2.8 Η μέθοδος format() στην Python

Η μέθοδος format() στην Python χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση μιας τιμής μέσα σε ένα string. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να καθορίσετε τη θέση όπου θα εισαχθεί η τιμή. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο format():

 1. Χρήση αριθμητικών θέσεων: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αγκύλες {} μέσα στο string για να καθορίσετε τη θέση όπου θα εισαχθεί η τιμή. Οι θέσεις αριθμούνται από το 0 και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο format() για να περάσετε τις τιμές που θέλετε να ενσωματωθούν.
 2. Χρήση κλειδιών: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κλειδιά μέσα στο string για να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες θέσεις κατά την ενσωμάτωση των τιμών. Τα κλειδιά περιβάλλονται από αγκύλες {} και μπορείτε να τα ορίσετε με τη χρήση ονομάτων.

[adinserter block=”2″]

Παραδείγματα:

# Βασισμένο στη θέση με αριθμούς
name = "Μαρία" # Ορισμός μεταβλητής name με την τιμή "Μαρία"
age = 30 # Ορισμός μεταβλητής age με την τιμή 30
txt = "Το όνομά μου είναι {}, και είμαι {} ετών." # Ορισμός μεταβλητής txt με την πρότυπη μορφή του κειμένου
print(txt.format(name, age)) # Εφαρμογή της μεθόδου format() στη μεταβλητή txt με τις τιμές των μεταβλητών name και age και εκτύπωση του αποτελέσματος

# Βασισμένο στα κλειδιά
my_dict = {'name': 'Παναγιώτα', 'age': 25} # Ορισμός λεξικού my_dict με τα κλειδιά 'name' και 'age' και τις αντίστοιχες τιμές
txt = "Το όνομά μου είναι {name}, και είμαι {age} ετών." # Ορισμός μεταβλητής txt με την πρότυπη μορφή του κειμένου
print(txt.format(**my_dict)) # Εφαρμογή της μεθόδου format() στη μεταβλητή txt με τη χρήση του λεξικού my_dict με τη χρήση του unpacking με ** και εκτύπωση του αποτελέσματος

Το πρόγραμμα παραπάνω αποτελείται από δύο τμήματα που εκτελούνται ξεχωριστά. Στο πρώτο τμήμα, χρησιμοποιείται η μέθοδος format() για να αντικαταστήσει τα {} με τις τιμές των μεταβλητών name και age στο κείμενο της μεταβλητής txt. Στο δεύτερο τμήμα, χρησιμοποιείται το unpacking με ** για να περάσουμε τα κλειδιά και τις τιμές του λεξικού my_dict στη μέθοδο format(). Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα εκτυπώνεται στην οθόνη.

Η έξοδος αυτού του παραδείγματος θα είναι:

Το όνομά μου είναι Μαρία, και είμαι 30 ετών.
Το όνομά μου είναι Παναγιώτα, και είμαι 25 ετών.

Η μέθοδος format() στην Python επιτρέπει την τοποθέτηση απεριόριστου αριθμού ορισμάτων σε ένα κείμενο, αντικαθιστώντας τους αντίστοιχους placeholder με τις τιμές αυτών των ορισμάτων. Οι placeholder αναπαριστούνται από αγκύλες {} στο κείμενο.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

name = "Μαρία" # Ορισμός μεταβλητής name με την τιμή "Μαρία"
age = 30 # Ορισμός μεταβλητής age με την τιμή 30
occupation = "μηχανικός" # Ορισμός μεταβλητής occupation με την τιμή "μηχανικός"
txt = "Το όνομά μου είναι {}, είμαι {} ετών και εργάζομαι ως {}." # Ορισμός μεταβλητής txt με το πρότυπο κείμενο
formatted_txt = txt.format(name, age, occupation) # Εφαρμογή της μεθόδου format() στην μεταβλητή txt με τις τιμές των μεταβλητών name, age και occupation και αποθήκευση του αποτελέσματος στην μεταβλητή formatted_txt
print(formatted_txt) # Εκτύπωση της μεταβλητής formatted_txt στην οθόνη

Σε αυτό το παράδειγμα, η μέθοδος format() εφαρμόζεται στη μεταβλητή txt και περνάμε τις τιμές των name, age και occupation ως ορίσματα. Οι τιμές αυτές αντικαθιστούν τους αντίστοιχους placeholder στο κείμενο. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή formatted_txt και εκτυπώνεται στην οθόνη, παρέχοντας ένα προσαρμοσμένο κείμενο που περιλαμβάνει τα στοιχεία των μεταβλητών name, age και occupation.

Αποτέλεσμα:

Το όνομά μου είναι Μαρία, είμαι 30 ετών και εργάζομαι ως μηχανικός.

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μέθοδος format() εφαρμόζεται στην μεταβλητή txt για να αντικαταστήσει τα {} με τις τιμές των μεταβλητών name, age και occupation. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή formatted_txt. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο της formatted_txt εκτυπώνεται στην οθόνη, παρουσιάζοντας το προσαρμοσμένο κείμενο που περιέχει τις τιμές των μεταβλητών name, age και occupation.

[adinserter block=”3″]

Για να βεβαιωθείτε ότι τα ορίσματα της μεθόδου format() τοποθετούνται στα σωστά σημεία αντικατάστασης των placeholders, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ευρετηρίου {0}, {1}, {2} και ούτω καθεξής για να αντιστοιχίσετε τα ορίσματα σε συγκεκριμένες θέσεις.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

name = "Μαρία" # Ορίζουμε τη μεταβλητή name με την τιμή "Μαρία"
age = 30 # Ορίζουμε τη μεταβλητή age με την τιμή 30
occupation = "μηχανικός" # Ορίζουμε τη μεταβλητή occupation με την τιμή "μηχανικός"

txt = "Το όνομά μου είναι {0}, είμαι {1} ετών και εργάζομαι ως {2}." # Ορίζουμε τη μεταβλητή txt με το κείμενο που περιέχει placeholders

formatted_txt = txt.format(name, age, occupation) # Εφαρμόζουμε τη μέθοδο format() για να αντικαταστήσουμε τα placeholders με τις αντίστοιχες τιμές
# Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το {0} αντικαθίσταται από την τιμή της μεταβλητής name, το {1} αντικαθίσταται από την τιμή της μεταβλητής age και το {2} αντικαθίσταται από την τιμή της μεταβλητής occupation

print(formatted_txt) # Εκτυπώνουμε το προσαρμοσμένο κείμενο με τις αντίστοιχες τιμές

Σε αυτό το παράδειγμα, η μεταβλητή txt περιέχει placeholders με αριθμούς ευρετηρίου {0}, {1} και {2}. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου format(), τα ορίσματα name, age και occupation τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις αντικατάστασης, διασφαλίζοντας ότι οι τιμές τους εμφανίζονται στο σωστό μέρος του κειμένου. Το αποτέλεσμα εκτυπώνεται στην οθόνη ως προσαρμοσμένο κείμενο με τις αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών.

Αποτέλεσμα:

Το όνομά μου είναι Μαρία, είμαι 30 ετών και εργάζομαι ως μηχανικός.
7 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων