1.4 Προβλήματα και λύσεις στις Λιστες στην Python

Ερώτηση 1:

Τι είναι το [];

Απάντηση:

Η [] είναι η σύντομη σύνταξη στην Python για τη δημιουργία μιας κενής λίστας. Μια λίστα είναι μια συλλογή δεδομένων που μπορεί να περιέχει διάφορες τιμές, όπως ακέραιους αριθμούς, δεκαδικούς αριθμούς, συμβολοσειρές και ακόμα και άλλες λίστες.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα της δημιουργίας κενής λίστας:

empty_list = []
print(empty_list) # Θα εκτυπώσει: []

Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία στη λίστα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο append():

numbers = [1, 2, 3]
numbers.append(4)
print(numbers) # Θα εκτυπώσει: [1, 2, 3, 4]

Επίσης, μπορείτε να αναθέσετε τιμές σε συγκεκριμένες θέσεις της λίστας:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits[1] = "orange"
print(fruits) # Θα εκτυπώσει: ["apple", "orange", "cherry"]

Το [] μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία μιας λίστας μέσω της δείκτησής τους. Οι δείκτες ξεκινούν από το 0 για το πρώτο στοιχείο, 1 για το δεύτερο κ.ο.κ.

Ερώτηση 2:

Πώς θα αναθέσετε την τιμή ‘hello’ ως την τρίτη τιμή σε μια λίστα που είναι αποθηκευμένη σε μια μεταβλητή με όνομα “spam”; (Υποθέτοντας ότι η “spam” περιέχει τα [2, 4, 6, 8, 10].)

Απάντηση:

Για να αναθέσετε την τιμή 'hello' ως την τρίτη τιμή σε μια λίστα που είναι αποθηκευμένη σε μια μεταβλητή με όνομα “spam”, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη [2], διότι οι δείκτες ξεκινούν από το 0.

Εδώ είναι πώς θα το κάνετε:

spam = [2, 4, 6, 8, 10]
spam[2] = 'hello'
print(spam) # Θα εκτυπώσει: [2, 4, 'hello', 8, 10]

Σε αυτό το παράδειγμα, η τιμή 'hello' ανατίθεται στην τρίτη θέση της λίστας spam με τη χρήση του δείκτη [2]. Η λίστα spam θα γίνει [2, 4, 'hello', 8, 10].

Για τις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις, ας υποθέσουμε ότι η “spam” περιέχει τη λίστα [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’].

[adinserter block=”2″]

Ερώτηση 3:

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της έκφρασης spam[int('3' * 2) / 11];

Απάντηση:

Η έκφραση int('3' * 2) αξιολογείται ως 33, καθώς το '3' * 2 δημιουργεί τη συμβολοσειρά '33' και η int() μετατρέπει αυτήν τη συμβολοσειρά σε ακέραιο αριθμό.

Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα της διαίρεσης 33 / 11 είναι 3.0, διότι πραγματοποιείται η ακέραια διαίρεση και το αποτέλεσμα είναι ένας δεκαδικός αριθμός.

Τέλος, το αποτέλεσμα της έκφρασης spam[3.0] είναι το στοιχείο που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας spam, δηλαδή το 'd'.

Συνεπώς, το τελικό αποτέλεσμα της έκφρασης spam[int('3' * 2) / 11] είναι 'd'.

Ερώτηση 4:

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της έκφρασης spam[-1];

Απάντηση:

Η έκφραση spam[-1] αναφέρεται στο τελευταίο στοιχείο της λίστας spam, δηλαδή το 'd'. Έτσι, το αποτέλεσμα της έκφρασης spam[-1] είναι 'd'.

Ερώτηση 5:

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της έκφρασης spam[:1];

Απάντηση:

Η έκφραση spam[:2] αναφέρεται σε ένα υποσύνολο της λίστας spam που περιλαμβάνει τα στοιχεία από την αρχή μέχρι την δεύτερη θέση (με αποκλεισμό την δεύτερη θέση).

Στη λίστα spam που έχει τα στοιχεία ['a', 'b', 'c', 'd'], τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκφραση spam[:2] είναι τα πρώτα δύο στοιχεία, δηλαδή 'a' και 'b'.

Συνεπώς, το αποτέλεσμα της έκφρασης spam[:2] είναι η λίστα ['a', 'b'].

Για τις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις, ας υποθέσουμε ότι η “bacon” περιέχει τη λίστα [3.14, 'cat', 11, 'cat', True].

Ερώτηση 6:

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της έκφρασης bacon.index('cat');

Απάντηση:

Η μέθοδος index() χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τη θέση της πρώτης εμφάνισης ενός στοιχείου στη λίστα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η λίστα “bacon” περιέχει τα στοιχεία [3.14, 'cat', 11, 'cat', True].

Έτσι, το αποτέλεσμα της έκφρασης bacon.index('cat') θα είναι η θέση της πρώτης εμφάνισης της συμβολοσειράς 'cat' στη λίστα. Στην προκειμένη περίπτωση, η 'cat' βρίσκεται στη θέση με δείκτη 1.

Άρα, το αποτέλεσμα της έκφρασης bacon.index('cat') θα είναι:

1

[adinserter block=”3″]

Ερώτηση 7:

Τι επίδραση έχει το bacon.append(99) στην τιμή της λίστας “bacon”;

Απάντηση:

Η μέθοδος append() χρησιμοποιείται για να προσθέσει ένα στοιχείο στο τέλος μιας λίστας. Σε αυτήν την περίπτωση, η λίστα “bacon” περιέχει τα στοιχεία [3.14, 'cat', 11, 'cat', True].

Όταν εκτελέσετε τη μέθοδο bacon.append(99), το νέο στοιχείο 99 θα προστεθεί στο τέλος της λίστας “bacon”. Έτσι, η λίστα “bacon” θα αλλάξει και θα γίνει:

[3.14, 'cat', 11, 'cat', True, 99]

Επομένως, το αποτέλεσμα της εντολής bacon.append(99) είναι ότι το στοιχείο 99 προστίθεται στο τέλος της λίστας “bacon”.

Ερώτηση 8:

Πώς θα δείχνει η τιμή της λίστας στο bacon μετά την εντολή bacon.remove('cat') ;

Απάντηση:

Μετά την εντολή bacon.remove('cat'), η πρώτη εμφάνιση της τιμής 'cat' θα αφαιρεθεί από τη λίστα “bacon”. Εδώ είναι πώς θα δείχνει η τιμή της λίστας “bacon” μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής:

[3.14, 11, 'cat', True]

Η δεύτερη εμφάνιση της τιμής 'cat' παραμένει ανέπαφη, καθώς η μέθοδος remove() αφαιρεί μόνο την πρώτη εμφάνιση μιας τιμής στη λίστα.

Ερώτηση 9:

Ποιοι είναι οι τελεστές για τη συνένωση και την αναπαραγωγή λιστών;

Απάντηση:

Ο τελεστής για τη συνένωση λιστών είναι το σύμβολο +. Χρησιμοποιώντας τον τελεστή αυτόν, μπορείτε να συνδυάσετε δύο λίστες μεταξύ τους για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία από τις αρχικές λίστες.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
result = list1 + list2
print(result) # Θα εκτυπώσει: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Ο τελεστής για την αναπαραγωγή λίστων είναι το σύμβολο *. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή αυτόν για να αναπαράγετε τα στοιχεία μιας λίστας πολλές φορές.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα:

original_list = [1, 2, 3]
repeated_list = original_list * 3
print(repeated_list) # Θα εκτυπώσει: [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]

Και με τις δύο αυτές λειτουργίες μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες σε λίστες για τη δημιουργία νέων λιστών ή την επεξεργασία των υπαρχουσών.

Ερώτηση 10:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μεθόδων λίστας append() και insert();

Απάντηση:

Οι δύο μέθοδοι λίστας append() και insert() χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν στοιχεία σε μια λίστα, αλλά έχουν διαφορετική συμπεριφορά και χρήση:

 1. append():
  Η μέθοδος append() χρησιμοποιείται για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στο τέλος της λίστας. Δηλαδή, το νέο στοιχείο θα εισαχθεί μετά τα υπάρχοντα στοιχεία της λίστας. Παράδειγμα:
  my_list = [1, 2, 3]
  my_list.append(4)
  print(my_list) # Θα εκτυπώσει: [1, 2, 3, 4]
 1. insert():
  Η μέθοδος insert() χρησιμοποιείται για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο σε μια συγκεκριμένη θέση της λίστας. Θα πρέπει να καθορίσετε τη θέση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε το νέο στοιχείο. Παράδειγμα:
  my_list = [1, 2, 3]
  my_list.insert(1, 5)
  print(my_list) # Θα εκτυπώσει: [1, 5, 2, 3]

Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η θέση στην οποία τα στοιχεία προστίθενται: append() προσθέτει τα στοιχεία στο τέλος της λίστας, ενώ insert() επιτρέπει την εισαγωγή τους σε κάποια συγκεκριμένη θέση.

[adinserter block=”4″]

Ερώτηση 11:

Ποιοι είναι δύο τρόποι για να αφαιρέσετε τιμές από μια λίστα;

Απάντηση:

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να αφαιρέσετε τιμές από μια λίστα στην Python: με τη χρήση των μεθόδων remove() και pop().

 1. remove():
  Η μέθοδος remove() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο από τη λίστα με βάση την τιμή του. Εάν υπάρχουν πολλαπλά στοιχεία με την ίδια τιμή, θα αφαιρεθεί μόνο το πρώτο. Παράδειγμα:
  my_list = [1, 2, 3, 2]
  my_list.remove(2)
  print(my_list) # Θα εκτυπώσει: [1, 3, 2]
 1. pop():
  Η μέθοδος pop() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα βάσει της θέσης του. Η μέθοδος pop() αφαιρεί το στοιχείο από την καθορισμένη θέση και το επιστρέφει, επιτρέποντά σας να το αποθηκεύσετε σε μια μεταβλητή αν το επιθυμείτε. Παράδειγμα:
  my_list = [1, 2, 3]
  removed_value = my_list.pop(1)
  print(my_list)    # Θα εκτυπώσει: [1, 3]
  print(removed_value) # Θα εκτυπώσει: 2

Και οι δύο μέθοδοι έχουν τις χρήσεις τους, ανάλογα με το τι θέλετε να επιτύχετε. Η remove() χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βάσει της τιμής, ενώ η pop() χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βάσει της θέσης και επιστρέφει το στοιχείο που αφαιρέθηκε.

Ερώτηση 12:

Αναφέρε μερικούς τρόπους με τους οποίους οι τιμές λίστας είναι παρόμοιες με τις τιμές συμβολοσειράς.

Απάντηση:

Οι λίστες στην Python μπορούν να παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες με τις συμβολοσειρές, διότι και οι δύο μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ακολουθίεις στοιχείων. Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι τιμές λίστας είναι παρόμοιες με τις τιμές συμβολοσειράς είναι οι εξής:

 1. Ευκολία Πρόσβασης στα Στοιχεία: Και στις λίστες και στις συμβολοσειρές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία τους με τη χρήση δεικτών. Για παράδειγμα, my_list[0] θα επιστρέψει το πρώτο στοιχείο της λίστας my_list, ενώ my_string[0] θα επιστρέψει το πρώτο χαρακτήρα της συμβολοσειράς my_string.
 2. Συγχωνευτική Λειτουργία: Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να συνδυάσετε δύο λίστες ή συμβολοσειρές με τη χρήση του τελεστή +.
 3. Μήκος: Με τη μέθοδο len() μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος τόσο μιας λίστας όσο και μιας συμβολοσειράς, που αναφέρεται στον αριθμό των στοιχείων ή των χαρακτήρων αντίστοιχα.
 4. Επανάληψη: Μπορείτε να επαναλάβετε μέσα από τα στοιχεία της λίστας χρησιμοποιώντας την δομή επανάληψης for, με παρόμοιο τρόπο όπως με τους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς.
 5. Τεμαχισμός: Και οι δύο τύποι δεδομένων υποστηρίζουν τη δυνατότητα τεμαχισμού (slicing), δηλαδή τη δυνατότητα επιλογής υποσυλλογής στοιχείων.

Αυτοί είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους οι λίστες μοιάζουν με τις συμβολοσειρές σε ό,τι αφορά τη χειρισμό και την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Ερώτηση 13:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λιστών και tuples;

Απάντηση:

Οι λίστες (lists) και τα tuples είναι δύο διαφορετικοί τύποι δεδομένων στην Python, που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν συλλογές από στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο:

Μεταβλητότητα (Mutability):

Λίστες: Οι λίστες είναι μεταβλητές (mutable), πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να τροποποιήσετε, προσθέσετε ή αφαιρέσετε στοιχεία από μια λίστα μετά τη δημιουργία της.

Tuples: Τα tuples είναι αμετάβλητα (immutable), πράγμα που σημαίνει ότι μια φορά που δημιουργηθούν, τα στοιχεία ενός tuple δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Σύνταξη:

Λίστες: Οι λίστες ορίζονται με τη χρήση αγκύλων [] και τα στοιχεία τους χωρίζονται με κόμματα.

Tuples: Τα tuples ορίζονται με τη χρήση παρενθέσεων () και τα στοιχεία τους χωρίζονται επίσης με κόμματα.

Χρήση:

Λίστες: Χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεστε μια συλλογή δεδομένων που μπορεί να αλλάξει, όπως να προσθέτετε ή να αφαιρείτε στοιχεία από αυτήν.

Tuples: Χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια αμετάβλητη συλλογή δεδομένων, συνήθως για να αποθηκεύσετε δεδομένα που δεν αλλάζουν, όπως σταθερές τιμές ή στοιχεία που αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη μορφή δεδομένων.

Επίδοση:

Λίστες: Επειδή οι λίστες είναι μεταβλητές, μπορεί να υπάρχει μια μικρή μείωση της επίδοσης σε σχέση με τα tuples, ειδικά για μεγάλες συλλογές δεδομένων.

Tuples: Είναι πιο αποδοτικά σε όρους επίδοσης από τις λίστες, καθώς δεν υπάρχει η ανάγκη για δυναμική διαχείριση της μνήμης.

Επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες σας: εάν χρειάζεστε αλλαγή των δεδομένων, χρησιμοποιήστε λίστες. Αν χρειάζεστε αμετάβλητα δεδομένα, χρησιμοποιήστε tuples για αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Ερώτηση 14:

Πώς πληκτρολογείτε η τιμή tuple που περιέχει μόνο την ακέραια τιμή 42;

Απάντηση:

Για να δημιουργήσετε ένα tuple που περιέχει μόνο την ακέραια τιμή 42, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρένθεση () και τον αριθμό 42 εντός της παρενθέσης. Εδώ είναι πώς μπορείτε να το κάνετε:

my_tuple = (42,)

Σημειώστε ότι επειδή το tuple περιέχει μόνο ένα στοιχείο, πρέπει να βάλετε ένα κόμμα μετά την τιμή 42 για να διαφοροποιήσετε το tuple από μια απλή ακέραια τιμή. Αυτό γίνεται για λόγους σύνταξης και αποφεύγει τυχόν παρεξηγήσεις.

Ερώτηση 15:

Πώς μπορεί κανείς να πάρει τη μορφή tuple μιας τιμής λίστας; Πώς μπορεί να πάρει τη μορφή λίστας μια τιμή tuple;

Απάντηση:

Για να μετατρέψετε μια τιμή λίστας σε μορφή tuple ή μια τιμή tuple σε μορφή λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενσωματωμένες συναρτήσεις tuple() και list() αντίστοιχα. Ας δούμε πώς μπορείτε να το κάνετε:

 1. Μετατροπή λίστας σε tuple:
my_list = [1, 2, 3, 4]
my_tuple = tuple(my_list)
print(my_tuple) # Εκτυπώνει: (1, 2, 3, 4)
 1. Μετατροπή tuple σε λίστα:
my_tuple = (5, 6, 7, 8)
my_list = list(my_tuple)
print(my_list) # Εκτυπώνει: [5, 6, 7, 8]

Αυτές οι συναρτήσεις επιτρέπουν τη μετατροπή μεταξύ των δύο δομών δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετατροπή μιας λίστας σε tuple προκαλεί την απώλεια της μεταβαλλόμενης φύσης της λίστας, ενώ η μετατροπή ενός tuple σε λίστα δημιουργεί μια μεταβλητή δομή που μπορεί να τροποποιηθεί.

[adinserter block=”5″]

Ερώτηση 16:

Οι μεταβλητές που “περιέχουν” τιμές λίστας στην πραγματικότητα δεν περιέχουν απευθείας λίστες. Τι περιέχουν αντ’ αυτού;

Απάντηση:

Στην Python, οι μεταβλητές που αναφέρονται σε τιμές λίστας δεν περιέχουν απευθείας τις λίστες. Αντ’ αυτού, αυτές οι μεταβλητές αναφέρονται σε μια αναφορά (reference) προς τη λίστα. Σε ουσία, αποθηκεύονται οι διευθύνσεις μνήμης των στοιχείων της λίστας, παρά οι λίστες καθ’ αυτές.

Αυτό έχει σημαντικές συνέπειες όταν δουλεύετε με λίστες. Όταν αντιγράφετε μια λίστα, δημιουργείτε ουσιαστικά μια νέα μεταβλητή που αναφέρεται στην ίδια λίστα. Επομένως, αλλαγές στην μία λίστα μπορεί να επηρεάσουν την άλλη, επειδή αμφότερες οι μεταβλητές αναφέρονται στην ίδια αντικείμενη λίστα στη μνήμη.

Για παράδειγμα:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = list1 # Η list2 αναφέρεται στην ίδια λίστα με την list1

list2.append(4)
print(list1) # Εκτυπώνει: [1, 2, 3, 4]

Σε αυτό το παράδειγμα, καθώς προσθέσαμε το 4 στη list2, αυτή η αλλαγή επηρέασε επίσης την list1.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν ανεξάρτητο αντίγραφο μιας λίστας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο copy() ή τη λειτουργία slicing [:].

list1 = [1, 2, 3]
list2 = list1.copy() # Δημιουργείται ανεξάρτητο αντίγραφο της λίστας
list2.append(4)

print(list1) # Εκτυπώνει: [1, 2, 3]
print(list2) # Εκτυπώνει: [1, 2, 3, 4]

Ερώτηση 17:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των copy.copy() και copy.deepcopy();

Απάντηση:

Η βιβλιοθήκη copy στην Python περιέχει δύο σημαντικές συναρτήσεις για την αντιγραφή αντικειμένων: copy() και deepcopy(). Και οι δύο χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιγράφων αντικειμένων, αλλά έχουν διαφορετική συμπεριφορά όσον αφορά τις ενσωματωμένες συλλογές, όπως λίστες και dictionaries.

 1. copy.copy(): Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για την επιφανειακή αντιγραφή ενός αντικειμένου. Αν το αντικείμενο περιέχει άλλα αντικείμενα, όπως λίστες ή dictionaries, τότε τα αντικείμενα αυτά θα αντιγραφούν απλώς ως αναφορές στην αρχική δομή. Εάν αλλάξετε τα δεδομένα εντός της αντιγραμμένης δομής, αυτά θα επηρεάσουν επίσης την αρχική δομή.
 2. copy.deepcopy(): Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για τη βαθιά αντιγραφή ενός αντικειμένου. Κάθε αντικείμενο εντός της αρχικής δομής αντιγράφεται επίσης βαθιά, δημιουργώντας ανεξάρτητες αντίγραφα. Αυτό σημαίνει ότι αλλαγές στα αντίγραφα δεν επηρεάζουν την αρχική δομή.

Γενικά, χρησιμοποιείτε το copy.copy() για αντικείμενα που δεν περιέχουν ενσωματωμένες συλλογές (όπως λίστες, dictionaries) ή για περιπτώσεις όπου η επιφανειακή αντιγραφή είναι αρκετή. Αν έχετε ενσωματωμένες συλλογές και θέλετε να δημιουργήσετε ανεξάρτητα αντίγραφα για κάθε ενσωματωμένη συλλογή, τότε χρησιμοποιήστε το copy.deepcopy().

Practice Projects

Project Comma Code:

Έχοντας μια λίστα όπως αυτή:

spam = [‘apples’, ‘bananas’, ‘tofu’, ‘cats’]

Γράψτε μια συνάρτηση που θα παίρνει μια τιμή λίστας ως όρισμα και θα επιστρέφει μια συμβολοσειρά με όλα τα στοιχεία χωρισμένα με κόμμα και κενό, με το “and” εισαγμένο πριν το τελευταίο στοιχείο. Για παράδειγμα, να περάσετε την προηγούμενη λίστα spam στη συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέψει ‘apples, bananas, tofu και cats’. Η συνάρτησή σας όμως πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί με οποιαδήποτε τιμή λίστας περάσετε σε αυτήν.

Απάντηση:

Παρακάτω βρίσκεται η συνάρτηση που θα επιτελεί αυτήν τη λειτουργία:

def format_list(items):
  if len(items) == 0:
    return ""
  elif len(items) == 1:
    return items[0]
  else:
    formatted_items = ", ".join(items[:-1])
    return f"{formatted_items} and {items[-1]}"

# Παράδειγμα χρήσης
spam = ['apples', 'bananas', 'tofu', 'cats']
formatted_string = format_list(spam)
print(formatted_string) # Εκτυπώνει: 'apples, bananas, tofu and cats'

Η παραπάνω συνάρτηση format_list() ελέγχει το μήκος της λίστας. Αν η λίστα είναι κενή, επιστρέφει ένα κενό string. Αν η λίστα έχει ένα στοιχείο, επιστρέφει απλά αυτό το στοιχείο. Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιεί τη μέθοδο join() για να συνδυάσει τα στοιχεία με κόμμα και κενό, με εξαίρεση το τελευταίο στοιχείο το οποίο προσθέτει τη λέξη “and”.

Character Picture Grid:

Αν έχετε μια λίστα από λίστες όπου κάθε τιμή στις εσωτερικές λίστες είναι μια μονού χαρακτήρα συμβολοσειρά, όπως αυτή:

grid = [['.', '.', '.', '.', '.', '.'],
    ['.', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
    ['.', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
    ['.', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
    ['.', '.', '.', '.', '.', '.']]

Μπορείτε να φανταστείτε το grid[x][y] ως τον χαρακτήρα στις συντεταγμένες x και y ενός “σχεδίου” που έχει σχεδιαστεί με χαρακτήρες κειμένου. Η αρχή (0, 0) θα βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία, οι x-συντεταγμένες αυξάνονται προς τα δεξιά και οι y-συντεταγμένες αυξάνονται καθώς κατευθυνόμαστε προς τα κάτω.

Αντιγράψτε την προηγούμενη τιμή grid και γράψτε κώδικα που τη χρησιμοποιεί για να εκτυπώσει την εικόνα.

..OO.OO..
.OOOOOOO.
.OOOOOOO.
..OOOOO..
...OOO...
....O....

Υπόδειξη: Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα βρόχο εντός ενός άλλου βρόχου προκειμένου να εκτυπώσετε την τιμή grid[0][0], μετά την grid[1][0], μετά την grid[2][0] και ούτω καθεξής, μέχρι grid[8][0]. Αυτό θα ολοκληρώσει την πρώτη σειρά, και έπειτα θα εκτυπώσετε έναν νέο χαρακτήρα. Έπειτα, το πρόγραμμά σας θα πρέπει να εκτυπώνει grid[0][1], μετά grid[1][1], μετά grid[2][1] και ούτω καθεξής. Το τελευταίο πράγμα που θα εκτυπωθεί από το πρόγραμμά σας θα είναι grid[8][5].

Επίσης, θυμηθείτε να περάσετε το όρισμα end στη συνάρτηση print(), αν δεν θέλετε να εκτυπώνεται αυτόματα ένας νέος χαρακτήρας μετά από κάθε κλήση της print().

Απάντηση:

Μπορείτε να επιτύχετε αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας δύο εμφωλευμένους βρόχους for για να διατρέξετε το grid στην επιθυμητή διάταξη. Ο πρώτος βρόχος θα διατρέξει τις στήλες (y-συντεταγμένες) και ο δεύτερος βρόχος θα διατρέξει τις γραμμές (x-συντεταγμένες). Με αυτόν τον τρόπο, θα εκτυπώσετε τα στοιχεία με τη σειρά που περιγράψατε.

Εδώ είναι ο κώδικας για την εκτύπωση του grid όπως περιγράφεται:

grid = [['.', '.', '.', '.', '.', '.'],
    ['.', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
    ['.', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
    ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
    ['.', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
    ['.', '.', '.', '.', '.', '.']]

for y in range(len(grid[0])):
  for x in range(len(grid)):
    print(grid[x][y], end='')
  print() # Εκτυπώνει έναν νέο χαρακτήρα μετά από κάθε σειρά

Αυτός ο κώδικας θα εκτυπώσει την εικόνα που περιγράψατε, με την επιθυμητή διάταξη των χαρακτήρων. Η χρήση της παραμέτρου end='' στη συνάρτηση print() αποτρέπει την προσθήκη νέας γραμμής μετά από κάθε κλήση.

Το αποτέλεσμα που θα εκτυπωθεί στην οθόνη από τον παραπάνω κώδικα θα είναι:

..OO.OO..
.OOOOOOO.
.OOOOOOO.
..OOOOO..
...OOO...
....O....
10 Δεκεμβρίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων