Ο τύπος bool στη γλώσσα C# αντιπροσωπεύει τις λογικές τιμές “αληθής” και “ψευδής”. Ο τύπος bool είναι ένας πρωτογενής τύπος δεδομένων και μπορεί να πάρει μια από τις δύο τιμές: true ή false.

Ο τύπος bool χρησιμοποιείται ευρέως για τον έλεγχο των συνθηκών και τη λογική απόφαση στην εκτέλεση ενός προγράμματος. Συνήθως, χρησιμοποιούνται λογικοί τελεστές και συγκρίσεις για να επιστραφεί μια τιμή bool από μια συνθήκη.

Ένα παράδειγμα χρήσης του τύπου bool είναι η δήλωση και ο έλεγχος μιας μεταβλητής με τον τύπο bool:

bool isTrue = true;
bool isFalse = false;

if (isTrue)
{
  Console.WriteLine("This statement is true.");
}

if (!isFalse)
{
  Console.WriteLine("This statement is also true.");
}

Στο παράδειγμα αυτό, οι μεταβλητές isTrue και isFalse παίρνουν τις τιμές true και false αντίστοιχα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται οι δομές ελέγχου if για να ελεγχθούν οι συνθήκες και να εκτελεστούν οι αντίστοιχες ενέργειες μόνο όταν η συνθήκη είναι αληθής. Στην περίπτωση του παραδείγματος, και οι δύο εντολές Console.WriteLine() θα εκτελεστούν, καθώς οι συνθήκες είναι αληθείς.

Για παράδειγμα:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Δημιουργία μεταβλητών τύπου bool και αρχικοποίησή τους
    bool isTrue = true;
    bool isFalse = false;

    // Εκτύπωση των τιμών των μεταβλητών στην οθόνη
    Console.WriteLine(isTrue); // Εκτύπωση: True
    Console.WriteLine(isFalse); // Εκτύπωση: False
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας σε C# δημιουργεί μια απλή κονσολική εφαρμογή. Στη συνάρτηση Main, ορίζονται δύο μεταβλητές τύπου bool, η isTrue και η isFalse, με τιμές true και false αντίστοιχα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την μέθοδο Console.WriteLine, εκτυπώνονται οι τιμές των μεταβλητών isTrue και isFalse στην κονσόλα. Έτσι, θα εμφανιστούν τα μηνύματα “True” και “False” αντίστοιχα.

Μια λογική έκφραση (Boolean expression) αξιολογείται για να επιστρέψει μια λογική τιμή, δηλαδή την τιμή True ή False, ανάλογα με τη σύγκριση ή τη συνθήκη που περιέχει. Η χρήση λογικών εκφράσεων είναι χρήσιμη για την κατασκευή προγραμμάτων που απαιτούν λογική συναρτησιακότητα, όπως ο έλεγχος υπό συνθήκη και η ανάθεση τιμών με βάση συγκρίσεις.

Με τη χρήση λογικών εκφράσεων, μπορούμε να ελέγξουμε αν δύο τιμές είναι ίσες, αν μια τιμή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από μια άλλη, αν μια συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής και άλλα παρόμοια. Αυτό μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε λογικές δομές και να λάβουμε αποφάσεις βάσει των αποτελεσμάτων.

Έτσι, με τη χρήση λογικών εκφράσεων, μπορούμε να εξετάσουμε διάφορες συνθήκες και να λάβουμε αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα, καθιστώντας τις λογικές έκφρασεις ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη λογικής στον προγραμματισμό.

[adinserter block=”2″]

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τελεστή σύγκρισης, όπως ο τελεστής μεγαλύτερο από (>) για να διαπιστώσετε εάν μια έκφραση (ή μια μεταβλητή) είναι αληθής:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int x = 5; // Δημιουργία μεταβλητής x και ανάθεση τιμής 5
    int y = 3; // Δημιουργία μεταβλητής y και ανάθεση τιμής 3

    bool isGreater = x > y; // Δημιουργία μεταβλητής isGreater και εκχώρηση του αποτελέσματος της σύγκρισης x > y
    Console.WriteLine(isGreater); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής isGreater (θα εκτυπωθεί: True)
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας συγκρίνει δύο ακέραιες μεταβλητές x και y και αποθηκεύει το αποτέλεσμα της σύγκρισης στη μεταβλητή isGreater. Στη συνέχεια, εκτυπώνει την τιμή της μεταβλητής isGreater, που θα είναι True αν η συνθήκη x > y ισχύει, και False διαφορετικά.

Συνολικά, ο κώδικας ελέγχει αν η μεταβλητή x έχει μεγαλύτερη τιμή από τη μεταβλητή y και εκτυπώνει το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης.

Το αποτέλεσμα θα είναι:

True

Η λογική έκφραση ελέγχει αν η τιμή της μεταβλητής x είναι μεγαλύτερη από την τιμή της μεταβλητής y.

Συνεχίζοντας από το προηγούμενο παράδειγμα:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int a = 10;
    int b = 5;

    // Έλεγχος για ισότητα
    bool isEqual = a == b;
    Console.WriteLine(isEqual); // Εκτύπωση: False

    // Έλεγχος για ανισότητα
    bool isNotEqual = a != b;
    Console.WriteLine(isNotEqual); // Εκτύπωση: True

    // Έλεγχος για μικρότερο
    bool isLess = a < b;
    Console.WriteLine(isLess); // Εκτύπωση: False

    // Έλεγχος για μικρότερο ή ίσο
    bool isLessOrEqual = a <= b;
    Console.WriteLine(isLessOrEqual); // Εκτύπωση: False

    // Έλεγχος για μεγαλύτερο
    bool isGreater = a > b;
    Console.WriteLine(isGreater); // Εκτύπωση: True

    // Έλεγχος για μεγαλύτερο ή ίσο
    bool isGreaterOrEqual = a >= b;
    Console.WriteLine(isGreaterOrEqual); // Εκτύπωση: True
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας σε C# πραγματοποιεί έλεγχους σύγκρισης μεταξύ δύο ακεραίων μεταβλητών a και b. Οι συγκρίσεις που γίνονται είναι οι εξής:

 1. Έλεγχος για ισότητα (a == b): Εάν ο αριθμός a είναι ίσος με τον αριθμό b, τότε η μεταβλητή isEqual θα πάρει την τιμή true, αλλιώς θα πάρει την τιμή false.
 2. Έλεγχος για ανισότητα (a != b): Εάν ο αριθμός a είναι διάφορος από τον αριθμό b, τότε η μεταβλητή isNotEqual θα πάρει την τιμή true, αλλιώς θα πάρει την τιμή false.
 3. Έλεγχος για μικρότερο (a < b): Εάν ο αριθμός a είναι μικρότερος από τον αριθμό b, τότε η μεταβλητή isLess θα πάρει την τιμή true, αλλιώς θα πάρει την τιμή false.
 4. Έλεγχος για μικρότερο ή ίσο (a <= b): Εάν ο αριθμός a είναι μικρότερος ή ίσος από τον αριθμό b, τότε η μεταβλητή isLessOrEqual θα πάρει την τιμή true, αλλιώς θα πάρει την τιμή false.
 5. Έλεγχος για μεγαλύτερο (a > b): Εάν ο αριθμός a είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό b, τότε η μεταβλητή isGreater θα πάρει την τιμή true, αλλιώς θα πάρει την τιμή false.
 6. Έλεγχος για μεγαλύτερο ή ίσο (a >= b): Εάν ο αριθμός a είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον αριθμό b, τότε η μεταβλητή isGreaterOrEqual θα πάρει την τιμή true, αλλιώς θα πάρει την τιμή false.

Οι τιμές των μεταβλητών isEqual, isNotEqual, isLess, isLessOrEqual, isGreater και isGreaterOrEqual εκτυπώνονται στην οθόνη μέσω της κλάσης Console.

Το αποτέλεσμα για κάθε παράδειγμα θα είναι:

[adinserter block=”3″]

False
True
False
False
True
True

Ή ακόμα πιο απλά:

bool isGreater = 5 > 3;
Console.WriteLine(isGreater); // Εκτύπωση: True

Στο παραπάνω παράδειγμα, απλά χρησιμοποιούμε τον τελεστή μεγαλύτερο από (>) για να συγκρίνουμε τις δύο τιμές 5 και 3 και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή isGreater. Τέλος, εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής isGreater. Το αποτέλεσμα θα είναι:

True

Αυτό γίνεται ευθυγραμμίζοντας απευθείας τη σύγκριση μέσα στη δήλωση της μεταβλητής isGreater.

Στα παρακάτω παραδείγματα, χρησιμοποιούμε τον τελεστή ίσον με (==) για να αξιολογήσουμε μια έκφραση:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Ορισμός των μεταβλητών x και y και αρχικοποίησή τους με την τιμή 5
    int x = 5;
    int y = 5;

    // Έλεγχος εάν οι μεταβλητές x και y είναι ίσες και αποθήκευση του αποτελέσματος στη μεταβλητή isEqual
    bool isEqual = x == y;

    // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής isEqual στην οθόνη
    Console.WriteLine(isEqual); // Εκτύπωση: True
  }
}

Σε αυτό το παράδειγμα, ορίζουμε μια κλάση με όνομα Program. Η μέθοδος Main είναι η είσοδος στο πρόγραμμα.

Οι μεταβλητές x και y αναπαριστούν ακέραιες τιμές και αρχικοποιούνται με την τιμή 5.

Στη συνέχεια, εκτελούμε έναν έλεγχο με τον τελεστή == για να δούμε εάν οι μεταβλητές x και y είναι ίσες. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποθηκεύεται στη μεταβλητή isEqual.

Τέλος, εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής isEqual χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Console.WriteLine, η οποία εμφανίζει την τιμή στην οθόνη. Στο παράδειγμα, η έξοδος θα είναι: “True”.

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Ορισμός δύο μεταβλητών με τιμές "John"
    string name1 = "John";
    string name2 = "John";

    // Έλεγχος για ισότητα των δύο μεταβλητών
    bool isEqual = name1 == name2;

    // Εκτύπωση του αποτελέσματος του ελέγχου
    Console.WriteLine(isEqual); // Εκτύπωση: True
  }
}

True
True

Ο παραπάνω κώδικας συγκρίνει δύο αλφαριθμητικές μεταβλητές, name1 και name2, και ελέγχει αν είναι ισοδύναμες. Ο έλεγχος γίνεται με τον τελεστή ==. Αν οι δύο μεταβλητές έχουν την ίδια τιμή, τότε η μεταβλητή isEqual θα πάρει την τιμή True, δηλαδή η τιμή αληθούς. Στη συνέχεια, η τιμή της μεταβλητής isEqual εκτυπώνεται στην οθόνη με τη χρήση της μεθόδου Console.WriteLine(). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, εφόσον οι δύο μεταβλητές name1 και name2 έχουν την ίδια τιμή (“John”), η εκτύπωση θα είναι “True”.

Ας φανταστούμε ένα πραγματικό παράδειγμα όπου χρειαζόμαστε να διαπιστώσουμε αν μια πρόσωπο είναι αρκετά μεγάλο για να ψηφίσει.

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int age = 18; // Δημιουργία μεταβλητής age και ανάθεση τιμής 18
    bool isOldEnoughToVote = age >= 18; // Έλεγχος αν ο age είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 18 και αποθήκευση του αποτελέσματος στη μεταβλητή isOldEnoughToVote
    Console.WriteLine(isOldEnoughToVote); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής isOldEnoughToVote στην οθόνη
    // Αναμένομενη έξοδος: True
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας σε C# ελέγχει αν μια ηλικία (age) είναι αρκετά μεγάλη για να ψηφίσει. Οι λειτουργίες που εκτελούνται είναι οι εξής:

 1. Ορίζεται μια μεταβλητή age και της ανατίθεται η τιμή 18.
 2. Ορίζεται μια μεταβλητή isOldEnoughToVote που παίρνει την τιμή true αν η age είναι μεγαλύτερη ή ίση με 18, και false διαφορετικά.
 3. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Console.WriteLine, εκτυπώνεται στην οθόνη η τιμή της μεταβλητής isOldEnoughToVote.

Συνολικά, ο κώδικας ελέγχει αν ένα άτομο είναι αρκετά μεγάλο για να ψηφίσει (με βάση την ηλικία 18) και εκτυπώνει το αποτέλεσμα (True ή False) στην οθόνη.

Το αποτέλεσμα θα είναι:

True

[adinserter block=”4″]

Ένας ακόμα βελτιωμένος τρόπος θα ήταν να τοποθετίσουμε τον παραπάνω κώδικα μέσα σε μια δομή if…else, έτσι ώστε να μπορούμε να εκτελέσουμε διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με το αποτέλεσμα:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int age = 18;

    // Έλεγχος εάν η ηλικία είναι μεγαλύτερη ή ίση των 18
    if (age >= 18)
    {
      Console.WriteLine("You are old enough to vote."); // Εκτύπωση μηνύματος αν η ηλικία είναι μεγαλύτερη ή ίση των 18
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("You are not old enough to vote yet."); // Εκτύπωση μηνύματος αν η ηλικία είναι μικρότερη των 18
    }
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας ελέγχει την τιμή της μεταβλητής “age” και εκτυπώνει αντίστοιχα μηνύματα, ανάλογα με την τιμή αυτής της μεταβλητής.

Αρχικά, ορίζεται η μεταβλητή “age” με τιμή 18. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η δομή “if-else” για να ελεγχθεί εάν η τιμή της μεταβλητής “age” είναι μεγαλύτερη ή ίση του 18.

Εάν η έκφραση “age >= 18” είναι αληθής, τότε εκτελείται ο κώδικας μέσα στην πρώτη περίπτωση της δομής “if”. Συγκεκριμένα, εκτυπώνεται το μήνυμα “You are old enough to vote.”.

Αντίθετα, εάν η έκφραση “age >= 18” είναι ψευδής, εκτελείται ο κώδικας μέσα στην περίπτωση “else”. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτυπώνεται το μήνυμα “You are not old enough to vote yet.”.

Έτσι, ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής “age”, εμφανίζεται στην οθόνη ένα από τα δύο μηνύματα. Ο κώδικας αυτός χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν ο χρήστης είναι αρκετά μεγάλος για να ψηφίσει, βάσει της ηλικίας που ορίζεται στη μεταβλητή “age”.

Αν η age είναι μεγαλύτερη ή ίση με 18, το αποτέλεσμα θα είναι:

You are old enough to vote.

Αν η age είναι μικρότερη από 18, το αποτέλεσμα θα είναι:

You are not old enough to vote yet.

Με την ενσωμάτωση της δομής if…else, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνθήκης.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων