4.1 Η δομή επανάληψης While στην γλώσσα C#

Η δομή επανάληψης while στην γλώσσα C# επιτρέπει την εκτέλεση ενός συνόλου εντολών επαναληπτικά, εφόσον μια συνθήκη παραμένει αληθής. Η δομή while ελέγχει πρώτα τη συνθήκη, και αν αυτή είναι αληθής, εκτελεί το σώμα του βρόχου. Έπειτα, επαναλαμβάνει τον έλεγχο της συνθήκης και συνεχίζει την εκτέλεση μέχρις ότου η συνθήκη γίνει ψευδής.

Η σύνταξη του βρόγχου “while” είναι η εξής:

while (condition)
{
  // Κώδικας που εκτελείται όσο η συνθήκη είναι αληθής
}

Ένα παράδειγμα χρήσης της δομής while στην C# είναι το εξής:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int count = 0;

    // Χρησιμοποιούμε ένα while loop για να επαναλαμβάνουμε μια ενέργεια μέχρι η συνθήκη να γίνει ψευδής
    while (count < 5)
    {
      Console.WriteLine("Αριθμός: " + count);
      count++; // Αυξάνουμε την τιμή της μεταβλητής count κατά 1 σε κάθε επανάληψη
    }
  }
}

Ο κώδικας εκτελεί την ακόλουθη λειτουργία:

 1. Δημιουργείται μια μεταβλητή count και αρχικοποιείται με την τιμή 0.
 2. Έπειτα, χρησιμοποιείται ένα while loop για να επαναληφθεί μια ενέργεια όσο η συνθήκη count < 5 είναι αληθής.
 3. Εντός του loop, εκτυπώνεται ο αριθμός count με τη χρήση της μεθόδου Console.WriteLine(). Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει στην οθόνη το κείμενο “Αριθμός: ” ακολουθούμενο από την τιμή της μεταβλητής count.
 4. Στη συνέχεια, η μεταβλητή count αυξάνεται κατά 1 με τη χρήση του count++, προετοιμάζοντας την επόμενη επανάληψη του loop.
 5. Η επανάληψη του loop συνεχίζεται μέχρι η συνθήκη count < 5 να γίνει ψευδής, δηλαδή όταν η τιμή της count φτάσει ή ξεπεράσει το 5.
 6. Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του loop, το πρόγραμμα ολοκληρώνει την εκτέλεσή του.

Συνολικά, ο παραπάνω κώδικας εμφανίζει στην οθόνη του τερματικού τον αριθμό count από το 0 έως το 4, καθώς αυξάνεται κατά 1 σε κάθε επανάληψη.

Το αποτέλεσμα εκτέλεσης του παραδείγματος κώδικα θα είναι η εμφάνιση των αριθμών από 0 έως 4 στην οθόνη του τερματικού. Αν αναλύσουμε την ακριβή έξοδο που θα προκύψει, θα είναι η ακόλουθη:

Αριθμός: 0
Αριθμός: 1
Αριθμός: 2
Αριθμός: 3
Αριθμός: 4

Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την εκτέλεση του loop, η γραμμή κώδικα Console.WriteLine("Αριθμός: " + count); εκτελείται και εμφανίζει το κείμενο “Αριθμός: ” ακολουθούμενο από την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής count. Στη συνέχεια, η μεταβλητή count αυξάνεται κατά 1 και το loop επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η συνθήκη count < 5 γίνει ψευδής.

Ο βρόγχος “while” επιτρέπει την εκτέλεση ενός μπλοκ κώδικα επαναλαμβανόμενα μέχρι να ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη συνθήκη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν έχουμε προγραμματίσει εκ των προτέρων τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται.

Ο βρόγχος do/while είναι μια παραλλαγή του βρόγχου while. Αυτός ο βρόγχος εκτελεί το μπλοκ κώδικα τουλάχιστον μία φορά πριν ελέγξει τη συνθήκη, και στη συνέχεια επαναλαμβάνει τον βρόγχο όσο η συνθήκη παραμένει αληθής.

Η σύνταξη του βρόγχου do/while είναι η εξής:

do
{
  // Κώδικας που εκτελείται τουλάχιστον μία φορά
}
while (condition);

Παράδειγμα:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int count = 0;

    do
    {
      Console.WriteLine("Αριθμός: " + count); // Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής count
      count++; // Αύξηση της τιμής της μεταβλητής count κατά 1
    }
    while (count < 5); // Επανάληψη μέχρι η τιμή της μεταβλητής count να γίνει 5
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας εκτελεί την εκτύπωση των αριθμών από το 0 έως το 4. Αρχικά, ορίζεται η μεταβλητή count και ορίζεται η αρχική της τιμή στο 0. Έπειτα, ξεκινά μια επανάληψη με τη χρήση της δομής do-while. Μέσα στην επανάληψη, εκτυπώνεται η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής count συνοδευόμενη από το κείμενο “Αριθμός: “. Έπειτα, η τιμή της count αυξάνεται κατά 1 με την έκφραση count++. Η επανάληψη επαναλαμβάνεται μέχρι η τιμή της count να γίνει ίση με 5. Όταν η συνθήκη count < 5 γίνει ψευδής, η επανάληψη τερματίζεται και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων