5.7 Ταξινόμηση Λιστών στην Python

Στην Python, η ταξινόμηση δεδομένων σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά είναι μια συχνή εργασία. Μπορείτε να ταξινομήσετε λίστες χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μέθοδο sort() ή την ενσωματωμένη συνάρτηση sorted().

Ταξινόμηση Λίστας σε Φθίνουσα Σειρά

Για να ταξινομήσετε μια λίστα σε φθίνουσα σειρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο sort() της λίστας με το όρισμα reverse=True ή τη συνάρτηση sorted() με τα ίδια ορίσματα.

Χρήση της Μεθόδου sort()

numbers = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5]
numbers.sort(reverse=True)  # Ταξινομεί την λίστα in-place σε φθίνουσα σειρά
print(numbers)  # Εμφανίζει [9, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1]

Χρήση της Συνάρτησης sorted()

numbers = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5]
sorted_numbers = sorted(numbers, reverse=True)  # Δημιουργεί μια νέα ταξινομημένη λίστα
print(sorted_numbers)  # Εμφανίζει [9, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1]

Η διαφορά μεταξύ της sort() και της sorted() είναι ότι η sort() ταξινομεί την λίστα in-place (δηλαδή αλλάζει την τρέχουσα λίστα), ενώ η sorted() δημιουργεί μια νέα ταξινομημένη λίστα, αφήνοντας την αρχική λίστα αμετάβλητη.

12 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων