6.3 Αλλαγή τιμής ενός στοιχείου στο λεξικό

Στην Python, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ενός στοιχείου σε ένα λεξικό αναθέτοντας μια νέα τιμή στο κλειδί που αντιστοιχεί στο στοιχείο. Αυτό γίνεται με την παρακάτω σύνταξη:

my_dict[key] = new_value

Εάν το κλειδί key υπάρχει ήδη στο λεξικό, η τιμή του στοιχείου θα αντικατασταθεί με την νέα τιμή new_value. Αντίθετα, εάν το κλειδί δεν υπάρχει στο λεξικό, θα προστεθεί ένα νέο στοιχείο με αυτό το κλειδί και τη νέα τιμή.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ενημερώσετε τις τιμές των στοιχείων σε ένα λεξικό ή να προσθέσετε νέα στοιχεία σε αυτό.

Στην Python, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου σε μια δομή δεδομένων όπως ένα λεξικό, αναφερόμενοι στο όνομα του κλειδιού του. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάθεση μιας νέας τιμής στο κλειδί του λεξικού.

Παράδειγμα:

my_dict = {"name": "Alice", "age": 25, "city": "Athens"}
my_dict["age"] = 26  # Αλλαγή της τιμής του κλειδιού "age" από 25 σε 26
print(my_dict)  # Εκτύπωση του ενημερωμένου λεξικού

Το αποτέλεσμα που θα εκτυπωθεί είναι:

{"name": "Alice", "age": 26, "city": "Athens"}

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη σύνταξη my_dict["age"] για να αναφερθούμε στο κλειδί “age” και να του αναθέσουμε μια νέα τιμή. Έτσι, η τιμή του κλειδιού “age” αλλάζει από 25 σε 26.

Σωστά! Η μέθοδος update() ενημερώνει ένα λεξικό προσθέτοντας τα αντικείμενα από το δοσμένο όρισμα. Το όρισμα πρέπει να είναι ένα λεξικό ή ένα αντικείμενο επαναληπτή με ζευγάρια key: value. Κατά τη χρήση της μεθόδου update(), τα νέα ζευγάρια key-value προστίθενται στο λεξικό, αντικαθιστώντας τυχόν υπάρχοντα κλειδιά. Εάν ένα κλειδί υπάρχει ήδη στο λεξικό, η τιμή του αντικαθίσταται με τη νέα τιμή από το όρισμα.

Για παράδειγμα, αν έχουμε το εξής λεξικό:

my_dict = {"one": 1, "two": 2}

και εκτελέσουμε τον ακόλουθο κώδικα:

new_dict = {"two": 3, "three": 4}
my_dict.update(new_dict)
print(my_dict)

το αποτέλεσμα θα είναι:

{"one": 1, "two": 3, "three": 4}

Το αρχικό λεξικό my_dict ενημερώνεται με τα ζευγάρια key-value του new_dict. Το υπάρχον κλειδί “two” αντικαθίσταται και η αντίστοιχη τιμή του αλλάζει από 2 σε 3, ενώ προστίθεται το νέο κλειδί “three” με την τιμή 4.

[adinserter block=”2″]

Παράδειγμα:

dict1 = {"name": "John", "age": 25, "city": "New York"}
dict2 = {"age": 30}

dict1.update(dict2)  # Ενημερώνει το dict1 προσθέτοντας και ενημερώνοντας κλειδιά-τιμές από το dict2
print(dict1)  # Εκτυπώνει {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}

Αυτός ο κώδικας δημιουργεί δύο λεξικά, το dict1 και το dict2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η μέθοδος update() για να ενημερώσει το dict1 με τα ζευγάρια key-value του dict2.

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχουμε δύο λεξικά, το dict1 και το dict2. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο update(), ενημερώνουμε το dict1 προσθέτοντας και ενημερώνοντας κλειδιά-τιμές από το dict2.

Το αποτέλεσμα της ενημέρωσης είναι ότι το κλειδί “age” του dict1 ενημερώνεται από την τιμή 25 σε 30, όπως ορίζεται στο dict2. Τα υπόλοιπα κλειδιά-τιμές του dict2 προστίθενται στο dict1 χωρίς να αλλοιώνονται τα υπάρχοντα κλειδιά-τιμές.

Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα που εκτυπώνεται είναι το λεξικό dict1 με τις ενημερωμένες τιμές των κλειδιών:

{'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}

Παράδειγμα:

dict1 = {"name": "John", "age": 25, "city": "New York"}
dict2 = {"profession": "Programmer"}

dict1.update(dict2)

print(dict1)

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχουμε δύο λεξικά dict1 και dict2. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο update(), ενημερώνουμε το λεξικό dict1 προσθέτοντας τα στοιχεία του λεξικού dict2.

Το αποτέλεσμα που εκτυπώνεται είναι το ενημερωμένο λεξικό dict1, που περιλαμβάνει και τα στοιχεία του λεξικού dict2. Έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι: {"name": "John", "age": 25, "city": "New York", "profession": "Programmer"}.

5 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων