Στην Java, υπάρχει ένας τύπος δεδομένων που ονομάζεται boolean και χρησιμοποιείται όταν χρειάζεστε έναν τύπο που μπορεί να έχει μόνο δύο τιμές: true ή false. Ο τύπος boolean χρησιμοποιείται συχνά για την αναπαράσταση συνθηκών ή καταστάσεων που μπορούν να είναι είτε αληθείς (true) είτε ψευδείς (false). Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο boolean για να αποθηκεύσετε την απάντηση σε μια ερώτηση με ναι ή όχι, ή για να εκφράσετε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάποιας λειτουργίας.

Ένας boolean τύπος δηλώνεται με τη λέξη-κλειδί boolean και μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές true ή false:

// Δηλώνουμε μια μεταβλητή με τύπο boolean με όνομα isRaining και τιμή true
boolean isRaining = true;

// Δηλώνουμε μια μεταβλητή με τύπο boolean με όνομα isSunny και τιμή false
boolean isSunny = false;

// Εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής isRaining
System.out.println(isRaining);

// Εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής isSunny
System.out.println(isSunny);

Ο κώδικας δημιουργεί δύο μεταβλητές τύπου boolean, isRaining και isSunny, και τους αναθέτει τιμές. Η μεταβλητή isRaining έχει την τιμή true, που υποδηλώνει ότι βρέχει, ενώ η μεταβλητή isSunny έχει την τιμή false, που υποδηλώνει ότι δεν έχει ηλιοφάνεια.

Στη συνέχεια, ο κώδικας χρησιμοποιεί τη μέθοδο System.out.println() για να εκτυπώσει τις τιμές των μεταβλητών στην οθόνη. Η πρώτη εκτύπωση εμφανίζει την τιμή της μεταβλητής isRaining, δηλαδή το true. Η δεύτερη εκτύπωση εμφανίζει την τιμή της μεταβλητής isSunny, δηλαδή το false.

Έτσι, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι:

true
false

Κάθε τιμή εμφανίζεται σε μια νέα γραμμή, καθώς η μέθοδος System.out.println() προχωρά σε μια νέα γραμμή μετά την εκτύπωση.

Παρακάτω είναι το παράδειγμα κώδικα που χρησιμοποιεί τις boolean τιμές και τη συνάρτηση main() και εκτυπώνει τα αποτελέσματα:

public class BooleanExample {
  public static void main(String[] args) {
    boolean isRaining = true;
    boolean isSunny = false;

    // Έλεγχος αν βρέχει
    if (isRaining) {
      System.out.println("Take an umbrella with you."); // Πάρε έναν ομπρέλα μαζί σου
    } else {
      System.out.println("You don't need an umbrella today."); // Δεν χρειάζεσαι ομπρέλα σήμερα
    }

    // Έλεγχος αν είναι ηλιόλουστη η μέρα
    if (isSunny) {
      System.out.println("Wear sunscreen."); // Φόρα ηλιοπροστατευτικό κρέμα
    } else {
      System.out.println("You don't need sunscreen today."); // Δεν χρειάζεσαι ηλιοπροστασία σήμερα
    }
  }
}

Ο κώδικας ελέγχει τις μεταβλητές isRaining και isSunny για να προβάλλει αντίστοιχα μηνύματα στην οθόνη, ανάλογα με την κατάσταση του καιρού.

Αν η μεταβλητή isRaining έχει την τιμή true, τότε εμφανίζεται το μήνυμα “Take an umbrella with you.” (Πάρε έναν ομπρέλα μαζί σου). Αν η τιμή της isRaining είναι false, τότε εμφανίζεται το μήνυμα “You don’t need an umbrella today.” (Δεν χρειάζεσαι ομπρέλα σήμερα).

Αντίστοιχα, αν η μεταβλητή isSunny έχει την τιμή true, εμφανίζεται το μήνυμα “Wear sunscreen.” (Φόρα ηλιοπροστατευτικό κρέμα). Αν η τιμή της isSunny είναι false, εμφανίζεται το μήνυμα “You don’t need sunscreen today.” (Δεν χρειάζεσαι ηλιοπροστασία σήμερα).

Έτσι, ο κώδικας εκτελεί τις συνθήκες ελέγχου και εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα στην οθόνη, ανάλογα με την κατάσταση των μεταβλητών isRaining και isSunny.

Εάν η μεταβλητή isRaining έχει την τιμή true, και η μεταβλητή isSunny έχει την τιμή false, τότε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα είναι:

Take an umbrella with you.
You don't need sunscreen today.

Αντίθετα, εάν η μεταβλητή isRaining έχει την τιμή false, και η μεταβλητή isSunny έχει την τιμή true, τότε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

You don't need an umbrella today.
Wear sunscreen.

Εάν και οι δύο μεταβλητές isRaining και isSunny έχουν την τιμή true ή false, τότε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

Take an umbrella with you.
You don't need sunscreen today.

Αντίστοιχα, εάν και οι δύο μεταβλητές isRaining και isSunny έχουν την τιμή false, τότε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

You don't need an umbrella today.
You don't need sunscreen today.

Το ακριβές αποτέλεσμα εξαρτάται από τις τιμές που έχουν ανατεθεί στις μεταβλητές isRaining και isSunny.


Μια Boolean έκφραση αξιολογείται ως μια τιμή Boolean, η οποία μπορεί να είναι είτε true είτε false. Η χρήση της Boolean έκφρασης είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη λογικών εκφράσεων και την αξιολόγηση συνθηκών για την εύρεση απαντήσεων.

[adinserter block=”2″]

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τελεστή σύγκρισης, όπως ο τελεστής μεγαλύτερου από (>) για να διαπιστώσετε εάν μια έκφραση (ή μια μεταβλητή) είναι αληθής ή ψευδής:

int x = 10; // Δημιουργία μεταβλητής x και αρχικοποίησή της με την τιμή 10
int y = 5; // Δημιουργία μεταβλητής y και αρχικοποίησή της με την τιμή 5
boolean result = x > y; // Δημιουργία μεταβλητής result και ανάθεση της τιμής της λογικής έκφρασης x > y

System.out.println(result); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής result στην οθόνη

Ο παραπάνω κώδικας πραγματοποιεί τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Δημιουργεί δύο ακέραιες μεταβλητές x και y και τους αναθέτει τις τιμές 10 και 5 αντίστοιχα.
 2. Δημιουργεί μια μεταβλητή result τύπου boolean και της αναθέτει την τιμή της λογικής έκφρασης x > y, η οποία ελέγχει αν η τιμή του x είναι μεγαλύτερη από την τιμή του y.
 3. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο System.out.println() για να εμφανίσει την τιμή της μεταβλητής result στην κονσόλα ή στην οθόνη εξόδου του προγράμματος.

Συνολικά, ο κώδικας αυτός εκτυπώνει το αποτέλεσμα της σύγκρισης των μεταβλητών x και y, δηλαδή εάν η τιμή του x είναι μεγαλύτερη από την τιμή του y, στην οθόνη.

Αν εκτελέσετε τον παραπάνω κώδικα, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα εξαρτηθεί από την τιμή των μεταβλητών x και y. Αν η τιμή του x είναι μεγαλύτερη από την τιμή του y, τότε θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα true. Αν η τιμή του x δεν είναι μεγαλύτερη από την τιμή του y, τότε θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα false.

Για παράδειγμα, αν x = 10 και y = 5, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα είναι:

true

Αντίθετα, αν x = 5 και y = 10, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

false

Αυτό συμβαίνει γιατί η λογική έκφραση x > y επιστρέφει την τιμή true όταν η σύγκριση είναι αληθής και την τιμή false όταν η σύγκριση είναι ψευδής.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή λογικής OR (ή) για να συγκρίνουμε δύο boolean τιμές και να επιστρέψουμε true αν τουλάχιστον μία από αυτές είναι αληθής:

boolean isSunny = true;    // Δημιουργία μεταβλητής 'isSunny' με τιμή true
boolean isWarm = false;    // Δημιουργία μεταβλητής 'isWarm' με τιμή false
boolean shouldGoOutside = isSunny || isWarm;  // Δημιουργία μεταβλητής 'shouldGoOutside' που αξιολογείται ως true εάν 'isSunny' είναι true ή 'isWarm' είναι true

System.out.println(shouldGoOutside);  // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής 'shouldGoOutside'

Ο παραπάνω κώδικας πραγματοποιεί τις εξής ενέργειες:

 1. Δημιουργεί δύο μεταβλητές τύπου boolean, την isSunny και την isWarm.
 2. Η isSunny έχει την τιμή true, ενώ η isWarm έχει την τιμή false.
 3. Ακολουθεί η δήλωση της μεταβλητής shouldGoOutside, η οποία αξιολογείται ως true εάν η isSunny ή η isWarm έχουν τιμή true, χρησιμοποιώντας τον τελεστή λογικής προσθήκης (||).
 4. Τέλος, η τιμή της μεταβλητής shouldGoOutside εκτυπώνεται στην κονσόλα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο System.out.println(). Εάν η shouldGoOutside έχει την τιμή true, θα εμφανιστεί το μήνυμα true, ενώ αν έχει την τιμή false, θα εμφανιστεί το μήνυμα false.

Συνολικά, ο κώδικας ελέγχει αν είναι ηλιόλουστη ή ζεστή και αποφασίζει εάν θα πρέπει να βγεί κάποιος έξω, με βάση τις τιμές των μεταβλητών isSunny και isWarm.

[adinserter block=”3″]

Εάν η μεταβλητή isSunny έχει την τιμή true και η μεταβλητή isWarm έχει την τιμή false, τότε η μεταβλητή shouldGoOutside θα αξιολογηθεί ως true. Επομένως, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα είναι:

true

Αντίθετα, αν και οι δύο μεταβλητές isSunny και isWarm είχαν την τιμή false, τότε η μεταβλητή shouldGoOutside θα αξιολογούνταν ως false και το αποτέλεσμα που θα εμφανιζόταν θα ήταν:

false

Αυτό εξαρτάται από τις τιμές που έχουν ανατεθεί στις μεταβλητές isSunny και isWarm.

Στα παρακάτω παραδείγματα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή ισότητας (==) για να αξιολογήσουμε μια έκφραση:

int x = 10; // Δημιουργία μεταβλητής x και ανάθεση της τιμής 10
int y = 5; // Δημιουργία μεταβλητής y και ανάθεση της τιμής 5
boolean result = x == y; // Ελέγχουμε εάν η τιμή της μεταβλητής x είναι ίση με την τιμή της μεταβλητής y και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή result

System.out.println(result); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής result στην οθόνη

Ο παραπάνω κώδικας πραγματοποιεί τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Δημιουργεί δύο μεταβλητές x και y και τους αναθέτει τις τιμές 10 και 5 αντίστοιχα.
 2. Εκτελεί έναν έλεγχο, συγκρίνοντας εάν η τιμή της μεταβλητής x είναι ίση με την τιμή της μεταβλητής y.
 3. Αποθηκεύει το αποτέλεσμα του ελέγχου στη μεταβλητή result που είναι τύπου boolean. Εάν η συνθήκη είναι αληθής, η result θα πάρει την τιμή true, αλλιώς θα πάρει την τιμή false.
 4. Εκτυπώνει την τιμή της μεταβλητής result στην οθόνη. Αν η τιμή της result είναι true, τότε θα εμφανιστεί το κείμενο “true”. Αν η τιμή της result είναι false, τότε θα εμφανιστεί το κείμενο “false”.

Συνολικά, ο κώδικας εκτελεί μια σύγκριση μεταξύ των μεταβλητών x και y και εμφανίζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης στην οθόνη.

Εάν η τιμή της μεταβλητής x είναι ίση με την τιμή της μεταβλητής y, τότε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα είναι:

true

Αντίθετα, εάν η τιμή της μεταβλητής x δεν είναι ίση με την τιμή της μεταβλητής y, τότε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί θα είναι:

false

Στην περίπτωση αυτή, καθώς η τιμή της μεταβλητής x (10) δεν είναι ίση με την τιμή της μεταβλητής y (5), το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα είναι:

false
12 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων