Η κλάση java.lang.Math παρέχει μια συλλογή από μεθόδους που επιτρέπουν την εκτέλεση διαφόρων μαθηματικών λειτουργιών. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τριγωνομετρικές, λογαριθμικές, εκθετικές, δυναμικές, στρογγυλοποίηση και άλλες μαθηματικές λειτουργίες. Μέσω αυτών των μεθόδων, μπορούμε να εκτελέσουμε ποικίλες μαθηματικές υπολογιστικές διαδικασίες που απαιτούνται σε πολλές εφαρμογές.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα μεθόδων που παρέχονται από την κλάση Math:

Η μέθοδος Math.max(x, y) επιστρέφει το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς. Δηλαδή, εάν ο αριθμός x είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό y, τότε η μέθοδος επιστρέφει την τιμή του x, αλλιώς επιστρέφει την τιμή του y.

Η μέθοδος Math.min(x, y) επιστρέφει το μικρότερο από δύο αριθμούς. Αντίστοιχα, αν ο αριθμός x είναι μικρότερος από τον αριθμό y, η μέθοδος επιστρέφει την τιμή του x, ενώ αν ο αριθμός y είναι μικρότερος, επιστρέφει την τιμή του y.

Η μέθοδος Math.abs(x) επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο αριθμός x είναι θετικός ή μηδέν, η μέθοδος επιστρέφει την ίδια την τιμή του x, ενώ αν είναι αρνητικός, επιστρέφει την αντίθετη τιμή του x.

Η μέθοδος Math.sqrt(x) επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού x. Δηλαδή, επιστρέφει τον αριθμό y τέτοιο ώστε y * y = x.

Η μέθοδος Math.round(x) στρογγυλοποιεί έναν αριθμό x μεταβλητής κινητής υποδιαστολής στον πλησιέστερο ακέραιο. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος επιστρέφει τον ακέραιο αριθμό που είναι πλησιέστερος στο x. Αν ο αριθμός x είναι μεταξύ δύο ακεραίων, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τον πλησιέστερο ακέραιο.

Η μέθοδος Math.random() επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό ανάμεσα στο 0.0 και το 1.0. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την παραγωγή τυχαίων αριθμών σε προγράμματα Java.

Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να είναι χρήσιμες σε διάφορες μαθηματικές εφαρμογές, όπως επιστημονικοί υπολογισμοί, προγραμματισμός παιχνιδιών και χρηματοοικονομικά

Η μέθοδος Math.max(x, y) χρησιμοποιείται για να βρούμε τη μεγαλύτερη τιμή ανάμεσα στα x και y:

Παράδειγμα:

int x = 5; // Δημιουργία μεταβλητής x και αρχικοποίησή της με την τιμή 5
int y = 10; // Δημιουργία μεταβλητής y και αρχικοποίησή της με την τιμή 10
int maxNum = Math.max(x, y); // Αποθήκευση του μεγαλύτερου αριθμού ανάμεσα σε x και y στη μεταβλητή maxNum
System.out.println("The highest number is: " + maxNum); // Εκτύπωση του μηνύματος "The highest number is: " ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής maxNum

Ο παραπάνω κώδικας κάνει τα εξής:

 1. Δημιουργεί μια μεταβλητή x και την αρχικοποιεί με την τιμή 5.
 2. Δημιουργεί μια μεταβλητή y και την αρχικοποιεί με την τιμή 10.
 3. Χρησιμοποιεί την μέθοδο Math.max() για να επιστρέψει τον μεγαλύτερο αριθμό ανάμεσα στις μεταβλητές x και y, και αποθηκεύει αυτήν την τιμή στη μεταβλητή maxNum.
 4. Εκτυπώνει το μήνυμα “The highest number is: ” ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής maxNum. Το σύνολο αυτό εμφανίζεται στην οθόνη.

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι:

The highest number is: 10

Αυτό σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ανάμεσα στις μεταβλητές x και y είναι το 10, και αυτό εκτυπώνεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα “The highest number is: “.

Η μέθοδος Math.min(x, y) χρησιμοποιείται για να βρούμε τη μικρότερη τιμή ανάμεσα στα x και y:

Παράδειγμα:

int x = 5; // Δημιουργία μεταβλητής x και αρχικοποίησή της με την τιμή 5
int y = 10; // Δημιουργία μεταβλητής y και αρχικοποίησή της με την τιμή 10
int minNum = Math.min(x, y); // Αποθήκευση του μικρότερου αριθμού μεταξύ των x και y στη μεταβλητή minNum
System.out.println("The lowest number is: " + minNum); // Εκτύπωση του μηνύματος που περιλαμβάνει τον μικρότερο αριθμό

Ο παραπάνω κώδικας πραγματοποιεί τα εξής:

 1. Ορίζει δύο μεταβλητές x και y και τους αναθέτει τις τιμές 5 και 10 αντίστοιχα.
 2. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο Math.min() για να επιστρέψει το μικρότερο από τα δύο αριθμητικά ορίσματα που δίνονται σε αυτήν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιείται για να εύρει τον μικρότερο αριθμό μεταξύ των x και y.
 3. Αποθηκεύει τον μικρότερο αριθμό στη μεταβλητή minNum.
 4. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο System.out.println() για να εκτυπώσει ένα μήνυμα στην οθόνη. Το μήνυμα περιλαμβάνει τη φράση “The lowest number is: ” ακολουθούμενη από την τιμή της μεταβλητής minNum. Έτσι, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “The lowest number is: ” ακολουθούμενο από την τιμή του μικρότερου αριθμού.

[adinserter block=”2″]

Συνολικά, ο κώδικας εκτελεί τη σύγκριση ανάμεσα στις μεταβλητές x και y και εκτυπώνει τον μικρότερο αριθμό στην οθόνη.

Το αποτέλεσμα στην οθόνη θα είναι:

The lowest number is: 5

Αυτό συμβαίνει επειδή ο μικρότερος αριθμός μεταξύ των x = 5 και y = 10 είναι το 5. Η γραμμή κώδικα System.out.println("The lowest number is: " + minNum); εκτυπώνει το μήνυμα “The lowest number is: ” ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής minNum, η οποία έχει την τιμή 5.

Η μέθοδος Math.sqrt(x) επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του x:

Example:

double x = 64; // Αρχικοποίηση μεταβλητής x με τιμή 64
double squareRoot = Math.sqrt(x); // Υπολογισμός της τετραγωνικής ρίζας του x
System.out.println("The square root of " + x + " is: " + squareRoot); // Εκτύπωση του αποτελέσματος

Ο κώδικας υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού και την εκτυπώνει στην οθόνη.

Συγκεκριμένα, ο κώδικας περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Αρχικοποίηση της μεταβλητής x με την τιμή 64.
 2. Χρήση της μεθόδου Math.sqrt(x) για να υπολογιστεί η τετραγωνική ρίζα του x.
 3. Αποθήκευση του αποτελέσματος της τετραγωνικής ρίζας στη μεταβλητή squareRoot.
 4. Χρήση της εντολής System.out.println() για να εκτυπωθεί το μήνυμα “The square root of ” ακολουθούμενο από την τιμή του x και το αποτέλεσμα της τετραγωνικής ρίζας.

Έτσι, όταν εκτελεστεί ο κώδικας, θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα στην οθόνη, παραδείγματος χάριν:

“The square root of 64 is: 8.0”

Η μέθοδος Math.abs(x) επιστρέφει την απόλυτη (θετική) τιμή του x:

Παράδειγμα:

int x = -5; // Δημιουργία μεταβλητής x και αρχικοποίηση με την τιμή -5
int absValue = Math.abs(x); // Αποθήκευση της απόλυτης τιμής του x στη μεταβλητή absValue
System.out.println("The absolute value of " + x + " is: " + absValue); // Εκτύπωση του αποτελέσματος στην κονσόλα

Ο κώδικας παίρνει μια μεταβλητή x με τιμή -5 και υπολογίζει την απόλυτη τιμή της χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Math.abs(). Η απόλυτη τιμή αποθηκεύεται στη μεταβλητή absValue. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην κονσόλα που περιέχει την απόλυτη τιμή του x. Για παράδειγμα, αν η τιμή του x είναι -5, το μήνυμα θα είναι “The absolute value of -5 is: 5”.

[adinserter block=”3″]

Η Math.random() επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0.0 (συμπεριλαμβανομένου) και 1.0 (εξαιρουμένου):

Παράδειγμα κώδικα σε Java για τη χρήση της Math.random() για τη δημιουργία ενός τυχαίου ακεραίου μεταξύ δύο δεδομένων ακεραίων (min και max):

int min = 1;
int max = 10;
int randomNum = min + (int)(Math.random() * (max - min + 1));

System.out.println("Ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ " + min + " και " + max + " είναι: " + randomNum);

Ο κώδικας αυτός παράγει έναν τυχαίο αριθμό ανάμεσα στις τιμές του min και max και τον αποθηκεύει στη μεταβλητή randomNum. Έπειτα, εκτυπώνει το μήνυμα “Ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ {min} και {max} είναι: {randomNum}”, όπου οι τιμές των μεταβλητών min, max και randomNum ενσωματώνονται στο μήνυμα μέσω του τελεστή συνένωσης +.

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα είναι κάτι παρόμοιο με το παρακάτω, αν ως τιμές των μεταβλητών min και max είχαν οριστεί οι τιμές 1 και 10 αντίστοιχα:

Ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ 1 και 10 είναι: 7

Αυτό σημαίνει ότι θα εκτυπωθεί το μήνυμα “Ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ {min} και {max} είναι: {randomNum}”, όπου οι τιμές των μεταβλητών min, max και randomNum θα αντικατασταθούν με τις αντίστοιχες τιμές που έχουν αποθηκευτεί σε αυτές τις μεταβλητές κατά την εκτέλεση του κώδικα.

Για να έχετε περισσότερο έλεγχο στον τυχαίο αριθμό, για παράδειγμα, αν θέλετε μόνο έναν τυχαίο αριθμό ανάμεσα στο 0 και το 100, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο:

int randomNum = (int)(Math.random() * 101); // Ένας τυχαίος αριθμός ανάμεσα στο 0 και το 100 (συμπεριλαμβανομένου του 0, αλλά όχι του 100)

Στον παραπάνω κώδικα, η Math.random() επιστρέφει έναν τυχαίο δεκαδικό αριθμό ανάμεσα στο 0.0 και το 1.0 (εξαιρουμένου του 1.0), και με τον πολλαπλασιασμό με τον αριθμό 101, παίρνουμε έναν τυχαίο αριθμό ανάμεσα στο 0 και το 100 (συμπεριλαμβανομένου του 0, αλλά όχι του 100), και τέλος, μετατρέπουμε τον τυχαίο αριθμό σε ακέραιο με τη χρήση της (int).

12 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων