Οι τελεστές (operators) στη JavaScript χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν λειτουργίες πάνω σε τιμές και μεταβλητές. Με τη χρήση των τελεστών μπορούμε να εκτελέσουμε αριθμητικές πράξεις, συγκρίσεις, αναθέσεις τιμών, συνθέσεις συμβολοσειρών και πολλές άλλες λειτουργίες.

Ας δούμε μερικούς από τους κύριους τελεστές στη JavaScript:

Αριθμητικοί τελεστές:

 • + : Πρόσθεση
 • - : Αφαίρεση
 • * : Πολλαπλασιασμός
 • / : Διαίρεση
 • % : Υπόλοιπο διαίρεσης

Συνθετικοί τελεστές:

 • + : Συνένωση συμβολοσειρών (concatenation)
 • += : Συνένωση και ανάθεση τιμής
 • ++ : Αύξηση κατά 1
 • -- : Μείωση κατά 1

Σύγκριση και λογικοί τελεστές:

 • == : Ίσον (Ισοδυναμία)
 • === : Ίσον και ίδιος τύπος
 • != : Διάφορος
 • > : Μεγαλύτερος από
 • < : Μικρότερος από
 • >= : Μεγαλύτερος ή ίσος από
 • <= : Μικρότερος ή ίσος από
 • && : Λογική ΣΥΝΕΝΩΣΗ (AND)
 • || : Λογική ΔΙΑΙΡΕΣΗ (OR)
 • ! : Λογική ΑΡΝΗΣΗ (NOT)

Άλλοι τελεστές:

 • = : Ανάθεση τιμής
 • += : Ανάθεση και πρόσθεση
 • -= : Ανάθεση και αφαίρεση
 • *= : Ανάθεση και πολλαπλασιασμός
 • /= : Ανάθεση και διαίρεση
 • %= : Ανάθεση και υπόλοιπο διαίρεσης

Αυτοί είναι μερικοί από τους βασικούς τελεστές στη JavaScript. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες και πράξεις πάνω σε διάφορους τύπους δεδομένων.

[adinserter block=”2″]

Ο τελεστής ανάθεσης (=) χρησιμοποιείται στη JavaScript για να αναθέσει μια τιμή σε μια μεταβλητή. Με τον τελεστή ανάθεσης, μπορούμε να δώσουμε μια τιμή σε μια μεταβλητή ή να ενημερώσουμε την τιμή της.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

let x; // Δήλωση μιας μεταβλητής x
x = 5; // Ανάθεση της τιμής 5 στη μεταβλητή x

let y = 10; // Δήλωση μιας μεταβλητής y και ανάθεση της τιμής 10

let z;
z = x + y; // Ανάθεση του αποτελέσματος της πρόσθεσης των μεταβλητών x και y στη μεταβλητή z

console.log(x); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής x (5)
console.log(y); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής y (10)
console.log(z); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής z (15)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή ανάθεσης (=) για να αναθέσουμε τιμές σε μεταβλητές. Αρχικά, δηλώνουμε τις μεταβλητές x, y και z χωρίς να τους αναθέσουμε κάποιες αρχικές τιμές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τον τελεστή ανάθεσης για να αναθέσουμε τιμές σε αυτές τις μεταβλητές. Με την εκτέλεση των console.log εντολών, εκτυπώνουμε τις τιμές των μεταβλητών στην κονσόλα.

Ο τελεστής ανάθεσης είναι ένας βασικός τελεστής στη JavaScript και χρησιμοποιείται ευρέως για τη διαχείριση των τιμών των μεταβλητών.

Ο τελεστής πρόσθεσης (+) χρησιμοποιείται στη JavaScript για την πρόσθεση αριθμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη συνένωση συμβολοσειρών (concatenation) και την πρόσθεση σειρών.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

let x = 5;
let y = 10;
let z = x + y;

console.log(z); // Εκτύπωση του αποτελέσματος (15)

let firstName = "John";
let lastName = "Doe";
let fullName = firstName + " " + lastName;

console.log(fullName); // Εκτύπωση του αποτελέσματος ("John Doe")

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή πρόσθεσης (+) για να προσθέσουμε αριθμούς. Στην πρώτη περίπτωση, οι μεταβλητές x και y περιέχουν αριθμητικές τιμές και το αποτέλεσμα της πρόσθεσής τους είναι 15, το οποίο αποθηκεύεται στη μεταβλητή z.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι μεταβλητές firstName και lastName περιέχουν συμβολοσειρές. Χρησιμοποιούμε τον τελεστή πρόσθεσης για να συνενώσουμε τις δύο συμβολοσειρές με ένα κενό ανάμεσά τους, και το αποτέλεσμα (“John Doe”) αποθηκεύεται στη μεταβλητή fullName.

Ο τελεστής πρόσθεσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συνένωση (concatenation) συμβολοσειρών. Όταν χρησιμοποιείται μεταξύ συμβολοσειρών, θα ενώσει τις συμβολοσειρές μεταξύ τους, αντί να πραγματοποιήσει αριθμητική πρόσθεση.

Ο τελεστής πολλαπλασιασμού (*) χρησιμοποιείται στη JavaScript για τον πολλαπλασιασμό αριθμών.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 5;
let y = 3;
let z = x * y;

console.log(z); // Εκτύπωση του αποτελέσματος (15)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή πολλαπλασιασμού (*) για να πολλαπλασιάσουμε τις τιμές των μεταβλητών x και y. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού (15) αποθηκεύεται στη μεταβλητή z.

Στη JavaScript, υπάρχουν διάφοροι τύποι τελεστών (operators):

 1. Αριθμητικοί τελεστές (Arithmetic Operators):
  Χρησιμοποιούνται για αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, κ.λπ.
  Παραδείγματα: + (πρόσθεση), - (αφαίρεση), * (πολλαπλασιασμός), / (διαίρεση), % (υπόλοιπο διαίρεσης)
 2. Τελεστές ανάθεσης (Assignment Operators):
  Χρησιμοποιούνται για να αναθέσουν τιμές σε μεταβλητές.
  Παραδείγματα: = (ανάθεση), += (ανάθεση και πρόσθεση), -= (ανάθεση και αφαίρεση), *= (ανάθεση και πολλαπλασιασμός), /= (ανάθεση και διαίρεση), κ.λπ.
 3. Τελεστές σύγκρισης (Comparison Operators):
  Χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τιμές και επιστρέφουν αποτέλεσμα σε μορφή λογικής τιμής (true ή false).
  Παραδείγματα: == (ίσον), != (διάφορος), > (μεγαλύτερος από), < (μικρότερος από), >= (μεγαλύτερος ή ίσος από), <= (μικρότερος ή ίσος από)
 4. Τελεστές συμβολοσειρών (String Operators):
  Χρησιμοποιούνται για συνένωση συμβολοσειρών (concatenation).
  Παράδειγμα: + (συνένωση)
 5. Λογικοί τελεστές (Logical Operators):
  Χρησιμοποιούνται για λογικές πράξεις, όπως τον έλεγχο συνθηκών.
  Παραδείγματα: && (λογική ΣΥΝΕΝΩΣΗ – AND), || (λογική ΔΙΑΙΡΕΣΗ – OR), ! (λογική ΑΡΝΗΣΗ – NOT)
 6. Τελεστές bitwise (Bitwise Operators):
  Χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λογικών πράξεων σε επίπεδο bit.
  Παραδείγματα: & (bitwise AND), | (bitwise OR), ^ (bitwise XOR), ~ (bitwise NOT), << (bitwise shift left), >> (bitwise shift right)
 7. Τελεστές τριών αποφάσεων (Ternary Operators):
  Χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μιας απόφασης βάσει μιας συνθήκης.
  Παράδειγμα: condition ? value1 : value2
 8. Τελεστές τύπου (Type Operators):
  Χρησιμοποιούνται για να επιστρέψουν τον τύπο μιας τιμής.
  Παραδείγματα: typeof (επιστρέφει τον τύπο μιας τιμής), instanceof (ελέγχει αν ένα αντικείμενο ανήκει σε μια συγκεκριμένη κλάση)

Αυτοί είναι οι κύριοι τελεστές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη JavaScript για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες και πράξεις στον κώδικά σας.

[adinserter block=”3″]

Οι αριθμητικοί τελεστές (Arithmetic Operators) χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις πάνω σε αριθμούς.

Ας δούμε τους κύριους αριθμητικούς τελεστές:

 1. Πρόσθεση (+): Χρησιμοποιείται για την πρόσθεση δύο αριθμών. Παράδειγμα: let sum = 5 + 3; (αποτέλεσμα: 8)
 2. Αφαίρεση (-): Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ενός αριθμού από έναν άλλο αριθμό. Παράδειγμα: let difference = 10 - 5; (αποτέλεσμα: 5)
 3. Πολλαπλασιασμός (*): Χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό δύο αριθμών. Παράδειγμα: let product = 4 * 2; (αποτέλεσμα: 8)
 4. Διαίρεση (/): Χρησιμοποιείται για τη διαίρεση ενός αριθμού με έναν άλλο αριθμό. Παράδειγμα: let quotient = 12 / 3; (αποτέλεσμα: 4)
 5. Υπόλοιπο διαίρεσης (%): Χρησιμοποιείται για την εύρεση του υπολοίπου διαίρεσης δύο αριθμών. Παράδειγμα: let remainder = 10 % 3; (αποτέλεσμα: 1)
 6. Αύξηση (++): Χρησιμοποιείται για την αύξηση της τιμής μιας μεταβλητής κατά 1. Παράδειγμα: let x = 5; x++; (τώρα η τιμή της μεταβλητής x είναι 6)
 7. Μείωση (–): Χρησιμοποιείται για τη μείωση της τιμής μιας μεταβλητής κατά 1. Παράδειγμα: let y = 10; y--; (τώρα η τιμή της μεταβλητής y είναι 9)

Αυτοί είναι οι αριθμητικοί τελεστές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις στη JavaScript.

Ας δούμε ένα αναλυτικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί τους αριθμητικούς τελεστές στη JavaScript:

let x = 5;
let y = 3;

// Πρόσθεση
let sum = x + y;
console.log("Άθροισμα:", sum); // Εκτύπωση: 8

// Αφαίρεση
let difference = x - y;
console.log("Διαφορά:", difference); // Εκτύπωση: 2

// Πολλαπλασιασμός
let product = x * y;
console.log("Πολλαπλασιασμός:", product); // Εκτύπωση: 15

// Διαίρεση
let quotient = x / y;
console.log("Διαίρεση:", quotient); // Εκτύπωση: 1.6666666666666667

// Υπόλοιπο διαίρεσης
let remainder = x % y;
console.log("Υπόλοιπο διαίρεσης:", remainder); // Εκτύπωση: 2

// Αύξηση
x++;
console.log("Αύξηση:", x); // Εκτύπωση: 6

// Μείωση
y--;
console.log("Μείωση:", y); // Εκτύπωση: 2

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους αριθμητικούς τελεστές για να πραγματοποιήσουμε διάφορες αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και υπόλοιπο διαίρεσης. Τα αποτελέσματα των πράξεων εκτυπώνονται στην κονσόλα με τη βοήθεια της console.log().

Οι τελεστές ανάθεσης (Assignment Operators) χρησιμοποιούνται για να αναθέσουν τιμές σε μεταβλητές στη JavaScript.

Ο τελεστής ανάθεσης είναι το ίσον (=) και το χρησιμοποιούμε για να αναθέσουμε μια τιμή σε μια μεταβλητή.

Ας δούμε μερικούς τελεστές ανάθεσης:

 1. Τελεστής ανάθεσης (=): Χρησιμοποιείται για να αναθέσετε μια τιμή σε μια μεταβλητή. Παράδειγμα: let x = 5; (η μεταβλητή x έχει την τιμή 5)
 2. Συνθετοί τελεστές ανάθεσης (Compound Assignment Operators): Χρησιμοποιούνται για να συνδυάσουν τον τελεστή ανάθεσης με έναν αριθμητικό τελεστή. Παράδειγμα: x += 3; (ίσον με x = x + 3;)

Οι συνθετοί τελεστές ανάθεσης περιλαμβάνουν:

 • += (πρόσθεση και ανάθεση)
 • -= (αφαίρεση και ανάθεση)
 • *= (πολλαπλασιασμός και ανάθεση)
 • /= (διαίρεση και ανάθεση)
 • %= (υπόλοιπο διαίρεσης και ανάθεση)
 • και άλλοι

Οι τελεστές ανάθεσης επιτρέπουν την ευέλικτη ανάθεση τιμών σε μεταβλητές στη JavaScript.

Ας παρουσιάσουμε ένα αναλυτικό παράδειγμα χρησιμοποιώντας τους τελεστές ανάθεσης στη JavaScript:

let x = 5; // Ανάθεση της τιμής 5 στη μεταβλητή x

console.log(x); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής x (5)

x += 3; // Πρόσθεση 3 στην τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή

console.log(x); // Εκτύπωση της νέας τιμής της μεταβλητής x (8)

let y = 10; // Ανάθεση της τιμής 10 στη μεταβλητή y

y -= 4; // Αφαίρεση 4 από την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής y και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή

console.log(y); // Εκτύπωση της νέας τιμής της μεταβλητής y (6)

let z = 3; // Ανάθεση της τιμής 3 στη μεταβλητή z

z *= 5; // Πολλαπλασιασμός της τρέχουσας τιμής της μεταβλητής z με 5 και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή

console.log(z); // Εκτύπωση της νέας τιμής της μεταβλητής z (15)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους τελεστές ανάθεσης για να αλλάξουμε τις τιμές των μεταβλητών x, y και z. Με τη χρήση των συνθετωμένων τελεστών ανάθεσης, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός) και να αναθέσουμε το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.

[adinserter block=”4″]

Αυτό είναι ένα παράδειγμα για τη χρήση των τελεστών ανάθεσης στη JavaScript. Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε διάφορες αριθμητικές πράξεις και να αναθέσετε τα αποτελέσματα σε μεταβλητές.

Οι τελεστές σύγκρισης (Comparison Operators) χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τιμές και επιστρέφουν αποτέλεσμα σε μορφή λογικής τιμής (true ή false) στη JavaScript.

Ας δούμε μερικούς τελεστές σύγκρισης:

 1. Ίσον (Equal to): Ο τελεστής == χρησιμοποιείται για να ελέγξετε αν δύο τιμές είναι ίσες. Παράδειγμα: let x = 5; let y = 10; console.log(x == y); (αποτέλεσμα: false)
 2. Διάφορο (Not equal to): Ο τελεστής != χρησιμοποιείται για να ελέγξετε αν δύο τιμές είναι διαφορετικές. Παράδειγμα: let x = 5; let y = 10; console.log(x != y); (αποτέλεσμα: true)
 3. Μεγαλύτερος από (Greater than): Ο τελεστής > χρησιμοποιείται για να ελέγξετε αν μια τιμή είναι μεγαλύτερη από μια άλλη. Παράδειγμα: let x = 5; let y = 10; console.log(x > y); (αποτέλεσμα: false)
 4. Μικρότερος από (Less than): Ο τελεστής < χρησιμοποιείται για να ελέγξετε αν μια τιμή είναι μικρότερη από μια άλλη. Παράδειγμα: let x = 5; let y = 10; console.log(x < y); (αποτέλεσμα: true)
 5. Μεγαλύτερος ή ίσος από (Greater than or equal to): Ο τελεστής >= χρησιμοποιείται για να ελέγξετε αν μια τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση από μια άλλη. Παράδειγμα: let x = 5; let y = 10; console.log(x >= y); (αποτέλεσμα: false)
 6. Μικρότερος ή ίσος από (Less than or equal to): Ο τελεστής <= χρησιμοποιείται για να ελέγξετε αν μια τιμή είναι μικρότερη ή ίση από μια άλλη. Παράδειγμα: let x = 5; let y = 10; console.log(x <= y); (αποτέλεσμα: true)

Οι τελεστές σύγκρισης επιτρέπουν να ελέγξετε συνθήκες και να πάρετε αποφάσεις βάσει των αποτελεσμάτων.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο μεταβλητές x και y που περιέχουν τις τιμές 5 και 10 αντίστοιχα. Ας χρησιμοποιήσουμε τους τελεστές σύγκρισης για να εκτελέσουμε ορισμένες συγκρίσεις:

let x = 5;
let y = 10;

console.log(x == y); // Εκτύπωση: false
console.log(x != y); // Εκτύπωση: true
console.log(x > y); // Εκτύπωση: false
console.log(x < y); // Εκτύπωση: true
console.log(x >= y); // Εκτύπωση: false
console.log(x <= y); // Εκτύπωση: true

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους τελεστές σύγκρισης για να ελέγξουμε διάφορες συνθήκες σχετικά με τις μεταβλητές x και y. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται στον πίνακα ελέγχου (console).

Αντίστοιχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους τελεστές σύγκρισης με άλλες μεταβλητές και τιμές για να εκτελέσουμε συγκρίσεις και να λάβουμε αποφάσεις βάσει των αποτελεσμάτων.

Ο τελεστής πρόσθεσης (+) στη JavaScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συνένωση (concatenation) συμβολοσειρών.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο μεταβλητές τύπου συμβολοσειράς firstName και lastName, που περιέχουν τα ονόματα “John” και “Doe” αντίστοιχα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή πρόσθεσης για να συνδέσουμε αυτές τις συμβολοσειρές μαζί:

let firstName = "John";
let lastName = "Doe";

let fullName = firstName + " " + lastName;

console.log(fullName); // Εκτύπωση: "John Doe"

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή πρόσθεσης (+) για να συνδέσουμε την firstName, μία κενή συμβολοσειρά (” “) και την lastName. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή fullName, και στη συνέχεια εκτυπώνεται στον πίνακα ελέγχου (console).

Αυτός ο τρόπος συνένωσης συμβολοσειρών με τον τελεστή πρόσθεσης είναι ευέλικτος και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε νέες συμβολοσειρές συνδυάζοντας διάφορα τμήματα κειμένου.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τις παρακάτω μεταβλητές που περιέχουν συμβολοσειρές:

let firstName = "John";
let lastName = "Doe";
let age = 30;

Τώρα ας δημιουργήσουμε μία νέα συμβολοσειρά που θα περιλαμβάνει το πλήρες όνομα και την ηλικία του ατόμου:

let fullName = firstName + " " + lastName;
let message = "Το ονομά σας είναι " + fullName + " και είστε " + age + " ετών.";

console.log(message); // Εκτύπωση: "Το ονομά σας είναι John Doe και είστε 30 ετών."

Στο παραπάνω παράδειγμα, συνδέουμε τις συμβολοσειρές firstName, " ", lastName, " και είστε ", και age χρησιμοποιώντας τον τελεστή πρόσθεσης (+). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή message, η οποία συνδυάζει όλα τα στοιχεία για να δημιουργήσει ένα πλήρες μήνυμα. Τέλος, το μήνυμα εκτυπώνεται στον πίνακα ελέγχου (console).

[adinserter block=”5″]

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε σύνθετες συμβολοσειρές που περιέχουν διάφορες μεταβλητές και τιμές για να παρουσιάσουμε πληροφορίες στον χρήστη ή να διαμορφώσουμε δυναμικά κείμενο στην εφαρμογή μας.

Στη JavaScript, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε πρόσθεση μεταξύ συμβολοσειρών και αριθμών. Όταν προσθέτετε μία συμβολοσειρά με έναν αριθμό, η JavaScript θα μετατρέψει αυτόματα τον αριθμό σε συμβολοσειρά και θα πραγματοποιήσει τη συνένωση των δύο τύπων δεδομένων.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την παρακάτω μεταβλητή:

let number = 5;

Τώρα ας προσθέσουμε αυτήν τη μεταβλητή με μία συμβολοσειρά:

let result = "Το αποτέλεσμα είναι: " + number;

console.log(result); // Εκτύπωση: "Το αποτέλεσμα είναι: 5"

Στο παραπάνω παράδειγμα, προσθέτουμε τη συμβολοσειρά "Το αποτέλεσμα είναι: " με την μεταβλητή number χρησιμοποιώντας τον τελεστή πρόσθεσης (+). Ο αριθμός 5 μετατρέπεται αυτόματα σε συμβολοσειρά, και γίνεται η συνένωση με την υπόλοιπη συμβολοσειρά. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή result, και στη συνέχεια εκτυπώνεται στον πίνακα ελέγχου (console).

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να συνδυάσουμε αριθμούς και συμβολοσειρές για να δημιουργήσουμε πλήρεις μηνύματα ή να εκφράσουμε πληροφορίες με δυναμικό τρόπο.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τις παρακάτω μεταβλητές:

let price = 10;
let quantity = 5;
let productName = "Apple";

Τώρα ας δημιουργήσουμε ένα μήνυμα που θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες αυτές:

let message = "Το προϊόν " + productName + " έχει τιμή " + price + " ευρώ και ποσότητα " + quantity + ".";

console.log(message); // Εκτύπωση: "Το προϊόν Apple έχει τιμή 10 ευρώ και ποσότητα 5."

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή πρόσθεσης (+) για να συνδέσουμε τις συμβολοσειρές και τους αριθμούς μαζί. Τα διάφορα στοιχεία όπως το όνομα προϊόντος, η τιμή και η ποσότητα ενσωματώνονται στο μήνυμα μέσω των μεταβλητών. Το τελικό μήνυμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή message και εκτυπώνεται στον πίνακα ελέγχου (console).

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικά μηνύματα που περιλαμβάνουν πληροφορίες από διάφορες μεταβλητές και τιμές, προσαρμόζοντας το κείμενο ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Οι λογικοί τελεστές στη JavaScript χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και την επεξεργασία λογικών συνθηκών. Υπάρχουν τρεις βασικοί λογικοί τελεστές:

 1. Τελεστής ΚΑΙ (AND) (&&): Επιστρέφει true αν και οι δύο λογικές συνθήκες είναι αληθείς. Αλλιώς, επιστρέφει false.
 2. Τελεστής Ή (OR) (||): Επιστρέφει true αν τουλάχιστον μία από τις δύο λογικές συνθήκες είναι αληθής. Αν και οι δύο συνθήκες είναι ψευδείς, επιστρέφει false.
 3. Τελεστής Όχι (NOT) (!): Αντιστρέφει την τιμή μιας λογικής συνθήκης. Αν η συνθήκη είναι true, επιστρέφει false. Αν η συνθήκη είναι false, επιστρέφει true.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για τη χρήση των λογικών τελεστών:

let x = 5;
let y = 10;
let z = 15;

// Τελεστής ΚΑΙ (AND)
console.log(x < y && y < z); // Εκτύπωση: true

// Τελεστής Ή (OR)
console.log(x > y || y < z); // Εκτύπωση: true

// Τελεστής Όχι (NOT)
console.log(!(x > y)); // Εκτύπωση: true

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους λογικούς τελεστές για να αξιολογήσουμε διάφορες λογικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται στον πίνακα ελέγχου (console).

Οι λογικοί τελεστές είναι χρήσιμοι για την επεξεργασία συνθηκών, τον έλεγχο της αλήθειας ή ψευδαισθήσεων και την δημιουργία πολύπλοκων συνθηκών χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από τους τελεστές.

Στη JavaScript, υπάρχουν δύο τελεστές τύπου που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν τον τύπο μιας τιμής:

 1. Τελεστής τύπου (typeof): Επιστρέφει τον τύπο μιας τιμής. Οι δυνατοί τύποι που μπορεί να επιστρέψει είναι "number", "string", "boolean", "object", "function", "undefined", και "symbol".
 2. Τελεστής ισότητας τύπου (instanceof): Ελέγχει αν ένα αντικείμενο ανήκει σε μια συγκεκριμένη κλάση (constructor). Επιστρέφει true αν το αντικείμενο ανήκει στην κλάση και false αν δεν ανήκει.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για τη χρήση των τελεστών τύπου:

let num = 10;
let str = "Hello";
let obj = { name: "John" };
let arr = [1, 2, 3];

console.log(typeof num); // Εκτύπωση: "number"
console.log(typeof str); // Εκτύπωση: "string"
console.log(typeof obj); // Εκτύπωση: "object"
console.log(typeof arr); // Εκτύπωση: "object"

console.log(obj instanceof Object); // Εκτύπωση: true
console.log(arr instanceof Array); // Εκτύπωση: true

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους τελεστές τύπου για να ελέγξουμε τον τύπο των διαφόρων τιμών. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται στον πίνακα ελέγχου (console).

Οι τελεστές τύπου είναι χρήσιμοι για τον έλεγχο του τύπου μιας τιμής πριν από την εκτέλεση ενέργειων που απαιτούν συγκεκριμένους τύπους δεδομένων.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων