Στη JavaScript, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση λειτουργιών σε αριθμούς. Αυτές οι μέθοδοι είναι διαθέσιμες μέσω του αντικειμένου Number.

Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες μέθοδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αριθμούς είναι οι εξής:

 • toExponential(): Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά τον αριθμό σε επιστημονική σημειούμενη μορφή.
 • toFixed(): Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά τον αριθμό με ένα συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.
 • toPrecision(): Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά τον αριθμό με ένα συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων συνολικά.
 • toString(): Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά τον αριθμό.
 • toLocaleString(): Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά τον αριθμό με την τοπική μορφή.
 • valueOf(): Επιστρέφει την αριθμική τιμή του αντικειμένου Number.

Ας δούμε ένα παράδειγμα χρήσης ορισμένων από αυτές τις μεθόδους:

var number = 3.14159;

console.log(number.toExponential(2)); // Εμφανίζει: 3.14e+0
console.log(number.toFixed(2)); // Εμφανίζει: 3.14
console.log(number.toPrecision(3)); // Εμφανίζει: 3.14
console.log(number.toString()); // Εμφανίζει: 3.14159
console.log(number.toLocaleString()); // Εμφανίζει: 3.141,59
console.log(number.valueOf()); // Εμφανίζει: 3.14159

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μεταβλητή number περιέχει την αριθμητική τιμή 3.14159. Οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε αυτήν την αριθμητική τιμή και επιστρέφουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις διαθέσιμες μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αριθμούς στη JavaScript. Οι μέθοδοι αυτές σας επιτρέπουν να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες και μετατροπές στους αριθμούς ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η μέθοδος toString() χρησιμοποιείται για να μετατρέψει έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά. Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο αριθμού, είτε πρόκειται για αριθμητικές τιμές (literals), μεταβλητές ή εκφράσεις.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var number = 42;
var result = number.toString();

console.log(result); // Εμφανίζει: "42"

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο αριθμός 42 αποθηκεύεται στη μεταβλητή number. Η μέθοδος toString() εφαρμόζεται στον αριθμό και επιστρέφει την τιμή του ως μια συμβολοσειρά. Αυτή η συμβολοσειρά αποθηκεύεται στη μεταβλητή result και εμφανίζεται με τη χρήση της συνάρτησης console.log().

Η μέθοδος toString() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά, για παράδειγμα για εμφάνιση ή αποθήκευση δεδομένων. Μπορείτε να εφαρμόσετε την μέθοδο toString() σε οποιονδήποτε αριθμό, ανεξάρτητα από τον τύπο του (λογικού, ακέραιου, δεκαδικού κ.λπ.) και μπορεί να είναι χρήσιμη σε διάφορες καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος σας.

[adinserter block=”2″]

Η μέθοδος toExponential() χρησιμοποιείται για να μετατρέψει έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά με αριθμητική μορφή επιστημονικής σημειούμενης.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var number = 12345.6789;
var result = number.toExponential(2);

console.log(result); // Εμφανίζει: "1.23e+4"

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο αριθμός 12345.6789 αποθηκεύεται στη μεταβλητή number. Η μέθοδος toExponential(2) εφαρμόζεται στον αριθμό με παράμετρο τον αριθμό 2, που καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων πίσω από το δεκαδικό σημείο. Η μέθοδος επιστρέφει την αναπαράσταση του αριθμού ως συμβολοσειρά με επιστημονική σημειούμενη μορφή, δηλαδή “1.23e+4”. Αυτή η συμβολοσειρά αποθηκεύεται στη μεταβλητή result και εμφανίζεται με τη χρήση της συνάρτησης console.log().

Η μέθοδος toExponential() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά με επιστημονική σημειούμενη μορφή. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των ψηφίων πίσω από το δεκαδικό σημείο με τη χρήση της παραμέτρου. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι χρήσιμη για την εμφάνιση αριθμών με μεγάλη ακρίβεια ή για επιστημονικές υπολογιστικές εφαρμογές.

Η μέθοδος toFixed() χρησιμοποιείται για να μετατρέψει έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά με ένα συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var number = 3.14159;
var result = number.toFixed(2);

console.log(result); // Εμφανίζει: "3.14"

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο αριθμός 3.14159 αποθηκεύεται στη μεταβλητή number. Η μέθοδος toFixed(2) εφαρμόζεται στον αριθμό με παράμετρο τον αριθμό 2, που καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων. Η μέθοδος επιστρέφει την αναπαράσταση του αριθμού ως συμβολοσειρά με τα δεκαδικά ψηφία, δηλαδή “3.14”. Αυτή η συμβολοσειρά αποθηκεύεται στη μεταβλητή result και εμφανίζεται με τη χρήση της συνάρτησης console.log().

Η μέθοδος toFixed() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά με ένα συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να εμφανιστούν με τη χρήση της παραμέτρου. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι χρήσιμη για την ακρίβεια εμφάνισης αριθμών με ένα συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Η μέθοδος toPrecision() χρησιμοποιείται για να μετατρέψει έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά με ένα συγκεκριμένο μήκος.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var number = 123.456;
var result = number.toPrecision(4);

console.log(result); // Εμφανίζει: "123.5"

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο αριθμός 123.456 αποθηκεύεται στη μεταβλητή number. Η μέθοδος toPrecision(4) εφαρμόζεται στον αριθμό με παράμετρο τον αριθμό 4, που καθορίζει το μήκος της αναπαράστασης του αριθμού. Η μέθοδος επιστρέφει την αναπαράσταση του αριθμού ως συμβολοσειρά με το συγκεκριμένο μήκος, δηλαδή “123.5”. Αυτή η συμβολοσειρά αποθηκεύεται στη μεταβλητή result και εμφανίζεται με τη χρήση της συνάρτησης console.log().

Η μέθοδος toPrecision() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά με ένα συγκεκριμένο μήκος. Μπορείτε να καθορίσετε το μήκος της αναπαράστασης του αριθμού και η μέθοδος θα προσαρμόσει τον αριθμό ανάλογα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι χρήσιμη για την εμφάνιση αριθμών με ένα συγκεκριμένο μήκος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων.

Η μέθοδος valueOf() χρησιμοποιείται για να επιστρέψει έναν αριθμό ως αριθμό.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var number = new Number(10);
var result = number.valueOf();

console.log(result); // Εμφανίζει: 10

Στο παράδειγμα παραπάνω, δημιουργούμε ένα αντικείμενο Number με την τιμή 10 και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή number. Η μέθοδος valueOf() εφαρμόζεται στο αντικείμενο αριθμού και επιστρέφει την αρχική τιμή του αριθμού ως αριθμό. Αυτή η αριθμητική τιμή αποθηκεύεται στη μεταβλητή result και εμφανίζεται με τη χρήση της συνάρτησης console.log().

Η μέθοδος valueOf() είναι χρήσιμη όταν έχετε ένα αντικείμενο Number και θέλετε να επιστρέψετε την αρχική τιμή του αριθμού ως αριθμό. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να εκτελέσετε μαθηματικές λειτουργίες ή να εκτελέσετε κάποιον έλεγχο με τη χρήση του αρχικού αριθμού.

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι στη JavaScript που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή μιας μεταβλητής σε αριθμό:

 1. The Number() function:
  Η συνάρτηση Number() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει μια μεταβλητή σε αριθμό. Ας δούμε ένα παράδειγμα:
  var x = "10";
  var number = Number(x);

  console.log(number); // Εμφανίζει: 10

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μεταβλητή x περιέχει τη συμβολοσειρά "10". Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Number(), μετατρέπουμε τη συμβολοσειρά σε αριθμό και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή number. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 10.

 1. The parseInt() function:
  Η συνάρτηση parseInt() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει μια συμβολοσειρά σε ακέραιο αριθμό. Ας δούμε ένα παράδειγμα:
  var x = "10";
  var number = parseInt(x);

  console.log(number); // Εμφανίζει: 10

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μεταβλητή x περιέχει τη συμβολοσειρά "10". Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση parseInt(), μετατρέπουμε τη συμβολοσειρά σε ακέραιο αριθμό και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή number. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 10.

 1. The parseFloat() function:
  Η συνάρτηση parseFloat() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει μια συμβολοσειρά σε δεκαδικό αριθμό. Ας δούμε ένα παράδειγμα:
  var x = "10.5";
  var number = parseFloat(x);

  console.log(number); // Εμφανίζει: 10.5

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μεταβλητή x περιέχει τη συμβολοσειρά "10.5". Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση parseFloat(), μετατρέπουμε τη συμβολοσειρά σε δεκαδικό αριθμό και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή number. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 10.5.

[adinserter block=”3″]

Οι τρεις αυτές μέθοδοι είναι χρήσιμες για τη μετατροπή μιας μεταβλητής σε αριθμό σε JavaScript. Ανάλογα με την ανάγκη σας, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο που καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

Η μέθοδος Number() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή μεταβλητών JavaScript σε αριθμούς.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var x = "10";
var number = Number(x);

console.log(number); // Εμφανίζει: 10

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μεταβλητή x περιέχει τη συμβολοσειρά "10". Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Number(), μετατρέπουμε τη συμβολοσειρά σε αριθμό και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή number. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 10.

Η μέθοδος Number() είναι χρήσιμη όταν θέλετε να μετατρέψετε μια μεταβλητή σε αριθμό, ανεξαρτήτως του αρχικού τύπου της μεταβλητής. Αν η μεταβλητή περιέχει μια αριθμητική τιμή, η μέθοδος θα επιστρέψει την ίδια την αριθμητική τιμή. Αν η μεταβλητή περιέχει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά έναν αριθμό, η μέθοδος θα μετατρέψει τη συμβολοσειρά σε αριθμό. Αν η μεταβλητή περιέχει οποιαδήποτε άλλη τιμή ή τύπο δεδομένων, η μέθοδος θα επιστρέψει την αριθμητική αξία NaN (Not a Number).

Προσέξτε ότι αν η συμβολοσειρά δεν μπορεί να μετατραπεί σε έγκυρο αριθμό, η μέθοδος Number() θα επιστρέψει την αριθμητική αξία NaN.

Παραδείγματα:

var x = "10";
var number = Number(x);
console.log(number); // Εμφανίζει: 10

var y = "20.5";
var number2 = Number(y);
console.log(number2); // Εμφανίζει: 20.5

var z = "ABC";
var number3 = Number(z);
console.log(number3); // Εμφανίζει: NaN

Στα παραπάνω παραδείγματα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Number() για να μετατρέψουμε συμβολοσειρές σε αριθμούς. Στο πρώτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "10" μετατρέπεται σε αριθμό 10. Στο δεύτερο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "20.5" μετατρέπεται σε αριθμό 20.5. Στο τρίτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "ABC" δεν μπορεί να μετατραπεί σε έγκυρο αριθμό, επομένως η μέθοδος επιστρέφει την αριθμητική αξία NaN.

Η μέθοδος Number() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει κάθε είδους μεταβλητή σε αριθμό. Εάν η μεταβλητή ήδη περιέχει έναν αριθμό, η μέθοδος απλώς επιστρέφει την ίδια την αριθμητική τιμή.

Η μέθοδος Number() μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή μιας ημερομηνίας σε αριθμό.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var date = new Date();
var number = Number(date);

console.log(number); // Εμφανίζει: την αριθμητική αναπαράσταση της τρέχουσας ημερομηνίας

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Number() για να μετατρέψουμε μια ημερομηνία σε αριθμό. Η τρέχουσα ημερομηνία αποθηκεύεται στη μεταβλητή date χρησιμοποιώντας τον κατασκευαστή Date(). Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Number() για να μετατρέψουμε την ημερομηνία σε αριθμό και τον αποθηκεύουμε στη μεταβλητή number. Το αποτέλεσμα είναι η αριθμητική αναπαράσταση της τρέχουσας ημερομηνίας.

[adinserter block=”4″]

Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις ή συγκρίσεις με βάση τις ημερομηνίες. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η αριθμητική αναπαράσταση μιας ημερομηνίας δεν έχει συγκεκριμένο νόημα, και η χρήση της εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Ας δούμε ένα παράδειγμα εκτέλεσης της μεθόδου Number() με μια ημερομηνία:

var date = new Date();
var number = Number(date);

console.log(date); // Εμφανίζει την ημερομηνία σε μορφή δεδομένων Date
console.log(number); // Εμφανίζει την αριθμητική αναπαράσταση της ημερομηνίας

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης θα είναι κάτι παρόμοιο:

Fri Aug 06 2021 14:27:15 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
1628239635195

Στο παράδειγμα παραπάνω, η πρώτη γραμμή κώδικα δημιουργεί μια μεταβλητή date που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία. Η δεύτερη γραμμή κώδικα χρησιμοποιεί τη μέθοδο Number() για να μετατρέψει την ημερομηνία σε αριθμό και τον αποθηκεύει στη μεταβλητή number. Στη συνέχεια, οι δύο εντολές console.log() χρησιμοποιούνται για να εμφανίσουν την αρχική ημερομηνία και την αριθμητική αναπαράσταση της ημερομηνίας, αντίστοιχα.

Παρατηρήστε ότι η αριθμητική αναπαράσταση της ημερομηνίας είναι ένας αριθμός μεγάλης ακρίβειας που αντιστοιχεί στον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου από την έναρξη του Unix epoch (1η Ιανουαρίου 1970). Η αριθμητική αναπαράσταση μιας ημερομηνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αριθμητικούς υπολογισμούς ή συγκρίσεις, αλλά δεν έχει κανέναν απευθείας συντακτικό νόημα.

Η μέθοδος parseInt() χρησιμοποιείται για να αναλύει (parse) μια συμβολοσειρά και να επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό. Επιτρέπει επίσης την παρουσία κενών διαστημάτων στην αρχή της συμβολοσειράς και επιστρέφει μόνο τον πρώτο αριθμό που βρίσκει.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var number1 = parseInt("10");
console.log(number1); // Εμφανίζει: 10

var number2 = parseInt("20.5");
console.log(number2); // Εμφανίζει: 20

var number3 = parseInt("ABC123");
console.log(number3); // Εμφανίζει: NaN

var number4 = parseInt("  30  ");
console.log(number4); // Εμφανίζει: 30

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο parseInt() για να αναλύσουμε συμβολοσειρές και να επιστρέψουμε ακέραιους αριθμούς. Στο πρώτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "10" αναλύεται και επιστρέφεται ο ακέραιος αριθμός 10. Στο δεύτερο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "20.5" αναλύεται και επιστρέφεται ο ακέραιος αριθμός 20. Στο τρίτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "ABC123" δεν μπορεί να αναλυθεί ως ακέραιος αριθμός, οπότε η μέθοδος επιστρέφει την αριθμητική αξία NaN. Στο τέταρτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά " 30 " αναλύεται και επιστρέφεται ο ακέραιος αριθμός 30. Παρατηρήστε ότι η μέθοδος αγνοεί τα κενά διαστήματα στην αρχή και το τέλος της συμβολοσειράς κατά την ανάλυση.

Η μέθοδος parseInt() είναι χρήσιμη όταν θέλετε να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά σε ακέραιο αριθμό. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αν η συμβολοσειρά δεν περιέχει έναν έγκυρο αριθμό, η μέθοδος θα επιστρέψει την αριθμητική αξία NaN.

Η μέθοδος parseFloat() χρησιμοποιείται για να αναλύσει (parse) μια συμβολοσειρά και να επιστρέψει έναν αριθμό με δεκαδικά ψηφία. Επιτρέπει επίσης την παρουσία κενών διαστημάτων στην αρχή της συμβολοσειράς και επιστρέφει μόνο τον πρώτο αριθμό που βρίσκει.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

var number1 = parseFloat("10.5");
console.log(number1); // Εμφανίζει: 10.5

var number2 = parseFloat("20.75");
console.log(number2); // Εμφανίζει: 20.75

var number3 = parseFloat("ABC123");
console.log(number3); // Εμφανίζει: NaN

var number4 = parseFloat("  30.25  ");
console.log(number4); // Εμφανίζει: 30.25

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο parseFloat() για να αναλύσουμε συμβολοσειρές και να επιστρέψουμε αριθμούς με δεκαδικά ψηφία. Στο πρώτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "10.5" αναλύεται και επιστρέφεται ο αριθμός 10.5. Στο δεύτερο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "20.75" αναλύεται και επιστρέφεται ο αριθμός 20.75. Στο τρίτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά "ABC123" δεν μπορεί να αναλυθεί ως αριθμός, οπότε η μέθοδος επιστρέφει την αριθμητική αξία NaN. Στο τέταρτο παράδειγμα, η συμβολοσειρά " 30.25 " αναλύεται και επιστρέφεται ο αριθμός 30.25. Όπως και στην περίπτωση της μεθόδου parseInt(), η μέθοδος parseFloat() αγνοεί τα κενά διαστήματα στην αρχή και το τέλος της συμβολοσειράς κατά την ανάλυση.

Η μέθοδος parseFloat() είναι χρήσιμη όταν θέλετε να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά σε αριθμό με δεκαδικά ψηφία. Πρέπει να προσέξετε ότι αν η συμβολοσειρά δεν περιέχει έναν έγκυρο αριθμό, η μέθοδος θα επιστρέψει την αριθμητική αξία NaN.

[adinserter block=”5″]

Οι παρακάτω μέθοδοι ανήκουν στο αντικείμενο Number:

 1. Number.isInteger(): Επιστρέφει true εάν το όρισμα είναι ένας ακέραιος αριθμός.
 2. Number.isSafeInteger(): Επιστρέφει true εάν το όρισμα είναι ένας ασφαλής ακέραιος αριθμός. Οι ασφαλείς ακέραιοι αριθμοί είναι αυτοί που μπορούν να αναπαρασταθούν ακριβώς και ασφαλώς στην JavaScript.
 3. Number.parseFloat(): Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε έναν αριθμό με δεκαδικά ψηφία.
 4. Number.parseInt(): Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε έναν ακέραιο αριθμό.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

console.log(Number.isInteger(5)); // Εμφανίζει: true
console.log(Number.isInteger(5.5)); // Εμφανίζει: false
console.log(Number.isSafeInteger(9007199254740991)); // Εμφανίζει: true
console.log(Number.isSafeInteger(9007199254740992)); // Εμφανίζει: false
console.log(Number.parseFloat("3.14")); // Εμφανίζει: 3.14
console.log(Number.parseInt("10")); // Εμφανίζει: 10

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τις μεθόδους του αντικειμένου Number για να εκτελέσουμε διάφορες λειτουργίες σε αριθμούς. Η μέθοδος Number.isInteger() επιστρέφει true εάν το όρισμα είναι ένας ακέραιος αριθμός, όπως φαίνεται στο πρώτο παράδειγμα. Η μέθοδος Number.isSafeInteger() επιστρέφει true εάν το όρισμα είναι ένας ασφαλής ακέραιος αριθμός, όπως φαίνεται στο δεύτερο παράδειγμα. Οι μέθοδοι Number.parseFloat() και Number.parseInt() χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή συμβολοσειρών σε αριθμούς με δεκαδικά ψηφία και ακέραιους αριθμούς αντίστοιχα.

Οι μέθοδοι αυτές είναι χρήσιμες όταν χρειάζεστε να εκτελέσετε ελέγχους ή μετατροπές στους αριθμούς σας.

Η μέθοδος Number.isInteger() επιστρέφει true εάν το όρισμα είναι ένας ακέραιος αριθμός. Αν είναι ακέραιος, επιστρέφει true, διαφορετικά επιστρέφει false.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

console.log(Number.isInteger(5)); // Εμφανίζει: true
console.log(Number.isInteger(5.5)); // Εμφανίζει: false
console.log(Number.isInteger(10)); // Εμφανίζει: true
console.log(Number.isInteger("5")); // Εμφανίζει: false
console.log(Number.isInteger(null)); // Εμφανίζει: false

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Number.isInteger() για να ελέγξουμε εάν ένας αριθμός είναι ακέραιος. Οι πρώτοι τρεις έλεγχοι επιστρέφουν true, καθώς οι αριθμοί 5, 5.5 και 10 είναι αντίστοιχα ακέραιοι, μη ακέραιοι και ακέραιοι. Οι τελευταίοι δύο έλεγχοι επιστρέφουν false, καθώς η συμβολοσειρά “5” και η τιμή null δεν είναι ακέραιοι.

Η μέθοδος Number.isInteger() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να ελέγξετε εάν ένας αριθμός είναι ακέραιος πριν εκτελέσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία ή επεξεργασία πάνω του.

Ένας ασφαλής ακέραιος αριθμός είναι ένας ακέραιος αριθμός που μπορεί να αναπαρασταθεί ακριβώς ως ένας αριθμός διπλής ακρίβειας (double precision).

Η μέθοδος Number.isSafeInteger() επιστρέφει true εάν το όρισμα είναι ένας ασφαλής ακέραιος αριθμός. Αν είναι ασφαλής ακέραιος, επιστρέφει true, διαφορετικά επιστρέφει false.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

console.log(Number.isSafeInteger(9007199254740991)); // Εμφανίζει: true
console.log(Number.isSafeInteger(9007199254740992)); // Εμφανίζει: false
console.log(Number.isSafeInteger(5)); // Εμφανίζει: true
console.log(Number.isSafeInteger(5.5)); // Εμφανίζει: false
console.log(Number.isSafeInteger("10")); // Εμφανίζει: false

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Number.isSafeInteger() για να ελέγξουμε εάν ένας αριθμός είναι ασφαλής ακέραιος. Ο πρώτος έλεγχος επιστρέφει true, καθώς ο αριθμός 9007199254740991 είναι ένας ασφαλής ακέραιος αριθμός που μπορεί να αναπαρασταθεί ακριβώς ως αριθμός διπλής ακρίβειας. Ο δεύτερος έλεγχος επιστρέφει false, καθώς ο αριθμός 9007199254740992 δεν είναι ασφαλής ακέραιος αριθμός και δεν μπορεί να αναπαρασταθεί ακριβώς ως αριθμός διπλής ακρίβειας. Οι τελευταίοι τρεις έλεγχοι επιστρέφουν false, καθώς οι τιμές 5, 5.5 και “10” δεν είναι ασφαλείς ακέραιοι αριθμοί.

Η μέθοδος Number.isSafeInteger() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να ελέγξετε εάν ένας αριθμός είναι ασφαλής ακέραιος πριν εκτελέσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία ή επεξεργασία πάνω του.

Η μέθοδος Number.parseFloat() χρησιμοποιείται για να αναλύσει μια συμβολοσειρά και να επιστρέψει έναν αριθμό.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

console.log(Number.parseFloat("3.14")); // Εμφανίζει: 3.14
console.log(Number.parseFloat("10.5")); // Εμφανίζει: 10.5
console.log(Number.parseFloat("5")); // Εμφανίζει: 5
console.log(Number.parseFloat("10")); // Εμφανίζει: 10

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Number.parseFloat() για να αναλύσουμε τις συμβολοσειρές και να επιστρέψουμε τους αντίστοιχους αριθμούς. Οι τιμές “3.14”, “10.5”, “5” και “10” αναλύονται σε αριθμούς 3.14, 10.5, 5 και 10.

Η μέθοδος Number.parseFloat() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να αναλύσετε μια συμβολοσειρά και να εξάγετε έναν αριθμό από αυτήν, ανεξάρτητα από την παρουσία άλλων μη αριθμητικών χαρακτήρων στη συμβολοσειρά.

Η μέθοδος Number.parseInt() χρησιμοποιείται για να αναλύσει μια συμβολοσειρά και να επιστρέψει έναν ακέραιο αριθμό.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

console.log(Number.parseInt("3.14")); // Εμφανίζει: 3
console.log(Number.parseInt("10.5")); // Εμφανίζει: 10
console.log(Number.parseInt("5")); // Εμφανίζει: 5
console.log(Number.parseInt("10")); // Εμφανίζει: 10

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Number.parseInt() για να αναλύσουμε τις συμβολοσειρές και να επιστρέψουμε τους αντίστοιχους ακέραιους αριθμούς. Οι τιμές “3.14”, “10.5”, “5” και “10” αναλύονται σε ακέραιους αριθμούς 3, 10, 5 και 10.

Η μέθοδος Number.parseInt() είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε να αναλύσετε μια συμβολοσειρά και να εξάγετε έναν ακέραιο αριθμό από αυτήν, αγνοώντας τυχόν μη αριθμητικούς χαρακτήρες στη συμβολοσειρά.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων