2.3 Είσοδο δεδομένων από το χρήστη στην Python

Η Python επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει δεδομένα στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο input(). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ζητήσουμε από τον χρήστη να δώσει οποιαδήποτε απαραίτητα δεδομένα.

Στην Python, ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την μέθοδο input(). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ζητήσουμε από τον χρήστη να παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζεται το πρόγραμμα για να εκτελέσει τις επόμενες ενέργειες.

Για παράδειγμα:

name = input("Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας: ")
print("Γεια σας,", name)

Στο παραπάνω παράδειγμα, η input() χρησιμοποιείται για να ζητήσει από τον χρήστη να εισάγει το όνομά του. Το μήνυμα “Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας: ” εμφανίζεται στον χρήστη για να τον καθοδηγήσει να δώσει τα απαραίτητα δεδομένα. Η τιμή που δίνει ο χρήστης αποθηκεύεται στη μεταβλητή name και μετά εκτυπώνεται το μήνυμα “Γεια σας, {name}”. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το πρόγραμμα και να δώσει τα κατάλληλα δεδομένα για την εκτέλεση των ενεργειών που ακολουθούν.

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει τον επαγγελματικό φόρο μιας εταιρίας με βάση τα εισοδήματα που εισήγαγε ο χρήστης. Ας δούμε ένα αναλυτικό παράδειγμα:

income = float(input("Παρακαλώ εισάγετε το συνολικό εισόδημα της εταιρίας: "))  # Ζητάμε από τον χρήστη να εισάγει το συνολικό εισόδημα και το μετατρέπουμε σε δεκαδικό αριθμό
tax_rate = float(input("Παρακαλώ εισάγετε τον φορολογικό συντελεστή: "))  # Ζητάμε από τον χρήστη να εισάγει τον φορολογικό συντελεστή και το μετατρέπουμε σε δεκαδικό αριθμό

tax_amount = income * (tax_rate / 100)  # Υπολογίζουμε το ποσό του φόρου ως το γινόμενο του εισοδήματος με τον φορολογικό συντελεστή, χωρισμένο με το 100
net_income = income - tax_amount  # Υπολογίζουμε το καθαρό εισόδημα αφαιρώντας το ποσό του φόρου από το συνολικό εισόδημα

print("Το ποσό του φόρου είναι:", tax_amount)  # Εκτυπώνουμε το ποσό του φόρου
print("Το καθαρό εισόδημα είναι:", net_income)  # Εκτυπώνουμε το καθαρό εισόδημα

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο χρήστης καλείται να εισάγει το συνολικό εισόδημα της εταιρίας και τον φορολογικό συντελεστή. Οι τιμές αποθηκεύονται στις μεταβλητές income και tax_rate αντίστοιχα. Έπειτα, υπολογίζεται το ποσό του φόρου ως το γινόμενο του εισοδήματος με τον φορολογικό συντελεστή, χωρισμένο με το 100. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή tax_amount. Τέλος, υπολογίζεται το καθαρό εισόδημα αφαιρώντας το ποσό του φόρου από το συνολικό εισόδημα, και το αποτέλεσμα εκτυπώνεται στην οθόνη.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα επικοινωνεί με τον χρήστη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο input() για να ζητήσει και να λάβει τα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζεται για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων.

Αν υποθέσουμε ότι ο χρήστης εισάγει το συνολικό εισόδημα 10000 και τον φορολογικό συντελεστή 20, το αποτέλεσμα που θα εκτυπωθεί στην οθόνη θα είναι:

Το ποσό του φόρου είναι: 2000.0
Το καθαρό εισόδημα είναι: 8000.0

Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος που θα πρέπει να πληρώσει η εταιρία για το συγκεκριμένο εισόδημα είναι 2000.0, ενώ το καθαρό εισόδημα της εταιρίας μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 8000.0.

9 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων