1.2 Η συντακτική δομή της Python

Βασικές Συντακτικές Δομές στην Python

Η συντακτική δομή της Python βασίζεται σε μια σειρά εντολών ή “statements” που εκτελούνται από τον διερμηνευτή της γλώσσας. Αυτές οι εντολές αποτελούνται από διάφορα στοιχεία όπως λέξεις-κλειδιά, ονόματα μεταβλητών, τιμές, τελεστές και εκχωρήσεις τιμών.

Εκχώρηση Τιμής:

x = 5

Η παραπάνω γραμμή κώδικα δηλώνει μια μεταβλητή με το όνομα “x” και της αναθέτει την τιμή 5.

Εκτύπωση Μηνύματος:

print("Hello, world!")

Η παραπάνω εντολή εμφανίζει το μήνυμα “Hello, world!” στην οθόνη.

Χρήση Συναρτήσεων:

def greet(name):
  print("Hello, " + name + "!")

Η συγκεκριμένη συνάρτηση με το όνομα “greet” δέχεται ένα όνομα ως παράμετρο και εκτυπώνει ένα εξατομικευμένο μήνυμα χαιρετισμού.

Οι παραπάνω παραδείγματα αποτελούν μόνο μια μικρή γεύση των βασικών συντακτικών δομών στη Python και μπορούν να επεκταθούν για να καλύψουν άλλες σημαντικές εντολές και δομές που προσφέρει η γλώσσα.

Συντακτικές Δομές και Δημιουργία Συναρτήσεων στη Python

Μαζί με τις βασικές εντολές, η Python προσφέρει ευέλικτες δομές όπως τα if statements, τα if-else statements, οι βρόχοι for και η δημιουργία συναρτήσεων, επιτρέποντας την κατασκευή πιο σύνθετου κώδικα.

Συνθήκες με την if statement:

x = 10
if x > 5:
  print("Variable x is greater than 5.")

Η δήλωση if χρησιμοποιείται για να ελέγξει μια συνθήκη. Αν η συνθήκη είναι αληθής, η εντολή μέσα στο block του if εκτελείται.

Εναλλακτικές περιπτώσεις με το if-else statement:

x = 3
if x > 5:
  print("Variable x is greater than 5.")
else:
  print("Variable x is less than or equal to 5.")

Με το if-else, μπορείς να αντιδράσεις διαφορετικά ανάλογα με την αληθή ή ψευδή συνθήκη του if.

Επανάληψη με τον βρόχο for:

fruits = ["apple", "orange", "banana"]
for fruit in fruits:
  print(fruit)

Ο βρόχος for επιτρέπει την επανάληψη σε μια συλλογή ή μια λίστα αντικειμένων, όπως τα στοιχεία μιας λίστας.

Δημιουργία Συνάρτησης:

def greet(name):
  print("Hello,", name, "!")

Με τη δήλωση def, δημιουργούμε μια συνάρτηση με το όνομα greet που δέχεται ένα όνομα ως παράμετρο και εκτυπώνει ένα εξατομικευμένο μήνυμα χαιρετισμού.

Αυτές οι δομές είναι σηματικές για την κατανόηση και τη δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων στη Python, επιτρέποντας ελέγχους ροής, επαναλήψεις και οργάνωση του κώδικα.

Σωστή Χρήση Εσοχής σε Python: Κλειδί για τη Δομή του Κώδικα

Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που εκμεταλλεύεται την εσοχή για την οργάνωση του κώδικά της. Η σωστή χρήση της εσοχής βοηθά στην ανάλυση της συντακτικής δομής του προγράμματος.

Στην Python, η εσοχή αντιστοιχεί στον αριθμό των κενών στην αρχή μιας γραμμής κώδικα και είναι κρίσιμη για τη σημασιολογική ανάλυση του κώδικα. Σε αντίθεση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπου οι αγκύλες ή οι παρενθέσεις χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των blocks of code, η Python χρησιμοποιεί την εσοχή για να δείξει τα blocks of code.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα σωστής και λανθασμένης χρήσης της σωστής εσοχής στην Python:

Σωστή χρήση εσοχής:

if x > 5:
  # Εμφανίζει μήνυμα εάν το x είναι μεγαλύτερο από 5
  print("x is greater than 5")

Η δομή if x > 5: έχει σωστή εσοχή μετά το άνοιγμα της συνθήκης if. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας που ακολουθεί (print(“x is greater than 5”)) εκτελείται μόνο όταν η συνθήκη είναι αληθής.

Λανθασμένη χρήση εσοχής:

if x > 5:
print("x is greater than 5") # This line is not properly indented and will result in a syntax error

Η γραμμή print("x is greater than 5") δεν έχει σωστή εσοχή. Αυτό οδηγεί σε συντακτικό σφάλμα, καθώς η Python αναμένει ότι κώδικας που ακολουθεί μετά από μια δήλωση if θα έχει αύξουσα εσοχή.

Η σωστή χρήση της εσοχής είναι κρίσιμη για τη συντακτική ορθότητα του κώδικα στην Python.

Σωστή χρήση εσοχής με επαναληπτική δομή:

for i in range(10):
  # Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής i
  print(i)

Η δομή for i in range(10): έχει σωστή εσοχή μετά το άνοιγμα της δομής for. Ο κώδικας που ακολουθεί (print(i)) εκτελείται σε κάθε επανάληψη του βρόχου.

Λανθασμένη χρήση εσοχής με επαναληπτική δομή:

for i in range(10):
print(i) # This line is not properly indented and will result in a syntax error

Η γραμμή print(i) δεν έχει σωστή εσοχή. Αυτό θα προκαλέσει ένα συντακτικό σφάλμα, καθώς η Python αναμένει σωστή εσοχή για τον κώδικα που εκτελείται μέσα στη δομή for.

Δημιουργία και Χρήση Μεταβλητών στην Python

Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή στην Python, χρησιμοποιείτε το όνομα της μεταβλητής, ακολουθούμενο από το σύμβολο “=” και την τιμή που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μεταβλητή αυτή. Τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να είναι έγκυρα και να περιγράφουν σαφώς τη χρήση της μεταβλητής.

Παραδείγματα:

# Δημιουργία μεταβλητής και ανάθεση τιμής
x = 5
name = "John"

# Εκτύπωση τιμής μεταβλητής
print(x) # Εκτυπώνει 5
print(name) # Εκτυπώνει "John"

# Μεταβολή τιμής μεταβλητής
x = 10
print(x) # Εκτυπώνει 10

Στα παραπάνω παραδείγματα, δημιουργούμε δύο μεταβλητές, τη μεταβλητή x και τη μεταβλητή name. Αναθέτουμε τιμές στις μεταβλητές αυτές, το 5 στη μεταβλητή x και το “John” στη μεταβλητή name. Με την εκτέλεση της print(), εμφανίζουμε τις τιμές των μεταβλητών. Τέλος, μεταβάλλουμε την τιμή της μεταβλητής x από 5 σε 10, και ξανατυπώνουμε τη νέα τιμή της x.

Σχόλια στην Python

Τα σχόλια στην Python είναι κομμάτια κώδικα που δεν εκτελούνται και χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν τον κώδικα ή να παρέχουν πληροφορίες στον προγραμματιστή.

Παραδείγματα:

# Αυτό είναι ένα σχόλιο
print("Καλημέρα") # Αυτό είναι ένα σχόλιο μετά από μια εντολή

# Παρακάτω είναι μια συνάρτηση που υπολογίζει το τετράγωνο ενός αριθμού
def square(x):
  # Χρησιμοποιούμε ένα σχόλιο για να εξηγήσουμε τη λειτουργία της συνάρτησης
  # Εδώ ακολουθεί μια πράξη για να υπολογίσουμε το τετράγωνο του x
  return x * x

Στο πρώτο παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα σχόλιο για να εξηγήσουμε τη σημασία της εντολής print. Στο δεύτερο παράδειγμα, εξηγούμε τη λειτουργία της συνάρτησης square μέσω ενός σχολίου πριν τον ορισμό της.

4 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων