3.6 Μεθόδοι για την αναζήτησης συμβολοσειρών στην JavaScript

Συνεχίζουμε στα ελληνικά! Η JavaScript παρέχει διάφορες μεθόδους για την αναζήτηση συμβολοσειρών. Ορισμένες από αυτές είναι:

  • indexOf(): Αναζητά την πρώτη εμφάνιση μιας υποσυμβολοσειράς μέσα σε μια συμβολοσειρά και επιστρέφει τη θέση της. Αν δεν βρεθεί, επιστρέφει -1.
  • lastIndexOf(): Αναζητά την τελευταία εμφάνιση μιας υποσυμβολοσειράς μέσα σε μια συμβολοσειρά και επιστρέφει τη θέση της. Αν δεν βρεθεί, επιστρέφει -1.
  • search(): Αναζητά μια υποσυμβολοσειρά με βάση ένα πρότυπο σε μια συμβολοσειρά και επιστρέφει τη θέση της πρώτης εμφάνισης. Χρησιμοποιείται για να αναζητήσετε και να αντιστοιχίσετε με πιο περίπλοκα πρότυπα.
  • match(): Αναζητά μια υποσυμβολοσειρά με βάση ένα πρότυπο σε μια συμβολοσειρά και επιστρέφει μια συμφωνία (match) που περιέχει τις πληροφορίες για την εύρεση.
  • startsWith(): Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά ξεκινάει με μια συγκεκριμένη υποσυμβολοσειρά και επιστρέφει αληθές ή ψευδές.
  • endsWith(): Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά τελειώνει με μια συγκεκριμένη υποσυμβολοσειρά και επιστρέφει αληθές ή ψευδές.

Ας δούμε ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί μεθόδους αναζήτησης συμβολοσειρών:

var text = "Αυτή είναι μια πρόταση για αναζήτηση.";
console.log(text.indexOf("πρόταση")); // Εμφανίζει: 10
console.log(text.lastIndexOf("α")); // Εμφανίζει: 20
console.log(text.search(/αναζήτηση/)); // Εμφανίζει: 19
console.log(text.match(/για/)); // Εμφανίζει: ["για", index: 16, input: "Αυτή είναι μια πρόταση για αναζήτηση.", groups: undefined]
console.log(text.startsWith("Αυτή")); // Εμφανίζει: true
console.log(text.endsWith("αναζήτηση.")); // Εμφανίζει: true

Στο παράδειγμα παραπάνω, χρησιμοποιούνται οι μεθόδοι αναζήτησης συμβολοσειρών για να βρεθεί η θέση της πρώτης εμφάνισης της υποσυμβολοσειράς “πρόταση”, η θέση της τελευταίας εμφάνισης του γράμματος “α”, η θέση της πρώτης εμφάνισης της υποσυμβολοσειράς “αναζήτηση” χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο, καθώς και για να αντιστοιχίσει την υποσυμβολοσειρά “για”. Επίσης, ελέγχεται αν η συμβολοσειρά ξεκινάει με τη λέξη “Αυτή” και αν τελειώνει με τη φράση “αναζήτηση.”.

Αυτές οι μεθόδοι παρέχουν διάφορες επιλογές για την αναζήτηση, την επεξεργασία και τον έλεγχο συμβολοσειρών στη JavaScript. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους ανάλογα με τις ανάγκες σας για την επεξεργασία και την εξαγωγή πληροφοριών από συμβολοσειρές.

Η μέθοδος indexOf() χρησιμοποιείται για να αναζητήσει την πρώτη εμφάνιση μιας υποσυμβολοσειράς μέσα σε μια συμβολοσειρά. Επιστρέφει τη θέση της πρώτης εμφάνισης ή -1 αν η υποσυμβολοσειρά δεν βρεθεί.

Η σύνταξη της μεθόδου indexOf() είναι η εξής:

string.indexOf(searchValue)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου indexOf():

var str = "Hello, world!";
var position = str.indexOf("world");
console.log(position); // Εμφανίζει: 7

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος indexOf("world") αναζητά την πρώτη εμφάνιση της υποσυμβολοσειράς “world” μέσα στη συμβολοσειρά “Hello, world!” και επιστρέφει τη θέση της, που είναι 7.

[adinserter block=”2″]

Η μέθοδος lastIndexOf() χρησιμοποιείται για να αναζητήσει την τελευταία εμφάνιση μιας υποσυμβολοσειράς μέσα σε μια συμβολοσειρά. Επιστρέφει τη θέση της τελευταίας εμφάνισης ή -1 αν η υποσυμβολοσειρά δεν βρεθεί.

Η σύνταξη της μεθόδου lastIndexOf() είναι η εξής:

string.lastIndexOf(searchValue)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου lastIndexOf():

var str = "Hello, world!";
var position = str.lastIndexOf("o");
console.log(position); // Εμφανίζει: 8

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος lastIndexOf("o") αναζητά την τελευταία εμφάνιση του γράμματος “o” μέσα στη συμβολοσειρά “Hello, world!” και επιστρέφει τη θέση της, που είναι 8.

Η μέθοδος search() χρησιμοποιείται για να αναζητήσει μια υποσυμβολοσειρά με βάση ένα πρότυπο σε μια συμβολοσειρά. Επιστρέφει τη θέση της πρώτης εμφάνισης της υποσυμβολοσειράς ή -1 αν η υποσυμβολοσειρά δεν βρεθεί.

Η σύνταξη της μεθόδου search() είναι η εξής:

string.search(regexp)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου search():

var str = "Hello, world!";
var position = str.search(/o/);
console.log(position); // Εμφανίζει: 4

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος search(/o/) αναζητά την πρώτη εμφάνιση του προτύπου /o/ μέσα στη συμβολοσειρά “Hello, world!” και επιστρέφει τη θέση της, που είναι 4.

Η μέθοδος match() χρησιμοποιείται για να αναζητήσει μια υποσυμβολοσειρά με βάση ένα πρότυπο σε μια συμβολοσειρά. Επιστρέφει έναν πίνακα με τις αντιστοιχίσεις που βρέθηκαν.

Η σύνταξη της μεθόδου match() είναι η εξής:

string.match(regexp)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου match():

var str = "Hello, world!";
var matches = str.match(/o/g);
console.log(matches); // Εμφανίζει: ["o", "o"]

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος match(/o/g) αναζητά όλες τις εμφανίσεις του προτύπου /o/ μέσα στη συμβολοσειρά “Hello, world!” και επιστρέφει έναν πίνακα με τις αντιστοιχίσεις που βρέθηκαν, που στην περίπτωση αυτή είναι ["o", "o"].

Η μέθοδος matchAll() χρησιμοποιείται για να αναζητήσει όλες τις αντιστοιχίσεις ενός προτύπου σε μια συμβολοσειρά. Επιστρέφει έναν επαναλήπτη (iterator) που περιέχει όλες τις αντιστοιχίσεις.

Η σύνταξη της μεθόδου matchAll() είναι η εξής:

string.matchAll(regexp)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου matchAll():

var str = "Hello, world!";
var matches = str.matchAll(/o/g);
for (let match of matches) {
  console.log(match[0]); // Εμφανίζει: "o", "o"
}

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος matchAll(/o/g) αναζητά όλες τις εμφανίσεις του προτύπου /o/ μέσα στη συμβολοσειρά “Hello, world!” και επιστρέφει έναν επαναλήπτη που περιέχει όλες τις αντιστοιχίσεις. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ένας βρόχος for-of για να επεξεργαστεί και να εμφανίσει κάθε αντιστοιχίση που βρέθηκε.

[adinserter block=”3″]

Η μέθοδος includes() χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν μια υποσυμβολοσειρά βρίσκεται μέσα σε μια συμβολοσειρά. Επιστρέφει true αν η υποσυμβολοσειρά βρεθεί, και false αν δεν βρεθεί.

Η σύνταξη της μεθόδου includes() είναι η εξής:

string.includes(searchValue)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου includes():

var str = "Hello, world!";
var result = str.includes("world");
console.log(result); // Εμφανίζει: true

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος includes("world") ελέγχει αν η υποσυμβολοσειρά “world” βρίσκεται μέσα στη συμβολοσειρά “Hello, world!”. Επιστρέφει true διότι η υποσυμβολοσειρά βρίσκεται μέσα στη συμβολοσειρά.

Η μέθοδος startsWith() χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν μια συμβολοσειρά ξεκινάει με μια συγκεκριμένη υποσυμβολοσειρά. Επιστρέφει true αν η συμβολοσειρά ξεκινάει με την υποσυμβολοσειρά, και false αν δεν ξεκινάει.

Η σύνταξη της μεθόδου startsWith() είναι η εξής:

string.startsWith(searchValue)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου startsWith():

var str = "Hello, world!";
var result = str.startsWith("Hello");
console.log(result); // Εμφανίζει: true

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος startsWith("Hello") ελέγχει αν η συμβολοσειρά ξεκινάει με την υποσυμβολοσειρά “Hello”. Επιστρέφει true διότι η συμβολοσειρά ξεκινάει με “Hello”.

Η μέθοδος endsWith() χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν μια συμβολοσειρά τελειώνει με μια συγκεκριμένη υποσυμβολοσειρά. Επιστρέφει true αν η συμβολοσειρά τελειώνει με την υποσυμβολοσειρά, και false αν δεν τελειώνει.

Η σύνταξη της μεθόδου endsWith() είναι η εξής:

string.endsWith(searchValue)

Εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου endsWith():

var str = "Hello, world!";
var result = str.endsWith("world!");
console.log(result); // Εμφανίζει: true

Στο παράδειγμα παραπάνω, η μέθοδος endsWith("world!") ελέγχει αν η συμβολοσειρά τελειώνει με την υποσυμβολοσειρά “world!”. Επιστρέφει true διότι η συμβολοσειρά τελειώνει με “world!”.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων