Το HashMap είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη κλάση στην Java για τη διαχείριση δεδομένων σε μορφή “key/value”. Σε μια HashMap, τα δεδομένα αποθηκεύονται ως ζεύγη (key, value), όπου κάθε key αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό value. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε key στην HashMap είναι μοναδικός, δηλαδή δεν μπορούν να υπάρχουν δύο keys με την ίδια τιμή.

Η χρήση του HashMap επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση και πρόσβαση σε στοιχεία βάσει των keys τους. Αυτό το καθιστά ιδανικό για περιπτώσεις όπου χρειάζεται να ανακτήσουμε γρήγορα τα δεδομένα με βάση τα αντίστοιχα κλειδιά τους. Επιπλέον, η HashMap είναι εύκολη στη χρήση και παρέχει μια πληθώρα μεθόδων για την προσθήκη, την ανάκτηση και την ενημέρωση των δεδομένων της.

Συνολικά, το HashMap είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση δεδομένων στην Java, επιτρέποντας μας να αποθηκεύουμε και να ανακτούμε τα δεδομένα με βάση μοναδικά κλειδιά.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις ημέρες της εβδομάδας και τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια HashMap ως εξής:

import java.util.HashMap;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    HashMap<String, Integer> temperatures = new HashMap<String, Integer>();
    temperatures.put("Monday", 25); // Θερμοκρασία για τη Δευτέρα
    temperatures.put("Tuesday", 26); // Θερμοκρασία για την Τρίτη
    temperatures.put("Wednesday", 27); // Θερμοκρασία για την Τετάρτη
    temperatures.put("Thursday", 24); // Θερμοκρασία για την Πέμπτη
    temperatures.put("Friday", 23); // Θερμοκρασία για την Παρασκευή
    temperatures.put("Saturday", 21); // Θερμοκρασία για το Σάββατο
    temperatures.put("Sunday", 20); // Θερμοκρασία για την Κυριακή
  }
}

Ο παραπάνω κώδικας δημιουργεί ένα αντικείμενο τύπου HashMap με το όνομα temperatures και το γεμίζει με ζεύγη κλειδιού-τιμής. Κάθε κλειδί είναι μια συμβολοσειρά που αναπαριστά μια ημέρα της εβδομάδας (π.χ. “Monday”, “Tuesday” κλπ.), ενώ η αντίστοιχη τιμή είναι ένας ακέραιος αριθμός που αναπαριστά τη θερμοκρασία για αυτήν την ημέρα.

Οι γραμμές κώδικα temperatures.put("Monday", 25);, temperatures.put("Tuesday", 26); και ούτω καθεξής, προσθέτουν ένα ζεύγος κλειδιού-τιμής στο HashMap. Έτσι, το temperatures θα περιέχει τις θερμοκρασίες για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Ο κώδικας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσετε και να ανακτήσετε τιμές θερμοκρασίας βάσει της ημέρας της εβδομάδας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να μάθετε τη θερμοκρασία για την Παρασκευή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή int temperatureFriday = temperatures.get("Friday");, όπου η μεταβλητή temperatureFriday θα περιέχει την τιμή 23.

Μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στη θερμοκρασία μιας συγκεκριμένης ημέρας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο get(key):

int temperature = temperatures.get("Tuesday");
System.out.println(temperature); // 26

Στον παραπάνω κώδικα, η γραμμή int temperature = temperatures.get("Tuesday"); ανακτά την τιμή της θερμοκρασίας για την ημέρα “Tuesday” από το HashMap με χρήση της μεθόδου get(). Η τιμή αυτή αποθηκεύεται στη μεταβλητή temperature.

Στη συνέχεια, η γραμμή System.out.println(temperature); χρησιμοποιεί τη μέθοδο println() του αντικειμένου System.out για να εμφανίσει την τιμή της θερμοκρασίας στην οθόνη. Το σχόλιο // 26 που ακολουθεί αυτή τη γραμμή παρέχει μια επεξήγηση για την τιμή που αναμένεται να εμφανιστεί, στην περίπτωση αυτή το 26.

Συνεχίζοντας θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο HashMap που θα αποθηκεύει String keys και String values, μπορούμε να γράψουμε τον παρακάτω κώδικα:

import java.util.HashMap;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Δημιουργία ενός νέου HashMap με κλειδιά τύπου String και τιμές τύπου String
    HashMap<String, String> capitalCities = new HashMap<String, String>();

    // Προσθήκη ζευγών κλειδιού-τιμής στο HashMap
    capitalCities.put("Greece", "Athens");
    capitalCities.put("France", "Paris");
    capitalCities.put("Germany", "Berlin");
    capitalCities.put("Spain", "Madrid");
  }
}

Στον παραπάνω κώδικα, η γραμμή import java.util.HashMap; εισάγει την κλάση HashMap από το πακέτο java.util, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HashMap στον κώδικά σας.

Στη συνέχεια, ο κώδικας περιέχει τη μέθοδο main, η οποία είναι η εισαγωγική σημείωση για την εκτέλεση του προγράμματος. Μέσα σε αυτήν την μέθοδο, δημιουργείται ένα νέο HashMap με το όνομα capitalCities, το οποίο έχει κλειδιά τύπου String και τιμές τύπου String.

Έπειτα, με τη χρήση της μεθόδου put(), προστίθενται ζεύγη κλειδιού-τιμής στο HashMap. Κάθε κλειδί αντιστοιχεί σε μια χώρα, ενώ η αντίστοιχη τιμή είναι η πρωτεύουσα πόλη της χώρας.

Μπορούμε να προσπελάσουμε ένα value από ένα key της HashMap χρησιμοποιώντας τη μέθοδο get(key):

String capital = capitalCities.get("France");
System.out.println(capital); // Paris

Στον παραπάνω κώδικα, η γραμμή String capital = capitalCities.get("France"); αντιστοιχεί στην ανάκτηση της τιμής που αντιστοιχεί στο κλειδί “France” από το HashMap capitalCities. Η ανάκτηση γίνεται με τη χρήση της μεθόδου get(), και η επιστρεφόμενη τιμή αποθηκεύεται στη μεταβλητή capital, η οποία είναι τύπου String.

Έπειτα, με τη χρήση της μεθόδου println() του αντικειμένου System.out, η τιμή της μεταβλητής capital εκτυπώνεται στην κονσόλα. Το σχόλιο // Paris δίνει μια περιγραφή του τι εκτυπώνεται, δηλαδή την πρωτεύουσα πόλη της Γαλλίας.

Για να επαναλάβουμε όλα τα ζεύγη key/value της HashMap, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο entrySet() σε συνδυασμό με τον Iterator της κλάσης. Για παράδειγμα:

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Δημιουργία ενός HashMap με κλειδί τύπου String και τιμή τύπου String
    HashMap<String, String> capitalCities = new HashMap<String, String>();

    // Προσθήκη κλειδιών-τιμών στο HashMap
    capitalCities.put("Greece", "Athens");
    capitalCities.put("France", "Paris");
    capitalCities.put("Germany", "Berlin");
    capitalCities.put("Spain", "Madrid");

    // Δημιουργία Iterator για περιήγηση στις εγγραφές του HashMap
    Iterator<Map.Entry<String, String>> it = capitalCities.entrySet().iterator();

    // Επανάληψη μέχρι να μην υπάρχουν άλλες εγγραφές
    while (it.hasNext()) {
      // Ανάκτηση της επόμενης εγγραφής από το Iterator
      Map.Entry<String, String> entry = it.next();

      // Ανάκτηση του κλειδιού (χώρας) και της τιμής (πρωτεύουσας)
      String country = entry.getKey();
      String capital = entry.getValue();

      // Εκτύπωση της πρότασης με το όνομα της χώρας και την πρωτεύουσα
      System.out.println("The capital of " + country + " is " + capital);
    }
  }
}

Στον παραπάνω κώδικα, η γραμμή Iterator<Map.Entry<String, String>> it = capitalCities.entrySet().iterator(); δημιουργεί έναν Iterator για να περιηγηθεί στις εγγραφές του HashMap capitalCities. Η μέθοδος entrySet() επιστρέφει ένα σύνολο των εγγραφών (κλειδιών-τιμών) του HashMap, ενώ η μέθοδος iterator() επιστρέφει ένα Iterator για το σύνολο αυτό.

Στη συνέχεια, ο κώδικας εκτελεί μια επανάληψη χρησιμοποιώντας τη δομή ελέγχου while (it.hasNext()). Η μέθοδος hasNext() επιστρέφει true εάν υπάρχει άλλη εγγραφή στο Iterator για να ανακτηθεί.

Μέσα στην επανάληψη, η γραμμή Map.Entry<String, String> entry = it.next(); αντιστοιχεί στην ανάκτηση της επόμενης εγγραφής από το Iterator. Η μεταβλητή entry αποθηκεύει την εγγραφή ως ένα αντικείμενο της κλάσης Map.Entry, που περιλαμβάνει και το κλειδί και την τιμή.

Στη συνέχεια, με τη χρήση των μεθόδων getKey() και getValue() του αντικειμένου entry, ανακτούνται το κλειδί (τη χώρα) και η τιμή (η πρωτεύουσα πόλη), αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές αποθηκεύονται στις μεταβλητές country και capital.

Τέλος, η γραμμή System.out.println("The capital of " + country + " is " + capital); εκτυπώνει στην κονσόλα την πρόταση “The capital of [χώρα] is [πρωτεύουσα]”. Οι τιμές των μεταβλητών country και capital ενσωματώνονται στην πρόταση χρησιμοποιώντας τον τελεστή συνένωσης +.

[adinserter block=”2″]

Επιπλέον, μπορούμε να επαναλάβουμε όλα τα keys ή τα values της HashMap χρησιμοποιώντας τις μεθόδους keySet() ή values() αντίστοιχα.

Για παράδειγμα:

import java.util.HashMap;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Δημιουργία ενός HashMap με κλειδί τύπου String και τιμή τύπου String
    HashMap<String, String> capitalCities = new HashMap<String, String>();

    // Προσθήκη κλειδιών-τιμών στο HashMap
    capitalCities.put("Greece", "Athens");
    capitalCities.put("France", "Paris");
    capitalCities.put("Germany", "Berlin");
    capitalCities.put("Spain", "Madrid");

    // Επανάληψη όλων των κλειδιών (χωρών) και εκτύπωσή τους
    for (String country : capitalCities.keySet()) {
      System.out.println("Key: " + country);
    }

    // Επανάληψη όλων των τιμών (πρωτευουσών) και εκτύπωσή τους
    for (String capital : capitalCities.values()) {
      System.out.println("Value: " + capital);
    }
  }
}

Ο κώδικας πραγματοποιεί τις εξής ενέργειες:

 1. Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο HashMap με κλειδί και τιμή τύπου String.
 2. Προσθέτει κλειδιά-τιμές στο HashMap για διάφορες χώρες και πρωτεύουσες.
 3. Χρησιμοποιεί τη δομή επανάληψης for-each για να επαναλάβει όλα τα κλειδιά (χώρες) του HashMap και εκτυπώνει κάθε κλειδί στην οθόνη.
 4. Χρησιμοποιεί ξανά τη δομή επανάληψης for-each για να επαναλάβει όλες τις τιμές (πρωτεύουσες) του HashMap και εκτυπώνει κάθε τιμή στην οθόνη.

Έτσι, ο κώδικας εμφανίζει τα κλειδιά (χώρες) και τις τιμές (πρωτεύουσες) που έχουν αποθηκευτεί στο HashMap.

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε τις εξής καταχωρήσεις στο HashMap:

"Greece" -> "Athens"
"France" -> "Paris"
"Germany" -> "Berlin"
"Spain" -> "Madrid"

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι:

Key: Greece
Key: France
Key: Germany
Key: Spain

Value: Athens
Value: Paris
Value: Berlin
Value: Madrid

Δηλαδή, θα εμφανιστούν όλα τα κλειδιά (χώρες) που βρίσκονται στο HashMap, ακολουθούμενα από τις αντίστοιχες τιμές (πρωτεύουσες).

Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα ζεύγος key/value από τη HashMap, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο remove(key):

HashMap<String, String> capitalCities = new HashMap<>();
capitalCities.put("Greece", "Athens");
capitalCities.put("France", "Paris");
capitalCities.put("Germany", "Berlin");

capitalCities.remove("France"); // Αφαίρεση του ζεύγους με κλειδί "France"

System.out.println(capitalCities);

Αυτή η μέθοδος αφαιρεί το ζεύγος key/value που αντιστοιχεί στο key “France”.

Η κλάση HashMap στην Java είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων σε μορφή “κλειδί/τιμή” (key/value). Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής και τον τρόπο χρήσης των δομών δεδομένων, μπορεί να γίνει η επιλογή μεταξύ της HashMap και της TreeMap.

Η HashMap παρέχει γρήγορη αναζήτηση των στοιχείων με βάση τα κλειδιά τους και είναι κατάλληλη για περιπτώσεις που η ταχύτητα αναζήτησης είναι σημαντική. Από την άλλη, ο TreeMap διατηρεί τα στοιχεία ταξινομημένα βάσει των κλειδιών τους, προσφέροντας έτσι μια ταξινομημένη δομή για την ανάκτηση των δεδομένων.

Η επιλογή μεταξύ της HashMap και της TreeMap εξαρτάται από τις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής και τον τρόπο χρήσης των δεδομένων.

Στο προηγούμενο παράδειγμα που δημιουργήσαμε ένα HashMap με τα ζεύγη key/value των πρωτευουσών των χωρών, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα ζεύγη key/value στο HashMap χρησιμοποιώντας τη μέθοδο put(key, value):

capitalCities.put("Italy", "Rome");
capitalCities.put("United Kingdom", "London");

Με αυτόν τον τρόπο, προσθέσαμε δύο ακόμα ζεύγη key/value στο HashMap, με key τις χώρες “Italy” και “United Kingdom”, και value τις αντίστοιχες πρωτεύουσες “Rome” και “London” αντίστοιχα. Το HashMap τώρα περιέχει συνολικά 6 ζεύγη key/value.

Μπορούμε να επαναλάβουμε όλα τα ζεύγη key/value της HashMap, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο παράδειγμα, και να επιβεβαιώσουμε ότι προστέθηκαν τα νέα ζεύγη:

Iterator<Map.Entry<String, String>> it = capitalCities.entrySet().iterator();

// Επανάληψη μέχρι να μην υπάρχουν άλλες εγγραφές
while (it.hasNext()) {
 // Ανάκτηση της επόμενης εγγραφής από το Iterator
 Map.Entry<String, String> entry = it.next();

 // Ανάκτηση του κλειδιού (χώρας) και της τιμής (πρωτεύουσας)
 String country = entry.getKey();
 String capital = entry.getValue();

 // Εκτύπωση της πρότασης με το όνομα της χώρας και την πρωτεύουσα
 System.out.println("The capital of " + country + " is " + capital);
}

Αυτή η εντολή θα εμφανίσει τα ζεύγη key/value όλων των χωρών και των πρωτευουσών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο νέων ζευγών που προσθέσαμε στο HashMap:

The capital of Greece is Athens
The capital of France is Paris
The capital of Germany is Berlin
The capital of Spain is Madrid
The capital of Italy is Rome
The capital of United Kingdom is London

Για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα value στο HashMap, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο get(key) και να αναφέρουμε το key του value που θέλουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση:

String capital = capitalCities.get("France");
System.out.println(capital); // Εκτύπωση του value που αντιστοιχεί στο key "France" (Paris)

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μέθοδος get("France") επιστρέφει το value που αντιστοιχεί στο key “France”, δηλαδή την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το οποίο είναι η λέξη “Paris”. Αυτό το value αποθηκεύεται στη μεταβλητή capital, και στη συνέχεια εκτυπώνεται στην οθόνη.

[adinserter block=”3″]

Αν δεν υπάρχει κανένα value με αυτό το key στο HashMap, τότε η μέθοδος get() επιστρέφει την τιμή null.

Για να αφαιρέσουμε ένα ζεύγος key/value από το HashMap, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο remove(key) και να αναφερθούμε στο key του ζεύγους που θέλουμε να αφαιρέσουμε:

capitalCities.remove("Spain");

Στο παραπάνω παράδειγμα, αφαιρούμε το ζεύγος key/value που αντιστοιχεί στο key “Spain”, δηλαδή την πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο clear() για να αφαιρέσουμε όλα τα ζεύγη key/value από το HashMap:

capitalCities.clear();

Αυτή η μέθοδος θα αφαιρέσει όλα τα ζεύγη key/value από το HashMap, έτσι ώστε να είναι άδειο.

Για να αφαιρέσουμε όλα τα ζεύγη key/value από το HashMap, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο clear():

capitalCities.clear();

Η παραπάνω εντολή αφαιρεί όλα τα ζεύγη key/value από το HashMap με το όνομα capitalCities.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση της clear() θα διαγράψει ΟΛΑ τα ζεύγη key/value από το HashMap. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της, ιδιαίτερα εάν έχουμε σημαντικά δεδομένα αποθηκευμένα στο HashMap.

Για να βρούμε πόσα ζεύγη key/value υπάρχουν στο HashMap, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο size():

int size = capitalCities.size();
System.out.println(size); // Εκτύπωση του αριθμού των ζευγών key/value στο HashMap

Η παραπάνω εντολή επιστρέφει τον αριθμό των ζευγών key/value που υπάρχουν στο HashMap capitalCities. Σε αυτό το παράδειγμα, αν όλα τα ζεύγη που προστέθηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα είναι ακόμα εκεί, τότε η μέθοδος size() θα επιστρέψει τον αριθμό 4, καθώς υπάρχουν 4 ζεύγη key/value στο HashMap.

Για να επαναλάβουμε όλα τα ζεύγη key/value ενός HashMap, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια επανάληψη for-each και τη μέθοδο entrySet() του HashMap, η οποία επιστρέφει ένα σύνολο των ζευγών key/value:

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Δημιουργία ενός HashMap με κλειδί τύπου String και τιμή τύπου String
    HashMap<String, String> capitalCities = new HashMap<String, String>();

    // Προσθήκη κλειδιών-τιμών στο HashMap
    capitalCities.put("England", "London");
    capitalCities.put("Germany", "Berlin");
    capitalCities.put("Norway", "Oslo");
    capitalCities.put("USA", "Washington DC");

    // Επανάληψη μέσω κάθε εγγραφής στο HashMap
    for (Map.Entry<String, String> entry : capitalCities.entrySet()) {
      // Ανάκτηση του κλειδιού (χώρας) και της τιμής (πρωτεύουσας)
      String country = entry.getKey();
      String capital = entry.getValue();

      // Εκτύπωση του ζεύγους κλειδιού-τιμής
      System.out.println(country + " = " + capital);
    }
  }
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, η επανάληψη for-each επαναλαμβάνει όλα τα ζεύγη key/value του HashMap με τη βοήθεια της μεθόδου entrySet(). Κάθε φορά που επαναλαμβάνεται ένα ζεύγος, η μεταβλητή entry θα ανατίθεται στο ζεύγος key/value αυτό και μπορούμε να προσπελάσουμε το key και το value του μέσω των μεθόδων getKey() και getValue(). Στο παραπάνω παράδειγμα, εκτυπώνουμε το key και το value του κάθε ζεύγους στην οθόνη.

[adinserter block=”4″]

Τα κλειδιά και οι τιμές σε ένα HashMap είναι πραγματικά αντικείμενα. Στα παραδείγματα που είδαμε παραπάνω, χρησιμοποιήσαμε αντικείμενα τύπου “String”. Να θυμάστε ότι ένα String στην Java είναι ένα αντικείμενο (όχι ένα πρωτεύον τύπο). Για να χρησιμοποιήσετε άλλους τύπους, όπως ο int, πρέπει να καθορίσετε μια ισοδύναμη κλάση wrapper: Integer. Για άλλους πρωτεύοντες τύπους, χρησιμοποιήστε: Boolean για boolean, Character για char, Double για double κ.λπ.

Παράδειγμα:

import java.util.HashMap;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Δημιουργία ενός HashMap με κλειδί τύπου String και τιμή τύπου Integer
    HashMap<String, Integer> myMap = new HashMap<String, Integer>();

    // Προσθήκη κλειδιών-τιμών στο HashMap
    myMap.put("John", 32);
    myMap.put("Jane", 28);
    myMap.put("Tom", 45);

    // Ανάκτηση της τιμής για το κλειδί "John"
    int age = myMap.get("John");

    // Εκτύπωση της πρότασης με το όνομα και την ηλικία του John
    System.out.println("John is " + age + " years old.");
  }
}

Στο παραπάνω παράδειγμα, δημιουργούμε ένα HashMap που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει την ηλικία των ατόμων. Τα κλειδιά είναι αντικείμενα τύπου String και οι τιμές είναι αντικείμενα τύπου Integer. Προσθέτουμε τρεις εγγραφές στο HashMap και στη συνέχεια αναφερόμαστε στην ηλικία του John χρησιμοποιώντας τη μέθοδο get(). Η μέθοδος get() επιστρέφει την τιμή που συσχετίζεται με ένα κλειδί, σε αυτήν την περίπτωση την ηλικία του John. Τέλος, εκτυπώνουμε την ηλικία του John στην οθόνη.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε άλλους πρωτεύοντες τύπους δεδομένων στο HashMap. Στο παρακάτω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα HashMap με κλειδιά τύπου Character και τιμές τύπου Double:

import java.util.HashMap;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Δημιουργία ενός HashMap με κλειδί τύπου Character και τιμή τύπου Double
    HashMap<Character, Double> myMap = new HashMap<Character, Double>();

    // Προσθήκη κλειδιών-τιμών στο HashMap
    myMap.put('A', 4.0);
    myMap.put('B', 3.0);
    myMap.put('C', 2.0);

    // Ανάκτηση της τιμής (βαθμολογίας) για το κλειδί 'A'
    double grade = myMap.get('A');

    // Εκτύπωση της πρότασης με την βαθμολογία του 'A'
    System.out.println("The grade for A is " + grade);
  }
}

Σε αυτό το παράδειγμα, οι τιμές είναι τύπου Double, και τα κλειδιά είναι τύπου Character. Προσθέτουμε τρεις εγγραφές στο HashMap, και στη συνέχεια αναφερόμαστε στο βαθμό του “A” μέσω της μεθόδου get(). Η μέθοδος get() επιστρέφει την τιμή που συσχετίζεται με ένα κλειδί, σε αυτήν την περίπτωση το βαθμό του “A”. Τέλος, εκτυπώνουμε τον βαθμό του “A” στην οθόνη.

Σημειώστε ότι για πρωτεύοντες τύπους δεδομένων (όπως ο int, ο boolean κ.λπ.), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ισοδύναμες κλάσεις wrapper (όπως ο Integer, ο Boolean κ.λπ.) για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο HashMap.

16 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων