5.10 Κατανόηση των Συντακτικών Σχημάτων των Λιστών (List Comprehensions) στην Python

Οι list comprehensions στην Python είναι μια συνοπτική και εκφραστική μέθοδος για τη δημιουργία λιστών. Παρέχουν μια συνοπτική σύνταξη για την παραγωγή νέων λιστών με εφαρμογή ενός εκφραστικού στοιχείου σε κάθε στοιχείο μιας ήδη υπάρχουσας ακολουθίας και προαιρετικά φιλτράροντας στοιχεία με βάση συγκεκριμένες συνθήκες.

Δημιουργία Λίστας Ακεραίων με List Comprehension

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα ακεραίων από μια άλλη ακολουθία (όπως εύρος ή άλλη λίστα) χρησιμοποιώντας list comprehension.

squares = [x**2 for x in range(10)]
print(squares)  # Εμφανίζει τα τετράγωνα των αριθμών από 0 έως 9

Mapping: Εφαρμογή Λειτουργιών σε List Comprehension

Μπορείτε να εφαρμόσετε λειτουργίες στα στοιχεία μιας λίστας κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας λίστας.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
doubled = [x * 2 for x in numbers]
print(doubled)  # Διπλασιάζει κάθε στοιχείο της λίστας

Filtering: Χρήση if Clauses σε List Comprehensions

Μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν όρο if για να φιλτράρετε στοιχεία κατά τη δημιουργία της νέας λίστας.

even_numbers = [x for x in range(10) if x % 2 == 0]
print(even_numbers)  # Εμφανίζει μόνο τους ζυγούς αριθμούς

Επεξεργασία Στοιχείων Άλλης Λίστας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία μιας υπάρχουσας λίστας για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα.

python
original_numbers = [1, -2, 3, -4, 5]
absolute_values = [abs(x) for x in original_numbers]
print(absolute_values)  # Εμφανίζει τις απόλυτες τιμές των αριθμών

Οι list comprehensions είναι ένας ισχυρός τρόπος για τη δημιουργία και τροποποίηση λιστών στην Python, παρέχοντας μια πιο συνοπτική και εκφραστική εναλλακτική σε πιο παραδοσιακούς βρόχους και διαδικασίες.

12 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων