2.4 Είσοδος δεδομένων στην γλώσσα C#

Στη γλώσσα προγραμματισμού C#, η είσοδος δεδομένων αναφέρεται στη διαδικασία λήψης τιμών από τον χρήστη ή από άλλες πηγές και αποθήκευσής τους σε μεταβλητές για περαιτέρω επεξεργασία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισαγωγής δεδομένων στην C#, ανάλογα με την απαιτούμενη λειτουργικότητα.

Ένα αναλυτικό παράδειγμα κώδικα για εισαγωγή δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού C# μπορεί να είναι ο παρακάτω:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Παρακαλώ εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό:");

    // Εισαγωγή ακέραιου αριθμού από τον χρήστη
    int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Έχετε εισάγει τον αριθμό: " + number);

    Console.WriteLine("Παρακαλώ εισάγετε ένα δεκαδικό αριθμό:");

    // Εισαγωγή δεκαδικού αριθμού από τον χρήστη
    double decimalNumber = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Έχετε εισάγει τον αριθμό: " + decimalNumber);

    Console.WriteLine("Παρακαλώ εισάγετε ένα κείμενο:");

    // Εισαγωγή κειμένου από τον χρήστη
    string text = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Έχετε εισάγει το κείμενο: " + text);
  }
}

Σε αυτόν τον κώδικα, ζητείται από τον χρήστη να εισάγει έναν ακέραιο αριθμό, ένα δεκαδικό αριθμό και ένα κείμενο. Οι τιμές που εισάγονται από τον χρήστη αντιστοιχίζονται σε μεταβλητές (number, decimalNumber, text) με τους κατάλληλους τύπους δεδομένων (int, double, string) για περαιτέρω επεξεργασία. Οι τιμές των μεταβλητών εμφανίζονται στη συνέχεια στην οθόνη.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να εισάγει το όνομά του, το οποίο αποθηκεύεται στη μεταβλητή userName. Έπειτα εκτυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής userName:

Console.WriteLine("Please enter your username:");
string userName = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Your username is: " + userName);

Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Console.ReadLine() για να διαβάσουμε μια γραμμή κειμένου που εισάγεται από το χρήστη. Η μέθοδος επιστρέφει το κείμενο που εισάγεται από το χρήστη και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή userName. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Console.WriteLine() για να εκτυπώσουμε την τιμή της μεταβλητής userName μαζί με ένα κείμενο.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να λάβουμε είσοδο από τον χρήστη και να την επεξεργαστούμε ή να την εμφανίσουμε ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Η μέθοδος Console.ReadLine() επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό (string). Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από άλλο τύπο δεδομένων, όπως το int. Το παρακάτω πρόγραμμα θα προκαλέσει ένα σφάλμα:

int number = Console.ReadLine();

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να μετατρέψετε την είσοδο από το χρήστη σε ακέραιο (integer). Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση της μεθόδου int.Parse() ή Convert.ToInt32(). Ας δούμε ένα παράδειγμα:

string input = Console.ReadLine();
int number = int.Parse(input);

Σε αυτό το παράδειγμα, η μέθοδος int.Parse() μετατρέπει το αλφαριθμητικό input σε ακέραιο και το αποθηκεύει στη μεταβλητή number. Αν η μετατροπή αποτύχει, θα προκληθεί μια εξαίρεση. Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλη χειριστική λογική για την αντιμετώπιση της εξαίρεσης, αναλόγως με τις ανάγκες του προγράμματός σας.

Μπορείτε να μετατρέψετε οποιονδήποτε τύπο εμφανώς, χρησιμοποιώντας έναν από τους μεθόδους Convert.To.

Παράδειγμα:

int number = 10;
double convertedNumber = Convert.ToDouble(number);

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μέθοδος Convert.ToDouble() χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τον ακέραιο αριθμό number σε δεκαδικό αριθμό και να τον αποθηκεύσει στη μεταβλητή convertedNumber.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων