Στη JavaScript, μπορείτε να εμφανίσετε (εξαγάγετε) δεδομένα ή πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Οι πιο συνήθεις τρόποι εξόδου στη JavaScript είναι οι εξής:

 1. Χρήση της συνάρτησης console.log():
  Η console.log() χρησιμοποιείται για να εμφανίσετε ένα μήνυμα ή μια τιμή στην κονσόλα του περιηγητή. Αυτό είναι χρήσιμο για ανάπτυξη και ελέγχου του κώδικα σας. Παράδειγμα:
console.log("Καλημέρα!");
 1. Χρήση της συνάρτησης alert():
  Η alert() χρησιμοποιείται για να εμφανίσετε ένα απλό παράθυρο ειδοποίησης με ένα μήνυμα στον χρήστη. Παράδειγμα:
alert("Καλημέρα!");
 1. Ενσωματωμένη εμφάνιση σε HTML:
  Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας με τη χρήση του DOM (Document Object Model). Για παράδειγμα, μπορείτε να αναθέσετε την τιμή ενός στοιχείου HTML ή να ενημερώσετε το κείμενο ενός στοιχείου. Παράδειγμα:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Παράδειγμα Ιστοσελίδας</title>
</head>
<body>
 <p id="myParagraph"></p>

 <script>
  // Εμφάνιση κειμένου στο στοιχείο με το ID "myParagraph"
  document.getElementById("myParagraph").innerText = "Καλημέρα!";
 </script>
</body>
</html>

Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το DOM για να αναθέσουμε το κείμενο “Καλημέρα!” στο στοιχείο με το αναγνωριστικό “myParagraph”. Το αποτέλεσμα θα είναι η εμφάνιση του κειμένου “Καλημέρα!” στην ιστοσελίδα.

Αυτοί είναι οι τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εξάγετε πληροφορίες ή να εμφανίσετε δεδομένα στη JavaScript. Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο ανάλογα με την περίσταση και τις απαιτήσεις του κώδικά σας.

Για να γράψετε περιεχόμενο σε ένα στοιχείο HTML χρησιμοποιώντας την ιδιότητα innerHTML, μπορείτε να αναθέσετε μια συμβολοσειρά ή κώδικα HTML στην ιδιότητα αυτή.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να γράψετε περιεχόμενο σε ένα στοιχείο με τη χρήση του innerHTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Παράδειγμα Ιστοσελίδας</title>
</head>
<body>
 <div id="myDiv"></div>

 <script>
  // Γράψτε περιεχόμενο στο στοιχείο με το ID "myDiv"
  document.getElementById("myDiv").innerHTML = "<h1>Καλημέρα!</h1><p>Αυτό είναι ένα παράδειγμα χρήσης του innerHTML.</p>";
 </script>
</body>
</html>

Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getElementById() για να επιλέξουμε το στοιχείο με το αναγνωριστικό “myDiv”. Έπειτα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα innerHTML για να εκχωρήσουμε μια συμβολοσειρά HTML σε αυτό το στοιχείο.

Το αποτέλεσμα θα είναι η εισαγωγή του περιεχομένου HTML στο εσωτερικό του στοιχείου <div>, το οποίο περιέχει έναν τίτλο <h1> και ένα παράγραφο <p>.

[adinserter block=”2″]

Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς μπορείτε να γράψετε περιεχόμενο σε ένα στοιχείο HTML χρησιμοποιώντας την ιδιότητα innerHTML στη JavaScript.

Για να γράψετε περιεχόμενο στην έξοδο HTML χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση document.write(), μπορείτε να καλέσετε αυτήν τη συνάρτηση και να περάσετε μια συμβολοσειρά ή κώδικα HTML ως παράμετρο.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να γράψετε περιεχόμενο στην έξοδο HTML χρησιμοποιώντας την document.write():

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Παράδειγμα Ιστοσελίδας</title>
</head>
<body>
 <script>
  // Γράψτε περιεχόμενο στην έξοδο HTML με την document.write()
  document.write("<h1>Καλημέρα!</h1><p>Αυτό είναι ένα παράδειγμα χρήσης της document.write().</p>");
 </script>
</body>
</html>

Σε αυτό το παράδειγμα, καλούμε τη συνάρτηση document.write() και της περνάμε μια συμβολοσειρά HTML ως παράμετρο. Το αποτέλεσμα είναι η εισαγωγή του περιεχομένου HTML απευθείας στη θέση όπου εμφανίζεται ο κώδικας JavaScript.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η document.write() αντικαθιστά ολόκληρο το περιεχόμενο της σελίδας, επομένως, εάν την καλέσετε μετά την φόρτωση της σελίδας, όλο το υπάρχον περιεχόμενο θα αντικατασταθεί από το νέο περιεχόμενο που παράχθηκε με την document.write().

Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς μπορείτε να γράψετε περιεχόμενο στην έξοδο HTML χρησιμοποιώντας την συνάρτηση document.write() στη JavaScript.

Για να γράψετε περιεχόμενο σε ένα παράθυρο ειδοποίησης (alert box) χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση window.alert(), μπορείτε να καλέσετε αυτήν τη συνάρτηση και να περάσετε μια συμβολοσειρά ως παράμετρο.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να γράψετε περιεχόμενο σε ένα παράθυρο ειδοποίησης χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση window.alert():

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Παράδειγμα Ιστοσελίδας</title>
</head>
<body>
 <script>
  // Εμφάνιση περιεχομένου σε ένα παράθυρο ειδοποίησης με τη window.alert()
  window.alert("Καλημέρα! Αυτό είναι ένα παράθυρο ειδοποίησης.");
 </script>
</body>
</html>

Σε αυτό το παράδειγμα, καλούμε τη συνάρτηση window.alert() και της περνάμε μια συμβολοσειρά ως παράμετρο. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ενός παραθύρου ειδοποίησης με το περιεχόμενο που παρέχεται στην συμβολοσειρά.

Το παράθυρο ειδοποίησης θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη του χρήστη και θα πρέπει να πατήσει το κουμπί “OK” για να το κλείσει.

[adinserter block=”3″]

Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς μπορείτε να γράψετε περιεχόμενο σε ένα παράθυρο ειδοποίησης χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση window.alert() στη JavaScript.

Για να γράψετε περιεχόμενο στην κονσόλα του περιηγητή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση console.log(), μπορείτε να καλέσετε αυτήν τη συνάρτηση και να περάσετε το περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε ως παράμετρο.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να γράψετε περιεχόμενο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση console.log():

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Παράδειγμα Ιστοσελίδας</title>
</head>
<body>
 <script>
  // Γράψτε περιεχόμενο στην κονσόλα με το console.log()
  console.log("Καλημέρα! Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κονσόλα.");
 </script>
</body>
</html>

Σε αυτό το παράδειγμα, καλούμε τη συνάρτηση console.log() και της περνάμε μια συμβολοσειρά ως παράμετρο. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση της συμβολοσειράς στην κονσόλα του περιηγητή.

Για να δείτε την κονσόλα του περιηγητή, ανοίξτε τον περιηγητή σας, πατήστε δεξί κλικ στη σελίδα και επιλέξτε την επιλογή “Εξετάστε στοιχεία” ή “Επιθεώρηση στοιχείων” (Inspect Element). Στη συνέχεια, πηγαίνετε στην καρτέλα “Κονσόλα” (Console) για να δείτε τα μηνύματα που έχουν εμφανιστεί με τη χρήση της console.log().

Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς μπορείτε να γράψετε περιεχόμενο στην κονσόλα του περιηγητή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση console.log().

Στη JavaScript, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση window.print() για να εκτυπώσετε την τρέχουσα σελίδα. Όταν καλείται αυτή η συνάρτηση, το παράθυρο εκτύπωσης του περιηγητή ανοίγει, εμφανίζοντας την προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να εκτυπώσετε την τρέχουσα σελίδα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση window.print():

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Παράδειγμα Ιστοσελίδας</title>
</head>
<body>
 <h1>Αυτή είναι η ιστοσελίδα μου</h1>
 <p>Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μου!</p>

 <button onclick="window.print()">Εκτύπωση</button>
</body>
</html>

Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε έναν απλό κώδικα HTML με έναν τίτλο και ένα κείμενο. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί που καλεί τη συνάρτηση window.print() όταν γίνεται κλικ.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί “Εκτύπωση”, το παράθυρο εκτύπωσης του περιηγητή θα ανοίξει και θα σας επιτρέψει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και να εκτυπώσετε την τρέχουσα σελίδα.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να εκτυπώσετε την τρέχουσα σελίδα στη JavaScript χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση window.print().

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων