3.11 Οι Μέθοδοι λίστας στην Python

Στην Python, οι λίστες είναι αντικείμενα που παρέχουν πολλές χρήσιμες μεθόδους για τη διαχείριση και την επεξεργασία των στοιχείων τους. Ορισμένες από τις πιο κοινές μεθόδους λίστας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

Στην Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο append() για να προσθέσετε ένα στοιχείο στο τέλος μιας λίστας. Η μέθοδος αυτή παίρνει ένα αντικείμενο ως παράμετρο και το προσθέτει στο τέλος της λίστας.

Παράδειγμα χρήσης της μεθόδου append():

my_list = [1, 2, 3]
my_list.append(4)
print(my_list) # Εκτύπωση της λίστας: [1, 2, 3, 4]

Στο παραπάνω παράδειγμα, αρχικά έχουμε μια λίστα my_list που περιέχει τα στοιχεία 1, 2 και 3. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο append(), προσθέτουμε το στοιχείο 4 στο τέλος της λίστας. Έπειτα, εκτυπώνουμε τη λίστα και το αποτέλεσμα είναι [1, 2, 3, 4].

Η μέθοδος clear() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει όλα τα στοιχεία από μια λίστα. Όταν καλείται η μέθοδος clear() σε μια λίστα, όλα τα στοιχεία της λίστας διαγράφονται και η λίστα παραμένει κενή.

Παράδειγμα:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.clear() # Αφαιρεί όλα τα στοιχεία από τη λίστα
print(my_list) # Εκτύπωση της κενής λίστας

Στο παραπάνω παράδειγμα, μετά την κλήση της μεθόδου clear(), η λίστα my_list θα είναι άδεια και η έξοδος θα είναι [], που αντιστοιχεί σε μια κενή λίστα.

Η μέθοδος copy() επιστρέφει μια επιφανειακή αντιγραφή της λίστας. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια νέα λίστα που περιέχει τα ίδια στοιχεία με την αρχική λίστα, αλλά οι αναφορές προς αντικείμενα εντός της λίστας παραμένουν οι ίδιες. Αυτό σημαίνει ότι αν γίνουν αλλαγές σε ένα αντικείμενο της μίας λίστας, αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν και την άλλη λίστα.

Για παράδειγμα, αν έχουμε την αρχική λίστα list1 και δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο με τη χρήση της copy(), τότε η λίστα list2 θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με την list1, αλλά οι αναφορές προς τα αντικείμενα θα είναι διαφορετικές. Αν γίνουν αλλαγές σε ένα αντικείμενο της list1, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την list2 και αντίστροφα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτήν τη συμπεριφορά κατά τη χρήση της copy() για να μην προκύψουν απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την επεξεργασία λιστών.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits_copy = fruits.copy() # Δημιουργία ανεξάρτητης αντιγραφής της λίστας

# Εκτύπωση της αρχικής λίστας και της αντιγραφής
print(fruits) # Εκτυπώνει ['apple', 'banana', 'cherry']
print(fruits_copy) # Εκτυπώνει ['apple', 'banana', 'cherry']

Σε αυτόν τον κώδικα, δημιουργούμε τη λίστα fruits που περιέχει τρία φρούτα. Έπειτα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο copy() για να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη αντιγραφή της λίστας και την αποθηκεύουμε στη μεταβλητή fruits_copy.

Τέλος, εκτυπώνουμε τόσο την αρχική λίστα fruits όσο και την αντιγραφή fruits_copy, για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουν τα ίδια στοιχεία.

Η μέθοδος count() χρησιμοποιείται στην Python για να επιστρέψει τον αριθμό των φορών που ένα συγκεκριμένο στοιχείο εμφανίζεται σε μια λίστα. Αν κάποιο στοιχείο εμφανίζεται πολλαπλές φορές, η μέθοδος count() θα επιστρέψει τον ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εμφανίσεων αυτού του στοιχείου.

Παράδειγμα χρήσης της μεθόδου count():

numbers = [1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1]
count_of_ones = numbers.count(1) # Υπολογίζει τον αριθμό των εμφανίσεων του αριθμού 1 στη λίστα
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "apple", "apple"]
count = fruits.count("apple") # Υπολογίζει τον αριθμό των εμφανίσεων της λέξης "apple" στη λίστα
print(count) # Εκτυπώνει τον αριθμό 3

Ο πρώτος κώδικας χρησιμοποιεί τη μέθοδο count() για να υπολογίσει τον αριθμό εμφανίσεων του αριθμού 1 στη λίστα numbers. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή count_of_ones.

Ο δεύτερος κώδικας χρησιμοποιεί επίσης τη μέθοδο count() για να υπολογίσει τον αριθμό εμφανίσεων της λέξης “apple” στη λίστα fruits. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή count.

Τέλος, η εντολή print(count) εκτυπώνει την τιμή της μεταβλητής count, η οποία αντιστοιχεί στον αριθμό 3, δηλαδή τον αριθμό των εμφανίσεων της λέξης “apple” στη λίστα fruits.

[adinserter block=”2″]

Με την μέθοδο extend() μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία μιας λίστας (ή οποιασδήποτε άλλης επαναληπτικής δομής) στο τέλος μιας άλλης λίστας. Αυτή η μέθοδος επεκτείνει τη λίστα από την οποία καλείται προσθέτοντας τα στοιχεία της δοθείσας λίστας.

Ένα παράδειγμα κώδικα που δείχνει τη χρήση της μεθόδου extend() είναι το εξής:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

list1.extend(list2) # Προσθέτει τα στοιχεία της list2 στο τέλος της list1
print(list1) # Εκτυπώνει [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Στον παραπάνω κώδικα, χρησιμοποιείται η μέθοδος extend() για να προσθέσει τα στοιχεία της list2 στο τέλος της list1. Η μέθοδος extend() αλλάζει τη λίστα πάνω στην οποία καλείται (δηλαδή τη list1) προσθέτοντας τα στοιχεία της άλλης λίστας (list2) στο τέλος της. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα λίστα που περιλαμβάνει τα στοιχεία και των δύο αρχικών λιστών, όπως φαίνεται από την εκτύπωση print(list1), η οποία παράγει το αποτέλεσμα [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Η μέθοδος index() στην Python επιστρέφει τον δείκτη του πρώτου στοιχείου με την καθορισμένη τιμή σε μια λίστα. Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση της μεθόδου index(value), η Python αναζητά το στοιχείο με την τιμή value στη λίστα και επιστρέφει τον δείκτη του πρώτου εμφανιζόμενου στοιχείου με αυτήν την τιμή.

Αναφερόμενοι στον κώδικα, αν εκτελέσουμε την εντολή index(2) στη λίστα list1, θα επιστραφεί ο δείκτης του πρώτου στοιχείου με την τιμή 2. Για παράδειγμα, αν η λίστα list1 είναι [1, 2, 3, 4, 2, 5], τότε η εκτέλεση της list1.index(2) θα επιστρέψει τον δείκτη 1, καθώς το πρώτο 2 βρίσκεται στη θέση με δείκτη 1.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
index_of_banana = fruits.index("banana") # Βρίσκει τη θέση του "banana" στη λίστα

Στον παραπάνω κώδικα, η μέθοδος index() εφαρμόζεται στη λίστα fruits. Αναζητεί την πρώτη εμφάνιση της λέξης “banana” στη λίστα και επιστρέφει τη θέση της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μεταβλητή index_of_banana θα περιέχει την τιμή 1, καθώς η λέξη “banana” βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας (θέση με δείκτη 1).

Η μέθοδος insert() χρησιμοποιείται για να προσθέσετε ένα στοιχείο σε μια καθορισμένη θέση μιας λίστας. Αναφέρετε τη θέση στην οποία θέλετε να γίνει η εισαγωγή του στοιχείου και το ίδιο το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.insert(1, "orange") # Εισάγει το στοιχείο "orange" στη θέση με δείκτη 1
print(fruits) # Εκτυπώνει την λίστα των φρούτων: ['apple', 'orange', 'banana', 'cherry']

Η μέθοδος insert() χρησιμοποιείται για να εισάγει ένα στοιχείο σε μια συγκεκριμένη θέση στη λίστα. Στον παραπάνω κώδικα, εισάγουμε το στοιχείο “orange” στη θέση με δείκτη 1, με αποτέλεσμα να μετατοπίζεται το στοιχείο “banana” και τα υπόλοιπα στοιχεία που ακολουθούν τους δείκτες τους. Η εντολή print(fruits) εκτυπώνει την ενημερωμένη λίστα των φρούτων: ['apple', 'orange', 'banana', 'cherry'].

Η μέθοδος pop() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει ένα στοιχείο από μια λίστα στην καθορισμένη θέση και να το επιστρέψει. Αν δεν καθοριστεί καμία θέση, τότε αφαιρεί και επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο της λίστας.

Παράδειγμα:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
removed_fruit = fruits.pop(1) # Αφαιρεί και επιστρέφει το στοιχείο στη θέση με δείκτη 1
print(removed_fruit) # Εκτυπώνει το αφαιρεμένο στοιχείο: 'banana'
print(fruits) # Εκτυπώνει την ενημερωμένη λίστα φρούτων: ['apple', 'cherry']

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο pop(1) για να αφαιρέσουμε και να επιστρέψουμε το στοιχείο με δείκτη 1, δηλαδή το “banana”. Το αφαιρεμένο στοιχείο εκτυπώνεται και η λίστα των φρούτων ενημερώνεται χωρίς το “banana”.

Η μέθοδος remove() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει το πρώτο στοιχείο με μια συγκεκριμένη τιμή από μια λίστα.

fruits = ["apple", "banana", "cherry", "banana"]
fruits.remove("banana") # Αφαιρεί το πρώτο στοιχείο με την τιμή "banana"
print(fruits) # Εκτυπώνει την ενημερωμένη λίστα φρούτων: ['apple', 'cherry', 'banana']

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος remove("banana") αφαιρεί το πρώτο στοιχείο με την τιμή “banana” από τη λίστα φρούτων. Ως αποτέλεσμα, η λίστα ενημερώνεται και το πρώτο “banana” αφαιρείται, παραμένοντας μόνο ένα “banana” στη λίστα.

Η μέθοδος reverse() χρησιμοποιείται για να αντιστρέψει τη σειρά των στοιχείων μιας λίστας. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο στοιχείο γίνεται το τελευταίο, το δεύτερο γίνεται το προτελευταίο και έτσι συνεχίζεται μέχρι το τελευταίο στοιχείο να γίνει το πρώτο.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.reverse()
print(fruits) # Εκτυπώνει την αντιστραμμένη λίστα φρούτων: ['cherry', 'banana', 'apple']

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο reverse() για να αντιστρέψουμε τη σειρά των στοιχείων της λίστας φρούτων. Το αρχικό [“apple”, “banana”, “cherry”] γίνεται [‘cherry’, ‘banana’, ‘apple’] μετά την εκτέλεση της reverse().

[adinserter block=”3″]

Η μέθοδος sort() χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει μια λίστα είτε αύξουσα είτε φθίνουσα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να παρέχετε μια προαιρετική συνάρτηση-κλειδί για τον καθορισμό του κριτηρίου ταξινόμησης. Αν δεν παρέχετε κάποια συνάρτηση-κλειδί, η λίστα θα ταξινομηθεί βάσει των προεπιλεγμένων κριτηρίων σύγκρισης των στοιχείων.

fruits = ["orange", "apple", "banana", "cherry"]
fruits.sort() # Ταξινομεί τη λίστα αυξουσα
print(fruits) # Εκτυπώνει την ταξινομημένη λίστα: ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

numbers = [5, 2, 8, 1, 3]
numbers.sort(reverse=True) # Ταξινομεί τη λίστα φθίνουσα
print(numbers) # Εκτυπώνει την ταξινομημένη λίστα: [8, 5, 3, 2, 1]

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο sort() για να ταξινομήσουμε τις λίστες fruits και numbers. Η fruits ταξινομείται αύξουσα, ενώ η numbers ταξινομείται φθίνουσα. Χωρίς τη χρήση μιας προαιρετικής συνάρτησης-κλειδιού, η ταξινόμηση βασίζεται στα προεπιλεγμένα κριτήρια σύγκρισης των στοιχείων.

Οι παραπάνω μέθοδοι αποτελούν μόνο μερικές από τις βασικές μεθόδους που παρέχονται από τις λίστες στην Python. Αυτές οι μέθοδοι σας παρέχουν ένα ευέλικτο και ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση και την επεξεργασία των στοιχείων μιας λίστας.

Με τη χρήση αυτών των μεθόδων, μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να ταξινομήσετε, να αντιγράψετε και να αλλάξετε τα στοιχεία μιας λίστας με ευκολία. Επίσης, μπορείτε να περιηγηθείτε στα στοιχεία της λίστας, να εκτελέσετε επαναλήψεις και να αναζητήσετε συγκεκριμένα στοιχεία.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε τις κατάλληλες μεθόδους για την επίτευξη συγκεκριμένων εργασιών που αφορούν τις λίστες σας. Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με αυτές τις μεθόδους και να τις αξιοποιήσετε στο πλήρες δυναμικό τους για να επεξεργαστείτε τις λίστες σας με αποτελεσματικό τρόπο.

Στην Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαναλήψεις (for loops) και βασικές λειτουργίες όπως η συνάρτηση len() για να εργαστείτε με λίστες.

Οι επαναλήψεις (for loops) σας επιτρέπουν να επαναλαμβάνετε μέσα από τα στοιχεία μιας λίστας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επαναληπτικό τελεστή for για να πάρετε κάθε στοιχείο ξεχωριστά και να το επεξεργαστείτε. Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for fruit in fruits:
  print(fruit) # Εκτυπώνει κάθε φρούτο ξεχωριστά

Η συνάρτηση len() χρησιμοποιείται για να επιστρέψει το μήκος μιας λίστας, δηλαδή τον αριθμό των στοιχείων που περιέχει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το len() για να ελέγξετε το μήκος μιας λίστας και να εκτελέσετε κάποιες ενέργειες ανάλογα με αυτό. Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

if len(fruits) > 3:
  print("Η λίστα περιέχει περισσότερα από 3 στοιχεία")
else:
  print("Η λίστα περιέχει 3 ή λιγότερα στοιχεία")

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποι

ούμε τη συνθήκη len(fruits) > 3 για να ελέγξουμε αν η λίστα fruits περιέχει περισσότερα από 3 στοιχεία και εκτυπώνουμε το αντίστοιχο μήνυμα.

9 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων