3.7 Προσπέλαση στοιχείων σε λίστα

Στην Python, υπάρχουν διάφορες μεθόδοι για να διατρέξετε τα στοιχεία μιας λίστας. Ακολουθούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους:

Χρήση του βρόχου for: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν βρόχο for για να διατρέξετε τα στοιχεία μιας λίστας ένα-ένα.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

# Θα προσπελάσουμε τη λίστα των φρούτων και αποθηκεύουμε κάθε φρούτο στη μεταβλητή "fruit"
for fruit in fruits:
  # Εκτύπωση του τρέχοντος φρούτου
  print(fruit)

Στον παραπάνω κώδικα, χρησιμοποιούμε μια δομή επανάληψης for για να προσπελάσουμε κάθε στοιχείο στη λίστα fruits. Σε κάθε επανάληψη, η μεταβλητή fruit λαμβάνει την τιμή του τρέχοντος φρούτου και στη συνέχεια εκτυπώνεται με τη χρήση της εντολής print(). Έτσι, τα φρούτα "apple", "banana" και "cherry" θα εκτυπωθούν στη σειρά.

Αυτό το παράδειγμα θα εκτυπώσει κάθε στοιχείο της λίστας fruits, ένα-ένα:

apple
banana
cherry

Η μέθοδος enumerate() σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε μια λίστα και να λάβετε το ευρετήριο (δείκτη) κάθε στοιχείου κατά τη διάρκεια της επανάληψης. Μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αναφερθείτε τόσο στο στοιχείο όσο και στο αντίστοιχο ευρετήριο του.

Η σύνταξη της enumerate() είναι η εξής:

for index, element in enumerate(list):
  # Κώδικας επεξεργασίας

Σε κάθε επανάληψη, η μεταβλητή index λαμβάνει το ευρετήριο του τρέχοντος στοιχείου και η μεταβλητή element λαμβάνει την τιμή του ίδιου στοιχείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεταβλητές για να εκτελέσετε επιπλέον ενέργειες ή να αναφερθείτε σε αυτές μέσα στον κώδικα της επανάληψης.

Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο enumerate():

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for index, fruit in enumerate(fruits):
  print(f"Το φρούτο με ευρετήριο {index} είναι {fruit}")

Αυτός ο κώδικας θα εκτυπώσει:

Το φρούτο με ευρετήριο 0 είναι apple
Το φρούτο με ευρετήριο 1 είναι banana
Το φρούτο με ευρετήριο 2 είναι cherry

Έτσι, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τόσο στην τιμή του στοιχείου όσο και στο αντίστοιχο ευρετήριο του χρησιμοποιώντας τη μέθοδο enumerate().

Η δομή επανάληψης while σας επιτρέπει να επαναλαμβάνετε έναν κομμάτι κώδικα όσο ισχύει μια συγκεκριμένη συνθήκη. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για να διατρέξετε τα στοιχεία μιας λίστας, αν και αυτή η προσέγγιση είναι λιγότερο συνηθισμένη από τη χρήση της δομής επανάληψης for.

Η γενική μορφή της δομής while είναι η εξής:

while condition:
  # Κώδικας επανάληψης

Ο κώδικας επανάληψης θα εκτελείται επανειλημμένα όσο η συνθήκη είναι αληθής. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι η συνθήκη θα αλλάξει κάποια στιγμή, διαφορετικά θα δημιουργηθεί ένα άπειρο loop.

Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα χρήσης της δομής while για να διατρέξετε τα στοιχεία μιας λίστας:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
index = 0

while index < len(fruits):
  print(fruits[index])
  index += 1

Ο παραπάνω κώδικας χρησιμοποιεί τη δομή while για να διατρέξει τη λίστα fruits. Η μεταβλητή index αντιπροσωπεύει τον δείκτη που καθορίζει τη θέση του τρέχοντος φρούτου στη λίστα.

Σε κάθε επανάληψη, εκτυπώνεται το φρούτο που βρίσκεται στη θέση index της λίστας. Έπειτα, ο δείκτης αυξάνεται κατά 1 με την εντολή index += 1, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο φρούτο κατά την επόμενη επανάληψη.

Η έξοδος του παραπάνω κώδικα θα είναι:

apple
banana
cherry

Είναι σημαντικό να προσέχετε τη συνθήκη που χρησιμοποιείτε στη δομή while, καθώς πρέπει να διασφαλίζετε ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή για να αποφύγετε άπειρα loops.

Η συνάρτηση zip() είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού Python που επιτρέπει την ταυτόχρονη διάσχιση πολλών λιστών (ή άλλων αντικειμένων που είναι επαναληπτικά) και τη λήψη ενός στοιχείου από κάθε λίστα κάθε φορά.

Η σύνταξη της συνάρτησης zip() είναι η εξής:

zip(list1, list2, ...)

Μπορείτε να περάσετε όσες λίστες θέλετε ως ορίσματα στη συνάρτηση zip(). Κατά τη διάρκεια της επανάληψης, η zip() θα επιστρέψει έναν επαναληπτή, από τον οποίο μπορείτε να ανακτήσετε ένα στοιχείο από κάθε λίστα κάθε φορά.

Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση zip():

names = ["Alice", "Bob", "Charlie"] # Λίστα με ονόματα
ages = [25, 32, 40] # Λίστα με ηλικίες

# Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση zip(), συνδέουμε τα ονόματα και τις ηλικίες
# και επαναλαμβάνουμε τα αντίστοιχα ζεύγη
for name, age in zip(names, ages):
  print(f"{name} είναι {age} ετών") # Εκτύπωση του ονόματος και της ηλικίας

Αυτός ο κώδικας χρησιμοποιεί τη συνάρτηση zip() για να συνδέσει τα ονόματα και τις ηλικίες από τις αντίστοιχες λίστες. Στη συνέχεια, μέσω του βρόχου for, επαναλαμβάνονται τα ζεύγη ονομάτων και ηλικιών, και για κάθε επανάληψη εκτυπώνεται το όνομα με την αντίστοιχη ηλικία.

Αυτός ο κώδικας θα εκτυπώσει:

Alice είναι 25 ετών
Bob είναι 32 ετών
Charlie είναι 40 ετών

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων