Η JavaScript είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού και χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών στον περιηγητή. Είναι μια εύκολη στην εκμάθηση γλώσσα που βασίζεται σε αντικείμενα και παρέχει δυνατότητες δυναμικής συμπεριφοράς. Σε αυτήν την εισαγωγή, θα παρουσιάσω κάποιες βασικές έννοιες και συντακτικά της JavaScript.

Μεταβλητές:
Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων. Μπορείτε να δηλώσετε μια μεταβλητή χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί “let”, “const” ή “var”, ακολουθούμενη από το όνομα της μεταβλητής. Παραδείγματα:

let age = 25;
const name = "Αλέξανδρος";
var isStudent = true;

Τύποι Δεδομένων:
Η JavaScript υποστηρίζει διάφορους τύπους δεδομένων, όπως αριθμούς, συμβολοσειρές, λογικές τιμές και άλλα. Δεν απαιτείται η δήλωση του τύπου πριν από τη χρήση μιας μεταβλητής, καθώς η γλώσσα είναι αυτόματα αναγνωρίζει τον τύπο των δεδομένων. Παραδείγματα:

let number = 10; // Ακέραιος αριθμός
let pi = 3.14; // Δεκαδικός αριθμός
let message = "Γειά σου!"; // Συμβολοσειρά
let isActive = true; // Λογική τιμή (αληθής/ψευδής)

Λειτουργίες (Functions):
Οι λειτουργίες είναι μια συλλογή δηλώσεων που εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία. Μπορείτε να ορίσετε μια λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί “function” και να την καλέσετε αργότερα. Παράδειγμα:

function greet(name) {
  console.log("Γεια σου, " + name + "!");
}

greet("Αλέξανδρε"); // Εκτύπωση: "Γεια σου, Αλέξανδρε!"

Συνθήκες (Conditions):
Οι συνθήκες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των συνθηκών και την εκτέλεση κώδικα μόνο όταν μια συνθήκη είναι αληθής. Χρησιμοποιούμε δομές όπως το “if” και το “else” για τον έλεγχο των συνθηκών. Παράδειγμα:

let hour = 10;

if (hour < 12) {
  console.log("Καλημέρα!");
} else {
  console.log("Καλησπέρα!");
}

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία της JavaScript. Με αυτές τις βασικές έννοιες, μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε απλούς προγράμματα στη γλώσσα αυτή.

Πίνακες (Arrays):
Οι πίνακες χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πολλαπλών τιμών σε ένα μόνο μεταβλητή. Οι τιμές μέσα σε έναν πίνακα διαχωρίζονται με κόμματα και μπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου δεδομένων. Παράδειγμα:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let fruits = ["μήλο", "πορτοκάλι", "μπανάνα"];

Επανάληψη (Loops):
Οι βρόχοι χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ενός κομματιού κώδικα επαναληπτικά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι βρόχων, αλλά ο πιο κοινός είναι ο βρόχος “for”. Παράδειγμα:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}

Αντικείμενα (Objects):
Τα αντικείμενα είναι δομές δεδομένων που μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε πληροφορίες σε μορφή “κλειδί-τιμή”. Τα κλειδιά είναι συμβολοσειρές που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη τιμή. Παράδειγμα:

let person = {
  name: "Γιάννης",
  age: 30,
  isStudent: true
};

console.log(person.name); // Εκτύπωση: "Γιάννης"

Συναρτήσεις Χρονοδιακοπτών (Timers):
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις setTimeout() και setInterval() για να εκτελέσετε κώδικα με καθυστέρηση ή επαναλαμβανόμενα. Παράδειγμα:

setTimeout(function() {
  console.log("Γεια σας!");
}, 2000); // Εκτέλεση μετά από 2 δευτερόλεπτα

setInterval(function() {
  console.log("Καλημέρα!");
}, 1000); // Επανάληψη κάθε 1 δευτερόλεπτο

Αυτές είναι μερικές ακόμη σημαντικές έννοιες στη JavaScript. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία για να δημιουργήσετε πιο πολύπλοκα προγράμματα και λειτουργίες στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες, παραδείγματα και πρακτική άσκηση για να εξασκηθείτε και να γίνετε πιο εξοικειωμένοι με τη γλώσσα JavaScript.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων