Για να περιηγηθείτε σε ένα σύνολο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν βρόχο for:

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
for x in thisset:
  print(x) # Εκτύπωση του κάθε στοιχείου του συνόλου

Αυτό θα εκτυπώσει το κάθε στοιχείο του συνόλου σε μια νέα γραμμή.

Στην Python, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συνδυάσετε δύο ή περισσότερα σύνολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο union(), η οποία επιστρέφει ένα νέο σύνολο που περιέχει όλα τα στοιχεία από τα δύο σύνολα. Για παράδειγμα:

# Δημιουργία δύο συνόλων
set1 = {"apple", "banana", "cherry"}
set2 = {"orange", "mango", "apple"}

# Χρήση της μεθόδου union() για την ένωση των δύο συνόλων
set3 = set1.union(set2)
print(set3) # Εκτύπωση του αποτελέσματος: {'mango', 'banana', 'apple', 'cherry', 'orange'}

# Ενημέρωση του πρώτου συνόλου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο update()
set1.update(set2)
print(set1) # Εκτύπωση του αποτελέσματος: {'mango', 'banana', 'apple', 'cherry', 'orange'}

Στον παραπάνω κώδικα, δημιουργούνται δύο σύνολα set1 και set2 με στοιχεία φρούτων. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Η μέθοδος union() χρησιμοποιείται για να ενώσει τα σύνολα set1 και set2, δημιουργώντας ένα νέο σύνολο set3 που περιέχει όλα τα μοναδικά στοιχεία από τα δύο αρχικά σύνολα. Το αποτέλεσμα εκτυπώνεται και παρουσιάζεται ως {'mango', 'banana', 'apple', 'cherry', 'orange'}.
 2. Η μέθοδος update() εφαρμόζεται στο set1 για να ενημερωθεί με τα στοιχεία του set2. Η ενημέρωση σημαίνει ότι τα στοιχεία του set2 που δεν υπάρχουν ήδη στο set1 προστίθενται σε αυτό. Το αποτέλεσμα εκτυπώνεται και παρουσιάζεται ως {'mango', 'banana', 'apple', 'cherry', 'orange'}. Το set1 τώρα περιέχει όλα τα στοιχεία και των δύο αρχικών συνόλων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο intersection_update() για να διατηρήσετε μόνο τα αντικείμενα που υπάρχουν και στα δύο σύνολα. Αυτή η μέθοδος τροποποιεί το πρώτο σύνολο έτσι ώστε να περιέχει μόνο τα κοινά στοιχεία μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου συνόλου.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα:

set1 = {"apple", "banana", "cherry"}
set2 = {"google", "microsoft", "apple"}

# Εφαρμόζουμε τη μέθοδο intersection_update() στο set1 για να διατηρήσουμε μόνο τα κοινά στοιχεία μεταξύ του set1 και του set2
set1.intersection_update(set2)

print(set1) # Εκτυπώνει το αποτέλεσμα της πράξης intersection_update(), που είναι τα κοινά στοιχεία των set1 και set2

Η μέθοδος intersection_update() εφαρμόζεται στο πρώτο σύνολο (set1) και τροποποιεί το σύνολο επί τόπου, κρατώντας μόνο τα στοιχεία που είναι κοινά μεταξύ του set1 και του set2. Έτσι, το set1 θα περιέχει μόνο τα κοινά στοιχεία αφού εκτελεστεί η intersection_update().

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο intersection() αντί για τη μέθοδο intersection_update() για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο που θα περιέχει τα κοινά στοιχεία των αρχικών συνόλων, χωρίς να τροποποιήσετε τα αρχικά σύνολα. Η μέθοδος intersection() επιστρέφει ένα νέο σύνολο που περιέχει τα κοινά στοιχεία των συνόλων, ενώ τα αρχικά σύνολα παραμένουν αμετάβλητα.

set1 = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία του πρώτου συνόλου
set2 = {"google", "microsoft", "apple"} # Δημιουργία του δεύτερου συνόλου

set3 = set1.intersection(set2) # Εύρεση της τομής των δύο συνόλων

print(set3) # Εκτύπωση της τομής των συνόλων, που περιέχεται στο set3

Στον παραπάνω κώδικα, δημιουργούνται δύο σύνολα set1 και set2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η μέθοδος intersection() για να βρεθεί η τομή των δύο συνόλων, δηλαδή τα στοιχεία που είναι κοινά σε αμφότερα τα σύνολα. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο σύνολο set3. Τέλος, εκτυπώνεται η τομή των συνόλων, που βρίσκεται στο set3.

Το αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο {"apple"} καθώς αυτό είναι το μόνο κοινό στοιχείο στα δύο σύνολα, αλλά τα αρχικά σύνολα set1 και set2 δεν έχουν τροποποιηθεί.

Η μέθοδος symmetric_difference_update() διατηρεί μόνο τα στοιχεία που δεν είναι παρόντα και στα δύο σύνολα. Αυτό σημαίνει ότι θα αφαιρέσει τα κοινά στοιχεία από τα σύνολα, αφήνοντας μόνο τα μη-κοινά στοιχεία.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση:

set1 = {1, 2, 3, 4}
set2 = {3, 4, 5, 6}

set1.symmetric_difference_update(set2)

print(set1) # Εκτύπωση του ανανεωμένου set1 μετά τη χρήση της μεθόδου symmetric_difference_update()

Το αποτέλεσμα στην οθόνη θα είναι:

{1, 2, 5, 6}

Όπως μπορείτε να δείτε, τα κοινά στοιχεία 3 και 4 έχουν αφαιρεθεί από το αρχικό set1, καθώς είναι παρόντα και στα δύο σύνολα. Αντίθετα, προστέθηκαν τα μη-κοινά στοιχεία 5 και 6, τα οποία είναι παρόντα μόνο σε ένα από τα δύο σύνολα.

5 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων