4.5 Πρόσβαση στα στοιχέια μέσω loop

Η προσπέλαση των στοιχείων ενός tuple με χρήση ενός for loop είναι παρόμοια με την προσπέλαση μιας λίστας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη σύνταξη:

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)

# Επανάληψη μέσω των στοιχείων της πλειάδας (tuple)
for item in my_tuple:
  print(item)

Σε αυτόν τον κώδικα, δημιουργείται μια πλειάδα με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5. Έπειτα, με τη χρήση της δομής επανάληψης for, κάθε στοιχείο της πλειάδας εκτυπώνεται ξεχωριστά. Η μεταβλητή item παίρνει τιμές από τα στοιχεία της πλειάδας σε κάθε επανάληψη, και με τη χρήση της εντολής print(item) το κάθε στοιχείο εκτυπώνεται στην οθόνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση range() για να επαναλάβετε μέσω των ευρετηρίων (index) ενός tuple. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)

# Επανάληψη μέσω των ευρετηρίων του πλειάδας (tuple)
for index in range(len(my_tuple)):
  item = my_tuple[index]
  print(f"Το στοιχείο με ευρετήριο {index} είναι {item}")

Σε αυτόν τον κώδικα, η συνάρτηση range(len(my_tuple)) δημιουργεί μια ακολουθία αριθμών από το 0 έως το μήκος του πλειάδας my_tuple. Στη συνέχεια, με τη χρήση της δομής επανάληψης for, το κάθε ευρετήριο index παίρνει τιμές από την ακολουθία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση των αντίστοιχων στοιχείων της πλειάδας. Με την εντολή item = my_tuple[index] αποθηκεύεται το κάθε στοιχείο της πλειάδας στη μεταβλητή item, και τέλος, εκτυπώνεται το ευρετήριο και το αντίστοιχο στοιχείο.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση enumerate() για να επαναλάβετε μέσω των στοιχείων του tuple και να πάρετε τόσο το ευρετήριο όσο και την τιμή του κάθε στοιχείου:

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)

# Χρήση της συνάρτησης enumerate() για επανάληψη με ευρετήριο και τιμή
for index, item in enumerate(my_tuple):
  print(f"Το στοιχείο με ευρετήριο {index} έχει την τιμή {item}")

Σε αυτόν τον κώδικα, χρησιμοποιείται η συνάρτηση enumerate() για να επαναληφθεί μέσω των στοιχείων του πλειάδας (tuple) my_tuple. Η συνάρτηση enumerate() επιστρέφει έναν αριθμητή (index) και την αντίστοιχη τιμή του στοιχείου σε κάθε επανάληψη. Με τη χρήση της δομής for, και των μεταβλητών index και item, εκτυπώνεται κάθε στοιχείο του πλειάδας, μαζί με το ευρετήριό του. Το μήνυμα εκτύπωσης περιλαμβάνει τόσο το ευρετήριο όσο και την τιμή του κάθε στοιχείου.

[adinserter block=”2″]

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρετηριακή προσέγγιση για να επαναλάβετε μέσω των στοιχείων ενός tuple χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις range() και len() για να δημιουργήσετε μια κατάλληλη δομή επανάληψης.

Η σύνταξη για αυτό είναι παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιείται για την επανάληψη μέσω των μεμονωμένων στοιχείων μιας λίστας.

fruits = ("apple", "banana", "cherry")

# Χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη συνάρτηση len() για να προσδιορίσουμε το μήκος της λίστας fruits
# Η συνάρτηση len() επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων της λίστας
for i in range(len(fruits)):
  # Χρησιμοποιούμε τον δείκτη i για να προσπελάσουμε τα στοιχεία της λίστας fruits
  # Η range(len(fruits)) παράγει μια ακολουθία αριθμών από το 0 μέχρι το μήκος της λίστας - 1
  # Έτσι, η μεταβλητή i θα παίρνει τις τιμές 0, 1, 2 καθώς επαναλαμβάνεται ο βρόχος
  print(fruits[i])

Στον παραπάνω κώδικα, χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη συνάρτηση len() για να προσδιορίσουμε το μήκος της λίστας fruits. Έπειτα, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση range(len(fruits)) για να δημιουργήσουμε μια ακολουθία αριθμών από το 0 μέχρι το μήκος της λίστας – 1. Αυτή η ακολουθία αριθμών χρησιμοποιείται στην for εντολή για να επαναλάβουμε τον κώδικα για κάθε στοιχείο της λίστας.

Μέσα στον βρόχο, χρησιμοποιούμε τον δείκτη i για να προσπελάσουμε τα στοιχεία της λίστας fruits. Η print(fruits[i]) εκτυπώνει το κάθε στοιχείο της λίστας σε κάθε επανάληψη του βρόχου.

Για να προσπελάσετε τα στοιχεία ενός tuple χρησιμοποιώντας ένα while loop, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω προσέγγιση:

index = 0 # Αρχικοποίηση μετρητή index στην τιμή 0
length = len(my_tuple) # Υπολογισμός του μήκους του my_tuple

# Επανάληψη μέχρι ο μετρητής index να φτάσει το μήκος του my_tuple
while index < length:
  element = my_tuple[index] # Πρόσβαση στο στοιχείο του my_tuple με βάση τον index
  print(element) # Εκτύπωση του στοιχείου
  index += 1 # Αύξηση του μετρητή index κατά 1 μετά από κάθε επανάληψη

Ο παραπάνω κώδικας χρησιμοποιεί έναν μετρητή index για να προσπελάσει κάθε στοιχείο του my_tuple. Η μεταβλητή length περιέχει το μήκος του my_tuple. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ένας βρόχος while για να επαναληφθούν οι εντολές μέχρι ο μετρητής index να φτάσει το μήκος του my_tuple. Κάθε φορά στην επανάληψη, αποθηκεύεται το στοιχείο του my_tuple που αντιστοιχεί στην τρέχουσα θέση του μετρητή index στη μεταβλητή element, και στη συνέχεια εκτυπώνεται. Τέλος, ο μετρητής index αυξάνεται κατά 1 μετά από κάθε επανάληψη για να προχωρήσει στην επόμενη θέση του my_tuple.

1 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων