6.6 Η διαχείριση λεξικών με βρόχους

Στην Python, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τιμή ενός λεξικού χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κλειδί. Αν υπάρχει ένα κλειδί στο λεξικό, μπορείτε να προσπελάσετε την αντίστοιχη τιμή χρησιμοποιώντας τη σύνταξη:

value = dictionary[key]

Στον παραπάνω κώδικα, dictionary είναι το λεξικό και key είναι το κλειδί που θέλετε να προσπελάσετε. Η τιμή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κλειδί αντιστοιχεί στη μεταβλητή value.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανακτήσετε τιμές από ένα λεξικό με βάση τα κλειδιά τους.

Προσπέλαση των κλειδιών (keys):

my_dict = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}

# Προσπελάζουμε τα κλειδιά του λεξικού
for key in my_dict:
  print(key) # Εκτυπώνει τα κλειδιά του λεξικού (name, age, city)

Στον παραπάνω κώδικα, χρησιμοποιούμε μια for επανάληψη για να προσπελάσουμε τα κλειδιά του λεξικού my_dict. Σε κάθε επανάληψη, το τρέχον κλειδί αποθηκεύεται στη μεταβλητή key και εκτυπώνεται. Έτσι, θα εκτυπωθούν τα κλειδιά του λεξικού: “name”, “age” και “city”.

Για να προσπελάσετε τις τιμές ενός λεξικού στην Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο values(). Η μέθοδος values() επιστρέφει έναν προσωρινό προβολέα (view) των τιμών του λεξικού, το οποίο μπορείτε να εξετάσετε ή να επαναλάβετε.

my_dict = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}

# Εκτύπωση των τιμών του λεξικού
for value in my_dict.values():
  print(value) # Εκτυπώνει: 'John', 30, 'New York'

Ο παραπάνω κώδικας εκτυπώνει τις τιμές του λεξικού my_dict. Η μέθοδος values() επιστρέφει μια λίστα με όλες τις τιμές του λεξικού. Στη συνέχεια, με τη χρήση της for επανάληψης, κάθε τιμή εκτυπώνεται στην οθόνη.

Προσπέλαση των ζευγών κλειδιού-τιμής (key-value pairs):

my_dict = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}

# Προσπέλαση των ζευγών κλειδιού-τιμής
for key, value in my_dict.items():
  print(f"The {key} is {value}") # Εκτυπώνει: 'The name is John', 'The age is 30', 'The city is New York'

Ο παραπάνω κώδικας προσπελαύνει τα ζευγάρια κλειδιού-τιμής (key-value pairs) του λεξικού my_dict. Η μέθοδος items() επιστρέφει μια λίστα με όλα τα ζευγάρια κλειδιού-τιμής του λεξικού. Με τη χρήση της for επανάληψης, κάθε ζευγάρι προσπελαύνεται, και το κλειδί (key) και η τιμή (value) του εκτυπώνονται στην οθόνη.

[adinserter block=”2″]

Οι μέθοδοι που προαναφέρθηκαν σας επιτρέπουν να προσπελάσετε και να εκτελέσετε εργασίες σχετικά με τα στοιχεία ενός λεξικού, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να χειριστείτε τα δεδομένα του λεξικού.

 • Η μέθοδος keys() επιστρέφει μια λίστα με όλα τα κλειδιά του λεξικού.
 • Η μέθοδος values() επιστρέφει μια λίστα με όλες τις τιμές του λεξικού.
 • Η μέθοδος items() επιστρέφει μια λίστα με όλα τα ζεύγη κλειδιού-τιμής του λεξικού.

Με βάση αυτές τις μεθόδους, μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες εργασίες που αφορούν τα κλειδιά, τις τιμές ή τα ζεύγη κλειδιού-τιμής του λεξικού, όπως αναζήτηση, εμφάνιση, ταξινόμηση και άλλα. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις ακριβείς ανάγκες σας και την επεξεργασία που θέλετε να κάνετε στα δεδομένα του λεξικού.

Δείτε ένα παράδειγμα που θα προσπελάσετε ένα λεξικό στη γλώσσα Python και εκτυπώνει τα ονόματα όλων των κλειδιών με μια βρόχο for:

# Δημιουργία ενός λεξικού
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'location': 'New York'}

# Επανάληψη μέσω του λεξικού και εκτύπωση των ονομάτων των κλειδιών
for key in my_dict:
  print(key)

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο βρόχος for επαναλαμβάνει το λεξικό my_dict και εκτυπώνει τα ονόματα όλων των κλειδιών του, δηλαδή τις συμβολοσειρές 'name', 'age' και 'location'. Καθώς το λεξικό είναι αντικείμενο κλειδιών-τιμών, η επανάληψη του λεξικού επιστρέφει τα κλειδιά του, ενώ οι αντίστοιχες τιμές μπορούν να ανακτηθούν με τη χρήση των κλειδιών.

Δείτε ένα παράδειγμα που επαναλαμβάνει ένα λεξικό στη γλώσσα Python και εκτυπώνει όλες τις τιμές των κλειδιών με μια βρόχο for:

# Δημιουργία ενός λεξικού
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'location': 'New York'}

# Επανάληψη μέσω του λεξικού και εκτύπωση όλων των τιμών του
for key in my_dict:
  print(my_dict[key])

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο βρόχος for επαναλαμβάνει το λεξικό my_dict και εκτυπώνει όλες τις τιμές του, δηλαδή τις συμβολοσειρές 'John' και 'New York', και τον ακέραιο αριθμό 25. Οι τιμές ανακτώνται από το λεξικό χρησιμοποιώντας τα κλειδιά τους.

Δείτε ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο values() για να επαναλάβει ένα λεξικό στη γλώσσα Python και να εκτυπώσει όλες τις τιμές των κλειδιών του:

# Δημιουργία ενός λεξικού
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'location': 'New York'}

# Επανάληψη μέσω των τιμών του λεξικού
for value in my_dict.values():
  print(value)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο values() για να ανακτήσουμε μια λίστα με όλες τις τιμές των κλειδιών του λεξικού my_dict. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε τη λίστα αυτή και εκτυπώνουμε κάθε τιμή ξεχωριστά. Επομένως, ο βρόχος for θα εκτυπώσει τις ίδιες τιμές που εκτυπώθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματα, δηλαδή τις συμβολοσειρές 'John' και 'New York', και τον ακέραιο αριθμό 25.

[adinserter block=”3″]

Δείτε ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο keys() για να επαναλάβει ένα λεξικό στη γλώσσα Python και να εκτυπώσει όλα τα κλειδιά του:

# Δημιουργία ενός λεξικού
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'location': 'New York'}

# Επανάληψη μέσω των κλειδιών του λεξικού
for key in my_dict.keys():
  print(key)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο keys() για να ανακτήσουμε μια λίστα με όλα τα κλειδιά του λεξικού my_dict. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε τη λίστα αυτή και εκτυπώνουμε κάθε κλειδί ξεχωριστά. Επομένως, ο βρόχος for θα εκτυπώσει τα ίδια κλειδιά που εκτυπώθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματα, δηλαδή τις συμβολοσειρές 'name', 'age' και 'location'

Δείτε ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο items() για να επαναλάβει ένα λεξικό στη γλώσσα Python και να εκτυπώσει και τα κλειδιά και τις τιμές του:

# Δημιουργία ενός λεξικού
my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'location': 'New York'}

# Επανάληψη μέσω των ζευγαριών κλειδί-τιμής του λεξικού
for key, value in my_dict.items():
  print(key, value)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο items() για να επαναλάβουμε το λεξικό my_dict και να ανακτήσουμε ζεύγη κλειδιού-τιμής για κάθε στοιχείο. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε τα κλειδιά και τις τιμές κάθε ζεύγους. Επομένως, ο βρόχος for θα εκτυπώσει τα ίδια ζεύγη κλειδιού-τιμής που εκτυπώθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματα, δηλαδή τα ζευγάρια ('name', 'John'), ('age', 25) και ('location', 'New York').

5 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων