3.10 Συνένωση στοιχείων λίστας

Στην Python, μπορείτε να συνδυάσετε δύο ή περισσότερες λίστες με διάφορους τρόπους. Οι πιο κοινοί τρόποι είναι οι ακόλουθοι:

Μπορείτε να συνδυάσετε δύο ή περισσότερες λίστες στην Python χρησιμοποιώντας τον τελεστή ‘+’ για τη συνένωσή τους. Ο τελεστής ‘+’ εφαρμόζεται σε δύο λίστες και δημιουργεί μια νέα λίστα που περιέχει όλα τα στοιχεία των αρχικών λιστών. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

# Δημιουργία της πρώτης λίστας
list1 = [1, 2, 3]

# Δημιουργία της δεύτερης λίστας
list2 = [4, 5, 6]

# Συνένωση των δύο λιστών χρησιμοποιώντας τον τελεστή '+'
combined_list = list1 + list2

# Εκτύπωση της συνδυασμένης λίστας
print(combined_list)

Το παραπάνω παράδειγμα θα εκτυπώσει:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Στο παραπάνω παράδειγμα, δημιουργούμε δύο λίστες, την list1 με τα στοιχεία [1, 2, 3] και την list2 με τα στοιχεία [4, 5, 6]. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τον τελεστή ‘+’ για να συνδυάσουμε τις δύο λίστες και να δημιουργήσουμε την combined_list που περιέχει όλα τα στοιχεία των αρχικών λιστών. Τέλος, εκτυπώνουμε τη συνδυασμένη λίστα.

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο extend():

# Δημιουργία της πρώτης λίστας
list1 = [1, 2, 3]

# Δημιουργία της δεύτερης λίστας
list2 = [4, 5, 6]

# Χρήση της μεθόδου extend() για να επεκτείνουμε την πρώτη λίστα με τα στοιχεία της δεύτερης λίστας
list1.extend(list2)

# Εκτύπωση της επεκτεινόμενης λίστας
print(list1)

Το αποτέλεσμα που θα εκτυπωθεί είναι:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Στο παραπάνω παράδειγμα, αρχικά δημιουργούμε δύο λίστες, την list1 με τα στοιχεία [1, 2, 3] και την list2 με τα στοιχεία [4, 5, 6]. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο extend() στην list1, περνώντας την list2 ως όρισμα. Αυτή η μέθοδος επεκτείνει τη λίστα list1, προσθέτοντας σε αυτήν τα στοιχεία της list2. Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα που περιέχει όλα τα στοιχεία από τις αρχικές λίστες list1 και list2. Τέλος, εκτυπώνουμε την επεκτεινόμενη λίστα list1.

Σημειώστε ότι η μέθοδος extend() τροποποιεί την αρχική λίστα (list1) και δεν δημιουργεί μια νέα λίστα.

Χρησιμοποιήστε list comprehensions:

# Δημιουργία της πρώτης λίστας
list1 = [1, 2, 3]

# Δημιουργία της δεύτερης λίστας
list2 = [4, 5, 6]

# Συνδυασμός των δύο λιστών χρησιμοποιώντας list comprehensions
combined_list = [x for x in list1] + [x for x in list2]

# Εκτύπωση της συνδυασμένης λίστας
print(combined_list)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε list comprehensions για να δημιουργήσουμε την combined_list. Ουσιαστικά, δημιουργούμε δύο νέες λίστες, μία για την list1 και μία για την list2, με τη χρήση της σύνταξης [x for x in list]. Έπειτα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή ‘+’ για να συνδυάσουμε τις δύο νέες λίστες και να δημιουργήσουμε την combined_list που περιέχει όλα τα στοιχεία των αρχικών λιστών. Τέλος, εκτυπώνουμε τη συνδυασμένη λίστα.

Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι για να συνδυάσετε λίστες στην Python. Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου εξαρτάται από τις ανάγκες του προγράμματος και τις προτιμήσεις του προγραμματιστή.

[adinserter block=”2″]

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενώσετε, ή να συνενώσετε, δύο ή περισσότερες λίστες στο Python.

Μπορείτε να συνενώσετε δύο ή περισσότερες λίστες χρησιμοποιώντας τον τελεστή + στην Python.

Παράδειγμα:

list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
list2 = ["orange", "lemon", "pineapple"]
list3 = list1 + list2  # Συνενώνει τις λίστες list1 και list2
print(list3)  # Εκτυπώνει τη συνενωμένη λίστα list3

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο τελεστής + χρησιμοποιείται για να συνενώσει τις λίστες list1 και list2. Το αποτέλεσμα της συνένωσης αποθηκεύεται στη μεταβλητή list3. Η εκτύπωση της list3 θα δώσει το εξής αποτέλεσμα:

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange', 'lemon', 'pineapple']

Έτσι, με τη χρήση του τελεστή +, μπορείτε να συνενώσετε δύο λίστες για να δημιουργήσετε μία νέα λίστα που περιέχει όλα τα στοιχεία από τις αρχικές λίστες.

Ένας άλλος τρόπος να ενώσετε δύο λίστες είναι να προσθέσετε όλα τα στοιχεία από την list2 στην list1, ένα ένα:

Παράδειγμα:

list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
list2 = ["orange", "lemon", "pineapple"]

# Επαναλαμβάνουμε κάθε στοιχείο στη λίστα list2
for item in list2:
    # Προσθέτουμε το στοιχείο στη λίστα list1 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο append()
    list1.append(item)

# Εκτυπώνουμε την ενημερωμένη λίστα list1
print(list1)

Η έξοδος του παραπάνω κώδικα θα είναι:

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange', 'lemon', 'pineapple']

Στον παραπάνω κώδικα, χρησιμοποιείται η μέθοδος append() για να προστεθούν τα στοιχεία της list2 στο τέλος της list1. Κάθε στοιχείο της list2 προστίθεται ένα προς ένα στην list1, δημιουργώντας μια ενημερωμένη έκδοση της list1 που περιλαμβάνει και τα στοιχεία της list2. Το αποτέλεσμα εκτυπώνεται με τη χρήση της εντολής print().

[adinserter block=”3″]

Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο extend(), η οποία σκοπό έχει να προσθέτει στοιχεία από μια λίστα σε μια άλλη λίστα:

Παράδειγμα:

list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
list2 = ["orange", "grape"]
list1.extend(list2)  # Προσθήκη των στοιχείων της λίστας list2 στη λίστα list1
print(list1)  # Εκτύπωση της επεκταμένης λίστας list1

Η έξοδος του παραπάνω κώδικα θα είναι:

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange', 'lemon', 'pineapple']

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μέθοδος extend() καλείται στη λίστα list1 με παράμετρο τη λίστα list2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα στοιχεία της λίστας list2 να προστεθούν στο τέλος της λίστας list1, επεκτείνοντας τη λίστα. Η τροποποιημένη λίστα list1 μετά την προσθήκη των στοιχείων εκτυπώνεται με τη χρήση της εντολής print(). Έτσι, έχουμε μια νέα λίστα που περιέχει τα στοιχεία και από τις δύο αρχικές λίστες.

9 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων