6.4 Προσθήκη στοιχείων σε ένα λεξικό

Μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε ένα λεξικό χρησιμοποιώντας την εντολή ανάθεσης (=). Αν το κλειδί που προσπαθείτε να προσθέσετε δεν υπάρχει ήδη στο λεξικό, θα δημιουργηθεί ένα νέο ζευγάρι κλειδιού-τιμής και θα προστεθεί στο λεξικό. Αν το κλειδί υπάρχει ήδη, η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου θα αντικατασταθεί με τη νέα τιμή που αναθέτετε.

Στην Python, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε ένα λεξικό χρησιμοποιώντας τον τελεστή ανάθεσης =. Δηλώνετε ένα νέο κλειδί και την αντίστοιχη τιμή που θέλετε να προσθέσετε.

Παράδειγμα:

my_dict = {"name": "John", "age": 25}

my_dict["city"] = "New York"
my_dict["profession"] = "Programmer"

print(my_dict)

Στο παραπάνω παράδειγμα, προσθέτουμε δύο νέα στοιχεία στο λεξικό my_dict. Χρησιμοποιούμε τον τελεστή ανάθεσης = για να δηλώσουμε τα νέα κλειδιά και τις αντίστοιχες τιμές. Το αποτέλεσμα που εκτυπώνεται είναι το ενημερωμένο λεξικό my_dict, που περιλαμβάνει και τα νέα στοιχεία:

{"name": "John", "age": 25, "city": "New York", "profession": "Programmer"}

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο update() για να ενημερώσετε ένα λεξικό προσθέτοντας νέα στοιχεία από ένα άλλο λεξικό ή από ένα iterable αντικείμενο που περιέχει ζεύγη κλειδιών-τιμών.

Στο παραδείγμα μας, έχουμε το λεξικό dict1 που περιέχει τα στοιχεία “name”, “age” και “city”. Με τη χρήση της μεθόδου update(), προσθέτουμε τα στοιχεία του λεξικού dict2, που περιέχει το ζεύγος κλειδιού-τιμής “profession”: “Programmer”.

Το αποτέλεσμα που εκτυπώνεται είναι το ενημερωμένο λεξικό dict1, που περιλαμβάνει τα στοιχεία από το λεξικό dict2. Επομένως, το αποτέλεσμα θα είναι: {"name": "John", "age": 25, "city": "New York", "profession": "Programmer"}.

Παράδειγμα:

my_dict = {}

# Χρήση της μεθόδου update() για να ενημερωθεί το λεξικό
my_dict.update({'key1': 'value1', 'key2': 'value2'})

Στον παραπάνω κώδικα, αρχικοποιούμε ένα κενό λεξικό με την εκχώρηση {} στη μεταβλητή my_dict. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο update() για να ενημερώσουμε το λεξικό προσθέτοντας νέα ζεύγη κλειδιού-τιμής. Συγκεκριμένα, περνάμε ένα λεξικό {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'} ως όρισμα στη μέθοδο update(), και τα ζεύγη κλειδιού-τιμής προστίθενται στο λεξικό my_dict. Στο τέλος της εκτέλεσης, το λεξικό my_dict θα περιέχει τα ζεύγη κλειδιού-τιμής {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}.

[adinserter block=”2″]

Σημειώνω ότι η παρακάτω παράφραση αναφέρεται στη μέθοδο update() ενός λεξικού:

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο update() για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο σε ένα λεξικό, εάν το κλειδί που χρησιμοποιείτε ήδη υπάρχει στο λεξικό, η τιμή του υπάρχοντος στοιχείου θα αντικατασταθεί από τη νέα τιμή. Αν το κλειδί δεν υπάρχει στο λεξικό, το νέο ζεύγος κλειδιού-τιμής προστίθεται στο λεξικό.

Για παράδειγμα:

my_dict = {"apple": 3, "banana": 5, "cherry": 2}
my_dict.update({"banana": 7, "orange": 4})
print(my_dict)

Αυτός ο κώδικας θα εκτυπώσει: {"apple": 3, "banana": 7, "cherry": 2, "orange": 4}.

Παρατηρούμε ότι το στοιχείο με κλειδί "banana" έχει αντικατασταθεί με τη νέα τιμή 7, ενώ το νέο ζεύγος κλειδιού-τιμής {"orange": 4} προστέθηκε στο λεξικό.

Παρακάτω έχουμε μερικά παραδείγματα για την προσθήκη στοιχείων σε ένα λεξικό:

my_dict = {"name": "John", "age": 36}  # Δημιουργία ενός αρχικού λεξικού με δύο ζεύγη κλειδιού-τιμής

my_dict["city"] = "Athens"  # Προσθήκη νέου ζεύγους κλειδιού-τιμής με το κλειδί "city" και την τιμή "Athens"

print(my_dict)  # Εκτύπωση του λεξικού μετά την προσθήκη του "city": {'name': 'John', 'age': 36, 'city': 'Athens'}

my_dict.update({"gender": "Male"})  # Χρήση της μεθόδου update() για την προσθήκη ενός νέου ζεύγους κλειδιού-τιμής

print(my_dict)  # Εκτύπωση του λεξικού μετά την προσθήκη του "gender": {'name': 'John', 'age': 36, 'city': 'Athens', 'gender': 'Male'}

Το αποτέλεσμα στην οθόνη θα είναι:

{'name': 'John', 'age': 36, 'city': 'Athens'}
{'name': 'John', 'age': 36, 'city': 'Athens', 'gender': 'Male'}

Το λεξικό ενημερώνεται με τις νέες προσθήκες κλειδιών και τιμών.

Στην Python, μπορούμε να ενημερώσουμε ένα λεξικό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο update(). Ας παραθέσουμε μια παραφρασμένη εκδοχή για τον τρόπο χρήσης αυτής της μεθόδου:

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο update() για να ενημερώσουμε ένα λεξικό με νέα αντικείμενα από ένα άλλο λεξικό ή από μια απαρίθμηση αντικειμένων. Η μέθοδος update() ενημερώνει το αρχικό λεξικό προσθέτοντας τα νέα κλειδιά και τις αντίστοιχες τιμές. Εάν το κλειδί υπάρχει ήδη στο λεξικό, η τιμή του θα αντικατασταθεί με τη νέα τιμή. Αν το κλειδί δεν υπάρχει, το νέο κλειδί και η αντίστοιχη τιμή θα προστεθούν στο λεξικό.

Παρακάτω δίνονται δύο παραδείγματα:

# Συνένωση λεξικών με τη χρήση της μεθόδου update()
dict1 = {"apple": 2, "banana": 3, "cherry": 5}
dict2 = {"banana": 1, "orange": 4}
dict1.update(dict2)
print(dict1)  # Εκτυπώνει: {'apple': 2, 'banana': 1, 'cherry': 5, 'orange': 4}

# Συνένωση λεξικού με μια λίστα από tuples χρησιμοποιώντας τη μέθοδο update()
dict1 = {"apple": 2, "banana": 3, "cherry": 5}
fruits = [("banana", 1), ("orange", 4)]
dict1.update(fruits)
print(dict1)  # Εκτυπώνει: {'apple': 2, 'banana': 1, 'cherry': 5, 'orange': 4}

Ο κώδικας παραπάνω δείχνει δύο παραδείγματα χρήσης της μεθόδου update() για τη συνένωση λεξικών.

Στο πρώτο παράδειγμα, το λεξικό dict1 ενημερώνεται με τα στοιχεία του λεξικού dict2. Τα κλειδιά που υπάρχουν και στα δύο λεξικά ενημερώνονται με τις τιμές από το dict2, ενώ τα νέα κλειδιά προστίθενται στο dict1.

Στο δεύτερο παράδειγμα, το λεξικό dict1 ενημερώνεται με μια λίστα fruits που περιέχει tuples με ζεύγη κλειδιού-τιμής. Τα κλειδιά και οι τιμές από τα tuples προστίθενται στο dict1.

Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι ένα ενημερωμένο λεξικό dict1 που περιέχει τις ενώσεις των κλειδιών και τιμών από τα αρχικά λεξικά ή τη λίστα tuples.

5 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων