6.1 Τα λεξικά στην Python – Python Dictionaries

Τα λεξικά στην Python είναι μια δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει στοιχεία σε ζεύγη κλειδιού-τιμής. Ένα λεξικό είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή, που σημαίνει ότι οι εγγραφές δεν αποθηκεύονται σε συγκεκριμένη σειρά. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση και πρόσβαση στα στοιχεία με βάση το κλειδί τους.

Για να δημιουργήσετε ένα λεξικό στην Python, χρησιμοποιείτε τις αγκύλες αρχικά {} και ορίζετε τα ζεύγη κλειδιού-τιμής μέσα σε αυτές. Τα ζεύγη κλειδιού-τιμής αναφέρονται ως “κλειδί: τιμή” και χωρίζονται με κόμμα. Και τα κλειδιά και οι τιμές μπορούν να είναι δεδομένα διαφορετικών τύπων, π.χ. ακέραιοι αριθμοί, αλφαριθμητικά, λίστες ή ακόμη και άλλα λεξικά.

Ορισμένα παραδείγματα δημιουργίας λεξικών στην Python είναι τα εξής:

my_dict = {} # Κενό λεξικό
student = {"name": "John", "age": 20, "grade": "A"} # Λεξικό με πληροφορίες φοιτητή

Στο παράδειγμα, το λεξικό student περιέχει τρία ζεύγη κ

λειδιού-τιμής: το κλειδί “name” με την τιμή “John”, το κλειδί “age” με την τιμή 20 και το κλειδί “grade” με την τιμή “A”.

Παράδειγμα:

my_dict = {
  "brand": "Ford", # Το κλειδί "brand" αντιστοιχεί στη μάρκα "Ford"
  "model": "Mustang", # Το κλειδί "model" αντιστοιχεί στο μοντέλο "Mustang"
  "year": 1964 # Το κλειδί "year" αντιστοιχεί στο έτος κατασκευής 1964
}

Στο παράδειγμα αυτό, έχουμε ένα λεξικό με τρία ζεύγη κλειδιού-τιμής. Κάθε ζεύγος αποτελείται από ένα κλειδί και μια αντίστοιχη τιμή.

 • Το κλειδί “brand” αντιστοιχεί στη μάρκα “Ford”. Αυτό μας δίνει πληροφορίες για τον κατασκευαστή ή τη μάρκα του αυτοκινήτου.
 • Το κλειδί “model” αντιστοιχεί στο μοντέλο “Mustang”. Αυτό μας δίνει πληροφορίες για το συγκεκριμένο μοντέλο του αυτοκινήτου.
 • Το κλειδί “year” αντιστοιχεί στο έτος κατασκευής 1964. Αυτό μας δίνει πληροφορίες για το έτος που παρήχθη το αυτοκίνητο.

Οι σχόλιοι που προστίθενται μετά από κάθε κλειδί-τιμή περιγράφουν τη σημασία ή τη χρήση των δεδομένων. Αυτά τα σχόλια είναι χρήσιμα για να κατανοήσουμε τον τύπο πληροφοριών που αποθηκεύονται σε κάθε κλειδί και να τα χρησιμοποιήσουμε αναλόγως στο πρόγραμμα.

Με τη χρήση του κλειδιού, μπορείτε να προσπελάσετε τις τιμές του λεξικού. Αναφέρεστε στο κλειδί ως ευρετήριο για να ανακτήσετε την αντίστοιχη τιμή που συσχετίζεται με αυτό το κλειδί.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το ακόλουθο κώδικα:

my_dict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}

print(my_dict["brand"]) # Εκτυπώνει "Ford"
print(my_dict["model"]) # Εκτυπώνει "Mustang"
print(my_dict["year"]) # Εκτυπώνει 1964

Όταν εκτελέσουμε αυτόν τον κώδικα, θα προσπελάσουμε τις τιμές του λεξικού my_dict χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κλειδιά τους. Οι εντολές print θα εκτυπώσουν τις αντίστοιχες τιμές στην οθόνη:

Ford
Mustang
1964

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσπελάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις συγκεκριμένες τιμές του λεξικού στο πρόγραμμά μας.

Μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή ενός κλειδιού σε ένα λεξικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάξετε την τιμή που συσχετίζεται με ένα συγκεκριμένο κλειδί στο λεξικό.

Για παράδειγμα, αν έχουμε το παρακάτω λεξικό:

my_dict = {"brand": "Ford", "model": "Mustang", "year": 1964}

Μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή του κλειδιού “model” από “Mustang” σε “GT”. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξής σύνταξη:

my_dict["model"] = "GT"

Μετά την εκτέλεση αυτής της γραμμής κώδικα, το λεξικό θα έχει την εξής μορφή:

{"brand": "Ford", "model": "GT", "year": 1964}

Έτσι, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των κλειδιών στο λεξικό ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για να προσθέσετε ένα νέο ζεύγος κλειδιού-τιμής σε ένα λεξικό στην Python, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αναφερθείτε στο λεξικό με το όνομά του.
 2. Χρησιμοποιήστε τη σύνταξη λεξικού με αγκύλες για να προσδιορίσετε το νέο κλειδί.
 3. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή “=” για να αναθέσετε την τιμή στο νέο κλειδί.

Παράδειγμα:

my_dict = {"brand": "Ford", "model": "Mustang"}

# Προσθήκη νέου ζεύγους κλειδιού-τιμής
my_dict["year"] = 1964

print(my_dict)

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο ζεύγος κλειδιού-τιμής στο λεξικό και να το εμφανίσετε στην έξοδο.

Ας παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα κώδικα που προσθέτει ένα νέο ζεύγος κλειδιού-τιμής σε ένα λεξικό:

my_dict = {"brand": "Ford", "model": "Mustang"}

# Προσθήκη νέου ζεύγους κλειδιού-τιμής
my_dict["color"] = "blue"

print(my_dict)

Αφού εκτελέσετε αυτόν τον κώδικα, το ανανεωμένο λεξικό θα εμφανιστεί στην έξοδο:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'color': 'blue'}

Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσθέσετε νέα ζεύγη κλειδιού-τιμής σε ένα λεξικό στην Python.

Για να αφαιρέσετε ένα ζεύγος κλειδιού-τιμής από ένα λεξικό στην Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή del. Αυτή η εντολή σάς επιτρέπει να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο κλειδί-τιμή από το λεξικό.

Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα λεξικό με το όνομα my_dict και θέλουμε να διαγράψουμε το ζεύγος κλειδιού-τιμής με κλειδί “brand”, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή del ως εξής:

del my_dict["brand"]

Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, το ζεύγος κλειδιού-τιμής με κλειδί “brand” θα αφαιρεθεί από το λεξικό my_dict.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το ακόλουθο λεξικό:

my_dict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}

Αν θέλουμε να διαγράψουμε το ζεύγος κλειδιού-τιμής με κλειδί “brand”, μπορούμε να εκτελέσουμε την εξής εντολή:

del my_dict["brand"]

Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, το λεξικό θα γίνει:

my_dict = {
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}

Το ζεύγος κλειδιού-τιμής με κλειδί “brand” έχει διαγραφεί από το λεξικό.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα κλειδιά ενός λεξικού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο keys(), και στις τιμές του λεξικού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο values(). Αυτές οι μέθοδοι επιστρέφουν αντίστοιχα ένα προσωρινό αντικείμενο που περιέχει τα κλειδιά και τις τιμές του λεξικού.

Μπορείτε να επαναλάβετε πάνω στα κλειδιά χρησιμοποιώντας την μέθοδο keys() σε συνδυασμό με μια δομή επανάληψης, όπως την for, και να επεξεργαστείτε τα κλειδιά όπως επιθυμείτε.

Αντίστοιχα, μπορείτε να επαναλάβετε πάνω στιε τιμές χρησιμοποιώντας την μέθοδο values() και μια δομή επανάληψης. Αυτό σας επιτρέπει να εκτελέσετε ενέργειες σχετικά με τις τιμές του λεξικού.

Με αυτούς τους τρόπους, μπορείτε να εξετάσετε και να χειριστείτε τα κλειδιά και τις τιμές του λεξικού στο πρόγραμμά σας.

# Επανάληψη πάνω στα κλειδιά του λεξικού
for key in my_dict.keys():
  print(key) # Εκτύπωση του κλειδιού

# Επανάληψη πάνω στις τιμές του λεξικού
for value in my_dict.values():
  print(value) # Εκτύπωση της τιμής

Αυτός ο κώδικας επαναλαμβάνει πάνω στα κλειδιά του λεξικού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο keys() και εκτυπώνει κάθε κλειδί. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνει πάνω στις τιμές του λεξικού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο values() και εκτυπώνει κάθε τιμή.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσετε τα κλειδιά και τις τιμές του λεξικού ξεχωριστά και να εκτελέσετε τις απαραίτητες ενέργειες με βάση αυτά.

Μπορείτε να προσπελάσετε και να εξετάσετε κάθε ζεύγος κλειδιού-τιμής ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο items(). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εκτελέσετε κώδικα πάνω από κάθε ζεύγος κλειδιού-τιμής ξεχωριστά, προσπελαύνοντας το κλειδί και την αντίστοιχη τιμή του.

Για παράδειγμα, αν έχουμε το λεξικό my_dict που αναφέρθηκε προηγουμένως:

my_dict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}

Μπορούμε να επαναλάβουμε πάνω από τα ζεύγη κλειδιού-τιμής ως εξής:

for key, value in my_dict.items():
  # Κώδικας που εκτελείται για κάθε ζεύγος κλειδιού-τιμής
  print(key, value) # Εκτύπωση του κλειδιού και της αντίστοιχης τιμής

Σε αυτήν την περίπτωση, ο κώδικας μέσα στη for επανάληψη θα εκτελεστεί τρεις φορές, αντίστοιχα για κάθε ζεύγος κλειδιού-τιμής του λεξικού. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, το key θα αντιστοιχεί στο κλειδί του ζεύγους και το value θα αντιστοιχεί στην αντίστοιχη τιμή.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα λεξικό στην Python για να εκτελέσετε διάφορες εργασίες. Ορισμένες από αυτές τις μεθόδους περιλαμβάνουν:

 • keys(): Επιστρέφει μια λίστα που περιέχει όλα τα κλειδιά του λεξικού.
 • values(): Επιστρέφει μια λίστα που περιέχει όλες τις τιμές του λεξικού.
 • items(): Επιστρέφει μια λίστα με τα ζεύγη κλειδιού-τιμής του λεξικού.
 • get(key): Επιστρέφει την τιμή που αντιστοιχεί στο κλειδί. Εάν το κλειδί δεν υπάρχει, επιστρέφεται η προκαθορισμένη τιμή (αν έχει οριστεί) ή None.
 • pop(key): Αφαιρεί το ζεύγος κλειδιού-τιμής που αντιστοιχεί στο κλειδί και επιστρέφει την αντίστοιχη τιμή.
 • update(other_dict): Ενημερώνει το λεξικό προσθέτοντας τα ζεύγη κλειδιού-τιμής από ένα άλλο λεξικό ή άλλη επαναληπτική δομή δεδομένων.

Αυτές οι μέθοδοι σάς παρέχουν τη δυνατότητα να εκτελέσετε διάφορες εργασίες, όπως προσπέλαση των στοιχείων του λεξικού, αναζήτηση

κλειδιών ή τιμών, αφαίρεση ζευγών κλειδιού-τιμής, και ενημέρωση του λεξικού με νέα δεδομένα.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το παρακάτω λεξικό:

my_dict = {
  "name": "John",
  "age": 30,
  "city": "New York"
}

Τώρα, ας εκτελέσουμε μερικά παραδείγματα χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες μεθόδους:

# Εκτύπωση όλων των κλειδιών
print(my_dict.keys()) # Εκτυπώνει dict_keys(['name', 'age', 'city'])

# Εκτύπωση όλων των τιμών
print(my_dict.values()) # Εκτυπώνει dict_values(['John', 30, 'New York'])

# Εκτύπωση όλων των ζευγών κλειδιού-τιμής
print(my_dict.items()) # Εκτυπώνει dict_items([('name', 'John'), ('age', 30), ('city', 'New York')])

# Πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη τιμή με βάση το κλειδί
print(my_dict.get("name")) # Εκτυπώνει "John"

# Αφαίρεση ενός ζεύγους κλειδιού-τιμής
my_dict.pop("age")
print(my_dict) # Εκτυπώνει {'name': 'John', 'city': 'New York'}

# Ενημέρωση του λεξικού με ένα άλλο λεξικό
new_dict = {"occupation": "Engineer", "country": "USA"}
my_dict.update(new_dict)
print(my_dict) # Εκτυπώνει {'name': 'John', 'city': 'New York', 'occupation': 'Engineer', 'country': 'USA'}

Με αυτά τα παραδείγματα, μπορείτε να δείτε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διάφορες μέθοδοι σε ένα λεξικό για να εκτελέσετε διάφορες εργασίες.

5 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων