Στην JavaScript, το boolean είναι ένας τύπος δεδομένων που μπορεί να πάρει δύο δυνατές τιμές: true ή false. Τα booleans χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της αλήθειας ή της ψευδαισθήσεως μιας δήλωσης.

Οι boolean τιμές είναι συχνά το αποτέλεσμα των συγκρίσεων ή των λογικών εκφράσεων. Οι σύγκρισεις επιστρέφουν boolean τιμές, όπως παρακάτω:

const x = 5;
const y = 10;

const isEqual = x === y; // false, επειδή ο x δεν είναι ίσος με τον y
const isGreater = x > y; // false, επειδή ο x δεν είναι μεγαλύτερος του y
const isLess = x < y;  // true, επειδή ο x είναι μικρότερος του y

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις boolean τιμές για να πάρετε αποφάσεις ή να ελέγξετε συνθήκες χρησιμοποιώντας δομές ελέγχου όπως η if:

const age = 25;

if (age >= 18) {
 console.log("Είστε ενήλικας.");
} else {
 console.log("Είστε ανήλικος.");
}

Στο παράδειγμα αυτό, ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής age, θα εκτυπωθεί ανάλογα το μήνυμα “Είστε ενήλικας” ή “Είστε ανήλικος”.

Οι boolean τιμές είναι απαραίτητες για να διαχειριστείτε τον έλεγχο ροής του προγράμματος και να προσδιορίσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια ενέργεια θα πρέπει να εκτελεστεί.

Η συνάρτηση Boolean() είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της JavaScript που μετατρέπει μια τιμή σε αντίστοιχη boolean τιμή. Η σύνταξη είναι η εξής:

Boolean(value)

Όταν περάσετε μια τιμή στη συνάρτηση Boolean(), αυτή θα επιστρέψει την αντίστοιχη boolean τιμή:

 • Αν η τιμή είναι μη-μηδενικός αριθμός, μη κενό string, αντικείμενο ή array, η Boolean() θα επιστρέψει true.
 • Αν η τιμή είναι μηδέν, κενό string (""), null, undefined, ή NaN, η Boolean() θα επιστρέψει false.

[adinserter block=”2″]

Παραδείγματα:

console.log(Boolean(5));     // true
console.log(Boolean("Hello"));  // true
console.log(Boolean({}));     // true
console.log(Boolean([]));     // true

console.log(Boolean(0));     // false
console.log(Boolean(""));     // false
console.log(Boolean(null));    // false
console.log(Boolean(undefined)); // false
console.log(Boolean(NaN));    // false

Η συνάρτηση Boolean() είναι χρήσιμη όταν θέλετε να μετατρέψετε μια τιμή σε boolean και να τη χρησιμοποιήσετε για ελέγχους ή για να αναπαραστήσετε την αλήθεια ή τη ψευδαίσθηση ενός δεδομένου.

Οι συγκρίσεις και οι συνθήκες είναι σημαντικές έννοιες στην προγραμματιστική γλώσσα JavaScript. Χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν συγκεκριμένες συνθήκες και να λάβουν αποφάσεις βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων.

Ας δούμε κάποια παραδείγματα για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν οι συγκρίσεις και οι συνθήκες στη JavaScript:

Συγκρίσεις

Οι συγκρίσεις συγκρίνουν δύο τιμές και επιστρέφουν μια boolean τιμή (true ή false) ανάλογα με το αν η συγκρίση είναι αληθής ή ψευδής.

Σύμβολα συγκρίσεων:

 • ==: Ισότητα. Επιστρέφει true αν οι δύο τιμές είναι ίσες.
 • !=: Όχι ισότητα. Επιστρέφει true αν οι δύο τιμές δεν είναι ίσες.
 • ===: Αυστηρή ισότητα. Επιστρέφει true αν οι δύο τιμές είναι ίσες και τύπου ίσες (το ίδιο data type).
 • !==: Αυστηρή όχι ισότητα. Επιστρέφει true αν οι δύο τιμές δεν είναι ίσες ή διαφορετικού τύπου.
 • <: Μικρότερο από.
 • >: Μεγαλύτερο από.
 • <=: Μικρότερο ή ίσο από.
 • >=: Μεγαλύτερο ή ίσο από.

Παραδείγματα:

console.log(5 == 5);   // true
console.log(5 != 5);   // false
console.log(5 === "5"); // false (διαφορετικοί τύποι)
console.log(5 !== "5"); // true (διαφορετικοί τύποι)
console.log(5 < 10);   // true
console.log(5 > 10);   // false
console.log(5 <= 5);   // true
console.log(5 >= 10);  // false

Συνθήκες

Οι συνθήκες επιτρέπουν την εκτέλεση κώδικα βάσει του αποτελέσματος μιας συγκρίσεως. Η πιο συνηθισμένη μορφή των συνθηκών είναι η if, αλλά υπάρχουν επίσης άλλες όπως η else if και η else.

Παράδειγμα με if:

let age = 20;

if (age >= 18) {
 console.log("Είστε ενήλικας");
} else {
 console.log("Είστε ανήλικος");
}

Παράδειγμα με else if:

let grade = 85;

if (grade >= 90) {
 console.log("Άριστα");
} else if (grade >= 80) {
 console.log("Πολύ καλά");
} else if (grade >= 60) {
 console.log("Καλά");
} else {
 console.log("Κάτω του μέτριου");
}

Στην JavaScript, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τριάδα ? : για να γράψετε συνθήκες σε μια συντομότερη μορφή, γνωστή και ως “τερναρισμός”:

let age = 20;

let status = (age >= 18) ? "Ενήλικας" : "Ανήλικος";
console.log(status);

Η συγκρίσεις και οι συνθήκες είναι βασικά εργαλεία που σας επιτρέπουν να λαμβάνετε αποφάσεις και να εκτελείτε κώδικα με βάση τις τιμές και τις συνθήκες που ισχύουν στο πρόγραμμά σας.

[adinserter block=”3″]

Στην JavaScript, συγκεκριμένες τιμές αξιολογούνται ως false, ενώ όλες οι υπόλοιπες τιμές αξιολογούνται ως true.

Οι τιμές που αξιολογούνται ως false είναι οι εξής:

 • false: Η τιμή false αξιολογείται πάντα ως false.
 • 0: Η αριθμητική τιμή 0 αξιολογείται ως false.
 • NaN: Η τιμή NaN (Not a Number) αξιολογείται ως false.
 • null: Η τιμή null αξιολογείται ως false.
 • undefined: Η τιμή undefined αξιολογείται ως false.
 • "" (κενό string): Ένα κενό string αξιολογείται ως false.

Όλες οι υπόλοιπες τιμές, όπως αριθμοί διαφορετικοί του 0, strings με περιεχόμενο, arrays, objects και functions, αξιολογούνται ως true.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

if (false) {
 console.log("Αυτό δεν θα εκτελεστεί");
}

if (0) {
 console.log("Αυτό δεν θα εκτελεστεί");
}

if (NaN) {
 console.log("Αυτό δεν θα εκτελεστεί");
}

if (null) {
 console.log("Αυτό δεν θα εκτελεστεί");
}

if (undefined) {
 console.log("Αυτό δεν θα εκτελεστεί");
}

if ("") {
 console.log("Αυτό δεν θα εκτελεστεί");
}

if (10) {
 console.log("Αυτό θα εκτελεστεί");
}

if ("Hello") {
 console.log("Αυτό θα εκτελεστεί");
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, μόνο οι τελευταίες δύο συνθήκες είναι αληθείς, επομένως ο κώδικας μέσα στα αντίστοιχα if θα εκτελεστεί.

Στην JavaScript, υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον constructor Boolean για να δημιουργήσετε ένα boolean object, αντί για την απλή boolean τιμή.

Ο constructor Boolean μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το new keyword:

// Χρησιμοποιώντας το new keyword
const boolObj = new Boolean(true);
console.log(boolObj); // εμφανίζει: [Boolean: true]
console.log(typeof boolObj); // εμφανίζει: "object"

// Χρησιμοποιώντας τον constructor χωρίς το new keyword
const boolObj2 = Boolean(false);
console.log(boolObj2); // εμφανίζει: false
console.log(typeof boolObj2); // εμφανίζει: "boolean"

Το σημαντικό να γνωρίζετε είναι πως τα boolean objects συγκρίνονται διαφορετικά από τις απλές boolean τιμές:

const boolValue = true;
const boolObject = new Boolean(true);

console.log(boolValue == true); // εμφανίζει: true
console.log(boolObject == true); // εμφανίζει: true

console.log(boolValue === true); // εμφανίζει: true
console.log(boolObject === true); // εμφανίζει: false

Επειδή τα boolean objects είναι objects, ο συγκριτικός τελεστής === επιστρέφει false όταν συγκρίνει ένα boolean object με μια απλή boolean τιμή.

Συνήθως, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε boolean objects και συνήθως αρκεί να χρησιμοποιείτε απλές boolean τιμές (true ή false).

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων