1.7 Η μέθοδος println() στην Java

Η μέθοδος println() χρησιμοποιείται συχνά για την εκτύπωση μεταβλητών.Για να συνδυάσετε κείμενο και μια μεταβλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα +.

// Δημιουργία μεταβλητής name και ανάθεση της τιμής "John"
String name = "John";

// Εκτύπωση μηνύματος που περιλαμβάνει την τιμή της μεταβλητής name
System.out.println("My name is " + name);

Ο παραπάνω κώδικας περιλαμβάνει δύο γραμμές. Ακολουθεί μια περιγραφή του κάθε μέρους με σχόλια:

  1. Η γραμμή String name = "John"; δημιουργεί μια μεταβλητή με την ονομασία name και της αναθέτει την τιμή "John". Η μεταβλητή name είναι τύπου String, που σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύσει αλφαριθμητικά (strings).
  2. Η γραμμή System.out.println("My name is " + name); εκτυπώνει ένα μήνυμα στην οθόνη. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει το κείμενο "My name is " και την τιμή της μεταβλητής name, η οποία συνδέεται με το κείμενο χρησιμοποιώντας τον τελεστή +. Αποτέλεσμα αυτής της γραμμής είναι η εμφάνιση του μηνύματος "My name is John" στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα + για να προσθέσετε μια μεταβλητή σε μια άλλη μεταβλητή:

// Δημιουργία μεταβλητής firstName και αποθήκευση της τιμής "John"
String firstName = "John";

// Δημιουργία μεταβλητής lastName και αποθήκευση της τιμής "Doe"
String lastName = "Doe";

// Δημιουργία μεταβλητής fullName και συνένωση των μεταβλητών firstName, κενού διαστήματος και lastName
String fullName = firstName + " " + lastName;

// Εκτύπωση της μεταβλητής fullName στην οθόνη
System.out.println(fullName);

Ο κώδικας δημιουργεί τρεις μεταβλητές: firstName, lastName και fullName. Η μεταβλητή firstName περιέχει την τιμή “John”, η μεταβλητή lastName περιέχει την τιμή “Doe”, ενώ η μεταβλητή fullName περιέχει το αποτέλεσμα της συνένωσης των firstName, κενού διαστήματος και lastName.

[adinserter block=”2″]

Στη συνέχεια, η μέθοδος System.out.println() χρησιμοποιείται για να εκτυπωθεί το περιεχόμενο της μεταβλητής fullName στην οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί η συμβολοσειρά “John Doe” στην κονσόλα.

Παράδειγμα

double num1 = 10.5; // Δημιουργία μιας μεταβλητής με την τιμή 10.5
double num2 = 5.2; // Δημιουργία μιας μεταβλητής με την τιμή 5.2
double sum = num1 + num2; // Υπολογισμός του αθροίσματος των num1 και num2 και αποθήκευση του αποτελέσματος στη μεταβλητή sum
System.out.println("The sum of " + num1 + " and " + num2 + " is " + sum); // Εκτύπωση του αποτελέσματος στην οθόνη με χρήση της μεθόδου System.out.println()

Ο παραπάνω κώδικας υπολογίζει το άθροισμα των δύο αριθμών num1 και num2 και εκτυπώνει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

  1. Δημιουργία μιας μεταβλητής num1 με την τιμή 10.5.
  2. Δημιουργία μιας μεταβλητής num2 με την τιμή 5.2.
  3. Υπολογισμός του αθροίσματος των num1 και num2 και αποθήκευση του αποτελέσματος στη μεταβλητή sum.
  4. Εκτύπωση του αποτελέσματος στην οθόνη μέσω της μεθόδου System.out.println(). Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι “The sum of [τιμή του num1] and [τιμή του num2] is [άθροισμα του num1 και num2]”.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν εκτελέσουμε τον κώδικα, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

“The sum of 10.5 and 5.2 is 15.7”

Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα των δύο αριθμών 10.5 και 5.2 είναι 15.7.

9 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων