Οι τελεστές ανάθεσης (Assignment operators) χρησιμοποιούνται για να αναθέσουν τιμές σε μεταβλητές στη JavaScript. Με τη χρήση αυτών των τελεστών, μπορείτε να εκχωρήσετε μια τιμή σε μια μεταβλητή ή να τροποποιήσετε την τιμή μιας υπάρχουσας μεταβλητής.

Ας δούμε μερικούς από τους κύριους τελεστές ανάθεσης στη JavaScript:

  1. Τελεστής Ανάθεσης (=): Χρησιμοποιείται για να αναθέσετε μια τιμή σε μια μεταβλητή.
let x = 5; // Ανάθεση της τιμής 5 στη μεταβλητή x
  1. Τελεστής Πρόσθεσης και Ανάθεσης (+=): Χρησιμοποιείται για να προσθέσετε μια τιμή στην υπάρχουσα τιμή μιας μεταβλητής και να εκχωρήσετε το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = 10;
x += 5; // Προσθήκη 5 στην τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 15
  1. Τελεστής Αφαίρεσης και Ανάθεσης (-=): Χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε μια τιμή από την υπάρχουσα τιμή μιας μεταβλητής και να εκχωρήσετε το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = 20;
x -= 7; // Αφαίρεση 7 από την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 13

Με τη χρήση των τελεστών ανάθεσης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές των μεταβλητών σας με βάση τις αριθμητικές πράξεις που επιθυμείτε να εκτελέσετε.

Οι τελεστές ανάθεσης μετατόπισης (Shift Assignment operators) συνδυάζουν τις αριθμητικές πράξεις με τη μετατόπιση (shift) των bit των αριθμών.

Οι τελεστές αυτοί εκτελούν τη μετατόπιση των bit της μεταβλητής αριστερά ή δεξιά και στη συνέχεια αναθέτουν το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.

Ας δούμε μερικούς από τους τελεστές ανάθεσης μετατόπισης στη JavaScript:

  1. Τελεστής Αριστερής Μετατόπισης και Ανάθεσης (<<=): Εκτελεί αριστερή μετατόπιση των bit της μεταβλητής και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = 5;
x <<= 2; // Αριστερή μετατόπιση των bit και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 20
  1. Τελεστής Δεξιάς Μετατόπισης και Ανάθεσης (>>=): Εκτελεί δεξιά μετατόπιση των bit της μεταβλητής και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = 20;
x >>= 2; // Δεξιά μετατόπιση των bit και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 5

Οι τελεστές ανάθεσης μετατόπισης σας επιτρέπουν να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις μετατόπισης των bit των αριθμών σας και να ενημερώσετε τις μεταβλητές σας με το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων.

Οι τελεστές ανάθεσης bitwise (Bitwise Assignment operators) συνδυάζουν τις αριθμητικές πράξεις με τη λογική πράξη των bitwise (bitwise operations).

Οι τελεστές αυτοί εκτελούν λογικές πράξεις bitwise μεταξύ των bit της μεταβλητής και της τιμής που αναθέτουμε και αναθέτουν το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.

Ας δούμε μερικούς από τους τελεστές ανάθεσης bitwise στη JavaScript:

  1. Τελεστής Λογικής Πράξης AND και Ανάθεσης (&=): Εκτελεί λογική πράξη AND (bitwise AND) μεταξύ των bit της μεταβλητής και της τιμής που αναθέτουμε και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = 5;
x &= 3; // Λογική πράξη AND (bitwise AND) και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 1
  1. Τελεστής Λογικής Πράξης OR και Ανάθεσης (|=): Εκτελεί λογική πράξη OR (bitwise OR) μεταξύ των bit της μεταβλητής και της τιμής που αναθέτουμε και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = 5;
x |= 3; // Λογική πράξη OR (bitwise OR) και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 7

Οι τελεστές ανάθεσης bitwise σας επιτρέπουν να εκτελέσετε λογικές πράξεις bitwise μεταξύ των bit των αριθμών σας και να ενημερώσετε τις μεταβλητές σας με το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων.

Οι λογικοί τελεστές ανάθεσης (Logical Assignment operators) συνδυάζουν λογικές πράξεις με την ανάθεση τιμών σε μεταβλητές.

Οι τελεστές αυτοί εκτελούν λογικές πράξεις (AND, OR, XOR) ανάμεσα στην τρέχουσα τιμή της μεταβλητής και την τιμή που θέλουμε να αναθέσουμε, και αναθέτουν το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.

Ας δούμε μερικούς από τους λογικούς τελεστές ανάθεσης στη JavaScript:

  1. Τελεστής Λογικού ΚΑΙ και Ανάθεσης (&&=): Εκτελεί λογική πράξη ΚΑΙ (AND) ανάμεσα στην τρέχουσα τιμή της μεταβλητής και την τιμή που θέλουμε να αναθέσουμε, και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = true;
x &&= false; // Λογική πράξη ΚΑΙ (AND) και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: false
  1. Τελεστής Λογικού Ή και Ανάθεσης (||=): Εκτελεί λογική πράξη Ή (OR) ανάμεσα στην τρέχουσα τιμή της μεταβλητής και την τιμή που θέλουμε να αναθέσουμε, και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή.
let x = false;
x ||= true; // Λογική πράξη Ή (OR) και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: true

Οι λογικοί τελεστές ανάθεσης σας επιτρέπουν να εκτελέσετε λογικές πράξεις (ΚΑΙ, Ή) μεταξύ των τιμών των μεταβλητών σας και να ενημερώσετε τις μεταβλητές σας με το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων.

Ο απλός τελεστής ανάθεσης (=) αναθέτει μια τιμή σε μια μεταβλητή στη JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x;
x = 5; // Ανάθεση της τιμής 5 στη μεταβλητή x
console.log(x); // Εκτύπωση: 5

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης (=) χρησιμοποιείται για να αναθέσει την τιμή 5 στη μεταβλητή x. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μεταβλητή x τώρα κρατάει την τιμή 5.

Ο τελεστής ανάθεσης (=) είναι ένας απλός τελεστής που χρησιμοποιείται συχνά για να αναθέσουμε τιμές σε μεταβλητές στη JavaScript.

Ο τελεστής ανάθεσης πρόσθεσης (+=) προσθέτει μια τιμή σε μια μεταβλητή και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στη JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 5;
x += 3; // Πρόσθεση της τιμής 3 στην τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 8

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης πρόσθεσης (+=) χρησιμοποιείται για να προσθέσει την τιμή 3 στην τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x και να αναθέσει το αποτέλεσμα (8) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης πρόσθεσης (+=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να προσθέσουμε μια τιμή σε μια μεταβλητή και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης αφαίρεσης (-=) αφαιρεί μια τιμή από μια μεταβλητή και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στη JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 10;
x -= 5; // Αφαίρεση της τιμής 5 από την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 5

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης αφαίρεσης (-=) χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει την τιμή 5 από την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x και να αναθέσει το αποτέλεσμα (5) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης αφαίρεσης (-=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να αφαιρέσουμε μια τιμή από μια μεταβλητή και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης πολλαπλασιασμού (*=) πολλαπλασιάζει μια μεταβλητή με μια τιμή και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στη JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 2;
x *= 3; // Πολλαπλασιασμός της μεταβλητής x με την τιμή 3 και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 6

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης πολλαπλασιασμού (*=) χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x με την τιμή 3 και να αναθέσει το αποτέλεσμα (6) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης πολλαπλασιασμού (*=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να πολλαπλασιάσουμε μια μεταβλητή με μια τιμή και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης υψωτικής (^=) υψώνει μια μεταβλητή στην δύναμη του παραγόμενου και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στη JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 2;
x **= 3; // Υψωση της μεταβλητής x στην δύναμη του παραγόμενου 3 και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 8

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης υψωτικής (^=) χρησιμοποιείται για να υψώσει την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x στην δύναμη του παραγόμενου 3 και να αναθέσει το αποτέλεσμα (8) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης υψωτικής (^=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να υψώσουμε μια μεταβλητή στην δύναμη του παραγόμενου και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης διαίρεσης (/=) διαιρεί μια μεταβλητή με μια τιμή και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στη JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 10;
x /= 2; // Διαίρεση της μεταβλητής x με την τιμή 2 και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 5

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης διαίρεσης (/=) χρησιμοποιείται για να διαιρέσει την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x με την τιμή 2 και να αναθέσει το αποτέλεσμα (5) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης διαίρεσης (/=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να διαιρέσουμε μια μεταβλητή με μια τιμή και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης υπολοίπου (%=) αναθέτει το υπόλοιπο της διαίρεσης μιας μεταβλητής με μια τιμή στην ίδια μεταβλητή στην JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 10;
x %= 3; // Ανάθεση του υπολοίπου της διαίρεσης της μεταβλητής x με την τιμή 3 στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 1

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης υπολοίπου (%=) χρησιμοποιείται για να αναθέσει το υπόλοιπο της διαίρεσης της τρέχουσας τιμής της μεταβλητής x με την τιμή 3 στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης υπολοίπου (%=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να αναθέσουμε το υπόλοιπο της διαίρεσης μιας μεταβλητής με μια τιμή στην ίδια μεταβλητή.

Ο τελεστής ανάθεσης αριστερής μετατόπισης (<<=) μετατοπίζει προς τα αριστερά μια μεταβλητή και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στη JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 5;
x <<= 2; // Αριστερή μετατόπιση της μεταβλητής x κατά 2 θέσεις και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 20

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης αριστερής μετατόπισης (<<=) χρησιμοποιείται για να μετατοπίσει προς τα αριστερά την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x κατά 2 θέσεις και να αναθέσει το αποτέλεσμα (20) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης αριστερής μετατόπισης (<<=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να μετατοπίσουμε προς τα αριστερά μια μεταβλητή και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης δεξιάς μετατόπισης (>>=) μετατοπίζει προς τα δεξιά μια μεταβλητή (με έγκριση) και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στην JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 16;
x >>= 2; // Δεξιά μετατόπιση της μεταβλητής x κατά 2 θέσεις (με έγκριση) και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 4

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης δεξιάς μετατόπισης (>>=) χρησιμοποιείται για να μετατοπίσει προς τα δεξιά την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x κατά 2 θέσεις (με έγκριση) και να αναθέσει το αποτέλεσμα (4) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης δεξιάς μετατόπισης (>>=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να μετατοπίσουμε προς τα δεξιά μια μεταβλητή (με έγκριση) και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης μη υπογεγραμμένης δεξιάς μετατόπισης (>>>=) μετατοπίζει προς τα δεξιά μια μεταβλητή (μη υπογεγραμμένη) και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στην JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = -16;
x >>>= 2; // Δεξιά μετατόπιση της μεταβλητής x κατά 2 θέσεις (μη υπογεγραμμένη) και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή
console.log(x); // Εκτύπωση: 1073741822

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης μη υπογεγραμμένης δεξιάς μετατόπισης (>>>=) χρησιμοποιείται για να μετατοπίσει προς τα δεξιά την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής x κατά 2 θέσεις (μη υπογεγραμμένη) και να αναθέσει το αποτέλεσμα (1073741822) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης μη υπογεγραμμένης δεξιάς μετατόπισης (>>>=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να μετατοπίσουμε προς τα δεξιά μια μεταβλητή (μη υπογεγραμμένη) και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικής ΚΑΙ (AND) (&=) εκτελεί μια λογική ΚΑΙ (AND) λειτουργία σε δυο τελεστέους και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στην JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 5; // Μεταβλητή x: 0101 (στο δυαδικό)
let y = 3; // Μεταβλητή y: 0011 (στο δυαδικό)
x &= y; // Λογική ΚΑΙ λειτουργία μεταξύ x και y και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή x
console.log(x); // Εκτύπωση: 1 (στο δυαδικό)

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης λογικής ΚΑΙ (AND) (&=) χρησιμοποιείται για να εκτελέσει μια λογική ΚΑΙ (AND) λειτουργία μεταξύ των δυο τελεστέων x και y και να αναθέσει το αποτέλεσμα (1) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικής ΚΑΙ (AND) (&=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να εκτελέσουμε μια λογική ΚΑΙ (AND) λειτουργία μεταξύ δυο τελεστέων και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικής Ή (OR) (|=) εκτελεί μια λογική Ή (OR) λειτουργία σε δύο τελεστέους και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στην JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 5; // Μεταβλητή x: 0101 (στο δυαδικό)
let y = 3; // Μεταβλητή y: 0011 (στο δυαδικό)
x |= y; // Λογική Ή λειτουργία μεταξύ x και y και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή x
console.log(x); // Εκτύπωση: 7 (στο δυαδικό)

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης λογικής Ή (OR) (|=) χρησιμοποιείται για να εκτελέσει μια λογική Ή (OR) λειτουργία μεταξύ των δύο τελεστέων x και y και να αναθέσει το αποτέλεσμα (7) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικής Ή (OR) (|=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να εκτελέσουμε μια λογική Ή (OR) λειτουργία μεταξύ δύο τελεστέων και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικής XOR (^=) εκτελεί μια λογική XOR (exclusive OR) λειτουργία σε δύο τελεστέους και αναθέτει το αποτέλεσμα στην ίδια μεταβλητή στην JavaScript.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = 5; // Μεταβλητή x: 0101 (στο δυαδικό)
let y = 3; // Μεταβλητή y: 0011 (στο δυαδικό)
x ^= y; // Λογική XOR λειτουργία μεταξύ x και y και ανάθεση του αποτελέσματος στην ίδια μεταβλητή x
console.log(x); // Εκτύπωση: 6 (στο δυαδικό)

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης λογικής XOR (^=) χρησιμοποιείται για να εκτελέσει μια λογική XOR λειτουργία μεταξύ των δύο τελεστέων x και y και να αναθέσει το αποτέλεσμα (6) στην ίδια μεταβλητή x.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικής XOR (^=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να εκτελέσουμε μια λογική XOR λειτουργία μεταξύ δύο τελεστέων και να ενημερώσουμε την ίδια μεταβλητή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικού ΚΑΙ (&&=) χρησιμοποιείται μεταξύ δύο τιμών.

Αν η πρώτη τιμή είναι αληθής (true), τότε ανατίθεται η δεύτερη τιμή.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = true;
let y = false;
x &&= y; // Λογική ΚΑΙ λειτουργία ανάμεσα σε x και y και ανάθεση της δεύτερης τιμής (false) στην πρώτη τιμή (x)
console.log(x); // Εκτύπωση: false

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης λογικού ΚΑΙ (&&=) εκτελεί μια λογική ΚΑΙ (AND) λειτουργία ανάμεσα στις δύο τιμές x και y και αναθέτει την δεύτερη τιμή (false) στην πρώτη τιμή (x). Αφού η πρώτη τιμή x είναι true, η ανάθεση γίνεται και το αποτέλεσμα είναι false.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικού ΚΑΙ (&&=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να εκτελέσουμε μια λογική ΚΑΙ (AND) λειτουργία ανάμεσα σε δύο τιμές και να ενημερώσουμε την πρώτη τιμή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικού Ή (||=) χρησιμοποιείται μεταξύ δύο τιμών.

Αν η πρώτη τιμή είναι ψευδής (false), τότε ανατίθεται η δεύτερη τιμή.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = false;
let y = true;
x ||= y; // Λογική Ή λειτουργία ανάμεσα σε x και y και ανάθεση της δεύτερης τιμής (true) στην πρώτη τιμή (x)
console.log(x); // Εκτύπωση: true

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης λογικού Ή (||=) εκτελεί μια λογική Ή (OR) λειτουργία ανάμεσα στις δύο τιμές x και y και αναθέτει την δεύτερη τιμή (true) στην πρώτη τιμή (x). Αφού η πρώτη τιμή x είναι false, η ανάθεση γίνεται και το αποτέλεσμα είναι true.

Ο τελεστής ανάθεσης λογικού Ή (||=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να εκτελέσουμε μια λογική Ή (OR) λειτουργία ανάμεσα σε δύο τιμές και να ενημερώσουμε την πρώτη τιμή με το αποτέλεσμα.

Ο τελεστής ανάθεσης του Nullish coalescing (??=) χρησιμοποιείται μεταξύ δύο τιμών.

Αν η πρώτη τιμή είναι undefined ή null, τότε ανατίθεται η δεύτερη τιμή.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

let x = null;
let y = 5;
x ??= y; // Λογική συγχώνευσης Nullish ανάμεσα σε x και y και ανάθεση της δεύτερης τιμής (5) στην πρώτη τιμή (x)
console.log(x); // Εκτύπωση: 5

Στο παράδειγμα παραπάνω, ο τελεστής ανάθεσης του Nullish coalescing (??=) εκτελεί μια λογική συγχώνευσης Nullish ανάμεσα στις δύο τιμές x και y και αναθέτει την δεύτερη τιμή (5) στην πρώτη τιμή (x). Αφού η πρώτη τιμή x είναι null, η ανάθεση γίνεται και το αποτέλεσμα είναι 5.

Ο τελεστής ανάθεσης του Nullish coalescing (??=) είναι ένας συντομευμένος τρόπος για να εκτελέσουμε μια λογική συγχώνευσης Nullish ανάμεσα σε δύο τιμές και να ενημερώσουμε την πρώτη τιμή με το αποτέλεσμα.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων