Τα statements if, else, και else if χρησιμοποιούνται στην JavaScript για να εκτελέσουν διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με την αποτίμηση μιας συνθήκης. Αυτές οι δομές ελέγχου επιτρέπουν στον κώδικα να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τις συνθήκες που ισχύουν κατά την εκτέλεση.

Ας δούμε την σύνταξη των if, else, και else if statements:

if (condition) {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί εάν η συνθήκη είναι αληθής
} else if (anotherCondition) {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί εάν η anotherCondition είναι αληθής
} else {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί εάν καμία από τις προηγούμενες συνθήκες δεν είναι αληθής
}

Το if ελέγχει μια συνθήκη. Εάν η συνθήκη είναι αληθής, τότε εκτελείται ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στο block του if. Εάν η συνθήκη δεν είναι αληθής, τότε παρακάμπτεται ο κώδικας του if και συνεχίζει στο επόμενο else if ή else block, εάν υπάρχει.

Το else if χρησιμοποιείται για να ελέγξει μια διαφορετική συνθήκη, αν η προηγούμενη συνθήκη ήταν ψευδής. Εάν η συνθήκη του else if είναι αληθής, τότε εκτελείται ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στο block του else if. Εάν και η συνθήκη του else if είναι ψευδής, τότε παρακάμπτεται ο κώδικας του else if και συνεχίζει στο block του else, εάν υπάρχει.

Το else χρησιμοποιείται ως default ενέργεια όταν καμία από τις προηγούμενες συνθήκες δεν είναι αληθείς. Ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στο block του else θα εκτελεστεί μόνο αν καμία από τις προηγούμενες συνθήκες δεν είναι αληθείς.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

const age = 18;

if (age < 18) {
 console.log("Είστε ανήλικος.");
} else if (age >= 18 && age < 65) {
 console.log("Είστε ενήλικος.");
} else {
 console.log("Είστε συνταξιούχος.");
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, ανάλογα με την ηλικία του χρήστη, τυπώνεται ένα διαφορετικό μήνυμα στην κονσόλα. Αν η ηλικία είναι λιγότερη από 18, τυπώνεται το μήνυμα “Είστε ανήλικος”. Αν η ηλικία είναι μεταξύ 18 και 64, τυπώνεται το μήνυμα “Είστε ενήλικος”. Και αν η ηλικία είναι 65 ή μεγαλύτερη, τυπώνεται το μήνυμα “Είστε συνταξιούχος”.

[adinserter block=”2″]

Οι συνθήκες χρησιμοποιούνται στον κώδικα για να πραγματοποιήσουν διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με την αξιολόγηση μιας συνθήκης. Οι δηλώσεις συνθήκης μας επιτρέπουν να πάρουμε αποφάσεις και να εκτελέσουμε διαφορετικό κώδικα ανάλογα με το αν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής.

Παρακάτω είναι η γενική μορφή των συνθηκών στην JavaScript:

 1. Χρησιμοποιήστε την if για να καθορίσετε ένα block κώδικα που θα εκτελεστεί αν μια καθορισμένη συνθήκη είναι αληθής.
if (condition) {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η συνθήκη είναι αληθής
}
 1. Χρησιμοποιήστε το else για να καθορίσετε ένα block κώδικα που θα εκτελεστεί αν η ίδια συνθήκη είναι ψευδής.
if (condition) {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η συνθήκη είναι αληθής
} else {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η συνθήκη είναι ψευδής
}
 1. Χρησιμοποιήστε το else if για να καθορίσετε μια νέα συνθήκη που θα ελεγχθεί αν η πρώτη συνθήκη είναι ψευδής.
if (condition1) {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η συνθήκη 1 είναι αληθής
} else if (condition2) {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η συνθήκη 2 είναι αληθής
} else {
 // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν καμία από τις προηγούμενες συνθήκες δεν είναι αληθείς
}
 1. Χρησιμοποιήστε το switch για να καθορίσετε πολλά block κώδικα που θα εκτελεστούν ανάλογα με την τιμή μιας μεταβλητής.
switch (expression) {
 case value1:
  // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η expression είναι ίση με value1
  break;
 case value2:
  // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η expression είναι ίση με value2
  break;
 default:
  // Κώδικας που θα εκτελεστεί αν η expression δεν είναι ίση με κανένα από τα value1 και value2
}

Οι συνθήκες είναι πολύ χρήσιμες για την εκτέλεση διαφορετικών ενεργειών βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων στον κώδικά μας. Χρησιμοποιήστε τις για να ελέγχετε τη ροή του προγράμματος και να πάρετε αποφάσεις σε διαφορετικές περιπτώσεις.

[adinserter block=”3″]

Παρακάτω σας παρέχω μερικά παραδείγματα χρήσης συνθηκών (if, else, else if) και δομής επιλογής (switch) στην JavaScript:

Παράδειγμα 1: Χρήση if, else

const age = 18;

if (age >= 18) {
 console.log("Είστε ενήλικας.");
} else {
 console.log("Είστε ανήλικος.");
}

Παράδειγμα 2: Χρήση if, else if, else

const grade = 85;

if (grade >= 90) {
 console.log("Άριστα");
} else if (grade >= 80) {
 console.log("Πολύ καλά");
} else if (grade >= 60) {
 console.log("Καλά");
} else {
 console.log("Κάτω από το 60%");
}

Παράδειγμα 3: Χρήση switch

const day = 2;
let dayName;

switch (day) {
 case 1:
  dayName = "Δευτέρα";
  break;
 case 2:
  dayName = "Τρίτη";
  break;
 case 3:
  dayName = "Τετάρτη";
  break;
 case 4:
  dayName = "Πέμπτη";
  break;
 case 5:
  dayName = "Παρασκευή";
  break;
 case 6:
  dayName = "Σάββατο";
  break;
 case 7:
  dayName = "Κυριακή";
  break;
 default:
  dayName = "Μη έγκυρη ημέρα";
}

console.log(`Σήμερα είναι ${dayName}.`);

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα χρήσης συνθηκών και δομής επιλογής στην JavaScript. Μπορείτε να τα τροποποιήσετε ή να τα επεκτείνετε ανάλογα με τις ανάγκες του κώδικά σας.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων