3.6 Διαγραφή στοιχείων σε λίστα

Στην Python, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αφαιρέσετε στοιχεία από μια λίστα. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα:

Με τη χρήση της μεθόδου remove(), μπορούμε να αφαιρέσουμε το πρώτο στοιχείο από μια λίστα που ταιριάζει με την τιμή που παρέχεται ως όρισμα. Η μέθοδος remove() αναζητά την πρώτη εμφάνιση της τιμής στη λίστα και την αφαιρεί.

Παραδείγματα χρήσης:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.remove(3)
print(my_list) # Εμφανίζει: [1, 2, 4, 5]

my_list = ["apple", "banana", "cherry", "banana"]
my_list.remove("banana")
print(my_list) # Εμφανίζει: ["apple", "cherry", "banana"]

Στα παραπάνω παραδείγματα, η μέθοδος remove() χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει την πρώτη εμφάνιση της τιμής 3 από τη λίστα my_list στο πρώτο παράδειγμα, και την πρώτη εμφάνιση της τιμής “banana” στο δεύτερο παράδειγμα.


Με τη χρήση της μεθόδου pop(), μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα στοιχείο από μια λίστα στην καθορισμένη θέση ευρετηρίου και να το επιστρέψουμε. Εάν δεν προσδιοριστεί ευρετήριο, η pop() αφαιρεί και επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο της λίστας.

Παραδείγματα χρήσης:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

# Αφαιρεί και επιστρέφει το στοιχείο στη θέση ευρετηρίου 2
removed_element = my_list.pop(2)
print(removed_element) # Επιστρέφει: 3
print(my_list) # Εμφανίζει: [1, 2, 4, 5]

# Αφαιρεί και επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο της λίστας
last_element = my_list.pop()
print(last_element) # Επιστρέφει: 5
print(my_list) # Εμφανίζει: [1, 2, 4]

Στο παράδειγμα παραπάνω, η pop(2) αφαιρεί το στοιχείο με ευρετήριο 2 (δηλαδή το 3) από τη λίστα και το επιστρέφει. Στη συνέχεια, η pop() χωρίς ευρετήριο αφαιρεί και επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο της λίστας (δηλαδή το 5). Οι τροποποιημένες λίστες εμφανίζονται μετά την εφαρμογή της pop().

Η λέξη-κλειδί del χρησιμοποιείται στη γλώσσα προγραμματισμού Python για την αφαίρεση στοιχείων από μια δομή δεδομένων, όπως μια λίστα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση ενός στοιχείου με βάση τη θέση του ευρετηρίου ή για την αφαίρεση ενός εύρους ευρετηρίων.

Για παράδειγμα, αν έχουμε μια λίστα my_list και θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα στοιχείο βάσει της θέσης του ευρετηρίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή del ως εξής:

my_list = ["apple", "banana", "cherry"]
del my_list[1]
print(my_list) # Επιστρέφει: ['apple', 'cherry']

Στο παραπάνω παράδειγμα, το στοιχείο με ευρετήριο 1 (“banana”) αφαιρείται από τη λίστα, και το αποτέλεσμα είναι η ενημερωμένη λίστα my_list που περιέχει τα στοιχεία “apple” και “cherry”.

Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το del για την αφαίρεση ενός εύρους ευρετηρίων. Για παράδειγμα:

my_list = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi"]
del my_list[1:4]
print(my_list) # Επιστρέφει: ['apple', 'kiwi']

Στο παραπάνω παράδειγμα, το εύρος ευρετηρίων 1:4 (συμπεριλαμβανομένου του 1, αλλά μη συμπεριλαμβανομένου του 4) αφαιρείται από τη λίστα, και το αποτέλεσμα είναι η ενημερωμένη λίστα my_list που περιέχει τα στοιχεία “apple” και “kiwi”.

Με τη χρήση της μεθόδου clear(), μπορούμε να αφαιρέσουμε όλα τα στοιχεία από μια λίστα, αφήνοντά την κενή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που περιείχε η λίστα θα διαγραφούν και δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο που να την αποτελεί.

Για παράδειγμα:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.clear()
print(my_list) # Εκτύπωση: []

Στον παραπάνω κώδικα, η λίστα my_list αρχικά περιέχει τα στοιχεία [1, 2, 3, 4, 5]. Με τη χρήση της μεθόδου clear(), αφαιρούμε όλα τα στοιχεία και η λίστα γίνεται κενή ([]). Η εκτύπωση print(my_list) θα εμφανίσει την άδεια λίστα ([]).

Μπορείτε να αφαιρέσετε στοιχεία από μια λίστα χρησιμοποιώντας την τεχνική του list comprehension. Με το list comprehension, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα επιλέγοντας μόνο τα στοιχεία που πληρούν μια συγκεκριμένη συνθήκη.

Ο γενικός τύπος του list comprehension είναι ο εξής:

new_list = [expression for item in old_list if condition]

Όπου:

 • expression είναι η έκφραση που ορίζει πώς θα μετασχηματιστεί κάθε στοιχείο της λίστας.
 • item είναι η μεταβλητή που αντιπροσωπεύει κάθε στοιχείο της λίστας.
 • old_list είναι η αρχική λίστα από την οποία θα αφαιρεθούν τα στοιχεία.
 • condition είναι η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται για να συμπεριληφθεί ένα στοιχείο στη νέα λίστα.

Όταν χρησιμοποιείτε το list comprehension για να αφαιρέσετε στοιχεία, η condition πρέπει να είναι η αντίθετη συνθήκη από αυτή που θα επέλεγε τα επιθυμητά στοιχεία.

Παράδειγμα:

Συνοψίζοντας, η Python παρέχει διάφορους τρόπους για να αφαιρέσετε στοιχεία από μια λίστα, όπως οι μέθοδοι remove(), pop(), clear(), η λέξη-κλειδί del, και η χρήση list comprehension. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις ανάγκες του προγράμματός σας και το πώς θέλετε να διαχειριστείτε τα στοιχεία της λίστας.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] # Αρχική λίστα με αριθμούς
even_numbers = [x for x in numbers if x % 2 == 0] # Νέα λίστα με τους άρτιους αριθμούς

# Το list comprehension παράγει τη λίστα even_numbers, επιλέγοντας μόνο τους αριθμούς από την αρχική λίστα
# που είναι διαιρέσιμοι με το 2 (δηλαδή άρτιοι).

# Το αποτέλεσμα θα είναι:
# even_numbers = [2, 4, 6, 8, 10]

Στο παραπάνω παράδειγμα, δημιουργούμε μια νέα λίστα even_numbers, η οποία περιέχει μόνο τους άρτιους αριθμούς από την αρχική λίστα numbers.

Το list comprehension σας επιτρέπει να εκφράσετε συνοπτικά και αποδοτικά τη διαδικασία αφαίρεσης στοιχείων από μια λίστα, δημιουργώντας παράλληλα μια νέα λίστα που περιέχει μόνο τα επιθυμητά στοιχεία.

Με τη χρήση του list comprehension, μπορείτε να συνδυάσετε τη λογική της αφαίρεσης στοιχείων με τη δημιουργία μιας νέας λίστας στην ίδια γραμμή κώδικα. Αυτό οδηγεί σε πιο συμπυκνωμένο και κατανοητό κώδικα.

Το list comprehension είναι μια ισχυρή τεχνική στη γλώσσα προγραμματισμού Python που μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και να κάνει τον κώδικά σας πιο αποδοτικό και ευανάγνωστο.

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων