3.8 Μέτρα Κεντρικής Τάσης – Μέσος Όρος, Διάμεσος και Επικρατούσα Τιμή (Mean, Median, Mode)

Στην στατιστική ανάλυση δεδομένων, τα μέτρα κεντρικής τάσης παρέχουν μια συνοπτική εικόνα του κεντρικού χαρακτήρα ενός σετ δεδομένων. Τα τρία βασικά μέτρα κεντρικής τάσης είναι ο μέσος όρος, ο διάμεσος και η επικρατούσα τιμή.

1. Μέσος Όρος (Mean)

Ο μέσος όρος είναι η μέση τιμή ενός σετ αριθμών και υπολογίζεται προσθέτοντας όλους τους αριθμούς και διαιρώντας το σύνολο με τον αριθμό των αριθμών.

2. Διάμεσος (Median)

Ο διάμεσος είναι ο αριθμός που βρίσκεται στη μέση ενός διατεταγμένου σετ δεδομένων. Για να υπολογίσετε τον διάμεσο, ταξινομήστε τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά και βρείτε τον αριθμό που βρίσκεται ακριβώς στη μέση της λίστας.

3. Επικρατούσα Τιμή (Mode)

Η επικρατούσα τιμή είναι ο πιο συχνά εμφανιζόμενος αριθμός σε ένα σετ δεδομένων. Μπορεί να υπάρχει περισσότερες από μία επικρατούσες τιμές σε ένα σετ δεδομένων, ή καμία αν δεν υπάρχει κάποιος αριθμός που εμφανίζεται περισσότερο από τους άλλους.

Αυτά τα τρία μέτρα προσφέρουν διαφορετικές προοπτικές για την κατανόηση των δεδομένων. Ο μέσος όρος είναι χρήσιμος για την παροχή μιας γενικής ιδέας για τη μέση τιμή, ενώ ο διάμεσος είναι χρήσιμος σε περιπτώσεις με ακραίες τιμές που μπορεί να παραποιήσουν τον μέσο όρο. Η επικρατούσα τιμή δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων τιμών.

Χρήση της Ενσωματωμένης Βιβλιοθήκης statistics της Python για τον Υπολογισμό του Μέσου Όρου, Διαμέσου και Επικρατούσας Τιμής

Η βιβλιοθήκη statistics της Python παρέχει συναρτήσεις για τον υπολογισμό των βασικών μετρήσεων κεντρικής τάσης, όπως ο μέσος όρος, ο διάμεσος και η επικρατούσα τιμή. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει πρώτα να εισάγετε την βιβλιοθήκη statistics.

Εισαγωγή της Βιβλιοθήκης statistics

import statistics

Υπολογισμός Μέσου Όρου, Διαμέσου και Επικρατούσας Τιμής

Αφού εισάγετε τη βιβλιοθήκη, μπορείτε να καλέσετε τις αντίστοιχες συναρτήσεις για τον υπολογισμό των μετρήσεων. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια λίστα βαθμολογιών grades και θέλουμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο, τον διάμεσο και την επικρατούσα τιμή αυτών των βαθμών:

grades = [85, 93, 45, 89, 85]

# Μέσος Όρος
mean = statistics.mean(grades)

# Διάμεσος
median = statistics.median(grades)

# Επικρατούσα Τιμή
mode = statistics.mode(grades)

print(f"Μέσος Όρος: {mean}")
print(f"Διάμεσος: {median}")
print(f"Επικρατούσα Τιμή: {mode}")

Στο παράδειγμα αυτό, οι συναρτήσεις mean, median και mode της βιβλιοθήκης statistics υπολογίζουν αντίστοιχα τον μέσο όρο, τον διάμεσο και την επικρατούσα τιμή των βαθμολογιών που βρίσκονται στη λίστα grades. Αυτό καθιστά την ανάλυση δεδομένων πιο αποδοτική και ευκολότερη, ειδικά σε περιπτώσεις με μεγάλα σετ δεδομένων.

10 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων