 {
 background-color: blue; /* Ο τίτλος θα έχει μπλε φόντο */
}

/* Καθορισμός χρώματος φόντου μέσω κωδικού HEX */
p {
 background-color: #ff0000; /* Το κείμενο θα έχει κόκκινο φόντο */
}

/* Καθορισμός χρώματος φόντου μέσω κωδικού RGB */
div {
 background-color: rgb(0, 255, 0); /* Το πλαίσιο θα έχει πράσινο φόντο */
}

Με την ιδιότητα background-color μπορούμε να προσαρμόσουμε το χρώμα του φόντου των στοιχείων μας και να δημιουργήσουμε επιθυμητά αισθητικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, για να ορίσετε ένα κόκκινο χρώμα φόντου για ένα στοιχείο με την κλάση .my-element, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω κανόνα CSS:

.my-element {
 background-color: red;
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, ορίζουμε την ιδιότητα background-color με την τιμή red, που αντιστοιχεί σε ένα κόκκινο χρώμα φόντου για το στοιχείο με την κλάση .my-element.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε χρώματα στον κώδικα CSS χρησιμοποιώντας τα ονόματα χρωμάτων (όπως “red”, “blue”, “green” κλπ.), τιμές HEX (όπως “#ff0000” για το κόκκινο), τιμές RGB (όπως “rgb(255, 0, 0)” για το κόκκινο) και άλλες μορφές χρωμάτων που υποστηρίζονται από τη γλώσσα CSS.

Στον κώδικα CSS, μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα με τις ακόλουθες μορφές:

 1. Χρήση ενός έγκυρου ονόματος χρώματος, όπως “red” (κόκκινο), “blue” (μπλε), “green” (πράσινο) κ.λπ. Υπάρχει μια περιορισμένη λίστα προκαθορισμένων ονομάτων χρωμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Χρήση μίας τιμής HEX, όπως “#ff0000” (κόκκινο), “#0000ff” (μπλε), “#00ff00” (πράσινο) κ.λπ. Οι τιμές HEX αναπαριστούν το χρώμα με βάση τις εξακτενείς του RGB, με τη μορφή “#RRGGBB”, όπου RR, GG και BB είναι δεκαεξαδικοί αριθμοί που αντιπροσωπεύουν τις τιμές του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε αντίστοιχα.
 3. Χρήση μίας τιμής RGB, όπως “rgb(255, 0, 0)” (κόκκινο), “rgb(0, 0, 255)” (μπλε), “rgb(0, 255, 0)” (π

ράσινο) κ.λπ. Οι τιμές RGB καθορίζουν το χρώμα με βάση τις τιμές του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε, όπου κάθε τιμή είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές τις μορφές για να καθορίσετε χρώματα στον κώδικα CSS, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Παραδείγματα χρήσης χρωμάτων στον κώδικα CSS:

[adinserter block=”2″]

Χρήση ονόματος χρώματος:

h1 {
 color: red; /* κόκκινο */
}

p {
 color: blue; /* μπλε */
}

span {
 color: green; /* πράσινο */
}

Χρήση HEX τιμής:

h2 {
 color: #ff0000; /* κόκκινο */
}

div {
 color: #0000ff; /* μπλε */
}

a {
 color: #00ff00; /* πράσινο */
}

Χρήση RGB τιμής:

.button {
 background-color: rgb(255, 0, 0); /* κόκκινο */
}

.container {
 background-color: rgb(0, 0, 255); /* μπλε */
}

.header {
 background-color: rgb(0, 255, 0); /* πράσινο */
}

Αυτά είναι μερικά απλά παραδείγματα για να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης των χρωμάτων στον κώδικα CSS. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα παραπάνω παραδείγματα με τα στοιχεία και τις κλάσεις που θέλετε να εφαρμόσετε τα χρώματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου σας.

Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα φόντου για οποιοδήποτε στοιχείο HTML χρησιμοποιώντας την ιδιότητα background-color στον κώδικα CSS. Αντικαταστήστε τον επιλεγμένο επιλογέα με τον επιθυμητό επιλογέα για το στοιχείο που θέλετε να εφαρμόσετε το χρώμα φόντου.

Παραδείγματα:

/* Ορίστε το χρώμα φόντου για το στοιχείο h1 */
h1 {
 background-color: red; /* Κόκκινο χρώμα φόντου */
}

/* Ορίστε το χρώμα φόντου για το στοιχείο p */
p {
 background-color: #00ff00; /* Πράσινο χρώμα φόντου (HEX τιμή) */
}

/* Ορίστε το χρώμα φόντου για το στοιχείο div */
div {
 background-color: rgb(0, 0, 255); /* Μπλε χρώμα φόντου (RGB τιμή) */
}

Μπορείτε να εφαρμόσετε το χρώμα φόντου σε οποιοδήποτε στοιχείο HTML επιλέγοντας τον σωστό επιλογέα και ορίζοντας την ιδιότητα background-color με την επιθυμητή τιμή χρώματος.

Η ιδιότητα opacity καθορίζει τη διαφάνεια ενός στοιχείου. Μπορεί να πάρει μια τιμή από 0.0 έως 1.0, όπου οι χαμηλότερες τιμές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια.

Για παράδειγμα:

.element {
 opacity: 0.5; /* Διαφάνεια 50% */
}

.container {
 opacity: 0.2; /* Διαφάνεια 20% */
}

.button {
 opacity: 0.8; /* Διαφάνεια 80% */
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, ορίζουμε την ιδιότητα opacity με τις τιμές 0.5, 0.2 και 0.8, αντίστοιχα. Αυτό καθορίζει τη διαφάνεια των στοιχείων στο 50%, 20% και 80% αντίστοιχα. Οι τιμές κοντά στο 0.0 καθιστούν το στοιχείο πιο διαφανές, ενώ οι τιμές κοντά στο 1.0 καθιστούν το στοιχείο πιο αδιαφανές (λιγότερο διαφανές).

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή της ιδιότητας opacity σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας για τη διαφάνεια των στοιχείων στον κώδικα CSS.

[adinserter block=”3″]

Αν δεν θέλετε να εφαρμόσετε διαφάνεια στα εμφωλευμένα στοιχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τιμές χρώματος RGBA (Red, Green, Blue, Alpha). Η τιμή του “Alpha” καθορίζει τη διαφάνεια του χρώματος φόντου και όχι του κειμένου.

Το RGBA χρησιμοποιεί τη μορφή:

background-color: rgba(red, green, blue, alpha);

Όπου:

 • Οι τιμές red, green, blue είναι ακέραιοι αριθμοί από 0 έως 255, που αντιπροσωπεύουν το χρώμα.
 • Η τιμή alpha είναι ένας αριθμός μεταξύ 0.0 και 1.0, που αντιπροσωπεύει τη διαφάνεια. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο περισσότερο διαφανές είναι το χρώμα.

Παράδειγμα:

.element {
 background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Κόκκινο χρώμα φόντου με διαφάνεια 50% */
}

.container {
 background-color: rgba(0, 0, 255, 0.2); /* Μπλε χρώμα φόντου με διαφάνεια 20% */
}

.button {
 background-color: rgba(0, 255, 0, 0.8); /* Πράσινο χρώμα φόντου με διαφάνεια 80% */
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη μορφή rgba για να καθορίσουμε το χρώμα φόντου με συγκεκριμένη διαφάνεια. Οι τιμές red, green, blue αντιπροσωπεύουν το χρώμα ενώ η τιμή alpha καθορίζει τη διαφάνεια του χρώματος.

Η ιδιότητα background-image στον κώδικα CSS χρησιμοποιείται για να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο ενός στοιχείου.

Προεπιλεγμένα, η εικόνα επαναλαμβάνεται ώστε να καλύπτει ολόκληρο το στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα θα επαναλαμβάνεται οριζόντια και κατακόρυφα για να καλύψει το στοιχείο.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο ενός στοιχείου, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα background-image και καθορίστε το URL της εικόνας ως τιμή. Εδώ είναι ένα παράδειγμα:

.element {
 background-image: url("image.jpg"); /* Ορίζει την εικόνα "image.jpg" ως φόντο */
}

.container {
 background-image: url("background.png"); /* Ορίζει την εικόνα "background.png" ως φόντο */
}

.section {
 background-image: url("banner.jpg"); /* Ορίζει την εικόνα "banner.jpg" ως φόντο */
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background-image για να ορίσουμε μια εικόνα ως φόντο στα στοιχεία με τους επιλογείς .element, .container και .section. Αντικαταστήστε τις τιμές "image.jpg", "background.png" και "banner.jpg" με τα URL των εικόνων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η εικόνα φόντου μπορεί να οριστεί και για συγκεκριμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το στοιχείο <p>:

p {
 background-image: url("background.jpg"); /* Ορίζει την εικόνα "background.jpg" ως φόντο για τα στοιχεία <p> */
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background-image και ορίζουμε την εικόνα “background.jpg” ως φόντο για τα στοιχεία <p>. Μπορείτε να προσαρμόσετε το URL της εικόνας στην τιμή της ιδιότητας url για να ορίσετε την επιθυμητή εικόνα φόντου για τα <p> στοιχεία ή για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θέλετε.

Από προεπιλογή, η ιδιότητα background-image επαναλαμβάνει μια εικόνα τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα.

Ωστόσο, μερικές εικόνες θα πρέπει να επαναληφθούν μόνο οριζόντια ή κατακόρυφα, αλλιώς θα δημιουργηθεί παράξενη εικόνα, όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

.element {
 background-image: url("image.jpg");
 background-repeat: repeat-x; /* Επανάληψη μόνο οριζόντια */
}

.container {
 background-image: url("background.png");
 background-repeat: repeat-y; /* Επανάληψη μόνο κατακόρυφα */
}

.section {
 background-image: url("banner.jpg");
 background-repeat: no-repeat; /* Χωρίς επανάληψη */
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background-repeat για να ορίσουμε τον τρόπο επανάληψης της εικόνας φόντου. Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

 • repeat: Η εικόνα επαναλαμβάνεται και οριζόντια και κατακόρυφα (προεπιλεγμένη τιμή).
 • repeat-x: Η εικόνα επαναλαμβάνεται μόνο οριζόντια.
 • repeat-y: Η εικόνα επαναλαμβάνεται μόνο κατακόρυφα.
 • no-repeat: Η εικόνα δεν επαναλαμβάνεται καθόλου.

Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή για τον τρόπο επανάληψης της εικόνας φόντου ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Η ιδιότητα background-position χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη θέση της εικόνας φόντου.

Μπορείτε να ορίσετε τη θέση χρησιμοποιώντας διάφορες μονάδες μέτρησης, όπως pixels (px), ποσοστά (%), keywords (όπως top, bottom, left, right, center) και συνδυασμούς αυτών.

[adinserter block=”4″]

Ένα παράδειγμα χρήσης της ιδιότητας background-position είναι το εξής:

.element {
 background-image: url("image.jpg");
 background-position: 50% 50%; /* Θέση στο κέντρο του στοιχείου */
}

.container {
 background-image: url("background.png");
 background-position: top right; /* Θέση στην επάνω δεξιά γωνία */
}

.section {
 background-image: url("banner.jpg");
 background-position: -10px -20px; /* Θέση με αρνητικές τιμές για μετατόπιση προς τα αριστερά και πάνω */
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, ορίζουμε την ιδιότητα background-position για να ορίσουμε τη θέση της εικόνας φόντου στα στοιχεία .element, .container και .section. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές στην ιδιότητα background-position ανάλογα με τις απαιτήσεις σας για τη θέση της εικόνας φόντου.

Η ιδιότητα background-attachment χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν η εικόνα φόντου θα κυλάει μαζί με τον υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας ή αν θα παραμείνει σταθερή (δεν θα κυλάει μαζί με την υπόλοιπη σελίδα).

Οι διαθέσιμες τιμές της ιδιότητας background-attachment είναι:

 • scroll: Η εικόνα φόντου θα κυλάει μαζί με τον περιεχόμενο της σελίδας (προεπιλεγμένη τιμή).
 • fixed: Η εικόνα φόντου θα παραμείνει σταθερή και δεν θα κυλάει μαζί με την υπόλοιπη σελίδα.

Ένα παράδειγμα χρήσης της ιδιότητας background-attachment είναι το εξής:

.element {
 background-image: url("image.jpg");
 background-attachment: scroll; /* Η εικόνα φόντου θα κυλάει μαζί με τον περιεχόμενο της σελίδας */
}

.container {
 background-image: url("background.png");
 background-attachment: fixed; /* Η εικόνα φόντου θα παραμείνει σταθερή και δεν θα κυλάει μαζί με την υπόλοιπη σελίδα */
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background-attachment για να ορίσουμε εάν η εικόνα φόντου θα κυλάει ή θα παραμείνει σταθερή για τα στοιχεία .element και .container. Ανάλογα με την ανάγκη σας, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη τιμή για την ιδιότητα background-attachment.

Για να συντομεύσετε τον κώδικα, είναι επίσης δυνατό να καθορίσετε όλες τις ιδιότητες του φόντου σε μία μόνο ιδιότητα. Αυτό ονομάζεται συντόμευση (shorthand) ιδιότητα.

Για το φόντο, η συντόμευση ιδιότητας ονομάζεται background. Με αυτήν τη συντόμευση, μπορείτε να καθορίσετε όλα τα στοιχεία του φόντου (εικόνα, χρώμα, επανάληψη, θέση, διαφάνεια) σε μία γραμμή κώδικα.

Η γενική μορφή της συντόμευσης ιδιότητας background είναι η εξής:

.element {
 background: value;
}

Εδώ, value αντιπροσωπεύει την τιμή που θέλετε να καθορίσετε για όλα τα στοιχεία του φόντου.

Για παράδειγμα, μπορείτε να γράψετε:

.element {
 background: url("image.jpg") repeat-x top right / 50% 50%;
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη συντόμευση ιδιότητας background για να ορίσουμε την εικόνα φόντου, την επανάληψη, τη θέση και την κλίμακα (scale) της εικόνας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές του παραδείγματος για να καθορίσετε την επιθυμητή εμφάνιση του φόντου για το στοιχείο σας.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων