Στη γλώσσα C#, οι μεταβλητές είναι αποθηκευτικά χώρους που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων. Οι μεταβλητές πρέπει να δηλωθούν πριν τη χρήση τους και πρέπει να καθοριστεί ο τύπος τους. Ο τύπος μιας μεταβλητής καθορίζει τον τύπο των δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει και τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν πάνω της.

Για παράδειγμα, μπορούμε να δηλώσουμε μια μεταβλητή με τον ακόλουθο τρόπο:

int age; // Δηλώνει μια μεταβλητή με τύπο int με όνομα age

Εδώ, η μεταβλητή “age” είναι τύπου int, που σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύσει ακέραιες τιμές. Μπορούμε να της αντιστοιχίσουμε μια τιμή χρησιμοποιώντας τον τελεστή ανάθεσης (=):

age = 25; // Αντιστοιχίζει την τιμή 25 στη μεταβλητή age

Μπορούμε επίσης να δηλώσουμε και να αρχικοποιήσουμε μια μεταβλητή ταυτόχρονα:

string name = "John"; // Δηλώνει και αρχικοποιεί μια μεταβλητή με τύπο string με όνομα name

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μεταβλητή “name” είναι τύπου string, που σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύσει μια αλφαριθμητική τιμή.

Αφού δηλωθούν και αρχικοποιηθούν οι μεταβλητές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος. Μπορούμε να εκτελέσουμε λειτουργίες πάνω σε αυτές, να τις τροποποιήσουμε και να τις εμφανίσουμε στην οθόνη.

Στην γλώσσα C#, υπάρχουν διάφοροι τύποι μεταβλητών που ορίζονται με διάφορες λέξεις-κλειδιά. Ορισμένοι από αυτούς τους τύπους είναι:

 • Ο τύπος int αποθηκεύει ακέραιους αριθμούς χωρίς δεκαδικά, όπως το 123 ή το -123.
 • Ο τύπος double αποθηκεύει αριθμούς με κινητή υποδιαστολή, δηλαδή αριθμούς με δεκαδικά ψηφία, όπως το 19.99 ή το -19.99.
 • Ο τύπος char αποθηκεύει μονόχαρακτερα, όπως το ‘a’ ή το ‘B’. Οι τιμές των μεταβλητών τύπου char περικλείονται με μονά εισαγωγικά.
 • Ο τύπος string αποθηκεύει κείμενο, όπως το “Hello World”. Οι τιμές των μεταβλητών τύπου string περικλείονται με διπλά εισαγωγικά.
 • Ο τύπος bool αποθηκεύει τιμές με δύο καταστάσεις, true ή false. Χρησιμοποιείται συνήθως για μεταβλητές που αναπαριστούν λογικές συνθήκες.

Οι διάφοροι τύποι μεταβλητών στην C# χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση διαφορετικών ειδών δεδομένων και επιτρέπουν στον προγραμματιστή να δηλώσει μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν αυτά τα δεδομένα.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να ορίσετε και να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές από διάφορους τύπους:

int age = 25;
double height = 1.75;
char grade = 'A';
string name = "John";
bool isStudent = true;

Σε αυτό το παράδειγμα, ορίζουμε μια μεταβλητή age τύπου int με την τιμή 25, μια μεταβλητή height τύπου double με την τιμή 1.75, μια μεταβλητή grade τύπου char με την τιμή ‘A’, μια μεταβλητή name τύπου string με την τιμή “John” και μια μεταβλητή isStudent τύπου bool με την τιμή true.

Μπορείτε να αναθέσετε τιμές στις μεταβλητές κατά τη δήλωσή τους, και ο τύπος της μεταβλητής καθορίζεται από την τιμή που της ανατίθεται.

Οι μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκεύσουν δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν στον κώδικα σας. Μπορείτε να τις αναθέσετε, να τις τροποποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στις τιμές τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος.

Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή, πρέπει να καθορίσετε τον τύπο της και να της αναθέσετε μια τιμή.

// Δήλωση (Δημιουργία) Μεταβλητών
// Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή, πρέπει να καθορίσετε τον τύπο και να της αναθέσετε μια τιμή

int number = 5;  // Creates a variable of type int with a value of 5
string message = "Hello, world!";  // Creates a variable of type string with a value of "Hello, world!"

// Σημείωση: Οι τύποι μεταβλητών μπορεί να είναι διάφοροι, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα δήλωσης μεταβλητών στη γλώσσα C#.

Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή που θα αποθηκεύει κείμενο, δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

// Declaring (Creating) a Text Variable
// To create a variable that stores text, use the "string" data type

string text = "Hello, world!";  // Creates a variable of type string and assigns it the value "Hello, world!"

// You can now use the "text" variable to work with text data

Αυτό το παράδειγμα δηλώνει μια μεταβλητή τύπου “string” (αλφαριθμητικό) και της αναθέτει την τιμή “Hello, world!”. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητή “text” για να εργαστείτε με κείμενο.

[adinserter block=”2″]

Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή που θα αποθηκεύει έναν αριθμό, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω παράδειγμα:

int number = 10;

Στο παραπάνω παράδειγμα, δημιουργούμε μια μεταβλητή με το όνομα number και την αρχική τιμή 10. Η μεταβλητή αυτή έχει τύπο int, που υποδηλώνει ακέραιος αριθμός.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της μεταβλητής number ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αλλάξετε την τιμή της σε 20, μπορείτε να γράψετε:

number = 20;

Έτσι, η μεταβλητή number θα περιέχει τώρα την τιμή 20.

Ένα πιο λεπτομερές παράδειγμα για τη δημιουργία μιας μεταβλητής που αποθηκεύει έναν αριθμό:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int number; // Δημιουργία μεταβλητής τύπου int με όνομα "number"
    number = 10; // Ανάθεση τιμής 10 στη μεταβλητή "number"

    Console.WriteLine("Ο αριθμός είναι: " + number);

    number = 20; // Αλλαγή της τιμής της μεταβλητής "number" σε 20

    Console.WriteLine("Ο νέος αριθμός είναι: " + number);
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας είναι γραμμένος στη γλώσσα προγραμματισμού C# και περιέχει την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:

 1. Δημιουργείται μια μεταβλητή number τύπου int.
 2. Η μεταβλητή number αναθέτει την αρχική τιμή 10.
 3. Εκτυπώνεται το μήνυμα “Ο αριθμός είναι: ” ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής number.
 4. Η μεταβλητή number αλλάζει την τιμή της σε 20.
 5. Εκτυπώνεται το μήνυμα “Ο νέος αριθμός είναι: ” ακολουθούμενο από την τροποποιημένη τιμή της μεταβλητής number.

Συνολικά, ο κώδικας δημιουργεί και εκτυπώνει δύο αριθμούς, έναν αρχικό και έναν τροποποιημένο, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή number.

Μπορείτε επίσης να δηλώσετε μια μεταβλητή χωρίς να της αναθέσετε τιμή, και να της αναθέσετε την τιμή αργότερα:

// Ορίζουμε τη μεταβλητή αλλά δεν της αναθέτουμε αρχική τιμή
int myVariable;

// Αναθέτουμε την τιμή αργότερα
myVariable = 10;

Σε αυτό το παράδειγμα, δηλώνουμε μια μεταβλητή με τον τύπο int με το όνομα myVariable, αλλά δεν της αναθέτουμε αρχική τιμή. Στη συνέχεια, μπορούμε να αναθέσουμε την τιμή 10 στη μεταβλητή myVariable σε οποιοδήποτε σημείο αργότερα στον κώδικα.

Σημείωση ότι αν αναθέσετε μια νέα τιμή σε μια υπάρχουσα μεταβλητή, θα αντικαταστήσει την προηγούμενη τιμή:

int myVariable = 5;

// Αναθέτουμε νέα τιμή στη μεταβλητή
myVariable = 10;

Σε αυτό το παράδειγμα, αρχικά δηλώνουμε μια μεταβλητή myVariable και της αναθέτουμε την αρχική τιμή 5. Στη συνέχεια, αναθέτουμε μια νέα τιμή 10 στη μεταβλητή myVariable. Αυτή η νέα τιμή θα αντικαταστήσει την προηγούμενη τιμή της μεταβλητής, οπότε στο τέλος η myVariable θα έχει την τιμή 10.

[adinserter block=”3″]


Ένα παράδειγμα που δείχνει πώς να δηλώσετε μεταβλητές άλλων τύπων:

// Δήλωση μεταβλητής τύπου int
int myNum = 5;

// Δήλωση μεταβλητής τύπου double
double myDoubleNum = 5.99D;

// Δήλωση μεταβλητής τύπου char
char myLetter = 'D';

// Δήλωση μεταβλητής τύπου bool
bool myBool = true;

// Δήλωση μεταβλητής τύπου string
string myText = "Hello";

Σε αυτό το παράδειγμα, δηλώνουμε μεταβλητές διάφορων τύπων. Η myNum είναι μια μεταβλητή τύπου int, η myDoubleNum είναι μια μεταβλητή τύπου double, η myLetter είναι μια μεταβλητή τύπου char, η myBool είναι μια μεταβλητή τύπου bool, και η myText είναι μια μεταβλητή τύπου string.

Στη γλώσσα προγραμματισμού C#, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη-κλειδί “const” μπροστά από τον τύπο μιας μεταβλητής για να την καθιστήσουμε σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της μεταβλητής δεν μπορεί να αλλάξει μετά την αρχική της ανάθεση.

Με τη χρήση της λέξης-κλειδί “const”, δηλώνουμε ότι η μεταβλητή έχει μια σταθερή τιμή που δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.

Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σίγουροι ότι η τιμή της μεταβλητής θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να μπορεί να αλλάξει από άλλο μέρος του κώδικα ή από εξωτερικές επιρροές.

Αυτό θα δηλώσει τη μεταβλητή ως “σταθερή” (constant), που σημαίνει ότι είναι μη αλλάζον και ανάγνωσης μόνο:

const int myNum = 5;
const double PI = 3.14159;
const string greeting = "Hello";

Σε αυτό το παράδειγμα, δηλώνουμε τρεις σταθερές μεταβλητές. Η myNum είναι μια σταθερή μεταβλητή τύπου int με τιμή 5, η PI είναι μια σταθερή μεταβλητή τύπου double με τιμή 3.14159 και η greeting είναι μια σταθερή μεταβλητή τύπου string με την τιμή “Hello”.

Οι σταθερές δεν μπορούν να αλλάξουν τιμή μετά τη δήλωσή τους και είναι κατάλληλες για τιμές που πρέπει να παραμείνουν σταθερές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος.

Η μέθοδος WriteLine() στην C# χρησιμοποιείται ευρέως για να εμφανίζει τιμές μεταβλητών στο παράθυρο της κονσόλας. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, μπορούμε να εμφανίσουμε μια τιμή ή μια συμβολοσειρά που περιέχει την τιμή μιας μεταβλητής. Η μέθοδος WriteLine() προσθέτει αυτόματα έναν νέο γραμματοσειριακό χαρακτήρα μετά την εμφάνιση της τιμής. Αυτό επιτρέπει τη διάταξη της έξοδου σε διαφορετικές γραμμές για καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Για να συνδυάσετε κείμενο και μια μεταβλητή, χρησιμοποιήστε τον χαρακτήρα +:

int myAge = 25;
Console.WriteLine("Η ηλικία μου είναι: " + myAge);

Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε μια μεταβλητή myAge με τιμή 25. Με τη χρήση της μεθόδου WriteLine(), μπορούμε να εμφανίσουμε κείμενο (“Η ηλικία μου είναι: “) ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής myAge. Το αποτέλεσμα θα είναι “Η ηλικία μου είναι: 25” στην κονσόλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να εμφανίσετε τις τιμές οποιουδήποτε τύπου μεταβλητής στο παράθυρο της κονσόλας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα + για να προσθέσετε μια μεταβλητή σε μια άλλη μεταβλητή:

string firstName = "John";
string lastName = "Doe";
string fullName = firstName + " " + lastName;
Console.WriteLine("Το πλήρες όνομα είναι: " + fullName);

Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε δύο μεταβλητές firstName και lastName που περιέχουν αντίστοιχα τα ονόματα “John” και “Doe”. Χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα +, μπορούμε να προσθέσουμε τις δύο μεταβλητές μαζί με κενό διάστημα ανάμεσά τους και να το αποθηκεύσουμε στη μεταβλητή fullName. Έπειτα, με τη χρήση της μεθόδου WriteLine(), μπορούμε να εμφανίσουμε το πλήρες όνομα “John Doe” στο παράθυρο της κονσόλας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα + για τη συνένωση μεταβλητών οποιουδήποτε τύπου, όχι μόνο για τη συμπερίληψη τους σε κείμενο.

Για αριθμητικές τιμές, ο χαρακτήρας + λειτουργεί ως αριθμητικός τελεστής (παρατηρήστε ότι χρησιμοποιούμε μεταβλητές int – ακέραιους – εδώ):

int x = 5;
int y = 3;
int sum = x + y;
Console.WriteLine("Το άθροισμα είναι: " + sum);

Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε δύο μεταβλητές x και y με τιμές 5 και 3 αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας τον τελεστή +, πραγματοποιούμε την αριθμητική πρόσθεση των δύο μεταβλητών και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή sum. Στη συνέχεια, με τη χρήση της μεθόδου WriteLine(), εμφανίζουμε το άθροισμα 8 στο παράθυρο της κονσόλας.

Όταν χρησιμοποιούμε τον τελεστή + με μεταβλητές τύπου int, λειτουργεί ως αριθμητικός τελεστής πρόσθεσης. Αυτό ισχύει για άλλους αριθμητικούς τύπους, όπως οι τύποι double ή float.

[adinserter block=”4″]

Για να δηλώσετε περισσότερες από μία μεταβλητές του ίδιου τύπου στη γλώσσα C#, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λίστα ονομάτων μεταβλητών χωρισμένων με κόμματα. Η δήλωση των μεταβλητών γίνεται με τον εξής τρόπο:

int x, y, z;
string firstName, lastName, address;

Σε αυτό το παράδειγμα, δηλώνουμε τρεις μεταβλητές x, y και z τύπου int, καθώς και τρεις μεταβλητές firstName, lastName και address τύπου string. Οι μεταβλητές δηλώνονται μετά τον τύπο τους και χωρίζονται με κόμματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σύνταξη για να δηλώσετε πολλαπλές μεταβλητές του ίδιου τύπου με μία μόνο δήλωση.

Μπορείτε επίσης να αναθέσετε την ίδια τιμή σε πολλαπλές μεταβλητές σε μία γραμμή:

int x, y, z;
x = y = z = 10;

Σε αυτό το παράδειγμα, δηλώνουμε τρεις μεταβλητές x, y και z τύπου int. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη γραμμή x = y = z = 10; για να αναθέσουμε την τιμή 10 σε όλες τις τρεις μεταβλητές. Αυτό είναι δυνατό επειδή η ανάθεση της τιμής γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά. Έτσι, η z λαμβάνει πρώτη την τιμή 10, κατόπιν η y αναθέτει την τιμή της z (δηλαδή 10), και τέλος η x αναθέτει την τιμή της y (δηλαδή 10).

Αυτή η τεχνική είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αναθέσετε την ίδια αρχική τιμή σε πολλές μεταβλητές.

Στη γλώσσα C#, κάθε μεταβλητή πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα, το οποίο ονομάζεται “αναγνωριστικό” (identifier).

Τα αναγνωριστικά μπορούν να είναι σύντομα ονόματα, όπως “x” και “y”, ή πιο περιγραφικά ονόματα όπως “age”, “sum” και “totalVolume”.

Σημείωση: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε περιγραφικά ονόματα για τη δημιουργία κατανοητού και ευκολοδιάβαστου κώδικα:

int age;
double sum;
float totalVolume;

Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αναγνωριστικά όπως age, sum και totalVolume για να ονομάσουμε τις μεταβλητές μας. Αυτά τα ονόματα παρέχουν μια περιγραφή του περιεχομένου και της λειτουργίας της κάθε μεταβλητής, προσφέροντας έτσι καλύτερη κατανόηση του κώδικα από άλλους προγραμματιστές ή από εσάς τον ίδιο κατά την ανάγνωση του κώδικα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Συνιστάται η χρήση περιγραφικών ονομάτων για να δημιουργήσετε κώδικα που είναι ευανάγνωστος, κατανοητός και ευκολοδιάβαστος.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων