2.5 Έκτέλεση αριθμητικών πράξεων στην JavaScript

JavaScript παρέχει αριθμητικούς τελεστές για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. Οι βασικοί αριθμητικοί τελεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

 1. Πρόσθεση (+): Προσθέτει δύο αριθμούς μεταξύ τους.
 2. Αφαίρεση (-): Αφαιρεί έναν αριθμό από έναν άλλο.
 3. Πολλαπλασιασμός (*): Πολλαπλασιάζει δύο αριθμούς μεταξύ τους.
 4. Διαίρεση (/): Διαιρεί έναν αριθμό με έναν άλλο αριθμό.
 5. Υπόλοιπο διαίρεσης (%): Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης δύο αριθμών.
 6. Αύξηση (++): Αυξάνει έναν αριθμό κατά 1.
 7. Μείωση (–): Μειώνει έναν αριθμό κατά 1.

Ας δούμε ένα παράδειγμα χρήσης των αριθμητικών τελεστών:

let x = 5;
let y = 3;

let sum = x + y; // Πρόσθεση
let difference = x - y; // Αφαίρεση
let product = x * y; // Πολλαπλασιασμός
let quotient = x / y; // Διαίρεση
let remainder = x % y; // Υπόλοιπο διαίρεσης

console.log(sum); // Εκτύπωση: 8
console.log(difference); // Εκτύπωση: 2
console.log(product); // Εκτύπωση: 15
console.log(quotient); // Εκτύπωση: 1.6666666666666667
console.log(remainder); // Εκτύπωση: 2

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους αριθμητικούς τελεστές για να εκτελέσουμε διάφορες αριθμητικές πράξεις. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται στον πίνακα ελέγχου (console).

JavaScript παρέχει αριθμητικούς τελεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. Οι βασικοί αριθμητικοί τελεστές είναι οι εξής:

 1. Πρόσθεση (+): Προσθέτει δύο αριθμούς μεταξύ τους.
 2. Αφαίρεση (-): Αφαιρεί έναν αριθμό από έναν άλλο.
 3. Πολλαπλασιασμός (*): Πολλαπλασιάζει δύο αριθμούς μεταξύ τους.
 4. Διαίρεση (/): Διαιρεί έναν αριθμό με έναν άλλο αριθμό.
 5. Υπόλοιπο διαίρεσης (%): Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης δύο αριθμών.
 6. Αύξηση (++): Αυξάνει έναν αριθμό κατά 1.
 7. Μείωση (–): Μειώνει έναν αριθμό κατά 1.

[adinserter block=”2″]

Ας δούμε ένα παράδειγμα χρήσης των αριθμητικών τελεστών:

let x = 5;
let y = 3;

let sum = x + y; // Πρόσθεση
let difference = x - y; // Αφαίρεση
let product = x * y; // Πολλαπλασιασμός
let quotient = x / y; // Διαίρεση
let remainder = x % y; // Υπόλοιπο διαίρεσης

console.log(sum); // Εκτύπωση: 8
console.log(difference); // Εκτύπωση: 2
console.log(product); // Εκτύπωση: 15
console.log(quotient); // Εκτύπωση: 1.6666666666666667
console.log(remainder); // Εκτύπωση: 2

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους αριθμητικούς τελεστές για να εκτελέσουμε διάφορες αριθμητικές πράξεις. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται στον πίνακα ελέγχου (console).

Οι αριθμητικές πράξεις στη JavaScript επιτρέπουν την εκτέλεση διαφόρων μαθηματικών πράξεων σε αριθμούς. Οι βασικές αριθμητικές πράξεις που μπορούν να γίνουν είναι οι εξής:

 1. Πρόσθεση (+): Προσθέτει δύο αριθμούς μεταξύ τους.
 2. Αφαίρεση (-): Αφαιρεί έναν αριθμό από έναν άλλο.
 3. Πολλαπλασιασμός (*): Πολλαπλασιάζει δύο αριθμούς μεταξύ τους.
 4. Διαίρεση (/): Διαιρεί έναν αριθμό με έναν άλλο.
 5. Υπόλοιπο διαίρεσης (%): Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης δύο αριθμών.
 6. Αύξηση (++): Αυξάνει έναν αριθμό κατά 1.
 7. Μείωση (–): Μειώνει έναν αριθμό κατά 1.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για τη χρήση των αριθμητικών πράξεων:

let x = 5;
let y = 3;

let sum = x + y; // Πρόσθεση
let difference = x - y; // Αφαίρεση
let product = x * y; // Πολλαπλασιασμός
let quotient = x / y; // Διαίρεση
let remainder = x % y; // Υπόλοιπο διαίρεσης

console.log(sum); // Εκτύπωση: 8
console.log(difference); // Εκτύπωση: 2
console.log(product); // Εκτύπωση: 15
console.log(quotient); // Εκτύπωση: 1.6666666666666667
console.log(remainder); // Εκτύπωση: 2

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις αριθμητικές πράξεις για να εκτελέσουμε διάφορες μαθηματικές πράξεις μεταξύ των αριθμών x και y. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται στον πίνακα ελέγχου (console).

Στις αριθμητικές πράξεις, τα αριθμητικά στοιχεία που συμμετέχουν λέγονται “τελεστέοι” (operands). Η πράξη που θα εκτελεστεί μεταξύ των δύο τελεστέων καθορίζεται από έναν τελεστή (operator).

Για παράδειγμα, στην αριθμητική πράξη 3 + 5, το 3 και το 5 είναι οι τελεστέοι και ο τελεστής είναι η πρόσθεση (+). Ο τελεστής προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο τελεστέοι θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν το αποτέλεσμα.

Οι τελεστέοι μπορούν να είναι αριθμοί, μεταβλητές ή παραστάσεις που αξιολογούνται σε αριθμούς. Οι τελεστέοι μπορούν να είναι και σταθερές τιμές ή παραμέτροι που παίρνονται από τον χρήστη ή από άλλες πηγές δεδομένων.

[adinserter block=”3″]

Οι τελεστέοι συνδυάζονται με τους τελεστές για να εκτελεστεί η αντίστοιχη αριθμητική πράξη. Το αποτέλεσμα της πράξης είναι ένας νέος αριθμός ή μια τιμή που προκύπτει από την εκτέλεση του τελεστή στους τελεστέους.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τελεστέοι και οι τελεστές σε μερικά ακόμα παραδείγματα αριθμητικών πράξεων:

let x = 5;
let y = 3;

let sum = x + y; // Πρόσθεση - Τελεστέοι: x, y / Τελεστής: +
let difference = x - y; // Αφαίρεση - Τελεστέοι: x, y / Τελεστής: -
let product = x * y; // Πολλαπλασιασμός - Τελεστέοι: x, y / Τελεστής: *
let quotient = x / y; // Διαίρεση - Τελεστέοι: x, y / Τελεστής: /

Στα παραπάνω παραδείγματα, οι τελεστέοι είναι οι μεταβλητές x και y, και οι τελεστές είναι οι αριθμητικοί τελεστές πρόσθεσης (+), αφαίρεσης (-), πολλαπλασιασμού (*) και διαίρεσης (/). Τα αποτελέσματα των πράξεων αποθηκεύονται στις μεταβλητές sum, difference, product και quotient, αντίστοιχα.

Ας δούμε ένα αναλυτικό παράδειγμα με αριθμητικούς τελεστές στη JavaScript:

let x = 10;
let y = 4;

let sum = x + y; // Πρόσθεση
console.log("Άθροισμα: " + sum); // Εκτύπωση: 14

let difference = x - y; // Αφαίρεση
console.log("Διαφορά: " + difference); // Εκτύπωση: 6

let product = x * y; // Πολλαπλασιασμός
console.log("Πολλαπλασιασμός: " + product); // Εκτύπωση: 40

let quotient = x / y; // Διαίρεση
console.log("Πηλίκο: " + quotient); // Εκτύπωση: 2.5

let remainder = x % y; // Υπόλοιπο διαίρεσης
console.log("Υπόλοιπο: " + remainder); // Εκτύπωση: 2

let increment = ++x; // Αύξηση
console.log("Αύξηση: " + increment); // Εκτύπωση: 11

let decrement = --y; // Μείωση
console.log("Μείωση: " + decrement); // Εκτύπωση: 3

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε διάφορους αριθμητικούς τελεστές για να εκτελέσουμε διάφορες αριθμητικές πράξεις μεταξύ των αριθμών x και y. Τα αποτελέσματα των πράξεων εκτυπώνονται στον πίνακα ελέγχου (console).

Ο τελεστής ύψωση σε δύναμη (**) υψώνει τον πρώτο τελεστή στην δύναμη του δεύτερου τελεστή. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος τελεστής θα είναι η βάση και ο δεύτερος τελεστής θα είναι ο εκθέτης.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 2;
let y = 3;

let result = x ** y; // ύψωση σε δύναμη
console.log(result); // Εκτύπωση: 8

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο πρώτος τελεστής είναι ο αριθμός 2 (βάση) και ο δεύτερος τελεστής είναι ο αριθμός 3 (εκθέτης). Ο τελεστής υψωτικής σε δύναμη εκτελεί την αριθμητική πράξη και το αποτέλεσμα είναι 8.

Η προτεραιότητα των τελεστών περιγράφει τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι πράξεις σε μια αριθμητική έκφραση. Οι τελεστές με υψηλότερη προτεραιότητα εκτελούνται πρώτοι, ενώ οι τελεστές με χαμηλότερη προτεραιότητα εκτελούνται αργότερα.

Για παράδειγμα, στην αριθμητική έκφραση 2 + 3 * 4, η προτεραιότητα του τελεστή πολλαπλασιασμού (*) είναι υψηλότερη από την προτεραιότητα του τελεστή πρόσθεσης (+). Ως αποτέλεσμα, η πράξη του πολλαπλασιασμού θα εκτελεστεί πρώτη και στη συνέχεια η πράξη της πρόσθεσης.

[adinserter block=”4″]

Η προτεραιότητα των τελεστών μπορεί να ελέγχεται και να αλλάζει χρησιμοποιώντας παρενθέσεις. Οι πράξεις εντός παρενθέσεων έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από τις πράξεις εκτός παρενθέσεων.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τη χρήση παρενθέσεων για τον έλεγχο της προτεραιότητας των τελεστών:

let result = (2 + 3) * 4; // Χρήση παρενθέσεων
console.log(result); // Εκτύπωση: 20

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι παρενθέσεις επιβάλλουν την εκτέλεση της πράξης πρόσθεσης πρώτη, παρά την προτεραιότητα του τελεστή πολλαπλασιασμού. Αποτέλεσμα είναι η πρόσθεση των αριθμών 2 και 3 (που είναι 5), το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 4, και το τελικό αποτέλεσμα είναι 20.

Ας δούμε ένα αναλυτικό παράδειγμα με την προτεραιότητα των αριθμητικών τελεστών στη JavaScript:

let result = 10 + 5 * 2 - 3 / 3;
console.log(result); // Εκτύπωση: 17

// Προτεραιότητα:
// Πολλαπλασιασμός και διαίρεση πριν την πρόσθεση και αφαίρεση

let anotherResult = (10 + 5) * 2 - 3 / 3;
console.log(anotherResult); // Εκτύπωση: 23.666666666666668

// Χρήση παρενθέσεων για να αλλάξει η προτεραιότητα

let finalResult = 10 + (5 * 2) - (3 / 3);
console.log(finalResult); // Εκτύπωση: 17

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι πράξεις εκτελούνται με βάση την προτεραιότητά τους. Η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση έχουν διαφορετική προτεραιότητα. Η προτεραιότητα μπορεί να αλλάξει με τη χρήση παρενθέσεων.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων