6.3 Λήψη πληροφοριών ημερομηνίας στην JavaScript

Στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript, υπάρχουν μερικές μέθοδοι που μας επιτρέπουν να λάβουμε διάφορες πληροφορίες για μια ημερομηνία. Ας δούμε μερικές από αυτές:

 1. getDate(): Επιστρέφει την ημερομηνία του μήνα (1-31) από ένα αντικείμενο Date.
const currentDate = new Date();
const dayOfMonth = currentDate.getDate();

console.log(dayOfMonth); // Παράδειγμα εξόδου: 7
 1. getMonth(): Επιστρέφει τον μήνα (0-11) από ένα αντικείμενο Date. Οι μήνες αριθμούνται από το 0 (Ιανουάριος) έως το 11 (Δεκέμβριος).
const currentDate = new Date();
const month = currentDate.getMonth();

console.log(month); // Παράδειγμα εξόδου: 6 (Ιούλιος)
 1. getFullYear(): Επιστρέφει το έτος (τετραψήφιος αριθμός) από ένα αντικείμενο Date.
const currentDate = new Date();
const year = currentDate.getFullYear();

console.log(year); // Παράδειγμα εξόδου: 2023
 1. getHours(), getMinutes(), getSeconds(): Επιστρέφουν τις ώρες (0-23), τα λεπτά (0-59) και τα δευτερόλεπτα (0-59) αντίστοιχα από ένα αντικείμενο Date.
const currentDate = new Date();
const hours = currentDate.getHours();
const minutes = currentDate.getMinutes();
const seconds = currentDate.getSeconds();

console.log(hours, minutes, seconds); // Παράδειγμα εξόδου: 14 20 30

Αυτές είναι μερικές από τις μεθόδους που μας επιτρέπουν να ανακτήσουμε πληροφορίες για μια ημερομηνία σε JavaScript. Υπάρχουν και πολλές άλλες μέθοδοι που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε ημερομηνίες και χρόνους με διάφορους τρόπους.

[adinserter block=”2″]

Στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript, οι αντικείμενοι ημερομηνίας δημιουργούνται με τον κατασκευαστή new Date(). Η κλήση του new Date() χωρίς παραμέτρους δημιουργεί ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στην τοπική χρονική ζώνη του υπολογιστή σας.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα της χρήσης του new Date():

const currentDate = new Date();
console.log(currentDate); // Παράδειγμα εξόδου: Tue Jul 07 2023 16:30:45 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)

Όπως βλέπετε, το αντικείμενο ημερομηνίας περιέχει την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και την πληροφορία για την χρονική ζώνη (GMT+0300 ή Eastern European Summer Time στο παράδειγμα).

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο ημερομηνίας περνώντας τις παραμέτρους του έτους, του μήνα και της ημέρας στον κατασκευαστή new Date(year, month, day) για να δημιουργήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε περισσότερες παραμέτρους για να προσδιορίσετε τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και τα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η μέθοδος getFullYear() είναι μια από τις πολλές μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε το έτος μιας ημερομηνίας από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

Η μέθοδος getFullYear() επιστρέφει έναν τετραψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στο έτος της ημερομηνίας. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που αναπαριστά την 1η Ιουλίου 2023, η μέθοδος getFullYear() θα επιστρέψει τον αριθμό 2023.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const year = currentDate.getFullYear();

console.log(year); // Παράδειγμα εξόδου: 2023

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getFullYear() για να ανακτήσουμε το έτος από το αντικείμενο ημερομηνίας και να το εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος getMonth() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε τον μήνα μιας ημερομηνίας από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

Η μέθοδος getMonth() επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στον μήνα της ημερομηνίας. Οι αριθμοί αρχίζουν από το 0 για τον Ιανουάριο και φτάνουν έως το 11 για τον Δεκέμβριο. Συνεπώς, η επιστρεφόμενη τιμή για τον Ιανουάριο είναι 0, για τον Φεβρουάριο είναι 1 και έτσι καθε΄μια.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const month = currentDate.getMonth();

console.log(month); // Παράδειγμα εξόδου: 6 (Αυγουστος)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getMonth() για να ανακτήσουμε τον μήνα από το αντικείμενο ημερομηνίας και να το εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος getDate() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε την ημερομηνία (ημέρα του μήνα) μιας ημερομηνίας από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

Η μέθοδος getDate() επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία του μήνα. Οι αριθμοί αρχίζουν από το 1 για την πρώτη ημέρα του μήνα και φτάνουν έως το 31 για την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const dayOfMonth = currentDate.getDate();

console.log(dayOfMonth); // Παράδειγμα εξόδου: 6 (για την 6η του μήνα)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getDate() για να ανακτήσουμε την ημερομηνία του μήνα από το αντικείμενο ημερομηνίας και να την εκτυπώσουμε.

[adinserter block=”3″]

Η μέθοδος getHours() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε τις ώρες από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

Η μέθοδος getHours() επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στις ώρες της ημερομηνίας. Οι αριθμοί αρχίζουν από το 0 για τις 12 παρά το μεσημέρι και φτάνουν έως το 23 για τις 11 το βράδυ.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const hours = currentDate.getHours();

console.log(hours); // Παράδειγμα εξόδου: 14 (για τις 2 το απόγευμα)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getHours() για να ανακτήσουμε τις ώρες από το αντικείμενο ημερομηνίας και να τις εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος getMinutes() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε τα λεπτά από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

Η μέθοδος getMinutes() επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στα λεπτά της ημερομηνίας. Οι αριθμοί αρχίζουν από το 0 για το μηδέν λεπτά και φτάνουν έως το 59 για τα 59 λεπτά.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const minutes = currentDate.getMinutes();

console.log(minutes); // Παράδειγμα εξόδου: 30 (για τα 30 λεπτά της τρέχουσας ώρας)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getMinutes() για να ανακτήσουμε τα λεπτά από το αντικείμενο ημερομηνίας και να τα εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος getSeconds() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε τα δευτερόλεπτα από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

Η μέθοδος getSeconds() επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στα δευτερόλεπτα της ημερομηνίας. Οι αριθμοί αρχίζουν από το 0 για το μηδέν δευτερόλεπτα και φτάνουν έως το 59 για τα 59 δευτερόλεπτα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const seconds = currentDate.getSeconds();

console.log(seconds); // Παράδειγμα εξόδου: 45 (για τα 45 δευτερόλεπτα της τρέχουσας ώρας)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getSeconds() για να ανακτήσουμε τα δευτερόλεπτα από το αντικείμενο ημερομηνίας και να τα εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος getMilliseconds() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε τα χιλιοστόστα του δευτερολέπτου από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

Η μέθοδος getMilliseconds() επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στα χιλιοστόστα του δευτερολέπτου της ημερομηνίας. Οι αριθμοί αρχίζουν από το 0 για το μηδέν χιλιοστό δευτερολέπτου και φτάνουν έως το 999 για τα 999 χιλιοστά δευτερολέπτου.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const milliseconds = currentDate.getMilliseconds();

console.log(milliseconds); // Παράδειγμα εξόδου: 345 (για τα 345 χιλιοστά δευτερολέπτου της τρέχουσας ώρας)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getMilliseconds() για να ανακτήσουμε τα χιλιοστόστα του δευτερολέπτου από το αντικείμενο ημερομηνίας και να τα εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος getDay() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε την ημέρα της εβδομάδας από ένα αντικείμενο ημερομηνίας.

[adinserter block=”4″]

Η μέθοδος getDay() επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας. Οι αριθμοί αρχίζουν από το 0 για την Κυριακή και φτάνουν έως το 6 για το Σάββατο.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const dayOfWeek = currentDate.getDay();

console.log(dayOfWeek); // Παράδειγμα εξόδου: 2 (για την Τρίτη, καθώς η ημέρα της εβδομάδας αντιστοιχεί στον αριθμό 2)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getDay() για να ανακτήσουμε την ημέρα της εβδομάδας από το αντικείμενο ημερομηνίας και να την εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος getTime() είναι μια από τις μεθόδους που παρέχονται από τα αντικείμενα ημερομηνίας στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε την αναπαράσταση της ημερομηνίας σε μορφή χρόνου UNIX.

Η μέθοδος getTime() επιστρέφει την αναπαράσταση της ημερομηνίας σε μορφή χρόνου UNIX, η οποία είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό των χιλιοδευτέρων που έχουν παρέλθει από την 1η Ιανουαρίου 1970 00:00:00 UTC μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const currentDate = new Date();
const timestamp = currentDate.getTime();

console.log(timestamp); // Παράδειγμα εξόδου: 1679456487405 (ανάλογα με την τρέχουσα ημερομηνία)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον κατασκευαστή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπειτα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο getTime() για να ανακτήσουμε την αναπαράσταση της ημερομηνίας σε μορφή χρόνου UNIX και να την εκτυπώσουμε.

Η μέθοδος Date.now() είναι μια στατική μέθοδος που παρέχεται από τον κατασκευαστή Date στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Χρησιμοποιείται για να ανακτήσετε τον τρέχοντα χρόνο σε μορφή χρόνου UNIX, δηλαδή τον αριθμό των χιλιοδευτέρων που έχουν παρέλθει από την 1η Ιανουαρίου 1970 00:00:00 UTC μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Η μέθοδος Date.now() είναι πιο σύντομη και απλή στη χρήση από τον κατασκευαστή new Date(), καθώς δεν απαιτεί τη δημιουργία ενός νέου αντικειμένου ημερομηνίας, αλλά απλώς επιστρέφει τον τρέχοντα χρόνο σε μορφή χρόνου UNIX ως έναν αριθμό.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const timestamp = Date.now();

console.log(timestamp); // Παράδειγμα εξόδου: 1679456487405 (ανάλογα με την τρέχουσα ημερομηνία)

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη στατική μέθοδο Date.now() για να ανακτήσουμε τον τρέχοντα χρόνο σε μορφή χρόνου UNIX και να τον εκτυπώσουμε.

Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των χρόνων που έχουν παρέλθει από την 1η Ιανουαρίου 1970 μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τρέχοντα χρόνο που ανακτήθηκε από την μέθοδο Date.now() και να υπολογίσουμε τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος χρόνου και του χρόνου της 1ης Ιανουαρίου 1970.

Ας δούμε τον κώδικα:

const timestamp = Date.now(); // Πάρτε τον τρέχοντα χρόνο σε μορφή χρόνου UNIX
const millisecondsPerYear = 1000 * 60 * 60 * 24 * 365.25; // Αριθμός χιλιοδευτέρων ανά έτος (λαμβάνοντας υπόψη τα δίσεκτα έτη)
const yearsSince1970 = Math.floor((timestamp / millisecondsPerYear)); // Υπολογίστε τον αριθμό των χρόνων που έχουν παρέλθει

console.log(yearsSince1970); // Εκτύπωση του αποτελέσματος

Στον παραπάνω κώδικα, υπολογίζουμε τον αριθμό των χρόνων που έχουν παρέλθει διαιρώντας τον τρέχοντα χρόνο με τον αριθμό των χιλιοδευτέρων ανά έτος, λαμβάνοντας υπόψη τα δίσεκτα έτη. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Math.floor() για να αποκτήσουμε τον πιο κοντινό μικρότερο ακέραιο αριθμό. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των χρόνων που έχουν παρέλθει από την 1η Ιανουαρίου 1970.

Στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript, υπάρχουν διάφορες μεθόδους για την ανάκτηση των στοιχείων της ημερομηνίας σε UTC (Universal Coordinated Time). Οι πιο κοινές μέθοδοι είναι:

 1. getUTCFullYear(): Επιστρέφει τον χρόνο (year) της ημερομηνίας σε μορφή UTC.
 2. getUTCMonth(): Επιστρέφει τον μήνα (month) της ημερομηνίας σε μορφή UTC. Οι μήνες είναι μηδενικοί βασιζόμενοι, δηλαδή ο Ιανουάριος είναι 0, ο Φεβρουάριος είναι 1 κ.λπ.
 3. getUTCDate(): Επιστρέφει την ημέρα (day) της ημερομηνίας σε μορφή UTC.
 4. getUTCHours(): Επιστρέφει τις ώρες (hours) της ημερομηνίας σε μορφή UTC.
 5. getUTCMinutes(): Επιστρέφει τα λεπτά (minutes) της ημερομηνίας σε μορφή UTC.
 6. getUTCSeconds(): Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα (seconds) της ημερομηνίας σε μορφή UTC.
 7. getUTCMilliseconds(): Επιστρέφει τα χιλιοδευτερόλεπτα (milliseconds) της ημερομηνίας σε μορφή UTC.

[adinserter block=”5″]

Οι παραπάνω μέθοδοι επιστρέφουν τιμές με βάση τον χρόνο UTC (Universal Coordinated Time), η οποία είναι η παγκόσμια προτυπωμένη χρονική ζώνη.

Για παράδειγμα, ας δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μεθόδους:

const now = new Date();

const year = now.getUTCFullYear();
const month = now.getUTCMonth();
const day = now.getUTCDate();
const hours = now.getUTCHours();
const minutes = now.getUTCMinutes();
const seconds = now.getUTCSeconds();
const milliseconds = now.getUTCMilliseconds();

console.log(`Year (UTC): ${year}`);
console.log(`Month (UTC): ${month}`);
console.log(`Day (UTC): ${day}`);
console.log(`Hours (UTC): ${hours}`);
console.log(`Minutes (UTC): ${minutes}`);
console.log(`Seconds (UTC): ${seconds}`);
console.log(`Milliseconds (UTC): ${milliseconds}`);

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την κατασκευή new Date() για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ημερομηνίας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τις παραπάνω μεθόδους για να ανακτήσουμε τα διάφορα στοιχεία της ημερομηνίας σε μορφή UTC και να τα εκτυπώσουμε στον κονσόλα.

Η μέθοδος getTimezoneOffset() επιστρέφει τη διαφορά ώρας μεταξύ της τοπικής ζώνης και της UTC (Universal Coordinated Time) σε λεπτά.

Η διαφορά ώρας είναι το απόλυτο μέγεθος της διαφοράς ώρας μεταξύ της τοπικής ζώνης και της UTC, εκφρασμένη σε λεπτά. Αν η τοπική ζώνη είναι προγενέστερη από την UTC, τότε η διαφορά ώρας θα είναι θετική. Αν η τοπική ζώνη είναι μεταγενέστερη από την UTC, τότε η διαφορά ώρας θα είναι αρνητική.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στην τοπική ζώνη UTC+03:00. Η getTimezoneOffset() θα επιστρέψει την τιμή -180, καθώς η τοπική ζώνη είναι 3 ώρες (180 λεπτά) προγενέστερα από την UTC.

Για να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο getTimezoneOffset():

const now = new Date();
const timezoneOffsetMinutes = now.getTimezoneOffset();

console.log(`Timezone Offset (minutes): ${timezoneOffsetMinutes}`);

Η παραπάνω κωδικοποίηση θα εκτυπώσει τη διαφορά ώρας μεταξύ της τοπικής ζώνης και της UTC στην κονσόλα.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων