Στην Python, οι λίστες είναι ένας τύπος δεδομένων που μπορεί να περιέχει διάφορους άλλους τύπους δεδομένων, όπως ακέραιους αριθμούς, δεκαδικούς αριθμούς, αλφαριθμητικά κ.λπ. Μια λίστα είναι μια ακολουθία αντικειμένων που μπορεί να τροποποιηθεί, καθιστώντας τη μια μεταβλητή (mutable) δομή δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέτετε, αφαιρείτε και αλλάζετε στοιχεία μέσα σε μια λίστα. Η ικανότητα αυτή των λιστών να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενό τους τις καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτες για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα στη Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη σύνταξη:

my_list = [1, 2, 3, "four", 5.0]

Η παραπάνω εντολή δημιουργεί μια λίστα με 5 στοιχεία: τον ακέραιο αριθμό 1, τον ακέραιο αριθμό 2, τον ακέραιο αριθμό 3, το αλφαριθμητικό “four” και το δεκαδικό αριθμό 5.0.

Μπορείτε να προσπελάσετε τα στοιχεία μιας λίστας χρησιμοποιώντας τον αριθμό δείκτη (index) του στοιχείου που επιθυμείτε να ανακτήσετε. Οι δείκτες ξεκινούν από το 0 για το πρώτο στοιχείο της λίστας και αυξάνονται κατά 1 για κάθε επόμενο στοιχείο.

Στην περίπτωση που αναφέρατε, η εντολή my_list[0] θα επιστρέψει το πρώτο στοιχείο της λίστας my_list. Έτσι, αν εκτελέσετε την παραπάνω εντολή για τη λίστα my_list = [1, 2, 3, "four", 5], θα επιστραφεί το στοιχείο 1.

Σίγουρα! Ας δούμε ένα παράδειγμα κώδικα με σχόλια που προσπελαύνει τα στοιχεία μιας λίστας:

# Δημιουργία της λίστας
my_list = [1, 2, 3, "four", 5]

# Προσπέλαση και εκτύπωση του πρώτου στοιχείου
print(my_list[0])  # Αναμένονται το 1

# Προσπέλαση και εκτύπωση του τρίτου στοιχείου
print(my_list[2])  # Αναμένονται το 3

# Προσπέλαση και εκτύπωση του τελευταίου στοιχείου
print(my_list[-1])  # Αναμένονται το 5

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια λίστα my_list που περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Με τη χρήση της προεπιλεγμένης σύνταξης my_list[index], μπορούμε να προσπελάσουμε τα στοιχεία της λίστας βάσει του αριθμού δείκτη (index) τους. Τα σχόλια που προστίθενται δίπλα στις εκτυπώσεις εξηγούν το αναμενόμενο αποτέλεσμα κάθε προσπέλασης.

Αν εκτελέσετε τον παραπάνω κώδικα, αναμένεται να εκτυπωθούν οι ακόλουθες τιμές:

1
3
5

Αυτό συμβαίνει επειδή προσπελαύνουμε το πρώτο, το τρίτο και το τελευταίο στοιχείο της λίστας my_list βάσει των αντίστοιχων δεικτών.

Αν θέλετε να αλλάξετε ένα στοιχείο στη λίστα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό δείκτη και τον τελεστή εκχώρησης (=) για να ορίσετε ένα νέο τιμή σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της λίστας. Για παράδειγμα, η παρακάτω εντολή θα αλλάξει το τρίτο στοιχείο της λίστας σε “three”:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(my_list)  # Αρχική λίστα: [1, 2, 3, 4, 5]

my_list[2] = "three"
print(my_list)  # Μετά την αλλαγή: [1, 2, 'three', 4, 5]

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια αρχική λίστα my_list με αριθμούς από το 1 έως το 5. Χρησιμοποιούμε τη γνωστή σύνταξη my_list[index] για να προσπελάσουμε το τρίτο στοιχείο της λίστας και τον τελεστή εκχώρησης = για να ορίσουμε την τιμή “three” σε αυτό το στοιχείο. Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, το τρίτο στοιχείο της λίστας θα έχει αλλάξει από τον αρχικό αριθμό 3 στο string “three”. Η εκτύπωση της λίστας μετά την αλλαγή θα επιβεβαιώσει την αλλαγή στο τρίτο στοιχείο.

Η μέθοδος append() χρησιμοποιείται για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στο τέλος μιας λίστας. Ας δούμε ένα παράδειγμα κώδικα:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(my_list)  # Αρχική λίστα: [1, 2, 3, 4, 5]

my_list.append("six")
print(my_list)  # Μετά την προσθήκη: [1, 2, 3, 4, 5, 'six']

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια αρχική λίστα my_list με αριθμούς από το 1 έως το 5. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο append() για να προσθέσουμε το στοιχείο “six” στο τέλος της λίστας. Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, το στοιχείο “six” θα προστεθεί στο τέλος της λίστας. Η εκτύπωση της λίστας μετά την προσθήκη θα επιβεβαιώσει την ενημερωμένη λίστα με το νέο στοιχείο.

Η μέθοδος remove() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο από μια λίστα. Ας δούμε ένα παράδειγμα κώδικα:

my_list = [1, 2, 3, "four", 5]
print(my_list)  # Αρχική λίστα: [1, 2, 3, 'four', 5]

my_list.remove("four")
print(my_list)  # Μετά την αφαίρεση: [1, 2, 3, 5]

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια αρχική λίστα my_list που περιέχει αριθμούς και το αλφαριθμητικό “four”. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο remove() για να αφαιρέσουμε το στοιχείο “four” από τη λίστα. Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, το αλφαριθμητικό “four” θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Η εκτύπωση της λίστας μετά την αφαίρεση θα επιβεβαιώσει την ενημερωμένη λίστα χωρίς το “four”.

Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο len() για να επιστρέψετε τον αριθμό των στοιχείων στη λίστα. Για παράδειγμα, η παρακάτω εντολή θα επιστρέψει τον αριθμό 5, καθώς η λίστα my_list περιλαμβάνει 5 στοιχεία:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
length = len(my_list)
print(length)  # Επιστρέφει: 5

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια λίστα my_list με πέντε στοιχεία. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο len() για να υπολογίσουμε τον αριθμό των στοιχείων στη λίστα και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή length. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής length, η οποία θα είναι 5, καθώς η λίστα περιέχει πέντε στοιχεία. Η μέθοδος len() είναι χρήσιμη για να πάρετε το μέγεθος μιας λίστας ή οποιασδήποτε άλλης δομής δεδομένων στην Python.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία των λιστών στη Python. Είναι μια πολύ χρήσιμη δομή δεδομένων για τη διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων, όπως π.χ. τα στοιχεία σε μια λίστα παραγγελιών σε ένα κατάστημα ή τα ονόματα μαθητών σε μια τάξη.

9 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων