3.6 Οι δηλώσεις break και continue στην python

Στην Python, οι δηλώσεις break και continue χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν τη ροή της εκτέλεσης ενός βρόχου (loop).

Δήλωση break

Η δήλωση break χρησιμοποιείται για να τερματίσει την εκτέλεση του τρέχοντος βρόχου πριν από το φυσικό του τέλος. Όταν η Python συναντά μια δήλωση break μέσα σε ένα βρόχο, ο βρόχος τερματίζεται αμέσως και η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται από την εντολή που ακολουθεί το βρόχο.

Παράδειγμα break

for i in range(1, 10):
  if i == 5:
    break
  print(i)

Σε αυτό το παράδειγμα, ο βρόχος θα τερματιστεί όταν η τιμή του i γίνει 5.

Δήλωση continue

Η δήλωση continue χρησιμοποιείται για να παρακάμψει το υπόλοιπο τμήμα του κώδικα μέσα στον βρόχο για την τρέχουσα επανάληψη και να προχωρήσει απευθείας στην επόμενη επανάληψη του βρόχου.

Παράδειγμα continue

for i in range(1, 10):
  if i == 5:
    continue
  print(i)

Σε αυτό το παράδειγμα, η τιμή 5 θα παρακαμφθεί, και ο βρόχος θα συνεχίσει με την επόμενη τιμή, δηλαδή το 6.

Η χρήση των break και continue είναι χρήσιμη για την ελαχιστοποίηση του κώδικα και την αποφυγή περιττών ελέγχων ή πράξεων μέσα στους βρόχους, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα του προγράμματος.

10 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων