5.2 Πρόσβαση στα στοιχεία ενός Set (συνόλου)

Σε ένα σύνολο στην Python δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία αναφερόμενοι σε έναν δείκτη ή ένα κλειδί, όπως συμβαίνει με λίστες ή λεξικά. Αντ’ αυτού, μπορούμε να διατρέξουμε τα στοιχεία ενός συνόλου χρησιμοποιώντας μια επανάληψη for, η οποία επιτρέπει να επεξεργαστούμε κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Επίσης, μπορούμε να ελέγξουμε αν μια συγκεκριμένη τιμή είναι παρούσα σε ένα σύνολο χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί in.

Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα σύνολο my_set που περιέχει τις τιμές “apple”, “banana” και “cherry”, μπορούμε να διατρέξουμε τα στοιχεία του ως εξής:

my_set = {"apple", "banana", "cherry"}

for item in my_set:
  print(item) # Εκτύπωση κάθε στοιχείου του συνόλου

# Αποτέλεσμα:
# apple
# banana
# cherry

Επίσης, μπορούμε να ελέγξουμε αν μια συγκεκριμένη τιμή είναι παρούσα στο σύνολο χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί in:

my_set = {"apple", "banana", "cherry"}

if "banana" in my_set:
  print("Το σύνολο περιέχει τη λέξη 'banana'")

# Αποτέλεσμα:
# Το σύνολο περιέχει τη λέξη 'banana'

Με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να διαχειριστούμε τα στοιχεία ενός συνόλου στην Python.

Παρακάτω είναι μερικά ακόμα παραδείγματα:

my_set = {"apple", "banana", "cherry"}

# Διάτρηση του συνόλου και εκτύπωση όλων των στοιχείων
for x in my_set:
  print(x)

# Έλεγχος εάν το "banana" είναι παρόν στο σύνολο
print("banana" in my_set) # Εκτύπωση True

# Προσθήκη ενός στοιχείου στο σύνολο
my_set.add("orange")
print(my_set) # Εκτύπωση {'orange', 'apple', 'banana', 'cherry'}

# Αφαίρεση ενός στοιχείου από το σύνολο
my_set.remove("banana")
print(my_set) # Εκτύπωση {'orange', 'apple', 'cherry'}

# Αφαίρεση του τελευταίου στοιχείου από το σύνολο
my_set.pop()
print(my_set) # Εκτύπωση {'apple', 'cherry'}

Αυτός ο κώδικας μας δείχνει πώς μπορούμε να επαναλάβουμε τα στοιχεία του συνόλου, να ελέγξουμε εάν ένα στοιχείο είναι παρόν στο σύνολο, να προσθέσουμε ένα στοιχείο στο σύνολο, να αφαιρέσουμε ένα στοιχείο από το σύνολο και να αφαιρέσουμε το τελευταίο στοιχείο από το σύνολο.

Παρατηρούμε ότι τα σετ είναι μη-ταξινομημένα, άρα οι σειρές στις οποίες εισάγονται τα στοιχεία δεν θα διατηρηθούν κατά την εκτύπωση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σετ χρησιμοποιούν μια δομή δεδομένων που βασίζεται στον κανόνα της κατακερματισμένης αναζήτησης (hashing), η οποία δεν διατηρεί την αρχική σειρά των στοιχείων.

Όταν δημιουργείτε ένα σετ, δεν μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που περιέχει, αλλά μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ενός υπάρχοντος στοιχείου σε ένα σετ, αλλά μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία ή να αφαιρέσετε υπάρχοντα στοιχεία.

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο σε ένα σετ στην Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο add(). Η μέθοδος add() προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο σετ, αν δεν υπάρχει ήδη εκεί. Αν το στοιχείο υπάρχει ήδη στο σετ, δεν γίνεται καμία αλλαγή και το σετ παραμένει αναλλοίωτο.

Για παράδειγμα:

my_set = {"apple", "banana", "cherry"}
my_set.add("orange")
print(my_set) # Εκτυπώνει {'orange', 'apple', 'banana', 'cherry'}

Στον παραπάνω κώδικα, αρχικά δημιουργούμε ένα σετ με τρία στοιχεία: “apple”, “banana” και “cherry”. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο add() για να προσθέσουμε το στοιχείο “orange” στο σετ. Όταν εκτυπώνουμε το σετ, παρατηρούμε ότι το “orange” έχει προστεθεί και τα στοιχεία εμφανίζονται με έναν αυθαίρετο (μη διάταξης) τρόπο.

Η μέθοδος add() προσθέτει ένα στοιχείο στο σετ, ενώ διατηρεί τη μη διπλοεγγραφή των στοιχείων. Αν το στοιχείο υπάρχει ήδη στο σετ, δεν θα προστεθεί ξανά.

Με τη χρήση της μεθόδου update(), μπορείτε να προσθέσετε πολλά στοιχεία σε ένα σύνολο (set).

Η μέθοδος update() δέχεται ως είσοδο ένα επαναληπτικό αντικείμενο, όπως μια λίστα, μια πλειάδα ή ένα άλλο σύνολο, και προσθέτει κάθε στοιχείο από αυτό το επαναληπτικό αντικείμενο στο σύνολο (αν δεν υπάρχει ήδη στο σύνολο). Αν υπάρχουν ήδη ορισμένα στοιχεία στο σύνολο, αυτά δεν επηρεάζονται ή διαγράφονται.

Με τη χρήση της μεθόδου update(), μπορείτε να προσθέσετε μια ολόκληρη λίστα στο σύνολο, εξασφαλίζοντας ότι κάθε μοναδικό στοιχείο της λίστας θα προστεθεί στο σύνολο μόνο μία φορά.

Παράδειγμα:

my_set = {"apple", "banana", "cherry"} # Δημιουργία ενός αρχικού συνόλου με τρεις στοιχεία: apple, banana, cherry
my_list = ["orange", "mango", "grapes"] # Δημιουργία μιας λίστας με τρία στοιχεία: orange, mango, grapes
my_set.update(my_list) # Προσθήκη των στοιχείων της λίστας στο σύνολο με τη χρήση της μεθόδου update()
print(my_set) # Εκτύπωση του ενημερωμένου συνόλου

Αυτός ο κώδικας δημιουργεί ένα σύνολο my_set με τις τιμές “apple”, “banana” και “cherry”. Στη συνέχεια, δημιουργεί μια λίστα my_list με τις τιμές “orange”, “mango” και “grapes”. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη μέθοδο update() για να προσθέσει κάθε στοιχείο από τη λίστα στο σύνολο. Τέλος, εκτυπώνει το περιεχόμενο του συνόλου my_set.

Το σύνολο my_set θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και των δύο αρχικών συλλογών, χωρίς διπλότυπα. Η σειρά των στοιχείων στο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει, καθώς τα σύνολα σε Python δεν διατηρούν τη σειρά των στοιχείων τους.

5 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων