3.5 Προσθήκη στοιχείων σε λίστα

Στην Python, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε μια λίστα με τρεις τρόπους:

  1. Χρήση του τελεστή “+” για συγχώνευση λιστών: Μπορείτε να συνδυάσετε δύο λίστες χρησιμοποιώντας τον τελεστή “+”. Ο τελεστής “+” εφαρμόζεται μεταξύ δύο λιστών και δημιουργεί μια νέα λίστα που περιέχει όλα τα στοιχεία από τις αρχικές λίστες.
  2. Χρήση της μεθόδου append() για προσθήκη ενός στοιχείου: Η μέθοδος append() εφαρμόζεται σε μια λίστα και προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος της λίστας.
  3. Χρήση της μεθόδου extend() για προσθήκη πολλών στοιχείων: Η μέθοδος extend() εφαρμόζεται σε μια λίστα και προσθέτει πολλά στοιχεία στο τέλος της λίστας. Τα νέα στοιχεία πρέπει να παρέχονται ως αργοί (iterables), όπως μια λίστα ή μια άλλη ακολουθία.

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρεις τρόπους, μπορείτε να επεκτείνετε και να τροποποιείτε μια λίστα στην Python.

Παραδείγματα:

  1. Προσθήκη στοιχείων με τον τελεστή “+”:
my_list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
my_list2 = ["orange", "kiwi", "melon"]

# Προσθήκη των δύο λιστών με τον τελεστή +
my_list = my_list1 + my_list2

print(my_list)  # Εκτύπωση της συνενωμένης λίστας

# Η λίστα θα έχει τη μορφή: ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon"]

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε δύο λίστες, την my_list1 και την my_list2, που περιέχουν ονόματα φρούτων. Θέλουμε να συνδυάσουμε αυτές τις δύο λίστες σε μία νέα λίστα my_list.

Χρησιμοποιούμε τον τελεστή + για να πραγματοποιήσουμε τη συνένωση των δύο λιστών. Ο τελεστής + συνδέει τις δύο λίστες, δημιουργώντας μια νέα λίστα που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των αρχικών λιστών.

Η εκτύπωση print(my_list) εμφανίζει τη νέα λίστα my_list, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία από τις δύο αρχικές λίστες. Το αποτέλεσμα θα είναι ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon"].

  1. Προσθήκη στοιχείου με τη χρήση της μεθόδου append():
my_list = ["apple", "banana", "cherry"]

# Προσθήκη του στοιχείου "orange" στο τέλος της λίστας
my_list.append("orange")

print(my_list)  # Εκτύπωση της ενημερωμένης λίστας

# Η λίστα θα έχει τη μορφή: ["apple", "banana", "cherry", "orange"]

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια αρχική λίστα my_list που περιέχει ονόματα φρούτων. Θέλουμε να προσθέσουμε το στοιχείο “orange” στο τέλος της λίστας.

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο append() για να προσθέσουμε το νέο στοιχείο στη λίστα. Η κλήση my_list.append("orange") προσθέτει την τιμή “orange” στο τέλος της λίστας my_list.

Έτσι, η εκτύπωση print(my_list) εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα my_list, η οποία θα έχει τη μορφή ["apple", "banana", "cherry", "orange"].

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στο τέλος μιας λίστας στην Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο append(). Η μέθοδος append() εφαρμόζεται σε μια λίστα και δέχεται ένα όρισμα, το οποίο είναι το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε

Παράδειγμα:

my_list = ["apple", "banana", "cherry"]

# Προσθήκη του στοιχείου "orange" στο τέλος της λίστας
my_list.append("orange")

print(my_list)  # Εκτύπωση της ενημερωμένης λίστας

# Η λίστα θα έχει τη μορφή: ["apple", "banana", "cherry", "orange"]

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια λίστα my_list που περιέχει ονόματα φρούτων. Θέλουμε να προσθέσουμε το στοιχείο “orange” στο τέλος της λίστας.

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο append() στη λίστα my_list για να προσθέσουμε το στοιχείο “orange”. Η μέθοδος append() προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος της λίστας.

Έτσι, η εκτύπωση print(my_list) εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα my_list μετά την προσθήκη, η οποία θα έχει τη μορφή ["apple", "banana", "cherry", "orange"].

Για να εισάγετε ένα στοιχείο σε ένα συγκεκριμένο δείκτη (index) μιας λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο insert().

Η σύνταξη της μεθόδου insert() είναι η εξής:

list.insert(index, element)

όπου list είναι η λίστα στην οποία θέλετε να εισάγετε το στοιχείο, index είναι ο δείκτης στον οποίο θέλετε να εισάγετε το στοιχείο, και element είναι το στοιχείο που θέλετε να εισάγετε.

Ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου insert() για την εισαγωγή ενός στοιχείου σε μια συγκεκριμένη θέση της λίστας είναι το παρακάτω:

Παράδειγμα:

my_list = ["apple", "banana", "cherry"]

# Εισαγωγή του στοιχείου "orange" στην αρχή της λίστας
my_list.insert(0, "orange")

print(my_list)  # Εκτύπωση της ενημερωμένης λίστας

# Η λίστα θα έχει τη μορφή: ["orange", "apple", "banana", "cherry"]

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια λίστα my_list που περιέχει ονόματα φρούτων. Θέλουμε να εισάγουμε το στοιχείο “orange” στην αρχή της λίστας.

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο insert() της λίστας για να εισάγουμε ένα στοιχείο σε μια συγκεκριμένη θέση. Στην περίπτωσή μας, χρησιμοποιούμε my_list.insert(0, "orange") για να εισάγουμε το “orange” στη θέση 0 της λίστας, που αντιστοιχεί στην αρχή της λίστας.

Έτσι, η εκτύπωση print(my_list) εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα my_list μετά την εισαγωγή, η οποία θα έχει τη μορφή ["orange", "apple", "banana", "cherry"]

Για να προσθέσετε στοιχεία από μια άλλη λίστα στην τρέχουσα λίστα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο extend(). Η μέθοδος extend() δέχεται μια λίστα ως όρισμα και προσθέτει όλα τα στοιχεία της λίστας αυτής στο τέλος της τρέχουσας λίστας.

Παράδειγμα:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

# Επέκταση της λίστας list1 με τα στοιχεία της λίστας list2
list1.extend(list2)

print(list1)  # Εκτύπωση της ενημερωμένης λίστας

# Η λίστα list1 θα περιέχει τα στοιχεία: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε δύο λίστες, την list1 που περιέχει τα στοιχεία [1, 2, 3] και την list2 που περιέχει τα στοιχεία [4, 5, 6].

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο extend() στη λίστα list1 για να προσθέσουμε τα στοιχεία της λίστας list2 στο τέλος της list1.

Η εκτύπωση print(list1) εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα list1, η οποία θα περιέχει τα στοιχεία [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο extend() όχι μόνο για να προσθέσετε λίστες, αλλά και οποιοδήποτε iterable αντικείμενο στο τέλος μιας λίστας. Ένα iterable αντικείμενο είναι οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να επαναληφθεί, όπως tuples, sets, dictionaries κ.λπ.

Η μέθοδος extend() δέχεται ένα iterable αντικείμενο ως όρισμα και προσθέτει όλα τα στοιχεία του στο τέλος της λίστας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδυάσετε πολλά στοιχεία από διάφορα iterable αντικείμενα σε μια λίστα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο extend().

Έτσι, αντί για λίστες, μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε iterable αντικείμενο στη λίστα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο extend(). Αυτό σας παρέχει την ευελιξία να επεκτείνετε τη λίστα με διάφορους τύπους δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Παράδειγμα:

my_list = ["apple", "banana", "cherry"]
my_tuple = ("orange", "kiwi", "melon")
my_set = {"pear", "strawberry", "pineapple"}
my_dict = {"lemon": 7, "grapefruit": 5, "lime": 3}

# Προσθήκη των στοιχείων του tuple στη λίστα
my_list.extend(my_tuple)

# Προσθήκη των στοιχείων του set στη λίστα
my_list.extend(my_set)

# Προσθήκη των κλειδιών του λεξικού στη λίστα
my_list.extend(my_dict.keys())

print(my_list)

Στον παραπάνω κώδικα, έχουμε μια λίστα my_list που περιέχει αρχικά τα στοιχεία “apple”, “banana” και “cherry”. Έχουμε επίσης ένα tuple my_tuple με τα στοιχεία “orange”, “kiwi” και “melon”, ένα set my_set με τα στοιχεία “pear”, “strawberry” και “pineapple”, και ένα λεξικό my_dict με τα κλειδιά “lemon”, “grapefruit” και “lime” και τις αντίστοιχες τιμές.

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο extend() για να προσθέσουμε τα στοιχεία του tuple, του set και των κλειδιών του λεξικού στη λίστα my_list. Έτσι, η εκτύπωση print(my_list) εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα my_list, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αρχικά στοιχεία της λίστας, τα στοιχεία του tuple, τα στοιχεία του set και τα κλειδιά του λεξικού.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω εντολής είναι η προσθήκη των στοιχείων του tuple, του set και του dictionary στο τέλος της λίστας my_list. Η έξοδος του παραπάνω κώδικα θα είναι:

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange', 'kiwi', 'melon', 'pineapple', 'strawberry', 'pear', 'lime', 'lemon', 'grapefruit']

Παρατηρήστε ότι τα στοιχεία του tuple, του set και του dictionary προστέθηκαν στο τέλος της λίστας my_list. Επίσης, το dictionary προστέθηκε στη λίστα ως λίστα από τα κλειδιά του.

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων