3.2 Μέθοδοι πίνακα στην Python

Η Python παρέχει μια ποικιλία από ενσωματωμένες μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε λίστες. Ακολουθούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους για λίστες:

 • append(): Προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος της λίστας.
 • extend(): Προσθέτει τα στοιχεία μιας άλλης λίστας στο τέλος της τρέχουσας λίστας.
 • insert(): Εισάγει ένα στοιχείο σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα.
 • remove(): Αφαιρεί την πρώτη εμφάνιση ενός στοιχείου από τη λίστα.
 • pop(): Αφαιρεί και επιστρέφει το στοιχείο από μια συγκεκριμένη θέση στη λίστα.
 • index(): Επιστρέφει τη θέση ενός στοιχείου στη λίστα.
 • count(): Μετρά τον αριθμό εμφανίσεων ενός στοιχείου στη λίστα.
 • sort(): Ταξινομεί τη λίστα σε αύξουσα σειρά.
 • reverse(): Αντιστρέφει τη σειρά των στοιχείων στη λίστα.

Αυτές οι μεθόδοι μπορούν να εφαρμοστούν σε μια λίστα για να πραγματοποιήσουν διάφορες ενέργειες όπως προσθήκη, αφαίρεση, ταξινόμηση και αντιστροφή.

Η μέθοδος append() στην Python επιτρέπει την προσθήκη ενός στοιχείου στο τέλος μιας λίστας. Αυτό σημαίνει ότι το νέο στοιχείο θα προστεθεί ως το τελευταίο στοιχείο της λίστας.

fruits = ['apple', 'banana'] # Δημιουργία μιας λίστας με δύο αρχικά στοιχεία: 'apple' και 'banana'
fruits.append('cherry') # Προσθήκη του στοιχείου 'cherry' στο τέλος της λίστας με τη χρήση της μεθόδου append()
print(fruits) # Εκτύπωση της τροποποιημένης λίστας, αναφέροντας τη μεταβλητή fruits

Στον παραπάνω κώδικα, ξεκινάμε με μια λίστα fruits που περιέχει τα στοιχεία 'apple' και 'banana'. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο append() για να προσθέσουμε το στοιχείο 'cherry' στο τέλος της λίστας. Τέλος, εκτυπώνουμε την τροποποιημένη λίστα fruits, και το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ['apple', 'banana', 'cherry'].

Η μέθοδος extend() στην Python χρησιμοποιείται για να προσθέσει πολλαπλά στοιχεία στο τέλος μιας λίστας. Μπορείτε να δώσετε ως όρισμα μια άλλη λίστα ή οποιοδήποτε επαναληπτικό αντικείμενο (όπως μια συμβολοσειρά ή μια tuple) και τα στοιχεία αυτά θα προστεθούν μεμονωμένα στο τέλος της αρχικής λίστας.

fruits = ['apple', 'banana'] # Δημιουργία μιας αρχικής λίστας με φρούτα
more_fruits = ['cherry', 'orange'] # Δημιουργία μιας λίστας με επιπλέον φρούτα

fruits.extend(more_fruits) # Επέκταση της αρχικής λίστας με τα στοιχεία της δεύτερης λίστας

print(fruits) # Εκτύπωση της νέας λίστας που περιλαμβάνει όλα τα φρούτα

Η μέθοδος extend() χρησιμοποιείται για να προσθέσει πολλαπλά στοιχεία στο τέλος μιας λίστας. Στο παράδειγμα αυτό, ξεκινάμε με μια αρχική λίστα fruits που περιέχει τα στοιχεία ‘apple’ και ‘banana’. Έπειτα, έχουμε μια δεύτερη λίστα more_fruits που περιέχει τα στοιχεία ‘cherry’ και ‘orange’. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο extend() στην αρχική λίστα fruits για να προσθέσουμε όλα τα στοιχεία της more_fruits. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα λίστα fruits που περιέχει όλα τα φρούτα, δηλαδή: ‘apple’, ‘banana’, ‘cherry’, ‘orange’. Τέλος, με τη χρήση της εντολής print, εμφανίζουμε την νέα λίστα fruits.

[adinserter block=”2″]

Η μέθοδος insert() στην Python επιτρέπει την εισαγωγή ενός στοιχείου σε μια συγκεκριμένη θέση της λίστας. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο στην αρχή, στο τέλος ή ανάμεσα σε άλλα στοιχεία της λίστας.

fruits = ['apple', 'banana'] # Δημιουργία λίστας με δύο στοιχεία: 'apple' και 'banana'
fruits.insert(1, 'cherry') # Εισαγωγή του στοιχείου 'cherry' στη θέση με δείκτη 1
print(fruits) # Εκτύπωση της λίστας fruits

Ο παραπάνω κώδικας κάνει τα εξής:

 1. Δημιουργεί μια λίστα με δύο στοιχεία, τα οποία είναι οι λέξεις “apple” και “banana”.
 2. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο insert() για να εισάγει το στοιχείο “cherry” στη θέση με δείκτη 1 της λίστας. Καθώς η αρίθμηση των θέσεων στη λίστα ξεκινά από το 0, αυτό σημαίνει ότι το “cherry” θα εισαχθεί μεταξύ του “apple” και του “banana”.
 3. Τέλος, εκτυπώνει την ενημερωμένη λίστα με τη χρήση της εντολής print(). Αν εκτελεστεί ο κώδικας, θα εμφανιστεί η λίστα ['apple', 'cherry', 'banana'], αφού το “cherry” έχει εισαχθεί στη δεύτερη θέση της λίστας.

Η μέθοδος remove() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει το πρώτο στοιχείο με μια συγκεκριμένη τιμή από μια λίστα. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχεία με την ίδια τιμή, η μέθοδος αφαιρεί μόνο το πρώτο από αυτά.

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'] # Δημιουργία μιας λίστας με τα φρούτα 'apple', 'banana' και 'cherry'
fruits.remove('banana') # Αφαίρεση του στοιχείου 'banana' από τη λίστα
print(fruits) # Εκτύπωση της λίστας μετά την αφαίρεση: ['apple', 'cherry']

Ο παραπάνω κώδικας αφαιρεί το στοιχείο “banana” από τη λίστα “fruits” και στη συνέχεια εκτυπώνει την ενημερωμένη λίστα. Αρχικά, η λίστα “fruits” περιέχει τα στοιχεία “apple”, “banana” και “cherry”. Με τη χρήση της μεθόδου remove('banana'), το στοιχείο “banana” αφαιρείται από τη λίστα, με αποτέλεσμα να παραμένουν μόνο τα στοιχεία “apple” και “cherry”. Τέλος, η ενημερωμένη λίστα εκτυπώνεται, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ['apple', 'cherry'].

Η μέθοδος pop() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει το στοιχείο που βρίσκεται στην καθορισμένη θέση μιας λίστας και να το επιστρέψει.

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'] # Αρχική λίστα με φρούτα

removed_item = fruits.pop(1) # Αφαίρεση και αποθήκευση του δεύτερου στοιχείου της λίστας (index 1) στη μεταβλητή removed_item

print(removed_item) # Εκτύπωση του στοιχείου που αφαιρέθηκε, δηλαδή του δεύτερου στοιχείου 'banana'
print(fruits) # Εκτύπωση της ενημερωμένης λίστας χωρίς το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή ['apple', 'cherry']

Ο παραπάνω κώδικας πραγματοποιεί τις εξής ενέργειες:

 1. Ορίζονται τρία στοιχεία στη λίστα fruits: ‘apple’, ‘banana’ και ‘cherry’.
 2. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο pop(1), αφαιρείται το δεύτερο στοιχείο της λίστας, δηλαδή το ‘banana’, και αποθηκεύεται στη μεταβλητή removed_item.
 3. Το περιεχόμενο της μεταβλητής removed_item εκτυπώνεται στην οθόνη, δηλαδή εμφανίζεται το μήνυμα ‘banana’.
 4. Η ενημερωμένη λίστα fruits χωρίς το δεύτερο στοιχείο εκτυπώνεται στην οθόνη, δηλαδή εμφανίζεται η λίστα [‘apple’, ‘cherry’].

Έτσι, ο κώδικας αφαιρεί το στοιχείο ‘banana’ από την αρχική λίστα fruits και το εμφανίζει, ενώ εμφανίζει επίσης την ενημερωμένη λίστα fruits χωρίς το ‘banana’.

[adinserter block=”3″]

Η μέθοδος sort() στην Python χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει τα στοιχεία μιας λίστας. Κατά τη χρήση της μεθόδου sort(), τα στοιχεία της λίστας αναδιατάσσονται σε αύξουσα σειρά, ακολουθώντας την κανονική σειρά ταξινόμησης των αντικειμένων (αριθμητική σειρά, αλφαβητική σειρά κλπ.). Η αρχική λίστα τροποποιείται και τα στοιχεία της ταξινομούνται μόνιμα.

fruits = ['banana', 'apple', 'cherry'] # Αρχικοποίηση της λίστας fruits με τα στοιχεία 'banana', 'apple', 'cherry'
fruits.sort() # Ταξινόμηση της λίστας fruits σε αύξουσα σειρά

print(fruits) # Εκτύπωση της ταξινομημένης λίστας fruits
# Αναμένομενο αποτέλεσμα: ['apple', 'banana', 'cherry']

Ο παραπάνω κώδικας δημιουργεί μια λίστα με ονόματα φρούτων (fruits) και την ταξινομεί σε αύξουσα σειρά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο sort(). Η λίστα αρχικά περιέχει τα στοιχεία ‘banana’, ‘apple’, ‘cherry’. Μετά την εκτέλεση της μεθόδου sort(), η λίστα ταξινομείται και το αποτέλεσμα που εμφανίζεται είναι ['apple', 'banana', 'cherry']. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία της λίστας έχουν ταξινομηθεί σε αλφαβητική σειρά. Τέλος, η print(fruits) εκτυπώνει την ταξινομημένη λίστα.

Η μέθοδος reverse() χρησιμοποιείται για να αντιστρέψει τη σειρά των στοιχείων μιας λίστας. Αν τα στοιχεία αρχικά εμφανίζονται σε μια συγκεκριμένη σειρά, με τη χρήση της μεθόδου reverse(), τα στοιχεία ανατρέπονται και εμφανίζονται σε αντίστροφη σειρά.

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'] # Δημιουργία λίστας με τρία φρούτα
fruits.reverse() # Αντιστροφή της σειράς των στοιχείων στη λίστα

print(fruits) # Εμφανίζει την αντιστραμμένη λίστα με τα φρούτα: ['cherry', 'banana', 'apple']

Ο παραπάνω κώδικας αντιστρέφει τη σειρά των στοιχείων στη λίστα fruits και τα εμφανίζει. Αρχικά, η λίστα fruits περιέχει τα στοιχεία ['apple', 'banana', 'cherry']. Με τη χρήση της μεθόδου reverse(), η σειρά των στοιχείων αντιστρέφεται, δηλαδή η λίστα γίνεται ['cherry', 'banana', 'apple']. Τέλος, το αποτέλεσμα εμφανίζεται με τη χρήση της συνάρτησης print(), εκτυπώνοντας την αντιστραμμένη λίστα με τα φρούτα.

Η συνάρτηση count() χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον αριθμό των εμφανίσεων μιας συγκεκριμένης τιμής σε μια λίστα. Αναλαμβάνει να ελέγξει κάθε στοιχείο της λίστας και να καταμετρήσει πόσες φορές εμφανίζεται η συγκεκριμένη τιμή. Στη συνέχεια, επιστρέφει τον αριθμό των εμφανίσεων αυτής της τιμής.

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry', 'apple'] # Αρχικοποίηση μιας λίστας με φρούτα
count_apples = fruits.count('apple') # Υπολογισμός πόσες φορές εμφανίζεται το "apple" στη λίστα

print(count_apples) # Εκτύπωση του αποτελέσματος του count_apples, που είναι ο αριθμός των εμφανίσεων του "apple"

Ο παραπάνω κώδικας κάνει τα εξής:

 1. Ορίζει μια λίστα με όνομα “fruits” που περιέχει τα στοιχεία “apple”, “banana”, “cherry” και “apple”.
 2. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο .count() στη λίστα “fruits” για να υπολογίσει πόσες φορές εμφανίζεται το στοιχείο “apple” στη λίστα.
 3. Αποθηκεύει το αποτέλεσμα στη μεταβλητή “count_apples”.
 4. Εκτυπώνει την τιμή της μεταβλητής “count_apples”, η οποία αντιστοιχεί στον αριθμό των εμφανίσεων του “apple” στη λίστα “fruits”.

[adinserter block=”4″]

Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, ο κώδικας θα εμφανίσει τον αριθμό 2, καθώς το “apple” εμφανίζεται δύο φορές στη λίστα.

Η μέθοδος index() στην Python χρησιμοποιείται για να επιστρέψει τη θέση του πρώτου στοιχείου με μια συγκεκριμένη τιμή σε μια ακολουθία, όπως μια λίστα.

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'] # Αρχικοποίηση της λίστας fruits με τα στοιχεία 'apple', 'banana', 'cherry'
index_cherry = fruits.index('cherry') # Εύρεση του δείκτη του στοιχείου 'cherry' στη λίστα fruits και αποθήκευσή του στη μεταβλητή index_cherry
print(index_cherry) # Εκτύπωση της τιμής της μεταβλητής index_cherry, η οποία αντιστοιχεί στον δείκτη του στοιχείου 'cherry' στη λίστα fruits

Ο παραπάνω κώδικας πραγματοποιεί τις εξής ενέργειες:

 1. Αρχικοποιεί μια λίστα με τα στοιχεία 'apple', 'banana', 'cherry'.
 2. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο .index() για να εντοπίσει το πρώτο στοιχείο με την τιμή 'cherry' στη λίστα.
 3. Αποθηκεύει τον δείκτη του στοιχείου 'cherry' στη μεταβλητή index_cherry.
 4. Εκτυπώνει την τιμή της μεταβλητής index_cherry, η οποία αντιστοιχεί στον δείκτη του στοιχείου 'cherry' στη λίστα.

Έτσι, ο κώδικας εμφανίζει την έξοδο 2, δηλαδή τον δείκτη του στοιχείου 'cherry' στη λίστα fruits.

Η μέθοδος clear() αφαιρεί όλα τα στοιχεία από μια λίστα, καθιστώντας την άδεια. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εκτέλεση της μεθόδου clear(), η λίστα δεν περιέχει κανένα στοιχείο.

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'] # Αρχικοποίηση της λίστας με τα φρούτα
fruits.clear() # Αδειάζει τη λίστα, δηλαδή αφαιρεί όλα τα στοιχεία της

print(fruits) # Εμφανίζει την τροποποιημένη λίστα, η οποία είναι κενή ([])

Ο παραπάνω κώδικας εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Δημιουργεί μια λίστα με τρία στοιχεία: ‘apple’, ‘banana’, ‘cherry’.
 2. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο clear() στη λίστα fruits για να αφαιρέσει όλα τα στοιχεία από τη λίστα και να την αδειάσει.
 3. Εμφανίζει τη λίστα fruits με τη χρήση της συνάρτησης print(). Αφού η λίστα έχει αδειάσει με τη μέθοδο clear(), το αποτέλεσμα που εκτυπώνεται είναι μια κενή λίστα [].

Συνολικά, ο κώδικας αδειάζει τη λίστα fruits, δηλαδή αφαιρεί όλα τα στοιχεία της, και στη συνέχεια εμφανίζει την κενή λίστα.

6 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων