2.2 Τύποι Δεδομένων στην γλώσσα C#

Η γλώσσα C# παρέχει διάφορους τύπους δεδομένων για την αναπαράσταση και την επεξεργασία πληροφοριών. Οι βασικοί τύποι δεδομένων στην C# περιλαμβάνουν:

 1. Ακέραιοι τύποι: Οι ακέραιοι τύποι χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση ακέραιων αριθμών. Παραδείγματα είναι οι τύποι int, long, short, byte κλπ.
 2. Αριθμητικοί τύποι με κινητή υποδιαστολή: Οι αριθμητικοί τύποι με κινητή υποδιαστολή χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση αριθμών με κλασματικό μέρος. Παραδείγματα είναι οι τύποι float, double κλπ.
 3. Χαρακτήρες: Ο τύπος δεδομένων char χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ενός μεμονωμένου χαρακτήρα.
 4. Αλφαριθμητικά: Ο τύπος string χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αλφαριθμητικών, δηλαδή συμβολοσειρών.
 5. Λογικοί τύποι: Ο λογικός τύπος bool χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της τιμής true ή false.

Οι τύποι δεδομένων στην C# μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δήλωση μεταβλητών, την παράδοση παραμέτρων σε συναρτήσεις, την επιστροφή τιμών από συναρτήσεις και γενικά για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων στην C#.

Παράδειγμα:

int myNum = 5;       // Ακέραιος αριθμός
double myDoubleNum = 5.99; // Δεκαδικός αριθμός με δεκαδικά ψηφία
char myLetter = 'D';    // Χαρακτήρας
bool myBool = true;     // Τιμή boolean (αληθής ή ψευδής)
string myText = "Hello";  // Συμβολοσειρά κειμένου

Στο παράδειγμα αυτό, ορίζουμε μεταβλητές με διάφορους τύπους δεδομένων. Η myNum είναι μια μεταβλητή τύπου int (ακέραιος) με τιμή 5, η myDoubleNum είναι μια μεταβλητή τύπου double (δεκαδικός) με τιμή 5.99, η myLetter είναι μια μεταβλητή τύπου char (χαρακτήρας) με τιμή ‘D’, η myBool είναι μια μεταβλητή τύπου bool (boolean) με τιμή true και η myText είναι μια μεταβλητή τύπου string (συμβολοσειρά κειμένου) με τιμή “Hello”.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί επιπλέον τύποι δεδομένων στη γλώσσα C#:

 • Ο τύπος “long” χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μεγάλων ακεραίων αριθμών. Έχει μεγαλύτερο εύρος τιμών σε σύγκριση με τον τύπο “int”.
 • Ο τύπος “float” χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεκαδικών αριθμών με μικρότερη ακρίβεια. Είναι σημαντικό να προστεθεί το κατάλληλο κατάληξη (π.χ. 3.14f) για να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τύπο “float”.
 • Ο τύπος “decimal” χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεκαδικών αριθμών με μεγαλύτερη ακρίβεια. Συνήθως χρησιμοποιείται σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές.
 • Ο τύπος “DateTime” χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ημερομηνιών και χρόνων.
 • Ο τύπος “bool[]” χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός πίνακα λογικών τιμών (true ή false) με πολλές θέσεις.
 • Οι τύποι “int[]“, “double[]” και “string[]” χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πινάκων ακεραίων, δεκαδικών και συμβολοσειρών αντίστοιχα.

[adinserter block=”2″]

Αυτοί είναι μερικοί από τους πολλούς τύπους δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην C#. Καθορίζοντας τον κατάλληλο τύπο δεδομένων για κάθε μεταβλητή, εξασφαλίζετε τη σωστή αποθήκευση και χρήση των δεδομένων στο πρόγραμμά σας.

Ας οργανώσουμε τα παραπάνω στοιχεία σε μορφή πίνακα:

Τύπος ΔεδομένωνΜέγεθοςΠεριγραφή
int4 bytesΑποθηκεύει ακέραιους αριθμούς από -2.147.483.648 έως 2.147.483.647
long8 bytesΑποθηκεύει ακέραιους αριθμούς από -9.223.372.036.854.775.808 έως 9.223.372.036.854.775.807
float4 bytesΑποθηκεύει δεκαδικούς αριθμούς. Επαρκές για την αποθήκευση 6 έως 7 δεκαδικών ψηφίων
double8 bytesΑποθηκεύει δεκαδικούς αριθμούς. Επαρκές για την αποθήκευση 15 δεκαδικών ψηφίων
bool1 bitΑποθηκεύει τιμές true ή false
char2 bytesΑποθηκεύει έναν μοναδικό χαρακτήρα/γράμμα, περικλεισμένο με μονά εισαγωγικά
string2 bytes ανά χαρακτήραΑποθηκεύει μια ακολουθία χαρακτήρων, περικλεισμένη με διπλά εισαγωγικά

Αυτός η πίνακας συνοψίζει τους συνηθέστερους τύπους δεδομένων στην C# και περιγράφει το μέγεθος και τη λειτουργία του καθενός.

Οι αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τύπων:

Οι ακέραιοι τύποι αποθηκεύουν ακέραιους αριθμούς χωρίς δεκαδικά ψηφία, μπορούν να είναι θετικοί ή αρνητικοί. Οι κύριοι τύποι ακεραίων είναι οι “int” και “long”. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου εξαρτάται από την ακρίβεια και το εύρος των τιμών που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Οι τύποι κινητής υποδιαστολής χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση αριθμών με δεκαδικό μέρος, συμπεριλαμβανομένου ενός ή περισσότερων δεκαδικών ψηφίων. Οι κύριοι τύποι κινητής υποδιαστολής είναι οι “float” και “double”. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου εξαρτάται από το εύρος των τιμών και την ακρίβεια που απαιτείται για τις υπολογίσεις σας.

Ο τύπος δεδομένων “int” στη γλώσσα προγραμματισμού C# χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ακεραίων αριθμών με εύρος τιμών από -2.147.483.648 έως 2.147.483.647. Συνήθως, ο τύπος “int” είναι η προτιμώμενη επιλογή όταν χρειάζεται να δημιουργηθούν μεταβλητές με αριθμητικές τιμές.

Ένα παράδειγμα χρήσης του τύπου δεδομένων “int” στη γλώσσα C# είναι το εξής:

int age = 25; // Δημιουργία μεταβλητής "age" τύπου int και ανάθεση τιμής 25
Console.WriteLine("Η ηλικία είναι: " + age); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής "age"

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μεταβλητή “age” δηλώνεται ως τύπος “int” και της ανατίθεται η τιμή 25. Στη συνέχεια, η τιμή της μεταβλητής εκτυπώνεται στην οθόνη.

Ο τύπος δεδομένων “long” μπορεί να αποθηκεύσει ακέραιους αριθμούς σε ένα ευρύ εύρος τιμών από -9.223.372.036.854.775.808 έως 9.223.372.036.854.775.807. Χρησιμοποιείται όταν ο τύπος “int” δεν είναι επαρκής για να αποθηκεύσει την επιθυμητή τιμή. Για να υποδηλώσουμε μια τιμή ως τύπο “long”, πρέπει να την τελειώνουμε με το γράμμα “L”.

long myLongNumber = 123456789012345L;
Console.WriteLine(myLongNumber); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής myLongNumber

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα myLongNumber και τύπο δεδομένων long. Της αναθέτουμε την τιμή 123456789012345 και στη συνέχεια εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής στο παράθυρο της κονσόλας. Το αποτέλεσμα θα είναι η εκτύπωση του αριθμού 123456789012345.

[adinserter block=”3″]

Χρησιμοποιώντας τον τύπο “long” στην C#, είναι δυνατόν να αποθηκεύσετε πολύ μεγαλύτερες ακέραιες τιμές σε σύγκριση με τον τύπο “int”. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν απαιτείται η αποθήκευση μεγάλων ακεραίων τιμών, όπως σε μεγάλες μετρήσεις, αναφορές σε δείκτες και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Για την αποθήκευση αριθμών με δεκαδικό μέρος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο κινητής υποδιαστολής, όπως ο “float” ή ο “double”. Οι τύποι αυτοί μπορούν να αποθηκεύσουν δεκαδικούς αριθμούς με διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας. Είναι σημαντικό να τερματίζετε τις τιμές με το “F” για τον τύπο “float” ή το “D” για τον τύπο “double”, προκειμένου να υποδηλώνετε τον συγκεκριμένο τύπο δεδομένων.

float myFloatNumber = 3.14F;
double myDoubleNumber = 3.14159265359D;
Console.WriteLine(myFloatNumber); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής myFloatNumber
Console.WriteLine(myDoubleNumber); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής myDoubleNumber

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα myFloatNumber και τύπο δεδομένων float. Της αναθέτουμε την τιμή 3.14 και στη συνέχεια εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής στο παράθυρο της κονσόλας. Αντίστοιχα, δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα myDoubleNumber και τύπο δεδομένων double και της αναθέτουμε την τιμή 3.14159265359. Στη συνέχεια εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής.

Οι τύποι float και double μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ακριβών δεκαδικών αριθμών.

Ένας αριθμός με κινητή υποδιαστολή μπορεί επίσης να είναι ένας επιστημονικός αριθμός με το “e” για να υποδείξει τη δύναμη του 10:

double scientificNumber = 1.23e6;
Console.WriteLine(scientificNumber); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής scientificNumber

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα scientificNumber και τύπο δεδομένων double. Της αναθέτουμε την τιμή 1.23e6, που αντιστοιχεί στον αριθμό 1.23 πολλαπλασιασμένο με το 10 στην έκτη δύναμη (1.23 * 10^6). Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής, και το αποτέλεσμα θα είναι η εκτύπωση του αριθμού 1230000.

Οι επιστημονικοί αριθμοί με τη χρήση του “e” μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση πολύ μεγάλων ή πολύ μικρών αριθμών με μεγάλη ακρίβεια.

Ο τύπος δεδομένων boolean δηλώνεται με τη λέξη-κλειδί bool και μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές true ή false:

bool isTrue = true;
bool isFalse = false;
Console.WriteLine(isTrue); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής isTrue
Console.WriteLine(isFalse); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής isFalse

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργούμε δύο μεταβλητές, η μία με όνομα isTrue και η άλλη με όνομα isFalse, και τύπο δεδομένων bool. Οι μεταβλητές ανατίθενται με τιμές true και false αντίστοιχα. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε τις τιμές των μεταβλητών, και το αποτέλεσμα θα είναι η εκτύπωση των τιμών true και false αντίστοιχα.

[adinserter block=”4″]

Ο τύπος bool χρησιμοποιείται συνήθως για μεταβλητές που παίρνουν τιμές αληθούς ή ψευδούς, όπως συνθήκες ελέγχου, δυαδικές καταστάσεις, κ.λπ.

Ο τύπος δεδομένων char χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε έναν μοναδικό χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας πρέπει να περικλείεται με μονά εισαγωγικά, όπως ‘A’ ή ‘c’:

char myChar = 'A';
Console.WriteLine(myChar); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής myChar

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα myChar και τύπο δεδομένων char. Της αναθέτουμε την τιμή ‘A’, η οποία αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα ‘A’. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής, και το αποτέλεσμα θα είναι η εκτύπωση του χαρακτήρα ‘A’.

Ο τύπος char χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μοναδικών χαρακτήρων, όπως γράμματα, ψηφία, σύμβολα κ.λπ.

Ο τύπος δεδομένων string χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε μια ακολουθία χαρακτήρων (κείμενο). Οι τιμές των συμβολοσειρών πρέπει να περικλείονται με διπλά εισαγωγικά:

string myText = "Hello World!";
Console.WriteLine(myText); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής myText

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα myText και τύπο δεδομένων string. Της αναθέτουμε την τιμή “Hello World!”, που είναι μια ακολουθία χαρακτήρων. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής, και το αποτέλεσμα θα είναι η εκτύπωση του κειμένου “Hello World!”.

Ο τύπος string χρησιμοποιείται για την αποθήκευση κειμένου, όπως λέξεις, προτάσεις, αλφαριθμητικά και γενικά οποιοδήποτε κείμενο.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων