1.8 Πολλαπλή δήλωση μεταβλητών και τα αναγνωριστικά (identifiers)

Η πολλαπλή δήλωση μεταβλητών είναι μια τεχνική στην οποία μπορούμε να δηλώσουμε πολλές μεταβλητές την ίδια στιγμή στον κώδικα, αντί να τις δηλώνουμε μία-μία. Τα αναγνωριστικά (identifiers) είναι τα ονόματα που αναθέτουμε στις μεταβλητές μας, ώστε να τις αναγνωρίζουμε και να τις χρησιμοποιούμε στον κώδικα.

Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε μια πολλαπλή δήλωση μεταβλητών και να αναθέσουμε αναγνωριστικά σε κάθε μεταβλητή, όπως παρακάτω:

int x, y, z; // Πολλαπλή δήλωση των μεταβλητών x, y και z ως ακεραίους (int)
double a, b, c; // Πολλαπλή δήλωση των μεταβλητών a, b και c ως δεκαδικών αριθμών (double)
String name, surname; // Πολλαπλή δήλωση των μεταβλητών name και surname ως αλφαριθμητικά (String)

Με την παραπάνω δήλωση, δημιουργούμε πολλαπλές μεταβλητές του ίδιου τύπου και τους αναθέτουμε αναγνωριστικά (π.χ. x, y, z) ώστε να μπορούμε να τις αναφέρουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε στον κώδικα μας.

Για να δηλώσετε περισσότερες από μία μεταβλητές του ίδιου τύπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λίστα με διαχωριστικά με κόμματα:

int x = 5, y = 6, z = 7;
System.out.println(x + y + z);

Ο κώδικας υπολογίζει το άθροισμα των τιμών των μεταβλητών x, y και z και το εκτυπώνει στην κονσόλα.

Πιο συγκεκριμένα, οι γραμμές κώδικα δηλώνουν τρεις μεταβλητές, την x, y και z, και τους αναθέτουν τις τιμές 5, 6 και 7 αντίστοιχα. Έπειτα, η γραμμή System.out.println(x + y + z); υπολογίζει το άθροισμα των τιμών των τριών μεταβλητών και το εκτυπώνει στην κονσόλα. Στην προκειμένη περίπτωση, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί είναι 18, καθώς x + y + z = 5 + 6 + 7 = 18.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της παρακάτω γραμμής κώδικα:

18

Αυτό συμβαίνει επειδή ο κώδικας υπολογίζει το άθροισμα των τιμών των μεταβλητών x, y και z, που είναι αντίστοιχα 5, 6 και 7. Το άθροισμα των τριών αυτών τιμών είναι 18. Στη συνέχεια, η μέθοδος System.out.println() εμφανίζει το αποτέλεσμα (18) στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε την ίδια τιμή σε πολλαπλές μεταβλητές σε μια γραμμή:

int x = 5, y = 5, z = 5;

Εδώ οι μεταβλητές x, y και z έχουν όλες αντιστοιχιστεί με την τιμή 5.

Αν επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε την τιμή μιας μεταβλητής σε πολλαπλές μεταβλητές, μπορείτε να το κάνετε ως εξής:

int a = 1, b = 2, c = 3; // Δημιουργία μεταβλητών a, b και c με τιμές 1, 2 και 3 αντίστοιχα
int x = a, y = b, z = c; // Ανάθεση των τιμών των μεταβλητών a, b και c στις μεταβλητές x, y και z αντίστοιχα

System.out.println(x + " " + y + " " + z); // Εκτύπωση των τιμών των μεταβλητών x, y και z στην οθόνη

Ο παραπάνω κώδικας δημιουργεί τρεις μεταβλητές a, b και c και αναθέτει τις τιμές 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Έπειτα, δημιουργεί τρεις μεταβλητές x, y και z και αναθέτει σε αυτές τις τιμές των μεταβλητών a, b και c αντίστοιχα.

Τελικά, εκτυπώνει τις τιμές των μεταβλητών x, y και z στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο System.out.println(). Οι τιμές αυτές εμφανίζονται χωρισμένες από κενά, με τη χρήση του τελεστή συνένωσης +.

Έτσι, στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο αποτέλεσμα:

1 2 3

Κάθε μεταβλητή εμφανίζεται χωρίς κενά μεταξύ τους, επειδή το τελεστής συνένωσης + χρησιμοποιείται για να τις συνδέσει.

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε την τιμή μιας μεταβλητής σε μία ή περισσότερες μεταβλητές του ίδιου τύπου:

int a = 5; // Δημιουργία μεταβλητής 'a' και ανάθεση της τιμής 5
int x, y, z; // Δημιουργία μεταβλητών x, y, z χωρίς αρχικές τιμές
x = y = z = a; // Ανάθεση της τιμής της μεταβλητής 'a' στις μεταβλητές x, y, z

System.out.println(x + " " + y + " " + z); // Εκτύπωση των τιμών των μεταβλητών x, y, z

Ο παραπάνω κώδικας δημιουργεί μια μεταβλητή a και της αναθέτει την τιμή 5. Στη συνέχεια, δημιουργούνται οι μεταβλητές x, y και z χωρίς αρχικές τιμές. Τέλος, η τιμή της μεταβλητής a ανατίθεται στις μεταβλητές x, y και z.

Μετά από αυτή την εκχώρηση, η εντολή System.out.println(x + " " + y + " " + z); εκτυπώνει τις τιμές των μεταβλητών x, y και z. Τα τρία αυτά ακέραια αριθμητικά δεδομένα εμφανίζονται διαχωρισμένα από ένα κενό διάστημα.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ακόλουθη γραμμή:

5 5 5

Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεταβλητές x, y και z έχουν ανατεθεί με την τιμή της μεταβλητής a, η οποία είναι 5. Κατά συνέπεια, όταν εκτυπώνονται οι τιμές των μεταβλητών x, y και z, παίρνουμε την ίδια τιμή που είναι 5 για όλες τις μεταβλητές.

Οι μεταβλητές στην Java πρέπει να έχουν μοναδικά ονόματα, τα οποία ονομάζονται “αναγνωριστικά” (identifiers).

Τα αναγνωριστικά μπορούν να είναι σύντομα ονόματα, όπως “x” και “y”, ή πιο περιγραφικά ονόματα, όπως “ηλικία”, “άθροισμα” και “συνολικός_όγκος”.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συνιστάται η χρήση περιγραφικών ονομάτων για να δημιουργηθεί κατανοητός και συντηρήσιμος κώδικας.

Παράδειγμα χρήσης αναγνωριστικών στη Java:

// Δημιουργία μεταβλητής age τύπου int για την ηλικία
int age = 25;

// Δημιουργία μεταβλητής salary τύπου double για τον μισθό
double salary = 2500.50;

// Δημιουργία μεταβλητής firstName τύπου String για το όνομα
String firstName = "John";

// Δημιουργία μεταβλητής gender τύπου char για το φύλο
char gender = 'M';

// Δημιουργία μεταβλητής isMarried τύπου boolean για την οικογενειακή κατάσταση
boolean isMarried = false;

Ο κώδικας δημιουργεί μεταβλητές και τους αναθέτει τιμές. Αναλυτικά:

 • Η μεταβλητή age δημιουργείται και της ανατίθεται η τιμή 25, που αντιπροσωπεύει μια ηλικία.
 • Η μεταβλητή salary δημιουργείται και της ανατίθεται η τιμή 2500.50, που αντιπροσωπεύει έναν μισθό.
 • Η μεταβλητή firstName δημιουργείται και της ανατίθεται η τιμή "John", που αντιπροσωπεύει ένα όνομα.
 • Η μεταβλητή gender δημιουργείται και της ανατίθεται η τιμή 'M', που αντιπροσωπεύει το φύλο “αρσενικό”.
 • Η μεταβλητή isMarried δημιουργείται και της ανατίθεται η τιμή false, που αντιπροσωπεύει την οικογενειακή κατάσταση “μη παντρεμένος”.

Ο κώδικας δημιουργεί αυτές τις μεταβλητές και τους αναθέτει αρχικές τιμές, προκειμένου να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα.

Οι γενικοί κανόνες για τα ονόματα μεταβλητών στην Java περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τα ονόματα μπορούν να περιέχουν γράμματα, αριθμούς, κάτω παύλες και το σύμβολο δολαρίου.
 • Τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα.
 • Τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με πεζά γράμματα και δεν μπορούν να περιέχουν κενά.
 • Τα ονόματα μπορούν επίσης να ξεκινούν με το σύμβολο $ ή _, αλλά συνήθως αυτό αποφεύγεται σε απλές μεταβλητές.
 • Υπάρχει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων στα ονόματα μεταβλητών. Για παράδειγμα, οι μεταβλητές “myVar” και “myvar” θεωρούνται διαφορετικές.
 • Οι δεσμευμένες λέξεις κλειδιά, όπως τα κλειδιά της Java (π.χ. int ή boolean), δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα μεταβλητών, καθώς αυτές οι λέξεις έχουν ειδική σημασία στη γλώσσα.

Συνοψίζοντας, οι παραπάνω κανόνες περιγράφουν πώς μπορούν να δημιουργηθούν ονόματα μεταβλητών στην Java, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα.

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων