2.7 Η συνένωση (concatenation) στην Python

Η συνένωση (concatenation) στην Python αναφέρεται στη διαδικασία σύνδεσης δύο ή περισσότερων συμβολοσειρών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή + ή τον τελεστή += για αυτή τη διαδικασία.

Ο τελεστής + συνδέει δύο συμβολοσειρές και επιστρέφει μια νέα συμβολοσειρά που περιλαμβάνει τις δύο αρχικές συμβολοσειρές που συνδέθηκαν. Ένα παράδειγμα είναι:

string1 = "Hello"
string2 = " world!"
result = string1 + string2  # Συνένωση των δύο συμβολοσειρών με τον τελεστή +
print(result)  # Εκτύπωση του αποτελέσματος "Hello world!"

Ο τελεστής += συνδέει μια συμβολοσειρά με μια άλλη και αναθέτει το αποτέλεσμα στην αρχική συμβολοσειρά. Ένα παράδειγμα είναι:

string = "Hello"
string += " world!"  # Συνένωση της συμβολοσειράς " world!" με την αρχική συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας τον τελεστή +=
print(string)  # Εκτύπωση του αποτελέσματος "Hello world!"

Στις δύο περιπτώσεις, οι συμβολοσειρές συνδέονται και δημιουργούνται νέες συμβολοσειρές που περιλαμβάνουν τον συνδυασμό των αρχικών συμβολοσειρών.

Στην Python, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση join() για να συνδέσετε μια λίστα συμβολοσειρών με ένα διαχωριστικό σύμβολο. Η συνάρτηση join() εφαρμόζεται σε ένα διαχωριστικό σύμβολο και χρησιμοποιείται για να συνδέσει τα στοιχεία μιας λίστας συμβολοσειρών, δημιουργώντας ένα νέο string.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

words = ["Αυτό", "είναι", "ένα", "παράδειγμα", "λίστας", "συμβολοσειρών"]
delimiter = " "  # Ορίζουμε το διαχωριστικό σύμβολο ως κενό διάστημα
result = delimiter.join(words)  # Χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση join() για να συνδέσουμε τα στοιχεία της λίστας με το διαχωριστικό σύμβολο
print(result)  # Εκτυπώνουμε το νέο string που περιλαμβάνει τα συνδεδεμένα στοιχεία της λίστας

Σε αυτό το παράδειγμα, η γραμμή result = delimiter.join(words) χρησιμοποιεί τη συνάρτηση join() για να συνδέσει τα στοιχεία της λίστας words, χρησιμοποιώντας το κενό διαχωριστικό σύμβολο " " για τον διαχωρισμό των στοιχείων. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή result και μετά εκτυπώνεται το νέο string που περιλαμβάνει τα στοιχεία της λίστας συνδεδεμένα με το διαχωριστικό σύμβολο: “Αυτό είναι ένα παράδειγμα λίστας συμβολοσειρών”.

7 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων