Στην Python, τα σύνολα (sets) είναι δομές δεδομένων που παρέχουν πολλές μεθόδους για τη διαχείριση και την επεξεργασία των στοιχείων τους. Μερικές από αυτές τις μεθόδους περιλαμβάνουν την προσθήκη στοιχείου σε ένα σύνολο (add()), την αφαίρεση στοιχείου από ένα σύνολο (remove(), discard(), pop()), την ένωση δύο συνόλων (union()), την τομή δύο συνόλων (intersection()), την διαφορά δύο συνόλων (difference()), την συμμετρική διαφορά δύο συνόλων (symmetric_difference()) και πολλές άλλες.

Αυτές οι μέθοδοι σας επιτρέπουν να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες στα σύνολα, όπως προσθήκη, αφαίρεση, συγχώνευση, ταξινόμηση και πληροφορίες για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά. Η χρήση αυτών των μεθόδων καθιστά ευκολότερο τον χειρισμό και την επεξεργασία συνόλων στη γλώσσα προγραμματισμού Python.

Η μέθοδος add() χρησιμοποιείται για να προσθέσετε ένα στοιχείο σε ένα σύνολο στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Αν υπάρχει ήδη το στοιχείο στο σύνολο, τότε δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο σύνολο. Αντίθετα, αν το στοιχείο δεν υπάρχει, τότε θα προστεθεί στο σύνολο ως νέο στοιχείο.

my_set = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία ενός συνόλου με τρία στοιχεία

my_set.add("orange") # Προσθήκη του στοιχείου "orange" στο σύνολο

print(my_set) # Εκτύπωση του ενημερωμένου συνόλου

# Αποτέλεσμα: {'apple', 'banana', 'cherry', 'orange'}

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε ένα σύνολο my_set που περιέχει τρία στοιχεία: “apple”, “banana” και “cherry”. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο add() για να προσθέσουμε το στοιχείο “orange” στο σύνολο. Τέλος, εκτυπώνουμε το ενημερωμένο σύνολο με τη χρήση της εντολής print(). Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι {'apple', 'banana', 'cherry', 'orange'}.

Η μέθοδος clear() χρησιμοποιείται στη γλώσσα προγραμματισμού Python για να αφαιρέσει όλα τα στοιχεία από ένα σύνολο (set). Όταν καλείται η μέθοδος clear(), το σύνολο αδειάζει και δεν περιέχει κανένα στοιχείο.

my_set = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία ενός συνόλου με τρία στοιχεία
my_set.clear() # Αφαίρεση όλων των στοιχείων από το σύνολο
print(my_set) # Εκτύπωση του συνόλου, το οποίο είναι άδειο

Στον παραπάνω κώδικα, δημιουργείται ένα σύνολο με τρία στοιχεία (“apple”, “banana”, “cherry”). Στη συνέχεια, καλείται η μέθοδος clear() στο σύνολο, που αφαιρεί όλα τα στοιχεία από αυτό. Τέλος, εκτυπώνεται το σύνολο, που πλέον είναι άδειο και η έξοδος είναι “set()”.

Στην Python, η μέθοδος copy() εφαρμόζεται σε ένα σύνολο (set) και επιστρέφει ένα αντίγραφο του συνόλου. Το αντίγραφο που επιστρέφεται είναι ένα νέο σύνολο που περιέχει ακριβώς τα ίδια στοιχεία με το αρχικό σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι αν πραγματοποιηθούν αλλαγές στο αντίγραφο, δεν θα επηρεάσουν το αρχικό σύνολο, και το αρχικό σύνολο δεν θα επηρεαστεί από τις αλλαγές που γίνονται στο αντίγραφο.

Η χρήση της μεθόδου copy() είναι χρήσιμη όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια ανεξάρτητη αντίγραφη ενός συνόλου, ώστε να μπορείτε να την τροποποιήσετε χωρίς να επηρεάσετε το αρχικό σύνολο.

my_set = {"apple", "banana", "cherry"}

# Δημιουργία αντιγράφου του συνόλου
new_set = my_set.copy()

# Εκτύπωση του νέου συνόλου
print(new_set)

Στο παραπάνω παράδειγμα, το αρχικό σύνολο my_set περιέχει τις στοιχεία "apple", "banana" και "cherry". Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο copy(), δημιουργούμε ένα αντίγραφο του my_set και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή new_set. Το new_set είναι ένα νέο σύνολο που περιέχει ακριβώς τα ίδια στοιχεία με το my_set. Στη συνέχεια, με την εντολή print(new_set) εκτυπώνουμε το νέο σύνολο, το οποίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία "apple", "banana" και "cherry". Αυτό δείχνει ότι η μέθοδος copy() δημιουργεί μια ανεξάρτητη αντίγραφη του αρχικού συνόλου.

Η μέθοδος difference() σε ένα σύνολο (set) στην Python επιστρέφει τη διαφορά των δύο συνόλων. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφονται τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο στο πρώτο σύνολο και δεν υπάρχουν στο δεύτερο σύνολο.

Για παράδειγμα, αν έχουμε τα σύνολα set1 = {1, 2, 3} και set2 = {2, 3, 4}, η κλήση της μεθόδου difference() στο set1 με παράμετρο το set2 θα επιστρέψει ένα νέο σύνολο που περιέχει το στοιχείο 1, δηλαδή τη διαφορά των δύο συνόλων: {1}.

Η μέθοδος difference() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσετε τη διαφορά των συνόλων στην Python και να εξάγετε τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δύο σύνολα.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"} # Ορίζουμε το πρώτο σύνολο
set2 = {"banana", "cherry", "orange"} # Ορίζουμε το δεύτερο σύνολο

set3 = set1.difference(set2) # Εφαρμόζουμε τη μέθοδο difference() για να πάρουμε τη διαφορά των δύο συνόλων

print(set3) # Εκτυπώνουμε το αποτέλεσμα, που περιέχει τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο στο πρώτο σύνολο 

Στον παραπάνω κώδικα, δημιουργούμε δύο σύνολα set1 και set2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο difference() στο set1 με παράμετρο το set2 για να πάρουμε τη διαφορά των δύο συνόλων. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο set3. Τέλος, εκτυπώνουμε το set3, που περιέχει τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο στο πρώτο σύνολο, δηλαδή {'apple'}.

[adinserter block=”2″]

Η μέθοδος discard() χρησιμοποιείται σε σύνολα (sets) στη γλώσσα προγραμματισμού Python και αφαιρεί ένα στοιχείο από το σύνολο, αν το στοιχείο υπάρχει. Αν το στοιχείο δεν υπάρχει στο σύνολο, η μέθοδος discard() δεν προκαλεί καμία αλλαγή στο σύνολο.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από ένα σύνολο, αλλά δεν θέλετε να εμφανιστεί κάποιο σφάλμα αν το στοιχείο δεν υπάρχει. Με τη χρήση της μεθόδου discard(), μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα προκαλέσετε καμία εξαίρεση (exception) αν το στοιχείο δεν υπάρχει στο σύνολο.

my_set = {"apple", "banana", "cherry"}

my_set.discard("banana") # Αφαιρεί το στοιχείο "banana" από το σύνολο

print(my_set) # Εκτυπώνει το σύνολο μετά την αφαίρεση του στοιχείου "banana"

Στον παραπάνω κώδικα, το στοιχείο “banana” αφαιρείται από το σύνολο my_set χρησιμοποιώντας τη μέθοδο discard(). Αφού το στοιχείο “banana” υπάρχει στο σύνολο, η μέθοδος discard() το αφαιρεί. Το σύνολο my_set τυπώνεται μετά την αφαίρεση του στοιχείου και παρουσιάζει τα υπόλοιπα στοιχεία: {"apple", "cherry"}.

Η μέθοδος intersection() επιστρέφει την τομή των δύο συνόλων, δηλαδή τα στοιχεία που υπάρχουν και στα δύο σύνολα. Όταν καλείτε τη μέθοδο intersection() σε ένα σύνολο, περνάτε το άλλο σύνολο ως παράμετρο. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο σύνολο που περιέχει μόνο τα κοινά στοιχεία από τα αρχικά δύο σύνολα.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία του πρώτου συνόλου
set2 = {"banana", "cherry", "orange"} # Δημιουργία του δεύτερου συνόλου

set3 = set1.intersection(set2) # Εύρεση της τομής των δύο συνόλων

print(set3) # Εκτύπωση της τομής των δύο συνόλων {"banana", "cherry"}

Η μέθοδος intersection() καλείται στο αρχικό σύνολο set1 και περνάμε ως παράμετρο το σύνολο set2. Αποτέλεσμα είναι ένα νέο σύνολο set3 που περιέχει μόνο τα στοιχεία που υπάρχουν και στα δύο αρχικά σύνολα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το set3 περιέχει τα στοιχεία "banana" και "cherry", αφού αυτά είναι τα κοινά στοιχεία των set1 και set2. Τέλος, εκτυπώνουμε το σύνολο set3 που περιέχει την τομή των δύο αρχικών συνόλων.

Η μέθοδος isdisjoint() στην Python χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν δύο σύνολα είναι διακριτά, δηλαδή αν δεν έχουν κοινά στοιχεία. Επιστρέφει True αν τα σύνολα είναι διακριτά και δεν έχουν κοινά στοιχεία, ενώ επιστρέφει False αν τα σύνολα έχουν τουλάχιστον ένα κοινό στοιχείο.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ελέγξετε αν δύο σύνολα δεδομένων είναι αμοιβαία αποκλειστικά, δηλαδή δεν έχουν κοινά στοιχεία. Μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε αποφάσεις ή να εκτελέσετε κώδικα βάσει του αποτελέσματος του ελέγχου.

Για παράδειγμα:

set1 = {1, 2, 3}
set2 = {4, 5, 6}

print(set1.isdisjoint(set2)) # Εκτυπώνει True

Στο παράδειγμα αυτό, τα σύνολα set1 και set2 δεν έχουν κοινά στοιχεία, οπότε η μέθοδος isdisjoint() επιστρέφει True.

Η μέθοδος issubset() στην Python χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν όλα τα στοιχεία ενός συνόλου υπάρχουν επίσης σε ένα άλλο σύνολο. Αν όλα τα στοιχεία του πρώτου συνόλου είναι παρόντα στο δεύτερο σύνολο, τότε η μέθοδος επιστρέφει True, αλλιώς επιστρέφει False.

Ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου issubset() είναι το εξής:

set1 = {1, 2, 3}
set2 = {1, 2, 3, 4, 5}

print(set1.issubset(set2)) # Εκτυπώνει True

Σε αυτό το παράδειγμα, το σύνολο set1 περιέχει τα στοιχεία 1, 2 και 3, και το σύνολο set2 περιέχει επιπλέον τα στοιχεία 4 και 5. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο issubset(), ελέγχουμε αν όλα τα στοιχεία του set1 υπάρχουν επίσης στο set2, και η έξοδος είναι True, καθώς το set1 είναι υποσύνολο του set2.

Η μέθοδος issuperset() χρησιμοποιείται στην Python για να ελέγξετε εάν το πρώτο σύνολο είναι υπερσύνολο του δεύτερου συνόλου. Συγκεκριμένα, ελέγχει αν όλα τα στοιχεία του δεύτερου συνόλου υπάρχουν στο πρώτο σύνολο.

Η σύνταξη της μεθόδου είναι η εξής: set1.issuperset(set2)

Εάν το σύνολο set1 περιέχει όλα τα στοιχεία του συνόλου set2, η μέθοδος issuperset() επιστρέφει True. Αντίθετα, εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο στο σύνολο set2 που δεν υπάρχει στο set1, η μέθοδος επιστρέφει False.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για να ελέγξετε τη σχέση υπερσυνόλου μεταξύ δύο συνόλων και να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες ενέργειες ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"}
set2 = {"apple", "banana"}

# Ελέγχει αν το set1 είναι υπερσύνολο του set2
print(set1.issuperset(set2)) # Εκτυπώνει True

Στον παραπάνω κώδικα, δημιουργούνται δύο σύνολα set1 και set2. Το set1 περιέχει τα στοιχεία “apple”, “banana” και “cherry”, ενώ το set2 περιέχει μόνο τα στοιχεία “apple” και “banana”.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η μέθοδος issuperset() στο set1 με παράμετρο το set2. Η μέθοδος ελέγχει αν όλα τα στοιχεία του set2 υπάρχουν στο set1. Εφόσον το set1 περιέχει όλα τα στοιχεία του set2, η έκφραση set1.issuperset(set2) αξιολογείται σε True.

Τελικά, το αποτέλεσμα του ελέγχου εκτυπώνεται και θα εμφανιστεί True στην οθόνη.

Η μέθοδος pop() στην Python χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει ένα τυχαίο στοιχείο από ένα σύνολο (set) και να το επιστρέψει. Η ακριβής επιλογή του στοιχείου που θα αφαιρεθεί είναι μη προβλέψιμη και εξαρτάται από την εσωτερική δομή του συνόλου. Κάθε φορά που καλείται η μέθοδος pop(), αφαιρείται ένα τυχαίο στοιχείο και επιστρέφεται.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν το σύνολο είναι άδειο, η κλήση της μεθόδου pop() θα προκαλέσει μια εξαίρεση KeyError. Επίσης, δεν υπάρχει εγγύηση για τη σειρά με την οποία θα αφαιρεθούν τα στοιχεία από το σύνολο, καθώς αυτό εξαρτάται από την εσωτερική υλοποίηση της δομής δεδομένων.

my_set = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία ενός συνόλου με τρία στοιχεία: "apple", "banana", "cherry"
item = my_set.pop() # Αφαίρεση ενός τυχαίου στοιχείου από το σύνολο και αποθήκευσή του στη μεταβλητή item
print(item) # Εκτύπωση του αφαιρεθέντος στοιχείου

Αφού εκτελεστεί ο παραπάνω κώδικας, το στοιχείο που αφαιρέθηκε τυχαία από το σύνολο my_set θα εκτυπωθεί στην οθόνη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε φορά που τρέχετε τον κώδικα, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό, καθώς η μέθοδος pop() αφαιρεί ένα τυχαίο στοιχείο από το σύνολο.

[adinserter block=”3″]

Η μέθοδος remove() στα σύνολα αφαιρεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο από το σύνολο. Αν το στοιχείο υπάρχει στο σύνολο, τότε αφαιρείται. Αν όμως το στοιχείο δεν βρίσκεται στο σύνολο, τότε η μέθοδος θα εγείρει μια εξαίρεση KeyError.

Είναι σημαντικό να ελέγχετε αν ένα στοιχείο υπάρχει στο σύνολο πριν την κλήση της μεθόδου remove(), προκειμένου να αποφύγετε την εγέρση της εξαίρεσης. Μια εναλλακτική λύση για την αφαίρεση ενός στοιχείου από ένα σύνολο είναι η χρήση της μεθόδου discard(), η οποία δεν εγείρει εξαίρεση αν το στοιχείο δεν υπάρχει στο σύνολο.

my_set = {"apple", "banana", "cherry"}
my_set.remove("banana") # Αφαιρεί το στοιχείο "banana" από το σύνολο
print(my_set) # Εκτυπώνει {'apple', 'cherry'}

Στον παραπάνω κώδικα, το στοιχείο “banana” αφαιρείται από το σύνολο my_set με τη χρήση της μεθόδου remove(). Το αποτέλεσμα που εκτυπώνεται είναι {'apple', 'cherry'}, αφού το στοιχείο “banana” έχει αφαιρεθεί από το σύνολο.

Η μέθοδος symmetric_difference() σε ένα σύνολο (set) επιστρέφει το συμμετρικό αποκλειστικό (ή XOR) των στοιχείων μεταξύ δύο συνόλων. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφονται τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δύο σύνολα, αλλά όχι και στα δύο. Αντίθετα, τα στοιχεία που υπάρχουν σε και τα δύο σύνολα ή που απουσιάζουν από και τα δύο σύνολα δεν περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα.

Η χρήση της μεθόδου symmetric_difference() μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εντοπίσετε τις διαφορές μεταξύ δύο συνόλων και να αποκτήσετε ένα νέο σύνολο που περιέχει αυτές τις διαφορές.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"}
set2 = {"banana", "cherry", "orange"}

# Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο symmetric_difference() για να επιστρέψουμε το συμμετρικό αποκλειστικό των δύο συνόλων
set3 = set1.symmetric_difference(set2)

print(set3) # Εκτυπώνει: {'orange', 'apple'}

Στον παραπάνω κώδικα, δημιουργούμε δύο σύνολα set1 και set2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο symmetric_difference() για να επιστρέψουμε το συμμετρικό αποκλειστικό των δύο συνόλων. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο σύνολο set3. Τέλος, εκτυπώνουμε το σύνολο set3, που περιέχει τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δύο σύνολα. Στην περίπτωση μας, εκτυπώνει {'orange', 'apple'}.

Η μέθοδος symmetric_difference_update() σε ένα σύνολο ενημερώνει το ίδιο το σύνολο με το συμμετρικό αποκλειστικό (ή XOR) των στοιχείων του συνόλου και ενός άλλου συνόλου. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που περιέχει μόνο τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δύο σύνολα.

Η μέθοδος symmetric_difference_update() αντικαθιστά τα στοιχεία του πρώτου συνόλου με τα στοιχεία του συμμετρικού αποκλειστικού των δύο συνόλων, ενώ δεν επιστρέφει κάποια τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ενημερώσετε ένα σύνολο με τα στοιχεία που είναι μόνο σε ένα από τα δύο σύνολα, απορρίπτοντας τα κοινά στοιχεία και τη διπλή εμφάνιση των στοιχείων που υπάρχουν σε και τα δύο σύνολα.

Η χρήση της μεθόδου symmetric_difference_update() είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εφαρμόσετε την ενημέρωση απευθείας στο πρώτο σύνολο, χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα σε μια νέα μεταβλητή.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"}
set2 = {"banana", "cherry", "orange"}

set1.symmetric_difference_update(set2) # Ενημερώνει το set1 με το συμμετρικό αποκλειστικό των δύο συνόλων

print(set1) # Εκτυπώνει το ενημερωμένο set1

Στον παραπάνω κώδικα, αρχικά έχουμε δύο σύνολα, το set1 και το set2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο symmetric_difference_update() στο set1, περνώντας το set2 ως παράμετρο. Αυτό ενημερώνει το set1 με τα στοιχεία που αποτελούν το συμμετρικό αποκλειστικό των δύο συνόλων.

Το αποτέλεσμα τυπώνεται με τη χρήση της print(), εμφανίζοντας το ενημερωμένο set1, που περιέχει τα στοιχεία που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δύο σύνολα, απορρίπτοντας τα κοινά στοιχεία.

Η μέθοδος union() σε ένα σύνολο (set) στην Python επιστρέφει την ένωση των δύο συνόλων, δηλαδή τα στοιχεία που υπάρχουν είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο σύνολο, ή και στα δύο. Η μέθοδος δημιουργεί ένα νέο σύνολο που περιέχει όλα τα μοναδικά στοιχεία από τα αρχικά σύνολα.

Για παράδειγμα, αν έχουμε τα σύνολα set1 = {"apple", "banana", "cherry"} και set2 = {"banana", "orange", "kiwi"}, η κλήση της μεθόδου union() θα επιστρέψει ένα νέο σύνολο που περιέχει τα στοιχεία “apple”, “banana”, “cherry”, “orange” και “kiwi”. Τα διπλά στοιχεία (όπως το “banana”) δεν επαναλαμβάνονται στο τελικό σύνολο, καθώς τα σύνολα περιέχουν μόνο μοναδικά στοιχεία.

Η σύνταξη για τη χρήση της μεθόδου union() είναι η εξής: set3 = set1.union(set2). Η μεταβλητή set3 θα περιέχει την ένωση των δύο συνόλων.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία του πρώτου συνόλου
set2 = {"banana", "cherry", "orange"} # Δημιουργία του δεύτερου συνόλου
set3 = set1.union(set2) # Εκτέλεση της συνάρτησης union() για τη συγχώνευση των δύο συνόλων
print(set3) # Εκτύπωση του αποτελέσματος, που περιέχει όλα τα μοναδικά στοιχεία από τα δύο σύνολα

Η συνάρτηση union() εκτελεί τη συγχώνευση δύο συνόλων. Παράγει ένα νέο σύνολο που περιέχει όλα τα μοναδικά στοιχεία από τα αρχικά σύνολα set1 και set2. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που περιέχει τις φρούτες “apple”, “banana”, “cherry” και “orange”. Αυτό το σύνολο εκτυπώνεται χρησιμοποιώντας την εντολή print().

Η μέθοδος update() ενημερώνει το πρώτο σύνολο προσθέτοντας τα στοιχεία από ένα άλλο σύνολο ή οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική δομή δεδομένων. Κατά την ενημέρωση, αφαιρούνται τυχόν διπλότυπα στοιχεία.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία του πρώτου συνόλου με στοιχεία "apple", "banana" και "cherry"
set2 = {"banana", "cherry", "orange"} # Δημιουργία του δεύτερου συνόλου με στοιχεία "banana", "cherry" και "orange"
set1.update(set2) # Ενημέρωση του πρώτου συνόλου προσθέτοντας τα στοιχεία του δεύτερου συνόλου
print(set1) # Εκτύπωση του ενημερωμένου συνόλου

Στον παραπάνω κώδικα, δημιουργούμε δύο σύνολα set1 και set2 με συγκεκριμένα στοιχεία. Έπειτα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο update() για να ενημερώσουμε το set1, προσθέτοντας τα στοιχεία του set2 σε αυτό. Καθώς το set1 είναι ένα σύνολο, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν διπλότυπα στοιχεία στο τελικό αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα που εκτυπώνεται είναι το ενημερωμένο σύνολο set1, το οποίο περιέχει τα στοιχεία “apple”, “banana”, “cherry” και “orange”.

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους, μπορείτε να αξιοποιήσετε και να επεξεργαστείτε σύνολα στην Python. Τα σύνολα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη διαχείριση μοναδικών στοιχείων, καθώς εξασφαλίζουν ότι κάθε στοιχείο εμφανίζεται μόνο μία φορά.

Με τη χρήση των μεθόδων όπως η union() και η update(), μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες μαθηματικές πράξεις στα σύνολα, όπως η τομή (intersection), η ένωση (union), η διαφορά (difference) και η συμμετρική διαφορά (symmetric difference) στοιχείων. Αυτές οι πράξεις σας επιτρέπουν να εκτελέσετε περίπλοκες λογικές και αναλύσεις στα δεδομένα σας.

Με την κατανόηση αυτών των μεθόδων και λειτουργιών, έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε σύνολα με ευκολία και να εφαρμόσετε ποικίλες πράξεις πάνω τους στην Python.

[adinserter block=”4″]

Εκτός από τις μεθόδους που αναφέραμε προηγουμένως, η Python παρέχει επίσης ενσωματωμένες συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εργαστείτε με σύνολα. Ορισμένες από αυτές τις συναρτήσεις περιλαμβάνουν:

 • len(set): Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων του συνόλου.
 • max(set): Επιστρέφει το μέγιστο στοιχείο του συνόλου.
 • min(set): Επιστρέφει το ελάχιστο στοιχείο του συνόλου.
 • sum(set): Υποθέτοντας ότι τα στοιχεία του συνόλου είναι αριθμοί, επιστρέφει το άθροισμά τους.

Αυτές οι συναρτήσεις μπορούν να είναι χρήσιμες για την απόκτηση γενικών πληροφοριών για ένα σύνολο, όπως η αριθμός των στοιχείων, το μεγαλύτερο ή μικρότερο στοιχείο ή ακόμη και ο συνολικός αριθμητικός άθροισμα των αριθμητικών στοιχείων.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

my_set = {1, 3, 5, 7, 9}

# Εκτυπώνει το πλήθος των στοιχείων του συνόλου
print(len(my_set)) # Εκτυπώνει "5"

# Εκτυπώνει το μέγιστο στοιχείο του συνόλου
print(max(my_set)) # Εκτυπώνει "9"

# Εκτυπώνει το ελάχιστο στοιχείο του συνόλου
print(min(my_set)) # Εκτυπώνει "1"

# Εκτυπώνει το άθροισμα των στοιχείων του συνόλου
print(sum(my_set)) # Εκτυπώνει "25"

Ο κώδικας που δόθηκε περιλαμβάνει τη χρήση των ενσωματωμένων συναρτήσεων len(), max(), min() και sum() για την εκτέλεση λειτουργιών πάνω σε ένα σύνολο (my_set).

 1. Η συνάρτηση len(my_set) επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων του συνόλου. Στην προκειμένη περίπτωση, εκτυπώνει το αποτέλεσμα 5, διότι το σύνολο my_set περιλαμβάνει 5 στοιχεία.
 2. Η συνάρτηση max(my_set) επιστρέφει το μεγαλύτερο στοιχείο του συνόλου. Στην περίπτωση αυτή, εκτυπώνει το αποτέλεσμα 9, καθώς αυτό είναι το μεγαλύτερο στοιχείο του συνόλου.
 3. Η συνάρτηση min(my_set) επιστρέφει το μικρότερο στοιχείο του συνόλου. Στην περίπτωση αυτή, εκτυπώνει το αποτέλεσμα 1, καθώς αυτό είναι το μικρότερο στοιχείο του συνόλου.
 4. Η συνάρτηση sum(my_set) υποθέτει ότι τα στοιχεία του συνόλου είναι αριθμοί και επιστρέφει το άθροισμά τους. Στην περίπτωση αυτή, εκτυπώνει το αποτέλεσμα 25, καθώς το άθροισμα των αριθμών 1, 3, 5, 7 και 9 είναι 25.
5 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων