5.5 Τεμαχισμός Ακολουθιών (Sequence Slicing) στην Python

Η Python παρέχει τη δυνατότητα να “κόβουμε” ή να αναπαριστούμε τμήματα από ακολουθίες (όπως λίστες, tuples και strings) με τη χρήση του slicing. Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό με διαφορετικούς τρόπους.

Καθορισμός Τμήματος με Αρχικό και Τελικό Δείκτη

Μπορείτε να καθορίσετε ένα τμήμα μιας ακολουθίας δίνοντας έναν αρχικό και έναν τελικό δείκτη. Ο αρχικός δείκτης δηλώνει από πού ξεκινάει το τμήμα, ενώ ο τελικός δείκτης δηλώνει πού τελειώνει (αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται).

sequence = [1, 2, 3, 4, 5]
slice = sequence[1:3] # Επιστρέφει [2, 3]

Καθορισμός Τμήματος μόνο με Τελικό Δείκτη

Αν ορίσετε μόνο έναν τελικό δείκτη, το τμήμα θα ξεκινάει από την αρχή της ακολουθίας μέχρι τον καθορισμένο τελικό δείκτη.

slice = sequence[:3] # Επιστρέφει [1, 2, 3]

Καθορισμός Τμήματος μόνο με Αρχικό Δείκτη

Αντίστοιχα, αν ορίσετε μόνο έναν αρχικό δείκτη, το τμήμα θα ξεκινάει από τον καθορισμένο αρχικό δείκτη και θα φτάνει μέχρι το τέλος της ακολουθίας.

slice = sequence[2:] # Επιστρέφει [3, 4, 5]

Η αναπαράσταση τμημάτων (slicing) είναι ένας πολύ ισχυρός και ευέλικτος τρόπος για τη διαχείριση δεδομένων σε ακολουθίες στην Python, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση και τροποποίηση τμημάτων αυτών των δεδομένων.

Προχωρημένη Χρήση Αναπαράστασης Τμημάτων (Advanced Slicing) στην Python

Η Python προσφέρει πολλές ευελικτίες στην αναπαράσταση τμημάτων ακολουθιών, όπως λίστες, tuples και strings. Ας εξετάσουμε αυτές τις δυνατότητες πιο αναλυτικά.

Αναπαράσταση Τμήματος Χωρίς Δείκτες

Μπορείτε να αντιγράψετε μια ακολουθία χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση τμημάτων χωρίς να ορίσετε δείκτες:

sequence = [1, 2, 3, 4, 5]
copy = sequence[:] # Δημιουργεί αντίγραφο της λίστας

Αναπαράσταση Τμήματος με Βήματα

Μπορείτε να καθορίσετε ένα βήμα για την αναπαράσταση τμημάτων, το οποίο καθορίζει πόσα στοιχεία θα παραλειφθούν μεταξύ κάθε στοιχείου που επιλέγεται.

every_second_item = sequence[::2] # Επιστρέφει κάθε δεύτερο στοιχείο: [1, 3, 5]

Αναπαράσταση Τμήματος με Αρνητικούς Δείκτες και Βήματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρνητικούς δείκτες και βήματα για να αντιστρέψετε τη σειρά των στοιχείων της ακολουθίας.

reversed_sequence = sequence[::-1] # Αντιστρέφει τη λίστα: [5, 4, 3, 2, 1]

Τροποποίηση Λιστών μέσω Αναπαράστασης Τμημάτων

Μπορείτε να τροποποιήσετε μέρη μιας λίστας, αναθέτοντας νέες τιμές σε μια αναπαράσταση τμημάτων της.

sequence[1:3] = [9, 9] # Αντικαθιστά τμήμα της λίστας: [1, 9, 9, 4, 5]

Η προχωρημένη αναπαράσταση τμημάτων αποτελεί μια ισχυρή δυνατότητα της Python, η οποία επιτρέπει την ευέλικτη διαχείριση και τροποποίηση δεδομένων σε ακολουθίες.

Χρήση της Εντολής del στην Python

Η εντολή del στην Python είναι ένας ισχυρός τρόπος για τη διαγραφή στοιχείων από λίστες, την αφαίρεση τμημάτων λίστας, καθώς και για την διαγραφή μεταβλητών από την τρέχουσα συνεδρία. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Διαγραφή Στοιχείου σε Συγκεκριμένο Δείκτη Λίστας

Μπορείτε να διαγράψετε ένα στοιχείο από μια λίστα σε έναν συγκεκριμένο δείκτη χρησιμοποιώντας την εντολή del.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
del numbers[2] # Διαγράφει το στοιχείο στον δείκτη 2 (τον αριθμό 3)
print(numbers) # Εμφανίζει [1, 2, 4, 5]

Διαγραφή Τμήματος από Λίστα

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή del για τη διαγραφή ενός τμήματος της λίστας.

del numbers[1:3] # Διαγράφει τα στοιχεία στους δείκτες 1 έως 2
print(numbers) # Εμφανίζει [1, 5]

Διαγραφή Όλης της Λίστας

Η del μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ολόκληρης της λίστας.

del numbers[:] # Διαγράφει όλα τα στοιχεία της λίστας
print(numbers) # Εμφανίζει []

Διαγραφή Μεταβλητής από την Τρέχουσα Συνεδρία

Μπορείτε να διαγράψετε ολοκληρωτικά μια μεταβλητή από την τρέχουσα συνεδρία.

x = 10
del x # Διαγράφει την μεταβλητή x

Η εντολή del είναι ένας χρήσιμος τρόπος για τη διαχείριση της μνήμης και την τροποποίηση λιστών ή άλλων ακολουθιών στην Python. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς η διαγραφή στοιχείων ή μεταβλητών είναι μη αναστρέψιμη στο πλαίσιο μιας συνεδρίας.

12 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων