Τα σχόλια HTML δεν εμφανίζονται στον περιηγητή, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην τεκμηρίωση του πηγαίου κώδικα HTML.

Ετικέτα σχολίου HTML Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στον πηγαίο κώδικα HTML χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:

<!-- Αυτό είναι ένα σχόλιο -->

Κάθε σχόλιο αρχίζει με τη σύμβαση <!– και τελειώνει με τη σύμβαση –>. Οποιαδήποτε κείμενο ή κώδικας HTML που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο συμβάσεις θεωρείται σχόλιο και δεν εμφανίζεται στον περιηγητή.

Τα σχόλια μπορούν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να κατανοήσουν τον κώδικα, να αφαιρέσουν προσωρινά τμήματα κώδικα ή να προσθέσουν υπενθυμίσεις για μελλοντική επεξεργασία του κώδικα.

Με τα σχόλια μπορείτε να τοποθετήσετε ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις στον κώδικα HTML σας:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My Page</title>
  <!-- Remember to update the meta description tag -->
  <meta name="description" content="This is my page.">
</head>
<body>
  <!-- TODO: Add more content here -->
  <h1>Welcome to my page</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>

[adinserter block=”2″]

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε σχόλια για να υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να ενημερωθεί το meta description tag και να προσθέσουμε περισσότερο περιεχόμενο στο μέλλον.

Τα σχόλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κρύψουν περιεχόμενο.

Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να κρύψετε περιεχόμενο προσωρινά:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>My Page</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Welcome to my page</h1>
  <!-- 
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is another paragraph.</p>
  -->
  <p>This is a visible paragraph.</p>
 </body>
</html>

Στο παραπάνω παράδειγμα, κρύβουμε δύο παραγράφους χρησιμοποιώντας σχόλια. Αν αποφασίσουμε να επαναφέρουμε αυτό το περιεχόμενο στο μέλλον, απλά πρέπει να καταργήσουμε τα σχόλια.

Μπορείτε επίσης να κρύψετε περισσότερες από μία γραμμή. Ό,τι βρίσκεται ανάμεσα στα <!– και –> θα κρύβεται από την προβολή:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>My Page</title>
</head>
<body>
	<h1>Welcome to my page</h1>
	<!--
	<p>This is a paragraph.</p>
	<p>This is another paragraph.</p>
	<p>This is a third paragraph.</p>
	-->
	<p>This is a visible paragraph.</p>
</body>
</html>

Στο παραπάνω παράδειγμα, κρύβουμε τρεις παραγράφους χρησιμοποιώντας ένα σχόλιο πολλαπλών γραμμών. Το περιεχόμενο των σχολίων δεν θα εμφανίζεται στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης.

Τα σχόλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κρύψουν τμήματα του κώδικα HTML που βρίσκονται ανάμεσα στις ετικέτες.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει όταν θέλετε να κρύψετε προσωρινά μια μικρή περιοχή στη μέση ενός μεγάλου κομματιού κώδικα:

[adinserter block=”3″]

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to my page</h1>
  <p>This is some visible text.</p>
  <!-- <p>This is some hidden text.</p> -->
  <p>This is some more visible text.</p>
</body>
</html>

Στο παραπάνω παράδειγμα, κρύβουμε μια παράγραφο χρησιμοποιώντας ένα σχόλιο σε μια μόνο γραμμή. Το περιεχόμενο του σχολίου δεν θα εμφανίζεται στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων